En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî esayfa5/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

STRATEJİK HEDEF 1.1

Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm bireylerin katılımını artırmak, devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.
TEMA 2: Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması

STRATEJİK AMAÇ 2

Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Akademik başarı üzerine farkındalık çalışmaları ve okul/öğrenci sağlığı çalışmaları yapılarak öğrencilerin akademik başarı düzeylerini yükseltmek.

STRATEJİK HEDEF 2.2

Sektörle işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek bireylerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak.

STRATEJİK HEDEF 2.3

Kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Bekilli’nin kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak.

TEMA 3: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 3

Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak yapılacak planlamalar dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam edilen personelin, yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF 3.2

Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak, Bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmelere ve bu alandaki ulusal hedeflere paralel biçimde; e-Devlet kapasitesini, ağ ortamlarının etkinliğini artırmak ve verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, iletimi ve paylaşılmasını sağlamak suretiyle enformasyon teknolojilerinin kullanımını plan dönemi sonuna kadar artırmak.

STRATEJİK HEDEF 3.3

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.
B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı

çerçevesinde iş gücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir.

Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla, düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, millî ve manevi değerleri özümsemiş, bilim ve teknolojinin ışığında kişisel sorumluluk duygusuna sahip, fırsat eşitliğine dayalı bir eğitim sistemini ilimizde tesis edilmesi, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde iş gücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir.

Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır.

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacı karşılanacak, bu konuda toplumsal farkındalığın arttırılması, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri arttırılacaktır.

İlk ve ortaöğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula erişimi

sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır. İlköğretimde okul terklerinin azaltılması için gerekli tedbirler alınacak ve ortaöğretime geçiş oranları yükseltilecektir.

Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi

doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fizikî altyapı

güçlendirilecektir.

Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sisteminde, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alınarak etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri sağlanacaktır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır.

Meslekî eğitimde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir.

Kalabalık sınıf mevcutları azaltılacak, ikili eğitin uygulaması azaltılacaktır.

Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkanları geliştirilecektir.

Müfredat programlarındaki ve eğitim yöntemlerindeki değişiklikler dikkata alınarak öğretmen yeterlilikleri sürekli olarak geliştirilecek, gereken yeterliliklerin kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin yöntemler uygulanacaktır.

Yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla benimsenmesi amacıyla e-öğrenme dahil, yaygın eğitim imkanları geliştirilecek, eğitim dışına çıkmış kişilerin açıköğretim fırsatlarından yararlanmaları teşvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri arttırılacaktır. Bütün eğitim kademelerinde özel sektörün payı arttırılacaktır. Kalite değerlendirme ve denetim sistemi kurulması şartıyla özel yükseköğretim kurumlarının açılabilmesine imkan sağlanacaktır.


BÖLÜM 3

FAALİYETLER
3. FAALİYETLERE BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELİRLER SON DURUMU

222 SAYILI KANUNUN 76. MADDESİNDEKİ

GELİRLER

2017 YILINDAN 2018 YILINA DEVREDİLEN

0

BAKANLIKÇA TAHSİSİ ÖNGÖRÜLEN

ÖDENEKLER (76/a)

2017 YILI ÖDENEĞİ (Devam Eden Projeler + Bakım Ek Derslik)

0

BAKANLIKÇA SONRADAN

TAHSİS EDİLEN EK

ÖDENEKLER

DEVAM EDEN PROJELER

0

YENİ PROJELER

0

GENEL KATMA

0

İLAVE ÖDENEK

0

DİĞER (DEPREM)

0

ORTAÖĞRETİMDE ARTAN ÖDENEK

0

İLKÖĞRETİM VE ANAOKULLARI ONARIM

10.498,64

HALK KATKISI (76/g)

0

GENEL TOPLAM

10.498,64

2017 YILINDA HARCANAN

10.498,64

2018 YILINA DEVREDİLEN

0

Tablo 9 : 2016-2017 gelirler son durumu


B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1.1. FAALİYET BİLGİLERİ


FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-1

Faaliyetler

1-Kamu kurumlarınca yarışma, sergi, konser, tiyatro vb. etkinliklerin düzenlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun görülenlere izin verilmesi

2-DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi İş ve İşlemleri

3-Okul Sütü Programı İş ve İşlemleri

4-Şimdi Düşünme Zamanı Ulusal Sergisi İş ve İşlemleri

5-Belirli Gün ve Haftalar (İlköğretim Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı..)

6-Kurum Standartları İş ve İşlemleri

7-Ortaokul öğrencilerin bursluluk iş ve işlemleri

8-Okul öncesi eğitim kurumlarının ücretleri ile ilgili iş ve işlemler

9-Öğretmenlerin meslekî çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler

10-Darüşşafaka Okullarının tanıtım işlemleri

11-Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleri ve okullara yerleştirilmesi

12-İlköğretim diploma kayıt örneği işlemleri

13-TÜBİTAK Bilim Fuarı İşlemleri

14- Okul Kuru Üzüm Dağıtımı Programı İşlemleri

15-Öğrencilerde farkındalık oluşturacak konularda konferans/seminer düzenlenmesine yönelik yapılan işlemler

16-İlçe Emniyet Müdürlüğü ile okullarımızda güvenli eğitimin sağlanmasına yönelik işlemler

Sorumlu Birimler

Temel Eğitim Hizmetleri Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
2016-2017 eğitim öğretim yılında ilkokulda okullaşma oranı %100, ortaokulda okullaşma oranı %100 dür. Okul öncesinde ise % 66 olarak gerçekleşmiştir. Okul öncesi eğitimdeki okullaşmayı arttırmak için okul öncesi ücretleri en az düzeyde belirlenmiş, alan taramaları yapılarak okul öncesinin gerekliliği konusunda veliler bilgilendirilmiştir. Okul öncesi çağ nüfusu mahallelerde daha fazla olduğu için taşımalı eğitim kapsamına alınamamıştır.

Ortaokulda okuyan öğrencilerden şartları tutanların PYBS girmeleri konusunda gerekli rehberlik okullar tarafından yapılmıştır. Öğrencilerin sınav başarılarının arttırılması için destekleme ve yetiştirme kurlarından faydalanmaları ve sınavlar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

Devamsız öğrenciler ile ilgili devam takipler okul idareleri tarafından yapılmaktadır. Gerektiğinde öğrencilere ve velilere okul rehber öğretmenleri de rehberlik yapmaktadır.

Öğrenciler sınavlar konusunda bilgilendirilmiştir. Okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarından tüm öğrencilerin faydalanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Okullarda kariyer günleri etkinlikleri düzenlenmiştir. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırarak sınav başarılarının arttırılması için okullarda en çok okuyan öğrenciler ödüllendirilmiştir.

Okullarımızda resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmektedir. Her eğitim öğretim yılında okullarımızda değerler eğitimi konuları işlenmektedir. İki yarıyılda da farklı konularda Değerler Eğitimi yarışmaları (resim, şiir ve kompozisyon) düzenlenmektedir. Okullarımızda düzenlenecek olan her türlü etkinlikler değerlendirildikten sonar uygun görülenlere olur verilmiş olup okullara duyurusu da yapılmıştır. 2016/2017 Eğitim Öğretim yılında ;

  • İl Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti  işbirliğinde, ülke geneli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik,  görsel ve edebi alanda  düzenlenen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek”  yetenek yarışmasında İlçemiz 30 Ağustos Ortaokulu öğrencimiz Ömer KARTOP Denizli birinciliğini kazanmıştır.

  • "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında ortaokullar arası edebî kategorisinde İlçemiz 30 Ağustos Ortaokulu öğrencimiz Ömer KARTOP Türkiye ikincisi olmuştur.

  • Aydem Fen Lisesi’nin ilkini gerçekleştirdiği   ‘Atatürk Matematik ve Fen Bilimleri Olimpiyatlarında     Öğrencimiz Hidayet Selim ASAN bu olimpiyatlarda Fen Bilimleri dalında yarışarak 29,5 net ile ikincilik kazanmıştır.

  • İlçemiz 30 Ağustos Ortaokulu öğrencisi Şefika TEKELİ, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında Denizli birinciliğini kazanmıştır.

  • Denizli Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Mücadelemiz ve Şehitlerimiz anısına düzenlenen "Atatürk ve Milli Hakimiyet" konulu yarışmada Bekilli Atatürk Çok programlı Anadolu Lisesini temsil eden, Anadolu Lisesi Programı 10. Sınıf Öğrencisi Raziye AKĞEYİK Teşekkür Belgesi Ödülü almıştır.  

  • 2017 yılı İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında 30 Ağustos Ortaokulu Öğrencisi Handan AYDOĞAN isimli öğrencimiz Denizli 1.si olmuştur.


Şubemiz tarafından takip edilen belirli gün ve haftalar ile ilgili gerekli planlamalar yapılmıştır (okul, öğrenci ve öğretmen görevlendirmeleri, yarışmalar, vb. etkinlikler)

Ortaokul öğrencilerinin Parasız Yatılılık ve Bursluluk başvuruları ile ilgili duyurular yapılmıştır. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin onaylama işlemleri yapılmıştır. Her 3 ayda bir Bakanlık ödeme talimatları Okullara duyurularak ödemelerin yapılması sağlanmıştır. Çeşitli sebeplerle bursu kesilen öğrenciler ile ilgili yazışmalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılmıştır.

2016-2017 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında ve anasınıflarında uygulanacak olan ücretlerin Müdürlüğümüzce belirlenmiştir.

Öğretmenlerin meslekî çalışmalarını, yönetmelik ve bakanlık talimatları doğrultusunda yapmaları konusunda gerekli yazışmalar yapılmıştır. Ders kesiminden sonraki meslekî çalışmalarını ilimizde yapmak isteyenlerin işlemleri yapılmıştır.

Her yıl anne ve babası ölmüş maddî durumu yetersiz öğrenciler için Darüşşafaka Ortaokulu tarafından okul tanıtımı ve sınav yapılmaktadır. Okulun tanıtımı ve sınav ile ilgili gerekli duyurular okullarımıza yapılmıştır.

Sığınmacı olarak ülkemize gelen çocuklardan öğrenim çağında olanlar adreslerinin bulunduğu okullara yönlendirilmiş ve gidecekleri sınıflar kurulan komisyonca belirlenmiştir.

Çeşitli sebeplerle ilköğretim diplomalarını kaybedenlere müracaatları çerçevesinde diploma kayıt örnekleri düzenlenerek teslim edilmiştir.

STK, Belediyeler ve kamu kurumları tarafından öğrencilerde farkındalık oluşturacak konularda seminer/ konferanslar düzenlenmiştir. Konferans/seminerler ile ilgili gerekli olurlar alınmış ve okullara duyurusu yapılmıştır.

Okullarımızın gece güvenliği için ilçe merkezi okulları için İlçe Emniyet Amirliğine Mahalle okulları için İlçe Jandarma Komutanlığına 6 ayda bir yazı yazılmaktadır.

FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-2

Faaliyetler

1-Rehber öğretmenler tarafından öğrenci veli bilgilendirmesi.

2-Okul yönetimleri ve Rehber öğretmenlerce öğrenci-veli bilgilendirmesi.

3-Ücretsiz deneme sınavları; sınav analizleri.

4-Okullar ve bölgeler arası sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler

Sorumlu Birimler

Ortaöğretim Hizmetleri Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
“Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi” ile halen öğrenci olanlar, örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, mezun öğrenciler ise halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslardan yararlandırılmıştır. Böylece Bakanlığımıza bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak destekleme ve yetiştirme kursları açılmıştır. Bu kurslarda öğrencilerin, öğrenim gördükleri dersler yanında yeteneklerine uygun olan sanat, kültür ve spor alanlarında da okullarımızda takviye kursları düzenlenmiştir.

Sportif, sanatsal ve kültürel yetenekleriyle temayüz eden öğrencilerimizin tespit edilmesi ve bu öğrencilerin güzel sanatlar lisesi ve spor lisesine yönlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Böylece ülkemizin sanatsal ve sportif yaşamına katkı sağlayacak bireylerin yeteneklerini doğru ve sağlıklı bir şekilde geliştirmeleri desteklenmiştir.

Okul terklerinin ve öğrenci barınma sorunlarının en aza indirilmesine, güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına, kadın ve çocukların da içerisinde yer aldığı dezavantajlı kesimlerin eğitimden azami derecede faydalanmasına yönelik faaliyetlere aksatılmadan devam edilmektedir.

Eğitim-öğretim niteliğin yükseltilmesi, bölgeler arasındaki nitelik ve nicelik farklılıklarının giderilerek fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması, çağ nüfusu içindeki herkese öğrenim hakkının kullandırılması ve kaynakların rasyonel olarak kullanılması yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.

Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ile öğrencilerin genel ortaöğretime bağlı okullarda öğrenim görme taleplerini karşılamak amacıyla okulların kontenjanları ve şube öğrenci sayıları arttırılmıştır. Merkezi ortak sınavlardaki başarı seviyesini yükseltmek için Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik DYK kursları başarılı bir şekilde halen devam etmektedir.


FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-3

Faaliyetler

1-3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çerçevesinde yapılacak çalışmaların yürütülmesi

2-Okul Sağlığı hizmetleri işbirliği protokolü kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi

3-Okul kantinlerinin denetimi ve uygulanacak hijyen kuralları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması

4-2017 yılı TEOG uygulaması tercih ve yerleştirme klavuzu doğrultusunda alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi
Sorumlu Birimler

Meslekî ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler

Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü kapsamında;

Obezitenin önlenmesine yönelik çalışmalarda (3) yemekhane, (1) kantin denetlenmiştir.

Ergenlik Dönemi Değişim Projesi (ERDEP) kapsamında öğrencilere eğitim verilmiştir.

Beyaz Bayrak Projesi sahibi Alpaslan Anaokuluna gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

2017 yılında Meslekî ve Teknik Eğitim veren okulların kontenjanları belirlenmiştir.


FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-4

Faaliyetler

1-Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri

2-Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, disiplin ve benzeri iş ve işlemler

3-Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek


Sorumlu Birimler

Özel Öğretim Hizmetleri Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
Bekilli Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursunun denetim ve sınav işleri sorunsuz yürütülmektedir.

İlçemizde bulunan Özel Çamlıca Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurtlarının denetimi yapılmıştır.

FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-5

Faaliyetler

1-Özel Eğitim Sınıflarında Eğitim

2-Destek Eğitim Odaları ve Kaynaştırma Eğitimi

3-Eğitim Ortamında Şiddet ve Şiddeti Önleme Çalışmaları

4-Eğitim ve danışmanlık tedbiri

5-Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar

6-Madde Bağımlılığı ile Mücadele

7-TEOG ve LYS sınavları Danışmanlık

8-BİLSEM Sınavları
Sorumlu Birimler

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından tanılaması ve yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı öğrencilerimiz eğitimi için okul bünyesinde özel eğitim sınıfları açılmaktadır. İlçemiz Kurtuluş İlkokulu bünyesinde oluşturulan 1 özel eğitim sınıfında 1 öğrenci eğitim görmektedir
DESTEK EĞİTİM ODALARI VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından tanılaması ve yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan kaynaştırma öğrencileri için eğitim gördükleri okul bünyesinde destek eğitim odaları açılmaktadır. İlçemizde 30 Ağustos Ortaokulu, Kurtuluş İlkokulu, Gömce İlkokulu ve Sırıklı İlkokulu bünyesinde toplam 4 adet destek odasında 30 Ağustos Ortaokulundan 6, Kurtuluş İlkokulunda 3, Gömce İlkokulunda 1, ve Sırıklı İlkokullarından 1 olmak üzere toplam 11 öğrenci eğitim görmüştür.
EĞİTİM ORTAMINDA ŞİDDET VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

Eğitim ortamında şiddet ve şiddetin önlenmesi ile ilgili rehber öğretmenlerimiz tarafından okullarımızda öğrenciler ve öğrenci velilerine seminerler verilmiştir
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TEDBİRLERİ

Çocuk mahkemeleri ile diğer mahkemeler tarafından danışmanlık ve eğitim tedbiri kararlarına göre; ilçemiz genelinde okul devamları sağlanarak öğrenciye ve velisine bir plan dâhilinde danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

İnternet ortamında çocuğa yönelik cinsel istismar ile ilgili İlçemiz rehber öğretmenimize eğitim semineri verilmiştir. 2018 yılında ilçemiz genelinde görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz eğitimden geçirilecektir.
MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE

Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında rehber öğretmenlerimiz tarafından okullarda tüm öğrencilerimize ve velilerine yönelik madde bağımlılığı hakkında eğitimler verilmiştir. ilçemizde yapılan çalışmalar elektronik ortamda UMYK(umk.saglik.gov.tr) veri tabanına işlenmiştir.
TEOG, YGS ve LYS SINAVLARI

Merkezî sistem sınavlarına giren ortaokul ve lise öğrencilerimiz için rehber öğretmenler danışmanlık hizmeti sunmuştur. Okullarda görev yapan rehber öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizin almış oldukları sınav puanlarına göre yerleşebilecekleri okullar ve meslek gruplarını tercihlerinde danışmanlık hizmeti verilmiştir.
BİLSEM SINAVLARI

Üstün yetenekli öğrencilerimiz desteklenmesi için yapılan bir sınavdır. Bu sınavı kazanan öğrencilerimiz Bilim ve Sanat Merkezinde müzik, resim ve genel yetenek alanında eğitim görmektedir.


FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-6

Faaliyetler

1-Yarışmalar

2-Seminerler

3-Anma Programları

4-Çalışmalar


Sorumlu Birimler

Din Öğretimi Hizmetleri Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
YARIŞMALAR:

Çağın ihtiyaç ve beklentilerini önceleyen bir anlayışla akademik başarısı yüksek; araştıran, sorgulayan, problem çözen ve bilgi teknolojilerini kullanabilen; İslamî ilimlerin yanı sıra fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında beceri ve ufuk sahibi; iletişim becerilerine, liderlik özelliklerine, millî ve manevî değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirmiştir.

• Ufka Yolculuk,

• Türkiye Değer Ödülleri(Yardımseverlik),

• Kutlu Doğum Haftası,

• Siyer-i Nebi Yarışması,

• Münazara Etkinlikleri,

• Belirli Gün ve Haftalar daki yarışmalar,
Münazara Etkinlikleri: Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri istatistikî bilgilerle savunabilme, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme konusunda becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan etkinlikler okul düzeyinde gerçekleştirildi.
Türkiye Değer Ödülleri: Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişilere yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek bilinç kazandırmak ve öğrencilerin evrensel, millî ve manevî değerlerle donanmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Yaz Eğitim Etkinlikleri: Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile 2006 yılından itibaren gerçekleştirilen “Yaz Eğitim Etkinlikleri” ne öğrencilerimiz katıldı.
SEMİNERLER

Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Eylül 2017 Meslekî Çalışma Programında, “Akademik Başarıyı Olumlu/Olumsuz Etkileyen Faktörler ve Alınacak Tedbirler” konusunda Haziran ve Eylül Meslekî Çalışmalar döneminde seminer almışlardır.

ANMA GÜNLERİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü Kutlaması resim-şiir-kompozisyon,

12 Mart İstiklal Marşının Kabul Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü: İstiklal Marşı Ezbere Okuma Yarışması, Kompozisyon Yarışmaları yapılmıştır.

Kutlu Doğum Haftası,
ÇALIŞMALAR

Okulların çeşitli aralıklarla ziyareti (kardeş okul uygulaması),

Spor çalışmaları,

“İnsan sevgisi” tema olarak işlenmesi, okul-veli işbirliği (mail, telefon vb iletişim araçlarıyla) artırılması, tarihî ve mahallî kıyafetler-oyunlar-yemeklerle tanıtılması(yerli malı haftası),ders bitiminde yapılan çalışmalar,

Kağıt ve değerlendirilebilir meteryallar kutularla toplanarak geri dönüşüm sağlanması, “okul mutluluk anketi” hazırlandığı form anket tüm okullarımızda olup esas alınması,

Anne baba eğitimi projeleri kapsamında okula davet edilerek uygulama yapılması, STK lar ile işbirliği yapılmaktadır

seminer konferans tiyatro etkinlikleri yapılması,

Eğitim öğretim yılı sonunda DKAB, İHO ve meslek dersleri öğretmenlerinin öğretim programlarında meslek ve kültür dersleri ile ilgili çalıştayların ve seminerlerinin okullarda uygulanması,FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-7

Faaliyetler

1-Meslek edindirme kursları

2-Toplantı faaliyetleri

3-Bağımlılıkla mücadele eğitimi

4-Destekleme ve yetiştirme kursları

5-İŞKUR işbirliği faaliyetleri

6-Yaygın eğitim faaliyetleri

7-Açık lise kayıt işlemleri

8-Meslekî-teknik ve kültürel kurslar yıl sonu sergileri


Sorumlu Birimler

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
MESLEKİ EDİNDİRME KURSLARI

Meslek edinmeye yönelik kurslara ağırlık verilerek devam edildi.
TOPLANTI FAALİYETLERİ

Hayat Boyu Öğrenme Şubesine bağlı kurum Müdürümüz her ay (Farklı İlçelerde) düzenli toplantılara ay içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir. Toplantılarda bir sonraki ay yapılması düşünülen çalışmalar hakkında görüşmeler yapılmaktadır. Kurum müdürleri ile yapılan toplantılar sonucunda kurumlarımızın sorunları ve çözüm önerileri dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ

Proje kapsamında İlçemizde 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında görev yapan 2 rehber öğretmenimize Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi konusunda seminer verilmiş, bu öğretmenlerimiz marifetiyle de öğrenci ve velilerimize seminerler verilmiştir. Toplumsal farkındalık arttırılarak Hayat Boyu Öğrenme Kültürünün oluşturulması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI

Hayat Boyu Öğrenme Şubesine bağlı Halk Eğitim Merkezinde 10 öğrenciye Destekleme ve Yetiştirme Kursu verilmektedir.

Destekleme ve Yetiştirme kursları hakkında halkın daha çok bilinçlendirilmesi ve katılımın arttırılması sağlandı.
İŞ KUR FAALİYETLERİ

İŞKUR başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde açılmış olan kurslara yenilerinin eklenmesi ve bölge halkının hem maddî hem de kişisel gelişim anlamında geliştirilmesi bakımından söz konusu kurslara yönlendirme ve teşvik çalışmaları yapıldı. Sürü Yönetme Elemanı, Keçe Aksesuarı Yapımı, Asma Yetiştiriciliği, Ahşap yakma tekniği, Elde kurdele işi ve Kumaş abajur yapma kursu,Avcılık eğitimi vb. birçok alanda kurslar açıldı ve açılmaya devam edilmektedir.
YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİ

İlçemizde alan taramaları yapılarak okuma yazma bilmeyenler için I. ve II. Kademe Okuma Yazma kurslarının açılması ve hedefin %100’lere çıkarılması amaçlanmıştır.

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda meslekî ve sosyal kültürel kursların düzenlenmesine devam edildi.

Daha çok esnaflara yönelik olmak üzere iş hayatında ve sosyal hayatta iletişim kursu açıldı.

Engelli vatandaşlarımız tespit edilerek, hayatı kolaylaştırıcı ve istihdama yönelik kurslar açıldı.

Meslekî kurs alan kursiyerlerin ekonomik kazanç sağlayacak iş hayatı ile proje çalışmalarına destek verilmesi sağlandı.


AÇIK LİSE KAYIT İŞLEMLERİ

İlkokul, Açık Ortaokul ve Açık Lise kayıt işlemlerinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam edildi.
MESLEKİ VE TEKNİK KURUSLAR YILSONU SERGİSİ

Açılan Meslekî ve Teknik kurslar ile kültürel kursların yıl sonu sergileri yapıldı.

29-05-2017
OKULLAR HAYAT OLSUN

Okulumuzda Okullar Hayat Olsun Projesi Uygulanmaktadır.

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında kurumlar arası işbirliğine devam edildi.FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-8

Faaliyetler

1-FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi


Sorumlu Birimler

Bilgi İşlem ve Sınav Hizmetleri Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
1.I. Faz kapsamında Atatürk Çok Programlı Lisesine etkileşimli tahta takılmıştır.

2. II.Faz kapsamında 30 Ağustos Ortaokuluna etkileşimli tahta takılmıştır.FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-9

Faaliyetler

1-2017 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Birimler

İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
Mahalli Faaliyetler:

2017 yılı içerisinde ilçemiz, kurum ve okul çalışanlarına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Fatih Projesi, Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Proje Hazırlama, Bağımlılıkla Mücadele, vb. hizmetiçi eğitimlere katılım sağlanmıştır.FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-10

Faaliyetler

1-Küçük Onarım


Sorumlu Birimler

Destek Hizmetleri Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler

İlçemiz 30 Ağustos Ortaokulu, Kurtuluş İlkokulu ve Alparslan Anaokulunun küçük onarımları yapılmıştır.


FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-11

Faaliyetler

1-İstatistik Bilgi Girişi Ve İstatistik Hazırlamak KAYSİS (Kamu Yönetim Sistemi) iş ve işlemleri, Okulların Yazışma Kodları ile ilgili iş ve işlemler

2-Yurt İçi Görevlendirme Onayları

3-Proje Kapsamında Seminer, Toplantı, Yarışma ile ilgili işlemler

4-DEBİP (Denizli Başarı İzleme Ve Geliştirme Projesi) ile ilgili iş ve işlemlerSorumlu Birimler

Strateji Geliştirme Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 2017 istatistik ile ilgili bilgilendirme toplantılarına İlçe Milli Eğitim Müdürümüz katılmıştır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı istatistik bilgi girişleri Aralık 2017 tarihin de Mebbis, E-okul ve E-Yaygın Modülü üzerinden tamamlandı.

Hatalı ve Eksik veri girişi yapan kurumlar uyarılarak gerekli düzeltmeler yapıldı.

Şahıslar tarafından Bimer kanalından istenen istatistikle ilgili konulara hakkında cevap verildi.

İlçemiz okul ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda Okul Aile Birliği yönetmeliği gereğince maddî imkânları kısıtlı okullara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce nakdi yardım yapıldı.

İlçemiz okul ve kurumların TEFBİS Veri Sistemi ile ilgili aksaklıkların giderilmesi, aşılamayan sorunlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaparak sorunların giderilmesi sağlanmaktadır.

Okul kantin ve servislerinin denetimi ile ilgili Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumlu personeli tarafından yapılan denetim sonuçlarında görülen aksaklıkların giderilmesi sağlanmıştır.

Müdürlüğümüze ait kamu zararı ile ilgili iş ve işlemlerinin takibi yürütülmektedir.

Okullardan gelen ödenek taleplerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesi ve takibi yapılmıştır.

Bakanlıkça gönderilen ödeneklerin verimli ve yerinde kullanımı sağlanmıştır.

Bekilli 30 Ağustos Ortaokuluna 2017 Ocak ayı itibariyle Z- kütüphane Bakanlık Bütçesiyle yapılmıştır.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafikten sorumlu personeli tarafından okul servis araç şoförlerine yönelik 2 defa bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

2017 Aralık ayında “İyi Dersler Şoför Amca” Projesi Kapsamında taşımalı sürücülere eğitim verilmiştir.

c:\users\gigabyte\desktop\20171220_101923.jpg


FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-12

Faaliyetler

1-Taşınır Mal Yönetmeliği İşlemleri

2-Ücretsiz Ders Kitaplarına Ait İşlemler

3-Okulların Diploma, Karne Gibi Basılı Evrak İşleri

4-Temel Eğitim Okullarının Donatım İşlemleri
Sorumlu Birimler

Destek Hizmetleri Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde yapılan çalışmalar ile ilgili işlemlerde herhangi bir aksama olmamış ve 2017 Yılsonu işlemleri Denizli İlimizde ilk olarak ilçemizde sonlandırılmıştır.

Ücretsiz Ders Kitaplarına Ait İşlemler düzenli bir şekilde yönetilmiş ve öğrencilerimiz zamanında kitaplarına kavuşmuştur. Ortaokullar 7.sınıf Sosyal Bilgiler kitaplarında sıkıntı olmuştur.

30 Ağustos Ortaokulu öğrencilerine 2017 yılı itibariyle 50 öğrenci sırasına kavuşvuştur.


FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-13

Faaliyetler

1-Okul ve kurumlarımızın sivil savunma, seferberlik, yangın ve koruyucu güvenlik bakımından yapmış oldukları;

a) Acil Durum Planı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı),

b) Deprem/Yangın Tahliye Planı,

c) Sivil Savunma Planı,

d) Sabotajlara Karşı Koruma Planı,

e) Yangın Önleme Söndürme İç Düzenlemesi ve Talimatları,

f) Personel, Evrak ve Binanın Korunmasına Yönelik Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatı; yapılmıştır.

2-Sivil Savunma, Afet ve Acil Durum Eğitim ve TatbikatlarıSorumlu Birimler

Destek Hizmetleri ŞubesiFaaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
Okul ve kurumlarımızın sivil savunma, seferberlik, yangın ve koruyucu güvenlik bakımından yapmış oldukları;

a) Acil Durum Planı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı),

b) Deprem/Yangın Tahliye Planı,

c) Sivil Savunma Planı,

d) Sabotajlara Karşı Koruma Planı,

e) Yangın Önleme Söndürme İç Düzenlemesi ve Talimatları,

f) Personel, Evrak ve Binanın Korunmasına Yönelik Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatı; sürekli güncel ve uygulanabilir bulundurulmakta, plan esaslarına göre zaman zaman hangi tedbirleri ihtiva ettiği konuları gözden geçirilerek, sivil savunma, seferberlik, yangın ve koruyucu güvenlik hususunda gerekli tedbirler alınarak gereği yerine getirilmektir.

Sivil Savunma, Afet ve Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları; Müdürlüğümüz Okul ve kurumlarımızda görev yapan idareci, öğretmen ve diğer personel ile öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitim/seminer ve tatbikatlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordineli ve işbirliği ile yapılmıştır.

FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU-14

Faaliyetler

1-İnceleme


Sorumlu Birimler

İnsan Kaynakları Şubesi


Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler

1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconİl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev