En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî esayfa3/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7


BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER1. GENEL BİLGİLER
A. MİSYON VE VİZYON (2015-2019 STRATEJİK PLANI)
1. Misyonumuz
İlçemizde yaşayan bireylere nitelikli eğitim-öğretim hizmeti verebilmek için; bilimsel verilerin ışığında planlamalar yapmak, süregelen eğitim-öğretim faaliyetlerini demokratik katılımcılık ilkesiyle yönetmek, denetlemek ve değerlendirmek, geliştirdiğimiz özgün projelerle eğitimde öncü olmak için varız.
2. Vizyonumuz
Düşünen, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, değişen şartlara karşı kendisini yenileyebilen, 2023 Hedefleriyle eğitimin her alanında bir adım önde, Denizli’de örnek bir İlçe olmak.    
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
18 Kasım 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan MEB İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine göre;

İlçe millî eğitim müdürlüğü ilçelerde, şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür.

İlçe millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İlçe millî eğitim müdürleri, bu görevlerini ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü çerçevesinde yürütür

ilçe millî eğitim şube müdürleri, sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, ilçe müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri ilçe müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Temel eğitim, ortaöğretim, meslekî ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetleri şunlardır

a. Eğitimi Geliştirmeye Yönelik Görevler:
1- Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak,

2- Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin

kullanımlarını sağlamak,

3- Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

4- Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,

5- Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,

6- Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,

7- Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,

8- Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.

b. Eğitim Kurumlarına Yönelik Görevler:
1- Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek,

2- Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,

3- Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,

4- Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,

5- Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,

6- Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

7- Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,

8- Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.
c. Öğrencilere Yönelik Görevler:
1- Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,

2- Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,

3- Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

4- Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,

5- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve

işlemlerini yürütmek,

6- Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,

7- Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

8- Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9- Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,
d. İzleme Ve Değerlendirmeye Yönelik Görevler:
1- Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,

2- Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

3- Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,

4- Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel YapıBekilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Bahçeli Mah. Cumhuriyet Cad. üzerinde kiralanan bulunan Hükümet Konağı 1.katında Müdür, Şube Müdürü ve Kalem odalarında hizmet vermektedir.

2. Örgüt Yapısı
20 Eylül 2015 tarih ve 29481 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ e göre;

Millî eğitim müdürlükleri;
1- Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

2- Destek Hizmetleri

3- Din Öğretimi Hizmetleri

4- Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri

5- İnsan Kaynakları Yönetimi

6- İnşaat Emlak Hizmetleri

7- İş Sağlığı Güvenliği Bürosu

8- Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri

9- Ortaöğretim Hizmetleri

10- Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

11- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

12- Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri

13- Strateji Geliştirme Hizmetleri

14- Temel Eğitim Hizmetleri

15- Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri şubeleri ile hizmetlerini yürütmektedir.

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Şube Müdürü

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

Destek Hizmetleri

Din Öğretimi Hizmetleri

Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnşaat Emlak Hizmetleri

İş Sağlığı Güvenliği Bürosu

Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri

Ortaöğretim Hizmetleri

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri

Strateji Geliştirme Hizmetleri

Temel Eğitim Hizmetleri

Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri

Teşkilat Şeması

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurumumuz elektronik çağın gerektirdiği bilişim teknolojisini ve stratejik amaçlarımıza ulaşılmasına katkı sağlayacak tüm araçları etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu amaçla teşkilatımız birimleri ile tüm iş ve işlemler için birimlerimiz arasında bilgi ağı kurularak her kademedeki

yönetim etkinliğinde kullanılması sağlanmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızın görev alanına giren çalışmalardan, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşların daha yüksek hizmet standardının gerektirdiği vatandaş odaklılık anlayışıyla daha hızlı ve etkili sonuçlar almalarını sağlayacak nitelikte güçlü ve güncel altyapı araçları geliştirilmiştir. Bakanlığımız www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek olan MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi), yönetimin her kademesindeki işlemleri, personel bilgilerini, öğrenci ve veli bilgilerini de içeren modüler bir yapıda kullanılmaktadır..

Bakanlığımız MEBBİS üzerinden Devlet Kurumları, Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Alacak, e-Burs, e-Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü, Sınav, Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, MTSK, Özel Öğretim Kurumları, Özürlü Birey, RAM, Öğretmenevleri, Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi, e-Katılım Modülü, TT-BS gibi modüller ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanmaktadır.

Kurumumuz yazışmaları elektronik ortamda, elektronik imza kullanılarak Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmektedir. Bütün kurum, personel ve öğrencilerimiz internetten faydalanmakta, BİMER, MEB Bilgi Edinme, Alo 147 gibi servisler aracılığıyla da vatandaşlarımızın ve diğer kurumların bilgi talebi, öneri, şikâyet ve ihbarlarına ilişkin hızlı ve etkin bir biçimde hizmet sağlanmaktadır.

FATİH Projesiyle eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve BT araçlarının eğitim ve öğretim sürecinde daha fazla duyu organlarına hitap edecek şekilde, etkin kullanımı için okul öncesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımıza LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanması amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet bilgisayarın verileceği proje ile dersliklere kurulan BT donanımının eğitim ve öğretim sürecinde etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-içerikler oluşturulacaktır.

Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla alternatif öğretim yöntemlerinin sınıflarda uygulanabilirliğini sağlamak üzere araştırmalar yapılmaktadır. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerden kaynaştırma eğitimi verilenlerin BT becerilerinin geliştirilmesi için ilgili teknolojilerden yararlanılmaktadır.

Öğretmenlerimizin hizmetiçi eğitim başvuruları da yine Bakanlığımızca elektronik ortamda alınmaktadır. Böylece, yönetici ve öğretmenlerimiz, yıl boyunca katılmak istedikleri hizmetiçi eğitim faaliyetine başvuru yapabilmektedir. Meslekî ve kişisel gelişimi son derece önemseyen kurumumuzun teknolojik altyapısı sürekli güncellenerek sayısı her geçen gün artan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize uzaktan eğitim sistemiyle de destek vermeye devam etmektedir. Bakanlığımız internet ve e-Dönüşüm Hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalardan bazılarının görselleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 1 : Web Tabanlı Çalışmalar

3.1. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Taşınır Bilgileri

Müdürlüğümüz ve temel eğitim okullarımızın 2017 yılında taşınırlara ilişkin olarak yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2017 Yılı Taşınır İl Hesap Cetveli

Taşınır I.Düzey Detay Adı

Toplam

Yıl İçinde Çıkan

Gelecek Yıla Devredilen

Kömür Alımı

55.334.09

55.334.09

-

Temizlik Malzemesi Alımı

-

-

-

Kırtasiye Alımı

7.442,55

7.442,55Bakım Onarım Gideri

10498,64

10498,64

-

Tablo 2 : KBS(Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)’ nden alınan taşınır kesin hesap icmal cetveli
4. İnsan Kaynakları

4.1.Öğretman Atamaları, Yer Değiştirmeleri ve Ayrılışları
Yıllar itibariyle yapılan öğretmen ataması ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.


ÖĞRETMEN ATAMA BİÇİMLERİ

Atama Biçimi

2014

2015

2016

2017

İlk Atama

4

3

0

0

Açıktan Atama, Kurum İçi Kurumlar Arası Yeniden Atama

-

-

-

-

Açıktan İlk, Kurum İçi, Kurumlar Arası İlk Atama

-

-

-

-

Millî Sporcu

-

-

-

-

Engelli Öğretmen

-

-

-

-

Emekli Dönüşü Atama (Sağlık)

-

-

-

-
1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconİl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev