Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklarikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

çka logo
Derviş Zayımlar, 2015 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, sağlanan mali destek ile Lefke’de “Otomasyonlu sera ve soğuk hava deposu projesi” için bir mal alım işini sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Bu mal alım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamının;

a) Adı/Ünvanı: Derviş Zayımlar

b) Adresi: Basri Dimililer Sok No:02/ Lefke

c) Telefon numarası: 0533 861 32 77

d) Faks numarası : ---

e) Elektronik posta adresi: ----

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Derviş Zaımlar

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;

a) Projenin Adı: Otomasyonlu Sera Projesi

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Bu ihale kapsamında aşağıda başlıklar halinde belirtilen makine ve ekipmanların alımı ve kurulumu yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

 1. 2000 m2 sera

 2. 100 m 75 mm 6 atm’lik ana boru

 3. 24 adet 16 mm su alışı

 4. 8 top (her biri 400 m) Damlama sulama lastiği

 5. 1 adet fertigasyon ünitesi

 6. 3 adet 1 ton’luk polietilene depo

 7. 1 adet 2’’ disk Filtere.d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Lefke

e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Yukarıda listelenen makine ve ekipmanlar, tüm vergiler ödenmiş şekilde Lefke’de Derviş Zayımlar’a ait arazide kurulum yapılarak teslim edilecektir.

f) Son teklif verme tarihi ve saati : 09/01/2016 <15:30>
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için teklif edilen miktarın en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar.

İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır.

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...

İmza

Teklif Veren

Teknik Şartname Standart Formu

İLAN NUMARASI: KKTC-15-GTEB-01/026_001

1. Genel Tanım

Bu projenin genel amacı mevcut sera kapasitesini artırarak tüm yıl boyunca üretim yapabilmektir. Bunun yanında kurulacak olan soğuk hava deposu ile yine mevcut soğuk hava deposu kapasitesi artırılarak ürünlerin daha iyi pazarlanması amaçlanmaktadır. Bu proje özel olarak:

 • Otomasyonlu sera sayesinde gübreleme ve sulama bitkilerin istekleri ve ortam koşullarına uygun olarak ayarlanabilecek ve ürün kalite ve veriminde artışa neden olurken maliyetleri de azaltacaktır.

 • Soğuk hava deposu ve depoya kurulacak kalite kontrol ve olgunlaştırma sistemi sayesinde ürünler daha uzun süre kalite ve tazelikleri korunarak muhafaza edilebilecek ve işletmenin kârlılığı artacağı gibi, piyasanın daraldığı durumlarda alternatif imkânlar artmış olacak.

 • Narenciye ürünümü GLOBALG.A.P. sertifikasyonuna dahil ederek tüketicilerin haklı isteklerine cevap vermek ve piyasadaki rekabet edebilirliğimi ve kalitemi artırmak.


2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

1

(2.3.1)

2000 m2 Polietilene Sera

 • Sera 4,5-5 m genişliğinde birbirine bağlı tüneller şeklinde olacak ve sıcak daldırılmış galvaniz malzemeden imal edilecektir.

 • Oluk atı yüksekliği 3 m toplam yüksekliği 4 m olacak şekilde dizayn edilecektir.

 • 120 km rüzgar 40 kg meyve yüküne dayanıklı olacaktır.

 • Havalandırma seranın dört bir tarafından 1m lik açıklıkların manuel kontrolü ile sağlanacaktır.

 • Sera örtüsü 36 aylık polietilen malzemeden yapılacak UV, IR, Anti Fog özellikler taşıyacaktır.

2000 metre kare

2

(2.3.2)

100 m 75 mm 6 atm. yumuşak polietilene boru

 • Yumuşak Polietilene

 • 100 m 75 mm 6 atm ebatlarında

100 m

3

(2.3.3)

16 mm polietilene su alışı

 • Polietilene

 • 16 mm

24 adet

4

(2.3.4)

Damlama sulama lastiği (her top 400 m)

 • Boru et kalınlığı 0.9-1 mm

 • 16’lık

 • Meme arası mesafe 25 cm

 • Kapasite 4 L/saat

8 top

5

(2.3.5)

Fertigasyon /otomasyon ünitesi

 • Otomasyon ünitesi Fertigasyon ünitesi pompa, EC metre, PH metre ve 3 adet elektronik venturi kanalı ve yazılım programından oluşacaktır.

1 adet

6

(2.3.6)

1 tonluk polietilene depo

 • 1 TON

 • Polietilene

3 adet

7

(2.3.7)

2’’ disk Filtre

1 adet

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

Yukarıda Listelenen tüm ürünler en az 1 yıl garantili olacak.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Yukarıda listelenen makine/ekipmanlar Lefke’de sözleşme makamı tarafından gösterilecek ve zemin hazırlığı yapılmış olacak olan arazi üzerinde yüklenici firma tarafından kurulacak ve anahtar teslimi yapılacak.

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

Ekipmanlar için kullanım klavuzu yüklenici firma tarafından sunulacaktır.

6. Teslim süresi

Teslim süresi sözleşme imzalanmasını takiben 4 ayı geçmeyecektir.

7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)

Sera ve otomasyon sisteminin kurulumundan sonra özellikle otomasyon sisteminin kullanımı konusunda yüklenici firma sözleşme makamına eğitim verecektir.

Teknik ve Mali Teklif Formu

(İstekliler tarafından doldurulacaktır)

İlan Numarası : KKTC-15-GTEB-01/026_001

İsteklinin adı : … … … … … … … … …

A

C

D

E

F

Sıra

No

Miktar

Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)

Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)

Toplam*

(TL)

1

2

3

4

5


Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)
* Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev