Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler;

1.1.  Kurumun;

Adı

:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Adresi

:

Ardahan Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-ARDAHAN

Telefon Numarası

:

(478) 211 64 22

Faks Numarası

:

(478) 211 64 36

Elektronik Posta Adresi

:

sgdb@ardahan.edu.tr

İlgili Personelin Adı, Soyadı ve Unvanı

:

M.Kenan TAN (Strateji Geliştirme Daire Başkanı)


1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

Adı

:

Ardahan Üniversitesi Banka Promosyon İhalesi

Yapılacağı Yer

:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Ek Bina Toplantı SalonuMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

3.1. İhaleye İlişkin Bilgiler;

İhale Kayıt Numarası

:

3

İhale Usulü

:

Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan “Kapalı Zarf ve Açık Artırma”

Tekliflerin Sunulacağı Adres

:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Ardahan Üniversitesi Rektörlük Binası /ARDAHAN

İhalenin Yapılacağı Adres

:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Ek Bina Toplantı Salonu

İhale Son Teklif Verme Tarihi ve Günü

:

10/09/2012 -Pazartesi

İhale Son Teklif Verme Saati

:

13.00

İhale Komisyonunun Toplantı Yeri

:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Ek Bina Toplantı Salonu


3.2. Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 4- Tanımlar

Kurum: Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü

Birim: Ardahan Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin her birini (EK-1)

Personel: Protokol Kapsamındaki Birimler ve Personel Bilgileri Listesi (EK-1)’nde yer alan birimlerde akademik, idari, sözleşmeli ve işçi olarak görev yapan tüm çalışanlar,

Maaş: Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ve ücret (bunlarla birlikte ödenen aile yardımı vb. gibi özlük hakları) ile aylıklara ilişkin ödeme sürelerine tabi işçilere yapılacak ikramiye ve ilave ödemeleri,

Diğer ödemeler: Personele maaştan ayrı olarak ödenen fazla çalışma ücreti, ek ödeme, döner sermaye, ikramiye, vekalet ücreti, yolluk (mevzuatı gereği elden ödenenler hariç) ödemeleri vb. her türlü ödemeleri,

Komisyon: Personel maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Rektörlük Onayı ile oluşturulan komisyonu,

Protokol Kapsamındaki Birimler ve Personel Bilgileri Listesi (EK-1): Kurumun Protokol kapsamındaki mevcut personel sayısını, istihdam edildiği birimler ile tüm personel sayısını gösteren listeyi,

Banka: İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan bankayı,

İstekli: İhaleye teklif veren her bir bankayı,

Promosyon: Maaş ile diğer ödemelerin, bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması karşılığında Banka tarafından ilgili personelin hesabına doğrudan aktarılmak suretiyle ödenmesi gereken nakit parayı, (kişi başına 36 aylık süre için teklif edilen tutar)

Protokol: Kurum ile banka arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.
Madde 5- Protokolün Kapsamı

5.1. Protokolün kapsamı; “Protokol Kapsamındaki Birimler ve Personel Bilgileri Listesi (EK-1)”nde belirtilen birimleri ve personel sayısını kapsamaktadır.

5.2. Kurumca yapılacak diğer açıktan atamalar ve kuruma naklen geçecek olan personel protokol kapsamındadır.
Madde 6- İhaleye İlişkin Genel Bilgiler

6.1. İhale, kurumun merkez akademik ve idari birimlerinde çalışan personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerini kapsamaktadır.

6.2. Ardahan Üniversitesi akademik ve idari birimlerinde çalışan toplam 361 personel bulunmakta olup, 2012 Ağustos ayı itibarı ile aylık nakit akışı (ek ödemeler hariç) 965.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

6.3.   Protokolün süresi 3 (Üç) yıldır.

6.3.1. Protokol süresi 3 (üç) yıl olup 36 aylık ödeme süresi esas alınacaktır.

6.3.2. Protokol başlangıç süresi 15 Eylül 2012, promosyon tutarının ödeneceği tarih 15 Ekim 2012 'dir.

6.3.3. Protokolün bitişi tarihi 15 Ağustos 2015’tir.

6.4. Komisyonumuz, teklifleri değerlendirirken, ulaşım, yurt çapında yaygın şube ağı, ödeme noktası vb. kriterleri dikkate almakta serbesttir.

6.5. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personelin maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Erken ödemelerin, (Devlet tarafından alınan karar gereği) zorunlu olduğu durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir.

6.6. Banka, kurum tarafından verilen talimat doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlüdür. Maaşla ilgili hesaplamaların yapılmasında, talimatların doğruluğunun kontrol edilmesinde bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kurumca verilen talimatlardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kuruma aittir.

6.7. Banka, kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından icra kesintisi vb. (kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan vb. durumlar hariç) yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi, nafaka gibi yasal kesinti bulunanların kesintisi kurum tarafından yapılacaktır.

6.8. Banka, kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (Fazla çalışma ücreti, döner sermaye, ikramiye, yolluk ve benzeri diğer ödemeler) ödeme listesinin bankaya ulaştığı gün, sistem arızası olması durumunda ertesi gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

6.9. Banka, kişi başına tespit edilen promosyon tutarını peşin olarak 15 Ekim 2012 maaş ödemesi ile birlikte hiçbir kesinti yapılmaksızın kurumdan gönderilen listede ismi bulunan her personelin hesabına aktaracaktır.
Madde 7- Promosyon Anlaşmasından Sonraki Personel Hareketleri

7.1. Banka, promosyon anlaşmasından sonra, kurum merkez akademik ve idari birimlerine ataması yapılan veya ücretsiz izinden dönen personellerin promosyonları, protokolün kalan süresi hesaplanarak sisteme dahil edilir ve ilk maaş ödemesi ile birlikte ödenir.

7.2. Banka, Başka kurumlardan naklen ataması yapılan personele önceki kurumdan promosyon almadığını belgelemesi durumunda, anlaşmanın kalan süresi hesap edilerek sisteme dahil edilip ilk maaş ödemesi ile birlikte ödenir.

7.3. Protokol başlangıç tarihinden sonra sisteme dahil olan personelin promosyon tutarı; kişi başına belirlenen promosyon tutarının 36 ay’a bölünüp personelin maaş alacağı ay (protokolün bitiş tarihi esas alınacaktır) sayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır.

7.4. Banka, kurumdan herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, ücretsiz izin, ölüm vs. gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin ödenmiş promosyonun iadesini kurumdan talep edemez. Protokol süresince, kurumumuzun idari bağımlılığının değişmesi ve kuruluş yasasının iptal edilmesi durumunda personele ödenen promosyon tutarlarının iadesi talep edilemeyeceği gibi herhangi bir hak talebinde de bulunmayacaktır.
Madde 8- Bankacılık İşlem ve Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler

8.1. Banka, anlaşma süresince, ATM kartı, ek kart ve kredi kartı verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılması halinde; internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı ücreti gibi herhangi bir ad altında masraf veya ücret talep etmeyecek ve herhangi bir kesinti yapmayacaktır. Bankanın şubesinin bulunmadığı yerlerdeki Ortak Noktalardan (ATM) yapılan işlemlerden herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

8.2. Banka, personelin alacağı iş avansları da dahil gerek kendi hesapları arasında gerekse üçüncü şahıslara yapacağı havale ve EFT ile birlikte diğer tüm bankacılık hizmetlerinden herhangi bir masraf ve komisyon almayacaktır.

8.3. Banka, kurum personelinin hesabının bulunduğu şubenin dışındaki herhangi bir şubesinden parasını çekebilecek, yatırabilecek, üçüncü kişilere havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek olup bu işlemler için herhangi bir miktar sınırlaması olmayacak ve bu işlemler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

8.4.Banka, kurum tarafından gösterilecek en az bir yere ATM cihazı kurmak zorundadır. Kurulacak ATM cihazı için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. ATM cihazında, haftanın her günü ve her saatinde banka yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü olup, para bitmesi ve arıza gibi durumlarda en kısa süre içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet vermeyecektir. ATM’nin kurulacağı yere ait her türlü gider (kira, elektrik vb. giderler) bankaya aittir.

8.5. Banka, maaşın miktarına bakmaksızın ATM’den günlük nakit çekme miktarını 1.500 Türk Lirasının altına düşürmeyecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlaması yapmayacaktır.

8.6. Banka, kurum personelinin talebi olmadan nakit avans kredisi açmayacaktır. Personelin talebi doğrultusunda nakit avans kredisi açılması halinde ise uygulanacak faizler aylık olarak tahakkuk ettirilecektir. Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı banka tarafından değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutmayacaktır. (örnek: her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı vb) Personelin yazılı talebi üzerine kredili mevduat hesabı açılması durumunda faiz oranı kredi kartı faiz oranından fazla olmayacaktır.

8.7. Banka, kurum personelinin adına otomatik olarak vadesiz maaş hesabı açacak ve personel adına ücretsiz olarak ATM kartı düzenleyecektir. İsteyen personele kredi kartı çıkarılacak bunun için yıllık kredi kartı kullanım aidatı veya herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir.

8.8. Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme uygun yazılımları ücretsiz olarak kuruma verecektir.

8.9. Banka, kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve banka dekontlarını kuruma basılı bir şekilde gönderecektir.

8.10. Banka, kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz.

8.11. Komisyon, ihale saatinden önce yada sonra ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi durumunda teklif veren bankalarca herhangi bir hak talep edilemez.
Madde 9- Tekliflerin Değerlendirilmesi

9.1. Ardahan Üniversitesi Banka Promosyon İhalesi; herhangi bir ihale Kanununa tabi olmadan aşağıda belirtildiği şekilde ve kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, peşin promosyon tutarı esas alınacaktır.

9.2.  İhale tarih ve saatinde içerisinde Yetki Formu (Ek-2) ile Teklif Mektubu (EK-3) nun bulunduğu teklif zarfları kuruma teslim edilecektir.

9.3.  Teklif zarfının üstünde; bankanın adı, adresi, teklifin hangi işe ait olduğu bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.

9.4.  İhale saatinde istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan belgeler, kontrol edilecek ve teklife yetkili olunduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri eksik olan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

9.5.  Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri komisyonca hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve şartnameye uygun teklif veren tüm isteklilerden sırasıyla en yüksek teklif veren üç (3) istekliyle açık artırmaya geçilecektir.

9.6.  Açık artırmaya iştirak edecek olan tüm isteklilerden aynı anda en yüksek birinci teklif üzerinden teklif alınmaya başlanılacaktır.

9.7.  Açık artırma turlarında en az 1.000 TL ve katları şeklinde artırılmak sureti ile teklif verilecektir.

9.8.  Komisyon, istekli bankaların görüşme yapabilmeleri için süre talebinde bulunmaları halinde makul bir süre takdir ederek, ihaleye ara verebilir.

9.9. Toplam Promosyon tutarı belirlenirken personel sayısı 312 olarak dikkate alınacaktır.
Madde 10- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

10.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve komisyonca karar verilen ödeme şekline göre kişi başına ve toplam olarak verilen en yüksek promosyon tutar teklifi esas alınacaktır.

Madde 11. Protokol

11.1.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekliye, komisyon kararı yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren İstekli, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde protokolü imzalaması esastır.
11.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin, sözleşme imzalama süresi içerisinde, sözleşmeyi imzalamaması halinde, açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 20 (yüzde yirmi) si kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu aşamadan sonra aynı koşullarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli protokolü imzalamaya davet edilir.

11.3. Protokol, kurum adına komisyon ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ve ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacaktır. Protokolün imzalanmasından sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.
Madde 12- Cezai Hükümler

12.1. Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; yazılı olarak uyarılır, tekrarında ise sözleşme bedelinin % 10 (yüzde on)’u oranında ceza ödemeyi kabul eder. Üçüncü defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

12.2. Anlaşma yapılan bankanın banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer, taraflar, protokolün bitiminden en az bir ay öncesinden yazılı haber vermek koşuluyla, protokolü sona erdirebilir.

12.3. Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünün izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.

12.4. Banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

12.5. İhtilaf halinde Ardahan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 13- Diğer Hükümler

13.1. Banka, sözleşme ve eklerinden doğan damga vergisi ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup, sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığına personel eliyle imza mukabilinde ibraz etmek zorundadır.

13.2. Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.

13.3. İhale üzerinde kalan firma ile imzalanacak olan sözleşmede bu şartnamede belirtilen hususlar dışında farklı hüküm içeren hususlar bulunmayacaktır.

13.4.Teklifler tamamen bu şartnameye bağlı kalınarak sunulacak olup, alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU


BAŞKAN

Öğr.Gör. Vedi AŞKAROĞLU

Genel Sekreter V.


ÜYE

M.Kenan TAN

Str.Gel.Dai.Bşk.

ÜYE

İdris KARAGÖZ

Per.Dai.Bşk.ÜYE

Öğr.Gör.Kubilay ARAS

Hukuk Müş.V.


ÜYE

Çağrı COŞKUN

Sendika Temsilcisi
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde 3- İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve e-tekliflerin açılma tarih ve saati

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconTeklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconI- ihalenin konusu ve teklif vermeye iLİŞKİn hususlar madde 1- İş...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde 2: İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconÖğretmenlik Uygulaması dersi 2 saati teorik ve 6 saati uygulama olmak...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı-...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev