En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî esayfa4/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

Tablo 3 : 2013-2015 yılları arası öğretmen atama biçimleriÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ (İller Arası Yer Değiştirme)

Öğretmen Yer Değiştirme Türü

2014

2015

2016

2017

İsteğe Bağlı

4

3

6

10

Özür Durumu (Sağlık)

-

-

-

-

Özür Durumu (Eş)

20

8

0

4

Yargı Kararı

-

-

-

-

Alan Değişikliği

-

-

-

-

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü

-

-

-

-

Toplam

24

11

6

14

Tablo 4: Öğretmen yer değiştirme işlemleri


ÖĞRETMEN AYRILMA İŞLEMLERİ

Yıl

Emekli

İstifa

Görevden Uzaklaştıma

Muvafakat

Vefat

Müstafi

Devlet

Memurluğundan Çıkarılma

Toplam

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

-

-

1

-

-

-

1

2

2017

1

-

1

-

-

-

-

2

Tablo 5: Öğretmen ayrılış işlemleri

4.2. Personelin Yaş DağılımlarıPERSONEL YAŞ DAĞILIMI

2017

İSTİHDAM

17-30

31-40

41-50

51-60

61+

TOPLAM

Kadrolu

24

41

10

4

-

79

Sözleşmeli

2

-

4

-

-

6

Hizmet Alımı
4

1

1
6

İşkur Çalışanı

3

5

4

1
13

TOPLAM

29

50

19

6

-

104

Tablo 6: İlçe personelinin yaş dağılımı
4.3. Personelin Öğrenim Durumu

Öğrenim Durumu


PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU2017 Yılı Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

İstihdam Türü

TOPLAM

Kadrolu

Sözleşmeli(4c)

Hizmet Alımı

İşkur Çalışanı

Yüksek Lisans

7

-7

Lisans

66

-66

ÖnLisans

2

-2

Lise

2
1

1

4

İlköğretim

2

6

5

12

25

TOPLAM

79

6

6

13

104

Tablo 7: Personelin öğrenim durumlarına göre dağılımı
4.4. Müdürlük İnsan Kaynağı Dağılımı

İLÇE MİLLİ EĞİTİM PERSONEL DURUMU

Unvanı

Toplam

Asil

Vekil

Boş

İlçe Millî Eğitim Müdürü

1

0

1

0

İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

1

0

1

0

Okul Müdürü

5

2

3

0

Okul Müdür Baş Yardımcısı

1

1

0

0

Okul Müdür Yardımcısı

5

3

1

1

Müdür Yetkili

2

0

2

0

Tablo 8: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu
5. Sunulan Hizmetler

Müdürlüğün sunduğu hizmetler 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan MEB İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlük teşkilatı; Müdürlük Makamı, Şube Müdürü ve 16 Hizmet Biriminden oluşmaktadır. Müdürlüğün temel fonksiyonları bu birimler tarafından yönetilmektedir.

Müdürlüğümüz ön malî kontrol işlemleri, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi ve harcama birimleri tarafından yerine getirilmektedir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yönetim sorumluluğu modelinin bir gereği olarak stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreçlerle yönetim sisteminin hayata geçirilmesi, performans esaslı bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışması amacıyla Müdürlüğümüz birimlerinde etkin ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları devam etmektedir

Müdürlüğümüz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla, iç denetim faaliyetleriyle, idarenin varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği, risklerin en aza indirilmesi, idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi, mümkünse sayısallaştırılması konularında faaliyetler yürütmekte ve ilgili birimlerden hizmet almaktadır.

BÖLÜM 2

AMAÇ VE HEDEFLER
2. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’unun 9. Maddesinde: “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” denilmektedir.

Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan tema, stratejik amaç ve hedefler şunlardır:

TEMA 1: Eğitim ve Öğretime Erişimin Artırılması

STRATEJİK AMAÇ 1

Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.
1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconİl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev