Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜKsayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ TALİMATI

Doküman No

TTO-TL-063

İlk Yayın Tarihi

17.07.2017

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa

/AMAÇ

Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ TTO) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir.
YÜRÜRLÜK

Bu talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve İZÜ TTO tarafından yürütülür.
KAPSAM

Bu talimat, ÜSİ projeleri bünyesinde üç farklı türde; geliştirme, başvuru ve yönetim süreçlerini içermektedir. Proje türleri; A Tipi, B Tipi ve C Tipi projeleri kapsamaktadır.
A Tipi Projeler: TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) gibi kurumların destek programları kapsamında hazırlanan üniversite-sanayi işbirliği projelerini ifade eder.
B Tipi Projeler: Şirketlere akademik danışmanlık verilmesi ile oluşan, tarafları İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ve şirket olan kontratlı üniversite-sanayi işbirliği projelerini ifade eder.
C Tipi Projeler: Öğretim üyesi idaresinde, üniversite laboratuar ve altyapısının üniversite dışı kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile verilecek olan endüstriyel hizmeti ifade eder.
TANIMLAR
Proje Yöneticisi veya Koordinatörü: Ulusal/Uluslararası, tek taraflı ya da ortaklı hibe projelerinde, Fon veren kuruluşa karşı sorumluluk üstlenen yetkili kurum/kuruluş veya araştırmacıdır.
Proje Personeli: Projede, tam veya kısmi zamanlı olarak görev alan; Proje Yürütücüsü, Araştırmacı, Bursiyer, Danışman, Uzman, Teknik Eleman vb. gibi proje çalışanlarıdır.

Proje Yürütücüsü: İZÜ kadrosunda görevli akademik/idari personel arasından, fon kuruluşu ya da İZÜ tarafından projeyi yürütme ile görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş araştırmacılardır.

Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki araştırmacıları tanımlamaktadır.

Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans/lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişileri ifade eder.

Hibe Projesi: Ulusal/Uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından, Ar-Ge, Kapasite Geliştirme, Sosyal Sorumluluk çalışmaları vb. yönelik projeler için sağlanan karşılıksız desteklerdir.

ÜSİ Destek Programları: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Daire Başkanlığı (TEYDEB), KOSGEB ve Avrupa Birliği tarafından verilen geri ödemeli/ödemesiz destekleri kapsamaktadır.

Proje Sözleşmesi: Fon veren kurum tarafından desteklenmesi kabul edilen projenin, idari ve mali hükümleri ile diğer hükümlerinin belirlendiği, (projenin süresi, kapsamı, bütçe planı vb.) İZÜ ile Fon veren kurum arasında akdedilen yazılı anlaşmadır.
Müşteri Kuruluş: Proje başvurusu ve yönetimi süreçlerinde taraf olan özel işletmeleri tanımlamaktadır.
İşbirliği Sözleşmesi: Proje başvurusu sırasında, müşteri ve yürütücü kuruluş arasında imzalanan, projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların paylaşımı, satın alınan alet/teçhizatın mülkiyeti, hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi konulara ilişkin hükümleri belirleyen sözleşmedir.
Endüstriyel Hizmet Başvuru Formu ve Sözleşmesi: Endüstriyel hizmet Projesi başvurusu sırasında, müşteri kuruluş ve İZÜ TTO arasında imzalanan, projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi konulara ilişkin hükümleri belirleyen sözleşmedir.
Destek Mektubu: Fon veren kurum/kuruluş tarafından proje çağrılarında gerekli görüldüğü durumlarda proje yöneticisi/yürütücüsü, proje önerisine yönelik katkı sahiplerinin vereceği desteğin niteliği ve içeriğini belirten mektuptur.

Etik Kurul Onay Belgesi: İnsan (materyal/veriler dahil) ve hayvanların, deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılacağı proje önerilerinde kullanılacak olan belgeyi ifade eder.

Taahhüt Dilekçesi: Proje dokümanları arasında verilmesi öngörülen, İZÜ tarafından projeye sağlanacak desteği taahhüt eden İZÜ imza yetkilisi tarafından imzalanan resmi dilekçedir.

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Desteklenen TÜBİTAK projeleri kapsamında, proje süresiyle sınırlı olmak kaydı ile projeye ilişkin hizmetlerde görev alan İZÜ ya da Diğer ortak kurum ve şirketlerin kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutarlardır.

Kurum Hissesi: TÜBİTAK projelerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığında belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanarak TÜBİTAK tarafından proje bütçesine ilave edilen tutardır. TÜBİTAK projelerinden edinilmiş kurum hissesi tutarları sadece kurum içi AR-GE harcamaları için kullanılabilmektedir.

Gelişme ve Sonuç Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen sürelerde, Fon veren kurum tarafından belirlenmiş olan format ve usullere uygun olarak ara dönemlerde sunulan “Gelişme”, projenin bitişi ile 2 ayı geçirmemek kaydı ile hazırlanan proje kapanış raporu “Sonuç” raporunu ifade eder. Ayrıca, Gelişme ve Sonuç raporları, Projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü gösteren, Bilimsel ve Mali Verilerin paylaşıldığı rapora verilen addır.

Ekonomik Sınıflandırma Kodları: Sözleşmede yer alan, TÜBİTAK ve diğer Fon veren kurumlar tarafından kabul edilen, proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle muhasebe-analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümlerdir.

Bütçe Kodları: Proje bütçesindeki her harcama kalemi için atanan İZÜ özel kodları içerir. Proje bütçesinden yapılacak harcamalar için doldurulacak formlarda bu kodların girilmesi özellikle talep edilmektedir.
Proje Numarası: Proje sözleşmesinde imzalanan ve onay verilen bir tür kimlik numarasıdır. Bu numara projenin başladığı yıl, ait olduğu fakülte, yürütüldüğü program, ana bütçe kodu içerir.
Formlar: Proje Yürütücüleri tarafından doldurulan, iş akışını sağlamak ve faaliyetleri kayıt altına tutmak amacıyla kullanılan, İZÜ TTO tarafından oluşturulmuş dokümanlardır. Kullanılan formlar şu şekildedir:
HUM-FR-251-Sözleşme Kontrol Formu: Proje kapsamında yapılacak olan tüm sözleşmelerin İZÜ Sözleşme süreçlerine uygun şekilde yürütülebilmesi için kullanılacak formdur.

TTO-FR-240-TTO Projeler Satın Alma Formu: Proje kapsamında satın alınması istenen ürün ve hizmetler için kullanılan formdur.

TTO-FR-241-TTO Projeler Ödeme Talep Formu: Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen ürün ve hizmetler için yapılacak ödemelerde kullanılması gereken formdur.

TTO-FR-242-TTO Projeler Masraf Formu: Proje kapsamında yapılan masrafların beyanı için kullanılır.

TTO-FR-243-TTO Projeler İş Avans Formu: Proje kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar için ön ödeme/Avans istendiği durumlarda doldurulan formdur.

TTO-FR-244-TTO Projeler Yurt İçi ve Yurt Dışı Seyahat Masraf Formu: Proje kapsamında gerçekleştirilen seyahatler için kullanılacak formdur. (TÜBİTAK Projelerinde istenildiği takdirde “Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi” kullanılabilir.)

TTO-FR-245-TTO Projeler Fatura Düzenleme Formu: Proje kapsamında müşteri kuruluşlara verilen hizmetlere ilişkin faturanın düzenlenmesi için kullanılacak formdur.

TTO-FR-250-TTO Projeler Akademik Danismanlik Hizmeti Onay Formu: Proje kapsamında görevlendirilecek akademisyenin projede görevlendirilmesi hususunda üniversite yönetimi tarafından verilen onay formudur.

TTO-FR-298-Endüstriyel Hizmet Başvuru Formu ve Sözleşmesi: Proje kapsamında müşteri kuruluş tarafından talep edilen üniversite altyapı imkanları ve kaynakları (laboratuar,test ekipmanı...vb) kullanılarak test ve analiz hizmetlerinin verilmesi hususunda üniversite yönetimi tarafından verilen form ve sözleşmedir.

TTO-FR-252-TTO Projeler Bursiyerlik Formu: Proje kapsamında görev alacak bursiyerlerin proje ekibinde yer alabilmesi için hazırlanması gereken formdur.

TTO-FR-254-TTO Kurum Hissesi Kullanım Talep Formu: AR-GE çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar için İZÜ’ye tahsis edilmiş miktarın, talep edildiği formdur.
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (ÜSİ) PROJELERİ

A TİPİ PROJELER: BSTB Gibi Kurumların Destek Programları Kapsamında Hazırlanan ÜSİ Projeleri
TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı: Program kapsamında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Önemli Hususlar: Program kapsamında şirketler tarafından üniversiteler ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri proje bütçesinde yer alabilmektedir.
TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Programın Amacı : Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Önemli Hususlar: Proje başvurusu verilmeden önce Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalamaktadır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni  bir  ürün  üretilmesi, mevcut  bir  ürünün  geliştirilmesi,  iyileştirilmesi,  ürün  kalitesi veya  standardının yükseltilmesi  veya  maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretim teknolojilerinin  geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilmektedir.
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Programın Amacı: Program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarından daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Önemli Hususlar: Program kapsamında şirketler tarafından üniversiteler ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri proje bütçesinde yer alabilmektedir.
TÜBİTAK 1509 Uluşlararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı: Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.
Önemli Hususlar: Program kapsamında şirketler tarafından üniversiteler ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri proje bütçesinde yer alabilmektedir.

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı: Program kapsamında ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Önemli Hususlar: Program kapsamında şirketler tarafından üniversiteler ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri proje bütçesinde yer alabilmektedir.
KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Programın Amacı: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli İşletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi için AraştırmaGeliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.
Önemli Hususlar: Proje başvuruya hazırlık aşamasında aşağıdaki kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir;

Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği,

Projenin ar-ge/inovasyon yönü,

Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği,

Projenin sağlayacağı katma değer,

Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.

OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları,
B TİPİ PROJELER: Müşteri Kuruluşlara akademik danışmanlık verilmesi ile oluşan tarafı İZÜ ve Müşteri Kuruluş olan ÜSİ projeleri
İZÜ ile müşteri kuruluş arasında geliştirilen projelerde akademik danışmanlık onay süreci tamamlanması ile öğretim üyeleri görevlendirilerek müşteri kuruluşlara akademik danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.
İZÜ öğretim üyeleri akademik danışmanlık onay süreci tamamlandıktan sonra müşteri kuruluşlar ile üniversite sanayi işbirliği kapsamında görüşerek akademik danışmanlık hizmeti verebilmektedir.
İZÜ kaynakları (idari, ekipman, personel...vb) ile yürütülen üniversite sanayi işbirliği projelerinde yapılacak sözleşmelerde taraflar İZÜ ve müşteri kuruluştur.
B tipi projelerde fon veren kurum hizmet alan müşteri kuruluştur.
B tipi projelerde müşteri kuruluşun ödemeyi taahhüt ettiği proje bedeli, hizmetin tamamlanması ile İZÜ hesaplarına aktarılır.
Müşteri kuruluşlara verilen hizmet karşılığında İZÜ hesaplarına aktarılan proje bedeli, proje sözleşmesinde belirtilen oranlarda vergi ve diğer kesintiler uygulanarak proje personeli hesaplarına aktarılır.
B tipi projelerde, proje bütçesinde öğretim üyesi için ayrılan giderlerin dışında ekipman, öğrenci, seyahat gibi diğer harcama kalemleri de yer alır.
İZÜ kaynakları kullanılan bu projelerde kurum hissesi uygulaması geçerlidir. Kurum Hissesi tutarı, toplam proje bütçesi tutarının (KDV Hariç) üzerinden hesaplanır.
B tipi projeler için kurum hissesi oranı üniversite yönetimi tarafından belirlenir.
C TİPİ PROJELER: Müşteri Kuruluşların Talepleri Doğrultusunda Endüstriyel Hizmet Sağlanması Kapsamında Yürütülen ÜSİ projeleri
İZÜ altyapı imkanları ve kaynakları (laboratuar,test ekipmanı...vb) kullanılarak gerçekleştirilen endüstriyel hizmet projelerinde yapılacak sözleşmelerde taraflar İZÜ ve hizmet talep eden müşteri kuruluştur.
Proje bedeli, İZÜ yönetimi tarafından görevlendirilen uzman personelin hizmete ayıracağı zaman ve kullanılacak ekipmanın; amortisman değerleri, hizmetin piyasa değeri ve görevlendirilecek personelin saat/maliyet hesabı yapılarak belirlenir.
C tipi projelerde müşteri kuruluşun ödemeyi taahhüt ettiği proje bedeli hizmetin tamamlanması ile İZÜ hesaplarına aktarılır.
İZÜ kaynakları kullanılan bu projelerde kurum hissesi uygulaması geçerlidir. Kurum Hissesi tutarı, toplam proje bütçesi tutarının (KDV Hariç) üzerinden hesaplanır.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconÇankaya üNİversitesi teknoloji transfer ofiSİ, Hİzmet alan ve vekil...

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconBİLİŞİm teknolojileri enstiTÜSÜ ÜNİversite sanayi İŞBİRLİĞİ laboratuvari kullanim talimati

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconSanayi sektöRÜ İÇİN “teknoloji-ÖRGÜT-Çevre modeli” temelli yeni Bİr...

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconTeknoloji Geliştirme Projeleri Grubu

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconProje dokümanları arasında verilmesi öngörülen, İZÜ tarafından projeye...

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconBu makale, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu...

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconTeknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconBu talimat Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde, çevresinde,...

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconÖğretmenlik Uygulaması dersi (2: 6: 5) şekilde düzenlenmiştir. Programda...

Amaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi’nin (İZÜ tto) üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ) projeleri; proje geliştirme ve yönetim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için düzenlenmiştir. YÜRÜRLÜK iconÖğretmenlik Uygulaması dersi (2: 6: 5) şekilde düzenlenmiştir. Programda...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev