A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1)sayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4

AKDENİZÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tez, Seminer ve Dönem Projesi Yazım ve Basım Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı; “Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler için tez, seminer ve dönem projelerinin önerilmesi ile yazım ve basımında öğretici ve yönlendirici olmak; hazırlanan tezlerde bütünlük sağlamaktır.
Kapsam

Madde 2-(1) Enstitü'ye bağlı bir Ana Bilim Dalında yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesi hazırlayan adaylar ve tez danışmanları için uyulması gereken esasları kapsar.
Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge yürürlükte olan “Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4-(1) Bu yönergede geçen;

a) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yazım Dili ve Teknik Unsurlar
Tez Yazım Dili

Madde 5-(1) Tez, Ana Bilim Dalının eğitim dilinde yazılır.
Tez Önerisinde Bulunma

Madde 6-(1) Tez önerisinde, çalışmanın amacı ve önemi, konuyla ilgili problem ve/veya alt problemler, yöntem ve ön kaynak taraması hakkında bilgi verilir. Tez konusu önerisinde bulunma örnek formu Ek 1’deki gibidir. Ayrıca öğrenci Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'ne Tez Veri Giriş Formu'nu doldurarak tez bilgilerini (tez başlığı, ana bilim dalı, danışmanı vs.) kaydeder.

Kağıt Boyu ve Gramajı

Madde 7-(1) Tez basımında en az 90 gramajlı beyaz kağıt kullanılır. Kullanılacak kağıdın boyutları, tez ciltlendikten sonra 20.5x29 cm olacak şekilde seçilir. Bunun için en uygun kağıt formatı A4’tür. Ancak gereksinim duyulması halinde ve danışmanın onayıyla farklı boyutta kağıtlar (A3, B3 ... gibi), teknik resim sistematiğine uygun ve yukarıdaki ölçülerde katlanarak kullanılır.


Kelime İşlemci Standardı

Madde 8-(1) Yazımda kullanılacak yazı biçimi (Font); “Tez yazımında kullanılacak yazı biçimi örneğidir.” ifadesindeki yazı biçimi ile benzeşmelidir, font tipi Times New Roman olmalıdır. Harf boyu ise (Font büyüklüğü) 12 punto olarak seçilmelidir. Ancak dipnotlarda, üç satırı geçen doğrudan alıntılarda, haritalarda, planlarda, şekillerde veya tablolarda okunabilecek şekilde 10 punto kullanılır.

Sayfa Düzeni

Madde 9-(1) Sayfanın üstünde 2,5 cm, altında ise 2 cm boşluk bırakılmalı; sol kenar boşluğu 3 cm, sağ kenar boşluğu 2 cm olmalıdır. “Başlık” ve “Dipnot”lar dahil yazı bloğu bu durumda en çok 15.5x24.5 cm boyutunda olmalıdır (bkz. Ek2). Sayfa numaraları parantez, çizgi ve nokta kullanılmadan yazı bloğunun sağ üst köşesine, bu blok hizasında olacak şekilde yazılır. “Dış kapak, İç kapak, Onay, Akademik Beyan ve Tez Çalışması Orijinallik Raporu Beyan Belgesi” sayfaları dışındaki tüm sayfalar numaralandırılır. “Giriş”e kadar olan sayfalar küçük Roma rakamıyla (i,ii,iii,iv,v...) numaralandırılır.“Giriş” ile başlayan ilk sayfada numaralandırma yapılmaz. Bu ilk sayfayı takip eden sayfadan itibaren 2’den başlayarak numaralandırma yapılır. (2, 3, 4, 5…)Sayfa Yapısı Düzeni

Paragraf ve Satır Aralığı

Madde 10-(1) Tezin tamamında satır aralığı 1,5 satır olmalıdır. Paragraflara ise on iki boşluk tuşu (1 tab =1,25 cm) içeriden başlanmalıdır. Metni oluşturan paragraflar arasında boşluk bırakılmaz.Metin İçi Paragraf Ayarları

Dış Kapak

Madde 11-(1) Seminer, yüksek lisans ve dönem projeleri beyaz karton kapak, doktora tezleri “lacivert” deri cilt ile kaplanır ve kapak düzeni Ek 3’teki gibi hazırlanır. Kapak sırtının üst ve alt uçlarından 6’şar cm aralık bırakılarak iki yatay çizgi çekilir. Üst yatay çizginin üst kısmına ve alt alta AKD.Ü.;S.B.E.; Bölüm Kodu-Tez Numarası ve çizginin altına “yıl” yazılır. Kapak sırtındaki alt yatay çizginin alt kısmına ise yüksek lisans tezleri için YL, doktora tezleri için DR ifadeleri büyük harflerle yazılır.
İç Kapak

Madde 12-(1) İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni, dış kapak ile aynı olmalıdır. Ayrıca, tez konusu ile Ana Bilim Dalı ifadelerinin arasına ortalanmış olarak önce altı çizgili bir şekilde Danışman, altına da akademik unvanı ile birlikte Danışmanın adı ve soyadı yazılır. Soyadın tamamı büyük harflerle yazılır. İç kapaktaki yazılar, tez yazımında kullanılan kağıt üzerine Ek4’teki biçimde yazılır. İç kapaktan önce ve tezin son sayfasının ardına ise birer boş kağıt yaprağı eklenir.
Onay Sayfası

Madde 13-(1) Tez jürisi ve Enstitü Müdürü’nün imzalarını içeren sayfanın düzeni Ek5’te verilmiştir. Danışman öğretim üyesi, parantez içine “Danışman” yazılarak belirtilir.

Akademik Beyan

Madde 14-(1) Akademik Beyan Formu Ek6’daki gibi düzenlenir ve öğrenci tarafından imzalanır.

Tez Çalışmalı Orijinallik Raporu Beyan Belgesi

Madde 15-(1) Tez Çalışmalı Orijinallik Raporu Beyan Belgesi Ek 7’deki gibi düzenlenir ve öğrenci ile danışman tarafından imzalanır. Tez Çalışması Orijinallik Raporu, Üniversitemiz öğretim üyelerince kişisel İntihal tespit programı hesabı üzerinden tez/dönem projesi danışmanlığını yürüttüğü öğrenci için alınır. İntihal tespit programı (TurnItIn) veri tabanları, hâlihazırda ve arşivinde bulunan 62 milyardan fazla web sayfası, 734 milyondan fazla öğrenci ödevi ve akademik yayınlardan derlenmiş 165 milyondan fazla yayın içermektedir. Bu program, hazırladığı raporla öğretmenlere, öğrenci çalışmalarındaki uygunsuz alıntı veya olası intihale karşı, dünyanın en hassas metin karşılaştırma veri tabanı ile kıyaslayarak kontrol etmelerinde yardımcı olur. (Detaylı bilgi için bkz. http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/intihal-raporu-uygulama-esaslari/) (http://turnitin.com/tr/)
İçindekiler

Madde 16-(1) “İçindekiler” ifadesi büyük harflerle sayfa ortasına, her harfin arasına birer boşluk bırakılarak yazılır. Burada eser içindeki bölümler, aldıkları sıraya göre dizilir ve bölümlerin karşısına hangi sayfada başladığı yazılır.Örnek İçindekiler Listesi

Şekiller Listesi ve Tablolar Listesi

Madde 17-(1) Başlık büyük harflerle sayfa ortasına yazılır. Metin içinde kullanılan şekil, tablo, çizim, grafik vb.nin başlıkları ve sayfa numaraları “ayrı listeler” (ŞEKİLLER LİSTESİ, TABLOLAR LİSTESİ, FOTOĞRAFLAR LİSTESİ, GRAFİKLER LİSTESİ vb.) halinde verilir. Şekil, tablo ve diğer kayıt ortamlarının numaraları, ana bölüm numarası ve ana bölüm içindeki sıra numarası nokta ile birbirinden ayrılarak yazılır. Şekil ve diğer kayıt ortamlarının numaraları varsa, tanımlamaları şeklin alt kısmında, tabloların numaraları varsa, tanımlamaları ise tablonun üst kısmında yer alır.
Örnekler:

Şekil 3.2 Yıllara Göre GSMH Trendi
(3. ana bölüm içindeki 2. şekildir. Şeklin altına ve sola yaslanmış Times New Roman 10 punto olarak yazılmalıdır.)
Tablo 2.7 A Şirketinin Fon Akım Tablosu
(2. ana bölüm içindeki 7. tablodur. Tablonun üzerinde ve sola yaslanmış olarak Times New Roman 10 punto olarak yazılmalıdır.)

Kısaltmalar Listesi

Madde 18-(1) Başlık büyük harflerle sayfa ortasına yazılır. Metin ve dipnotlarda atıf yapılan tüm yazılı kaynakların kısaltmalarında(varsa) uluslararası kabul edilmiş kısaltma listelerinde kullanılan yayın adı yazılır. Bu liste içinde yer almayan, fakat metin içinde birden fazla atıfta bulunulan kaynaklar için yazar tarafından verilen kısaltmalar, listeye alfabetik dizin içinde yazılır. Buna yönelik genel bir liste Ek 8’de verilmiştir. Kısaltmalar hazırlanırken Türk Dil Kurumu'nun uygulaması dikkate alınır.

Özet

Madde 19-(1) Başlık büyük harflerle sayfa ortasına yazılır. Özet; tezin amacını, yöntemini, verilerini ve bulgularını yeteri kadar belirtecek kapsam ve nitelikte olup 150-300 kelime arasında yazılmalıdır. Özet’in hemen altında yer alacak olan“Anahtar Kelimeler” 3-5 kelime aralığında olmalıdır.

Yabancı Dilde Özet (Summary, Zusammenfassung)

Madde 20-(1) Yabancı dildeki özette başlık olarak İngilizce için “SUMMARY”, Almanca için “ZUSAMMENFASSUNG” kullanılmalı, altına büyük harflerle tezin başlığının yabancı dil karşılığı yazılır. Türkçe özetin tercümesi tercihen İngilizce ve Almanca dillerinden birinde yazılır.

Teşekkür

Madde 21-(1) Teşekkür yazımı isteğe bağlı olup araştırmada görülen yardımlar, destekler ve teşekkürler yer alır. Başlık büyük harflerle sayfa ortasına yazılır.
Önsöz

Madde 22-(1) Önsöz çalışmada bulunmak zorundadır. Başlık büyük harflerle sayfa ortasına yazılır. Burada, okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra çalışmanın amaç ve kapsamı özetlenerek belirtilir. Çalışmada izlenen metodlar, yaklaşım biçimleri, inceleme ve araştırma safhasında elde edilen bulguların teze yansıyış biçimi anlatılır. Burada konunun bütününe genel olarak değinilmeli ve araştırmadaki temel sorular tespit edilmelidir.

Giriş

Madde 23-(1) Giriş yazımı isteğe bağlıdır. Başlık büyük harflerle sayfa ortasına yazılır. Burada çalışmanın niteliğine uygun olarak teorik bilgilendirme ve gerekli görüldüğü taktirde literatür değerlendirmesi yapılır.

Ana ve Alt Bölüm Başlıkları

Madde 24-(1) Her ana bölüm başlığı, yeni sayfa başından ve büyük harflerle ortalanarak yazılır ve ana bölüm başlığı ile metin ya da metin yer almıyor ise alt bölüm başlıkları arasında 1,5 satır aralığı ve sonra seçeneği için 36 nk boşluk ayarlanır. Alt bölüm başlıkları ise baş harfleri büyük ve iki yana yaslı olarak yazılır, alt bölüm başlıkları ile metin arasında veya alt alta gelen alt bölüm başlıkları arasında boşluk bırakılmaz. Metin ile alt bölüm başlıkları arasında ise 18 nk boşluk bırakılır. Ana ve alt bölüm başlıkları; “1.1.”“1.1.1.”ya da“I.1.A.”sistematiğine göre numaralandırılır. Alt bölüm başlıkları ise sayfa bloğunun alttan en az üç satırından birinde yazılacaksa, yeni sayfa başına aktarılır.Ana Bölüm (Birinci Seviye)Başlık Ayarları

adsız.png

Ana Bölüm Başlıkları İçin ÖrnekAlt Bölüm (İkinci ve Sonraki Seviye) Başlık Ayarları

adsız2.png

Alt Bölüm Başlıkları İçin Örnek

Anlatım

Madde 25-(1) Çalışma konusunun özelliği dikkate alınarak genellikle edilgen yapılı bir anlatım yolu izlenilir. Özellikle birinci tekil ve çoğul şahıs kullanımlı anlatımdan kaçınılır. Yalın bir anlatım yolu izlenmeli ve ilgili disiplinin gerektirdiği terminoloji dışında Türkçe kelime kullanımına özen gösterilir.

Atıf Biçimleri

Madde 26-(1) Tezlerde dipnot yöntemi ve metin içi yöntem olmak üzere iki farklı atıf yöntemi kullanılır. Aşağıda her iki kaynak gösterme yöntemi örneklerle açıklanmıştır. Tez yazımında bu yöntemlerden biri seçilir ve tüm tez boyunca aynı yöntem tutarlı bir şekilde kullanılır. Her iki atıf biçiminde de tez içerisinde atıfta bulunulan bütün kaynaklar kaynakçada yer alır.
Dipnot Yöntemi

Madde 27-(1) Dipnot ile kaynak göstermede ilk dipnot ¹ rakamı ile gösterilerek belirtilir ve numaralandırma işlemi ardışık olarak sonuç bölümüne kadar devam eder. Dipnot, nokta veya virgülden önceki kelime üzerinde verildiğinde, noktalama işaretinden önce konur. Dipnotlarda yazı boyutu olarak Times New Roman için 10 punto kullanılır.

Alıntı yapılan kaynakların tez içindeki dipnot gösterimlerinde kaynağın tam künyesini vermeye gerek yoktur; [Yazar soyadı, yıl: sayfa numarası] kuralına uyulur. Dipnotlarda yer verilen bütün kaynakların tez sonundaki kaynakçada yer alması zorunludur. Kaynakça gösterim kuralları için tez yazım yönergesinde Madde30’a uyulur.

DİPNOT ÖRNEKLERİ

Tek yazarlı

 Özsoy, 2011: 172.

İki yazarlı

Bennett ve Segerberg, 2012: 755.

İkiden fazla yazarlı

 Doğu vd., 2014: 123.

Bir kurumun yazarı ve yayımcısı olduğu kitap

 Avrupa Komisyonu, 2013: 24.

Birden fazla atıfta bulunulması

Bennett veSegerberg, 2012: 755; Castells, 2013: 231; Türk Dil Kurumu, 1996: 35.

Aynı yazarın aynı yılda yayımlanan farklı eserlerine atıf

Hall, 1999a: 78; 1999b: iv.

Aynı soyadlı yazarların aynı yılda yayımlanan eserlerine atıf

1A. Demir, 2017: 25; B. Demir, 2017: 38.İnternet adresleri, gazete haberleri, mülakatlar ve bunun gibi kaynaklara atıf yapılması gerektiğinde dipnotta kaynağın tam künyesinin (tam URL adresi)verilmesi gerekir.

İnternet siteleri

http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitisu-lisansustu-egitim-kilavuzu/ (erişim tarihi: 14.07.2017).

Görüşme/mülakat

Polat Çameli ile atıf şekilleri üzerine söyleşi, 21.02.2015, Polat Çameli’nin evi, Antalya.

Yayınlanmış mülakat

(Mülakat yapanın soyadı, yayın yılı: sayfa numarası.)

Çelik, 2012: 10-20.

Gazete haberi

“Borsa başkanı istifa etti”, X Gazetesi, 12.01.2015.


Metin İçi Yöntem

Madde 28-(1) Metin içinde kaynak gösterme yönteminde metnin gerekli görülen yerlerinde parantez içerisinde kaynak gösterimi yapılır (Yazarın soyadı, basım yılı: sayfa numarası).

Örnek:

Bir performansın asıl amacı sahnelenen görevin özelliklerini ifade etmektir (Goffman, 2012: 82).Eğer yazar veya yazarların isimleri metin içerisinde geçiyorsa parantez içerisinde sadece basım yılı ve sayfa numarası verilir.

Örnek:

Goffman (2012: 82) bir performansın asıl amacının sahnelenen görevin özelliklerini ifade etmek olduğunu belirtir.

Kurum ya da kuruluşlar tarafından kaleme alınan rapor, kitap vb. dokümanlara atıfta bulunulduğunda soyadı yerine kurumun adı yazılır.

Örnek:

Demokratik bir toplumsal düzenin inşasında basın özgürlüğü en önde gelen unsurlardandır (Avrupa Komisyonu, 2007: 123).

İki yazarlı eserlere atıfta bulunulduğunda iki yazarın da soyadı aralarına “ve” bağlacı konarak yazılır.

Örnek:

Dilde anlamı ayakta tutan şey farklılıklardır (Coward ve Ellis, 1994: 65).

İkiden fazla yazarlı eserlere atıfta bulunulduğunda ilk yazarın soyadının ardından “vd.” yazılır.

Örnek:

Sosyal medya siyasal iletişim kampanyalarının asli unsurlarından biri haline gelmektedir (Doğu vd., 2014: 95).

Metin içerisinde birden fazla kaynağa atıfta bulunulursa kaynaklar birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılır.

Örnek:

Toplumsal sınıfların sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel belirleyenlerinin olduğu iddiası ayrıca üzerinde durmaya değerdir (Bourdieu, 1984: 56; Savage, 2005: 567; Savage ve Bennett, 2008: 45; Mills vd., 2010: 22).

Aynı yazarın farklı eserleri noktalı virgülle ayrılır; aynı yazarın aynı yılda yazdığı farklı eserler için basım yılının yanına küçük harfler (a, b, c) eklenir.

Örnek:

Müziğin metalaşması ve sıradanlaşması kültür endüstrisinin marifetlerindendir (Adorno, 1972a: 35; 1972b: 22).

İkincil kaynaktan alıntı, birincil kaynağın “baskısı bulunamadığında” ve “ana dilinin bilinmemesi, çevirisinin de yapılmadığı” özel durumlarda ilgili alıntıya ulaşan bir başka kaynaktan yapılır ve aktaran (akt.) ifadesi eklenir. Kaynakçada ise aktaran eserin tam künyesi verilir.

Örnek:

Kristeva aynı gözlemi yazın geleneğinin metinler arası çevirilerine dikkat çekerek yapar: “Her metin bir göndermeler mozaiğinden oluşur.”(akt.Parla, 2015: 26).

Soyadı ve adı aynı olan iki yazar olması durumunda ise yararlanılan eserin ilk kelimesi yazılır.

Örnek:

Toplumun temel dinamik gücü, aristokrat aileyle yoksul köylüler arasındaki açıkgözlülerdir. (Timur, 2002, Osmanlı…:109).
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) iconYÜksek lisans ve doktora tez yazim kurallari

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) iconYÜksek lisans ve doktora tez yazim kontrol listesi-1

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) iconTez/proje/seminer yazim kilavuzu

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) iconDanişman öĞretiM Üyeleri ve yüksek lisans tez savunma sinavina girecek...

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) icon… Bilim Dalında (varsa) YÜksek lisans tezi/doktora tezi/projesi

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) iconBu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) iconUam: Uygulama ve Araştırma Merkezini, İfade eder. Madde 4

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) iconÇukurova üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ’NÜn temmuz / 2015...

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) iconBu tez. İngiliz Dili ve Eğitimi alanında lisans düzeyinde öğrenim...

A) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini ifade eder. Her öğrenci ve danışman çalışmanın niteliğine uygun ifade kullanacaktır. İKİNCİ BÖLÜm yazım Dili ve Teknik Unsurlar Tez Yazım Dili Madde 5-(1) iconYÜksek lisans/doktora tezi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev