Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyonkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar


ÖZEL YALOVA HASTANESİ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜDöküman Kodu:EN.PR.03

Yayın Tarihi:27/09/12

Revizyon No:02

Revizyon Tarihi:01/02/17

Sayfa No:8


1.AMAÇ:Özel Yalova Hastanesinde enfeksiyonların önlenmesi için gerçekleştirilen tüm sterilizasyon işlemlerinin,bilimsel kurallar ve kabul görmüş uygulamalar çerçevesinde,

Sterilizasyon Ünitesine malzeme kabul şartlarını,sterilizasyon için yapılması gereken

hazırlıkları, sterilizasyon şartlarını, paketleme, depolama ve dağıtım çalışma esaslarını

açıklamak.
2.KAPSAM:Sterilizasyon Ünitesinde yapılan faaliyetleri kapsar.
3.KISALTMALAR:
4.TANIMLAR:
4.1.Antisepsi:Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya

üremelerinin engellenmesidir.

4.2.Antiseptik:Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesi için kullanılan kimyasal ürünlerdir.

4.3.Asepsi:Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun

devamlılığının sağlanmasına asepsi, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da aseptik

teknik denir.

4.4.Bakterisit:Bakterileri öldürme etkisi olan maddelerdir.

4.5.Bakteri Sporu:Bazı bakteriler tarafından oluşturulan, fiziksel ve kimyasal çevre etkenlerine

karşı dirençli özel yapısal şekildir.

4.6.Biyolojik İndikatör:Sterilizasyonun gerçekleştiğini belirlemek için kullanılan dirençli bakteri sporlarını içeren test materyalidir.

4.7.Biyolojik Yük :Bir materyaldeki canlı mikroorganizma miktarını ifade eder.

4.8.Dezenfeksiyon:Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikrorganizmaların

(bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları

ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon

olarak 3 kategoride değerlendirilir.

4.9.Dekontaminasyon:Dezenfeksiyon / sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve /veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak,

güvenli hale getirme işlemidir.

4.10.Yüksek Düzey Dezenfeksiyon:Sporisit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için

gerekenden (3saat ve üzeri) daha kısa sürede (5-20 dakika) uygulanan, çok dirençli bir kısım

bakteri sporları dışında tüm mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir.

4.11.Orta Düzey Dezenfeksiyon:Bakteri sporlarına etki göstermeyen, fakat mikobakteri ve

diğer mikroorganizmalara (genellikle ≤10 dakika) etkili olan dezenfeksiyon şeklidir.

4.12.Flash Sterilizasyon:Aletlerin hemen kullanımı için Flash otoklav kullanılarak (kısa sürede) steril edilmesi işlemidir.

4.13.HEPA Filtre (High Efficiency Particulate Air Filter):Yüksek etkinlikte partikül tutucu

hava filtresi (% 99.97 etkinlikte >0.3μ büyüklükte).

4.14.Kimyasal İndikatör: Sterilizasyon şartlarında karakteristik değişiklik gösteren (renk

değişikliği vb.) kimyasal maddeler içeren kağıt şerit veya diğer test materyalleridir.

4.15.Sterilizasyon :Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm mikroorga-

nizmaların, sporlar da dahil olmak üzere, yok edilmesi işlemidir.

4.16.Temizlik: Kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.

4.17.Validasyon:Sterilizasyon sisteminin ve işlemlerinin önceden belirlenmiş şartları sürekli sağladığının kanıtlanmasıdır.
5.SORUMLULAR:

Sterilizasyon Ünitesi Personeli

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
6.FAALİYET AKIŞI
6.1 STERİLİZASYON ÜNİTESİ ALANLARI

Sterilizasyon Ünitesi 2 bölüme ayrılmıştır. Bunlar;

 • Kirli Alanlar

 • Temiz Alanlar


6.1.1.Kirli Alanlar:


 • Kirli aletlerin teslim alındığı,

 • Kirli aletlerin ön temizliğinin yapıldığı,

 • Kirli çamaşırların ünite dışına çıkarıldığı,

 • Atıkların ünite dışına çıkarıldığı,

 • Dışardan gelen malzemenin kabul edildiği alandır.


6.1.2.Temiz Alanlar:

 • Dekontamine olmuş, temiz alet ve malzemelerin kontrol ve bakımlarının,sterilizasyon için paketlenme işlemlerinin yapıldığı, steril olmak üzere paketlenmiş malzemelerin depolandığı alanı kapsar

 • Aletlerin bakımlarının yapıldığı ,paketlendiği, konteynerlara yerleştirildiği alandır.

 • Temiz alanda personel yeşil kıyafeti ve temiz alan terliğini giymelidir6.2.Steril malzeme depolarında malzeme rafları yerden 30 cm yukarda, tavandan 50 cm

aşağıda hava sirkülasyon için duvardan 5cm önde olacak şekilde düzenlenmelidir.
6.3.Temiz ve kirli alanda el dezenfektanları bulunur.
6.4.Duvar boyası mikroorganizmaların kolonize olmasını engelleyecek şekilde düzgün pürüzsüzdür. Hava akımı temiz alandan kirli alana doğrudur.
6.5.Sterilizasyon Ünitesi ortam sıcaklığı 18-22 0C ve nemi %30-60 arasında olması gerekir.

Nem ve Isı Kontrol Formu ile takip edilir.
6.6.Buhar otoklavı, Flash otoklav sterilizasyon ünitesinde, soğuk sterilizasyon ameliyathane

içinde steril alanda yapılır.


Degişiklik 6.1 alanlar

6.7.Su aydınlatma ve diğer sistemlerin rutin kontrolleri hergün teknik servis tarafından Teknik Servis Günlük Genel Kontrol Formu ile yapılır. Kontrol sonu Başhekim, İSG Uzmanı ve

Kalite Direktörünün onayı sonrası Kalite Biriminde dosyalanır.
6.8. Malzeme Kabul İşlemleri:


 • Sterilizasyon ünitesi alet ve malzeme kabulü ameliyathane de kullanılan alet ve malzemeler ameliyathane hemşiresi tarafından sterilizasyon görevlisine Sterilizasyon Ünitesi Malzeme ve Alet Teslim Formu ile teslim edilir.Sterilizasyon görevlisi tarafından temizliği , bakımı ve sayımı yapılır, konteynerlara konulur ve içine indikatör konulur,yeşil örtü ile sarılarak üzerine otoklav bandı yapıştırılır. Otoklav bandı üzerine sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazılır. Sterilizasyonu sağlanır.

 • Klinikler ve firmalardan gelen alet, malzeme ve protezler sterilizasyon ünitesi görevli personeli tarafından alet ve malzeme sayımı yapılarak Sterilizasyon Ünitesi Malzeme ve Alet Teslim Formu ile teslim alınır.

 • Açılmış her set ve malzeme açıldıktan sonra kullanılmamış bile olsa, kontamine sayılır.

 • Kirli alet ve malzemeler yıkama bölümüne alınır.

 • Çalışanlar maske, eldiven ve önlük kullanarak aletleri sayarak teslim alırlar.

 • Aletlerin birbiri ile temas eden uçları açık pozisyona getirilir, bistüri takılı ise uçları sapından alet yardımı ile çıkarılıp atıldıktan sonra aletler enzimatik içinde 15 dakika bekletilir, fırçalanır, durulanır, basınçlı hava tabancasıyla kurulandıktan sonra paketlenir ve sterilizasyon ünitesine gönderilir.


6.9.Yıkama- Dekontaminasyon İşlemi: Yıkamada çalışan personel Kişisel Koruyucu

Ekipman Kullanım Talimatı’na göre kişisel güvenlik önlemleri alınır. Maske, gözlük,

eldiven ve önlük giyilmeli, aletler üzerindeki uyarılara dikkat edilir.
6.10.Aletlerin Tasnif ve Bakımı

 • Temiz alanda alet ve malzemelerin tasnifi ve bakımı yapılır.

 • Aletler ve malzemeler bölümüne ve türüne göre tasnifi yapılır.

 • Aletler ve malzemeler eksiklik, bozuk olanlar varsa tamiri yapılır. Uygun yağlar ile yağlanır (Suda çözünen yağlar kullanılır).

 • Aşınma, korozyon, deformasyon ya da başka tür bir hasar görülen aletler kullanım dışı bırakılır.

 • Aletler ve malzemeler paketleme ve bohçalama bölümüne aktarılır.


6.11.Paketleme ve Bohçalama

 • Paketleme bölümünde sterilizasyon poşetleri, tekstil malzemeler, konteyner bulunur.

 • Tekstil ve cerrahi malzemeler temiz alanda ayrı alanlarda paketlenmelidir.

 • Tekstil paketleme malzemesi kullanılacaksa, kullanım öncesi yıkanır.

 • Paketin bütünlüğü korunur.


Değişiklik 6.8 Sterilizasyon Ünitesi Malzeme ve Alet Teslim Formu

 • Yırtılmaya ve delinmeye dirençli, sterilizasyon metoduna uygun toksik içeriği olmayan, tüy (hav) bırakmayan,havanın uygun şekilde boşalmasına müsaade eden paketler tercih edilir.

 • Sterilize edilecek tıbbı malzemeyi kontaminasyondan koruyacak etkili bir bariyer oluşturulur.

 • Kauçuk, kablolar, mikro aletler sterilizasyon poşetleri ile paketlenir.

 • Tekstil kumaşlar delik ve yırtık yönünden kontrol edilir.

 • Paketler ve konteyner içerisine clas 6 kimyasal indikatör konulur.

 • Buhar sterilizatörde steril edilecek bohça ebatları 30x30x50 cm boyutlarından daha büyük ve ağırlığı 5,5 kg dan fazla olmayacak şekilde yapılır.

 • Zarf veya dikdörtgen usulu paketleme çift paketleme malzemesi ile yapılır. Her kat ayrı paketlenir.

 • Paketlerin üzerine; sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,paket içeriği sterilizasyon bandına yazılır ve yapıştırılır.

 • Paketlenecek alet ve malzemeler temiz ve kuru ve tam olarak çalıştığı kontrol edilir.

 • Cerrahi aletler tek diş olarak kilitlenir.

 • Taslar iç içe konacaksa arasına havlu yerleştirilir.

 • Keten veya pamuklu bir havlu tek katlı ve tamamen açılmış olarak tepsi tabanına yerleştirilir.

 • Tepsiden taşan havlu aletlerin üzerine katlanır.


6.12.Hastanede kullanılan araç-gerece göre yapılacak sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Talimatı’na göre yapılır.
6.13. Malzemelere uygun bakım ve paketleme yöntemlerinde; Paketleme Süreci, Depolama

ve Raf Ömrü Talimatı‘na göre çalışılır.
Paketlemede aşağıdaki yöntemler kullanılır.

 • Dikdörtgen Yöntemi

 • Kağıt / Plastik poşetlerle paketleme yöntemi


6.13.1. Dikdörtgen Yöntemi :

 • Masa üzerine çift katlı bez bohça serilir.

 • Malzeme kenarlara paralel olarak yerleştirilir.

 • Bohçanın içine indikatör konur.

 • Önce geniş taraf malzemenin üzerine katlanır, bir kısım geri çevrilir.

 • Diğer geniş taraf aynı şekilde üzerine katlanır.

 • Sağ ve sol taraf aynı tarzda sırayla katlanır.

 • İkinci kat örtüde aynı yöntemle kapatılır.

 • Üstüne sterilizasyon bandı sarılır. Bandın üzerine sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, paket içeriği yazılır.


6.13.2. Kağıt/Plastik Poşetlerle Paketleme:

 • Paketlenecek malzemeye uygun büyüklükte kağıt / plastik poşet seçilir.

 • Makina yardımı ile kağıdın bir tarafı yapıştırılarak malzeme içine yerleştirilir, daha sonra diğer taraf yapıştırılır.

 • Paket ağırsa veya birden fazla alet paketlenecekse çift kat paketleme yapılır.

 • Paket yapıldıktan sonra iyi yapışıp yapışmadığı kontrol edilir. Paketin ısı ile yapıştırılan bölümün dış kısmına tarih atılır. Paket üzerine direk olarak yazı yazılmaz.

 • Havanın genişlemesine ve paketin yırtılmasına yol açabileceği için poşet içerisindeki hava paket ısı ile kapatılmadan önce boşaltılabildiği kadar boşaltılır.


6.14.STERİLİZASYON İŞLEMİ

 • 1 adet basınçlı buhar otoklav,

 • 1 adet set üstü flaş otoklavı,


6.14.1. Basınçlı Buhar Sterilizasyon Yöntemi:

 • Otoklavlar ,Otoklav Kullanma Talimatı ‘na uygun olarak çalıştırılır.

 • Otoklavlar günlük kaçak testi ve Bow-Dick testi yapılır ve Ameliyathane Bowi-Dick Kontrol Formu ‘na kayıt altına alınır.

 • Haftada iki kez ve her bakımdan ,arızadan sonra biyolojik kontrol testi yapılır. Hergün cihaz boş iken ve sterilizasyon işlemine başlamadan önce Bowi-Dick testi uygulanır.Ameliyathane Bowi-Dick Kontrol Formu’na kayıt edilir.

 • Buhar Sterilizasyon Uygulama Sıcaklık ve Süreleri:

134 °C’de 45 dakika

121 °C’de 1 saat 15 dakika
6.14.2. Buhar Sterilizatörü Yükleme:

 • Dokuma ve büyük paketler alttaki rafa, küçük paketler üst rafa yerleştirilir.

 • Otoklava malzemeler ve aletler türüne uygun şekilde yerleştirilir. Konteynerler alt rafta, bohçalar üst rafta ve aralara buharın geçebileceği şekilde yerleştirilir

 • Kağıt kağıda, plastik plastik yüzeye karşılık getirilir.

 • Paketler sıkışık yerleştirilmez.

 • Bohçalar dikey/eğik/pozisyonda olmalı, alet tepsileri alt rafa yatay yüklenir.

 • Alet tepsisi steril edilmek üzere sterilizatöre yatay konacak ise steril edilecek setin buhar geçişine izin verebilecek tel sepetler olması koşulu ile 2 set üstüste konulur.

 • Bohçaların kendi aralarında boşluk olmalı ve sterilizatörün duvarıyla arasında 5-10 cm’lik boşluk bırakılır.

 • Kazan hacminin en fazla % 70 i doldurulur.

 • Kumaş setler, içi çukur olanlar yan yana hafif aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.


6.14.3.Flash Sterilizasyonu:

 • Flash sterilizasyon,az sayıda aletin kısa sürede steril edilmesidir. Sadece ameliyat sırasında sterilitesi bozulan ve steril yedeği olmayan aletlerin dekontaminasyonu yapılarak, kısa süre içinde sterilizasyonu amacıyla kullanılır. (Daha az sayıda set almak için veya daha çok ameliyat yapmak için diğer yöntemler yerine tercih edilmesi uygun değildir.)

 • Klasik olarak bu yöntem rutin sterilizasyon yöntemi olarak tavsiye edilmez. Alet setleri ve bohçalar steril edilmez.

 • Ciddi infeksiyon riskinden dolayı implantlar için kullanılmaz.

 • Flash program kullanımı zorunlu ise buna uygun set üstü otoklav kullanılmak üzere bulunur.

 • Steril edilen alet aseptik koşullarda işlem alanına taşınır.


6.14.4.Sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında zaman cihaz yöntem uygulayıcı ve kontrol parametrelerine ilişkin kayıtlar bulunur.

 • Teslim ve takipte Sterilizasyon Malzeme ve Alet Teslim Formuna kayıt edilir.Yıkama ve,stelizasyonda ayrı ayrı kayıt defterine kayıt edilir.

 • Sterilizasyon işlemi uygulanan malzeme ile ilgili indikatörler hasta dosyasına iliştirilir.

 • Steril depo set takip onam formu ile steril depo miad kontrolü yapılır.

 • Otoklavın steril kapısından ameliyathane personeli tarafından çıkarılan setlerin maruziyet bantlarını kontrol edilip Sterilizasyon Malzeme ve Alet Teslim Formuna kayıt edilir,depoya yerleşimi ve diğer birimlere teslimi yapılır.


6.14.5.Ön vakumlu buhar sterilizatörlerinin buhar penetrasyon testleri Bowie-Dick

testi Buhar sterilizasyonunda etkin bir sterilizasyon için buharın steril edilecek tüm yüzeylere doymuş buhar formunda ulaşması, uygun sıcaklık ve sürede etkisini sürdürmesi gereklidir.

 • Bowie-Dick testi paketi, sterilizatör boşken en alt rafa hava tahliyesi veya vakum pompasına en yakın yere konur.

 • Program bitiminde test yaprağı kontrol edilir ve herhangi bir sorun yoksa tüm çizgilerin homojen görünümde referans renge dönmesi beklenir.

 • Kaçak Testi Bowie–Dick ile birlikte her gün ilk kullanımdan önce fonksiyonlarını test etmek amacı ile uygulanır ve kaydı Ameliyathane Bowi-Dick Kontrol Formu ‘na yapılır.

 • Bowi-Dick test kartı üzerinde homojen olmayan renk değişimi işlemin olumsuz olduğunu gösterir cihazın tamiri ve bakımı yapılır. Test tekrarlanır.


6.14.6. Tek parametreli ve çok parametreli indikatörler (Kimyasal İndikatörlerde):

 • Kimyasal test sonuçları mikrobiyolojik sterilite göstergesi olarak algılanmaz, sterilizasyon işleminin aranan parametrelerinin tam olarak uygulandığının göstergesi olarak kabul edilir.

 • Tek parametreli ve çok parametreli indikatörlerde (Kimyasal İndikatörlerde)
 • Sterilizatörün arızalı olması

 • Uygunsuz paketleme ve yükleme

 • Paketleme materyalinin geçirgen olmaması

 • Buhar penatrasyonunun yetersizliği

 • Uygulama ısısının ve/veya süresinin yetersizliği

 • Renk değişikliği olmaması durumunda, yük yeniden en baştan işleme alınır.


6.14.7.Biyolojik Kontrol Yöntemleri:

Biyolojik Kontrol; Sterilizasyon hakkında direkt bilgi vererek, sterilizasyon işleminin biyolojik

ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir.

 • Biyolojik indikatörler ayrı bir paket veya bohça içerisine konularak, sterilizatörün kapak, köşeler ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon işleminin en zor gerçekleşeceği düşünülen bölgelerine yerleştirilir.

 • Çevrim sonunda, 1saat içinde üreme varlığı değerlendirilerek, sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü sağlayıp, sağlamadığı sonucuna varılır. Olumsuzluk durumunda cihazlar tamir ve bakım yapılır test tekrarlanır.Aletler ve malzemeler tekrar işleme tabii tutulur.

 • Sterilizatörün içerisine yerleştirilmiş biyolojik indikatör yük ile birlikte işleme tabi tutulur ve sterilizasyon çevrimi sonrası uygun sıcaklıkta 1saat inkübe edilerek sonuç alınır. Ameliyathane Bowi-Dick Kontrol Formu’na kaydı yapılır.

 • Buharlı basınç sterilizasyonunda her otoklav için haftada en az bir kez, implant sterilizasyonu yapılacak olan her yükte biyolojik indikatör kullanılır.

 • Sterilizasyon cihazlarında bakım, onarım ve kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk çalıştırmada biyolojik indikatör kullanılmalıdır.


6.15.DEPOLAMA ve DAĞITIM


 • Steril malzemeler steril depoda muhafaza edilir.

 • Steril malzeme rafları yerden 20-30 cm yukarıda ve tavandan 15cm aşağıda olur duvardan 5cm uzakta olur.

 • Yere düşen her malzeme paketin delinmesi ve içeriğinin zarar görmesi açısından gözden geçirilir. Toz koruyucu şeffaf örtü içindeki ısı ile kapatılmış steril poşet hala kapalı ise bu paket kontamine olmamış var sayılır eğer zarar görmüşse paket tekrar işleme tabi tutulur.

 • Steril edilen malzemenin paketi ıslanır yırtılır veya delinir veya son kullanma tarihi geçerse kullanılmaz.

 • Kullanımda ilk steril edilip depolanan malzemeler önce kullanılır.

 • Steril disposible malzemenin son kullanma tarihi geçer ise, tekrar steril edilmez.

 • Tek kullanımlık olmayan steril edilmiş malzemelerin son kullanma tarihi geçer ise,malzeme açılıp yeni paketleme malzemeleriyle tekrar paketlenip yeniden steril edilir.

 • Steril alet ve malzemeler uygun raflara yerleştirilir.

 • Deponun ısı ve nemi Nem ve Isı Kontrol Formu ile günlük kontrol edilir.


6.15.1.Uygun depolama koşullarında saklama süresi:


 • Sterilizasyon poşetleriyle paketlenen çift paketler 6 ay, tek paketler ise 3 ay

 • Çift kat tekstil ile paketlenmiş malzemeler 30 gün


6.16.Soğuk sterilizasyon solüsyonunun minimal efektif konsantrasyonunun kontrolü için

kontrol stribi kullanılır. Kontrol stribi soğuk siterilizasyon solüsyonunun hazırlandığından

itibaren hergün kullanılmadan önce kontrol edilir kontrol formuna kayıt edilir. 15 gün sonunda yada strip kontrol sonucu kullanıma uygun olmayan solüsyon nötr maddesiyle nötr edildikten

sonra lavaboya boşaltılır.

6.17.Çalışan ve hasta güvenliği için kişisel koruyucu ekipmanlar, Kişisel Koruyucu Ekip-manların Bölümlere Göre Kullanım Planı’na ve Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı’na uygun olarak kullanılır. Kişisel koruyucu ekipmanlar hakkında çalışanlara

Eğitim Prosedürü’ne uygun olarak eğitim verilir.
6.18.Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmaktadır. Tüm cihazların bakım onarım

ayar ve kalibrasyonları teknik servis tarafından Arıza Onarım ve Koruyucu Bakım Prose-

dürü’ne, bakım planına ve Kalibrasyon Ölçümü ve Doğrulama Prosedürü’ne uygun

olarak yapılır ve kayıt altına alınır.

6.19.Merkezi sterilizasyon ünitesi temizliği Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Haftalık

Temizlik Formu ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Talimatı’na göre yapılır.

6.20.Atıklar Hastane İçi Atık Planı’na ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Talimatı’na uygun

olarak ortamdan uzaklaştırılır.
7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
7.1.Nem ve Isı Kontrol Formu

7.2.Sterilizasyon Ünitesi Malzeme ve Alet Teslim Formu

7.3.Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanma Talimatı

7.4.Sterilizasyon Dezenfeksiyon Talimatı

7.5.MSÜ Paketleme Süreci, Depolama ve Raf Ömrü Talimatı

7.6.Otoklav Kullanma Talimatı

7.7.Ameliyathane Bowi-Dick Kontrol Formu

7.8.Arıza Onarım ve Koruyucu Bakım Prosedürü

7.9.Kalibrasyon Ölçümü ve Doğrulama Prosedürü

7.10.Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Haftalık Temizlik Formu

7.11.Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Talimatı

7.12.Hastane İçi Atık Planı

7.13.Tıbbi Atıkların Kontrolü Talimatı

7.14.Kişisel Koruyucu Ekipmanların Bölümlere Göre Kullanım Planı

7.15.Eğitim Prosedürü

7.16.Teknik Servis Günlük Kontrol Formu


HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYANENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ


KALİTE DİREKTÖRÜ


YÖNETİM KURULU

BAŞKANI


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon iconYÜksek düzey dezenfeksiyon: Bu üründen 1/10 1 birim %5’lik çamaşır suyu

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon iconKullanıcı ve sistemin birbirini karşılıklı olarak etkileme yol

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon iconKİŞİsel verilerin siLİnmesi, yok edilmesi veya anoniM

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon iconKullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici...

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon icon1 Mahmut Arifi Paşa Konağının “Etnografya Müzesi” olarak projelendirilerek restore edilmesi

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon iconSağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan,...

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon iconEk-1 bu yönetmeliĞe göre oyuncak olarak kabul

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon iconBu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon iconI sayili cetvel hizmet siniflari iTİbariyle unvan veya aylik alinan...

Edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Dekontaminasyon iconI sayili cetvel hizmet siniflari iTİbariyle unvan veya aylik alinan...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev