Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemanisayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4


myklogoisimsiz


ULUSAL MESLEK STANDARDI

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKELERİ İŞLETME BAKIM ELEMANI

SEVİYE 3

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …


Meslek:


ATIKSU VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKELERİ İŞLETME BAKIM ELEMANI

Seviye:
3I

Referans Kodu:


…………………………………….

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


İSKİ Genel Müdürlüğü

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK Çevre Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


………… Tarih ve ………. Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:
Revizyon No:


00TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ALTYAPI: Planlanan veya mevcut atıksu kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kollektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, düzenleyici, yol, elektrik, doğalgaz, telefon ve benzeri tesislerden müteşekkil sistemleri,

ATIKSU BACASI (KONTROL BACASI, FENNİ BACA ) : Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletilmesi gayesiyle içine insan girebilecek kesitte ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen standartlara, fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş veya edilecek olan kanal bacaları,

ATIKSU BAĞLANTI KANALI (RABIT): Atıksu kaynaklarının ürettiği atıksuları, parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen veya geçirilecek ve İdare tarafından tespit edilecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, minimum 20 (yirmi) cm çapında muflu beton boru (MBB) veya İdarenin uygun göreceği borularla minimum meyille fen ve sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve yatayda 45°- 60° açı yaparak sokaktaki kanala bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde ve sorumluluğunda olan kanalları,

ATIKSU KANALİZASYON ŞEBEKESİ: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine ulaştırmaya yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki boru sistemlerini,

BORULAMA: Basınçlı ortamda suyun iletilmesini sağlayan atmosfere kapalı bir üniteden diğerine akışın sağlanabilmesi için kanal, boru ve diğer detayların yerlerinin ayarlanması,

C PARÇASI: Atıksu parsel bağlantı kanallarının, atıksu şebekesine 45°- 60° açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasını,

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORU: Camelyafı ile taşıyıcı bir matriks reçinenin birleştirilmesi ile elde edilen kompozit bir malzemeden yapılmış boruyu,

CONTA: Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen, genellikle kauçuk ve kurşundan yapılan ince parçayı,

DOLGU: altyapı imalatı sonrasında oluşan boşlukların doldurulma işleminde kullanılan taş, toprak vb. malzemeyi,

EVSEL ATIKSU: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları ve kullanım neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,

GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ: Ortam havasında bulunan kimyasalın miktarını tespit eden ve belirlenen miktar aşıldığında uyarı veren cihazı,

GAZ MASKESİ: Zehirli gazlardan korunmak amacıyla özel olarak yapılmış, ağız ve burnu kapatan gereci,

GERİ DOLGU: çalışma yapılan cadde ve sokağın fiziki şartlarının içme suyu ve atıksu imalatlarında çıkan hafriyatın kesin döküm sahasına nakli uygun olmaması durumunda aynı malzemenin doldurulmasını,

GİS: Coğrafi Bilgi Sistemini,

HDPE BORU: petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretilmiş içme suyu ve atıksu borusunu,

ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,

İKSA: Altyapı kazılarında zemin kütlelerinin yanal yönde hareketini sınırlayarak onları tutmaya yarayan uygun sağlamlıkta mühendislik yapılarını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞ EMRİ: İlgili birimlere gönderilmek üzere basılan ve hangi işin yapılacağını belirten formu,

KANAL TIKAMA YASTIĞI: Silindirik kesitli atıksu ve karışık kanallarda temizlik, onarım ve bakım çalışmalarında kullanılmak maksadıyla istenen kanal kesitine uygun şekilde temin edilen balon kesit içine tamamen girecek şekilde yerleştirildikten sonra emniyet mesafesindeki bir uzaklıktan el pompası veya kompresörle müsaade edilen basınç sınırına kadar şişirildikten sonra sızdırmazlık sağlayan ekipmanı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MANSAP (ALICI ORTAM): Kanalizasyon şebekeleri veya kolektörlerin taşıdığı atıksuların kanun, yönetmelik, yönerge ve teknik usuller dâhilinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazileri,

MANŞON: İki borunun ucunu birleştirmeye yarayan halkaya benzer parçayı, 

MEMBA: Suyun ilk çıktığı veya toplanmaya başladığı noktayı,

MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI: En kesitini daraltmak suretiyle odanın boyutunu giriş deliği boyutuna düşüren, dairesel veya eliptik en kesitli odanın eğimli çatısını oluşturan prefabrik baca elemanı,

MUF: Pissu borusunun ağzındaki çanak biçimli bölümü,

PARSEL BACASI (RÖGAR): Atıksu deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek maksadıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerindeki tretuarda ve parsel içindeki atıksu bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacaları,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RÖLÖVE: Yapı veya yapı gruplarının mevcut durumunun rapor ve/veya ölçekli çizimlerle anlatımı,

TAMİRAT: Alt yapı hatlarından meydana gelen arızaların, bozulmuş yerlerin onarma işlemini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TERESUBAT: Atıksu veya parsel bacasının dibine çökenler, kıl curuf bez parçaları gibi pislikleri

TESVİYE: Alt yapı imalatında topraktaki pürüzlü zemini düz hale getirmeyi,

TRANŞE: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,

ZEHİRLİLİK (TOKSİSİTE): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesi; akut veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması özelliğini,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER


 1. GİRİŞ

Atıksu ve Yağmur Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19.10.2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27.11.2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Çevre Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.


 1. MESLEK TANITIMI

  1. Meslek Tanımı

Atıksu ve Yağmur Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı (Seviye 3); İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygulayarak, iş organizasyonu yapan, atıksu ve yağmur suyu şebeke hattı imalatlarını, bakım ve onarımlarını fenni kaidelere uygun olarak yapan; atıksu ve yağmur suyu şebeke hatlarını işletme talimatlarına uygun olarak işleten ve mesleki im çalışmalarına katılan kişidir.


  1. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7126 (Su ve Boru Tesisatçıları)

  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

  1. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

17.02.2005 Tarihli ve 25730 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,

18.07.1997 Tarihli ve 23053 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği,

08.01.2006 Tarihli ve 26047 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği,

31.12.2004 Tarihli ve 25687 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

03.03.2004 Tarihli ve 25391 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği,

15.04.2015 Tarihli ve 29327 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

11.02.2014 Tarihli ve 28910 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik,

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Atıksu ve Yağmur Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı (Seviye 3), kapalı ve açık mekânlarda, değişken çalışma saatlerinde ve hareketli ortamlarda, her türlü iklim şartlarında çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, yaralanma ve meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda toplu koruma önlemlerine uygun olarak çalışır, eğer toplu koruma önlemleri uygulanamıyorsa işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

  1. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Atıksu ve Yağmur Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı (Seviye 3), 6331 sayılı İSG kanunun 15. Maddesi gereğince periyodik sağlık gözetimine tabi tutulur. 1. MESLEK PROFİLİ

  1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama


AİSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak

(devamı var)


A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuata uymak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği kurallarının anlaşılması için düzenlenen eğitimlere katılır.

A.1.2

Mesai öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkararak, yapacağı işlere özgü işveren tarafından sağlanan KKD’leri talimatlarına göre takar ve/veya giyer.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani iconAtiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani iconSıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4) 13ums0305-4 / 20. 02. 2013 / 00

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani iconKent iÇİ rayli sistemler katener bakim elemani (seviye 4) ulusal meslek standardi

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani iconAsansör bakim ve iŞletme yönetmeliĞİ

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani iconKazan daireleri İŞletme ve bakim

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani iconElektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani iconAsansöR İŞletme, bakim ve periyodik kontrol yönetmeliĞİ

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani iconAsansöR İŞletme, bakim ve periyodik kontrol yönetmeliĞİ

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani icon00 ek-6 elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ (seviye 4) ulusal meslek standardi

Atiksu ve yağmur suyu şebekeleri İŞletme bakim elemani iconKalfalik böLÜMÜ plastik teknolojiSİ ALANI- plastiK İŞletme meslek...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev