Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’larınsayfa1/16
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
(2015-2019)
STRATEJİK PLAN
HAZIRLAMA KILAVUZU


GİRİŞ
Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24.12.2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların yürürlüğe girmesi ile yasal düzenleme tamamlanmıştır. İkincil mevzuat olarak 18 Şubat 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile tamamlanmış ve bu yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemiz 2010-2014 dönemini kapsayan ilk stratejik planını hazırlayarak 31.01.2009 tarihine kadar Başbakanlık DPT Müsteşarlığına teslim etmesi istenmiştir. Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda stratejik planların hazırlanmasına yol göstermek için DPT tarafından “Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu” yayımlanmıştır.
Bu sürece paralel olarak Yükseköğretim Kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirmeyi düzenleyen “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve böylece tüm Yükseköğretim Kurumlarında eğitim, öğretim, araştırma ve idari çalışmalarının kalite düzeylerini geliştirme sürecine girilerek kurumsal değerlendirme çalışmaları başlatılmış ve bu değerlendirmelere dayanan stratejik planlar hazırlanması hedeflenmiştir. Bu yönetmeliğe dayanılarak YÖDEK Rehberi yayımlanmıştır.
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi’ne göre: Kurumsal değerlendirme sürecinin amacı, “Stratejik Planlama Çalışmaları ile Yükseköğretim Kurumunun değerlendirilmesini gerçekleştirmek ve Yükseköğretim Kurumlarının zayıf ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatların ve karşılaşacakları tehditlerin ortaya çıkarılması” olarak belirtilmektedir. Rehberde sürecin hedefleri, kapsamı ve sınırları, sahibi, girdileri değerlendirmede dikkate alınacak olan temel ilkeler, sürecin eylemleri, değerlendirme ekiplerini oluşturma, yol haritasının çıkartılması, bir önceki yılın iyileştirmeye açık alanlarının değerlendirilmesi, kurumsal değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesinin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. Buna göre Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ve İdari birimler kendi özdeğerlendirme ve stratejik planlarının raporlarını hazırlamaları gerekmektedir.
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve buna göre hazırlanan “Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu” ile “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” ve buna göre hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi” değerlendirilerek Üniversitemiz ve birimlerin stratejik plan hazırlıklarında yol gösterici kaynak olarak bu Kılavuz hazırlanmıştır.

Üniversitemizde stratejik planlana katılımcılığın en üst seviyede olması amaçlanmıştır. Bu nedenle en alt birimden başlayarak tüm birimlerin stratejik planlarını hazırlaması hedeflenmiştir. Her birimde belirlenmiş olan Stratejik Plan Hazırlama Ekibi; fakültelerde dekan; enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma merkezlerinde müdür ve idari birimlerde ilgili daire başkanı veya birim amiri sorumlu olacaktır. Ekip başkanlarının görevi; stratejik plan taslaklarını bölümler itibarıyla belirlenen iş takvimi çerçevesinde hazırlayarak Üniversite Stratejik Planlama Hazırlama Ekibine iletilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Birimler, stratejik planlarını hazırlarken karşılaşacakları sorunlarla ilgili olarak Stratejik Plan Hazırlama Ekibine iletilmek üzere strateji@nku.edu.tr elektronik posta adresine sorunlarını iletebilirler.

1.STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU
1.1.Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı

  1. Üniversite birimlerine stratejik planlamanın gereğini anlatmak.

  2. Üniversitenin tüm birimlerinin stratejik planlamasında standardı sağlamak.

  3. Birimlerin katılımını en üst birimden en alt birime doğru değil en alt birimden en üst birime taşımak.

  4. Stratejik planlamada tüm birimler arasında eşgüdümü sağlayarak Namık Kemal Üniversitesinin stratejik planını oluşturmaktır.


1.2.Birimlerin Stratejik Plan Aşamaları

Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri ve İdari birimler kendi stratejik planlarını hazırlayacaklardır. Birimlerdeki tüm çalışanların stratejik plan oluşturma sürecine katılımı esastır. Ancak, çalışmaları sistematik olarak yürütmek ve koordine ve konsolide etmek için birimlerde en az üç üyeden oluşan birim stratejik plan hazırlama ekipleri kurulması gerekmektedir. Birimlerin durum analizlerini saptaması amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan bu Rehberdeki bilgi formlarını eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan formlar birimlerin konumlarını belirlemesi açısından son derece önemlidir. Elde edilen bilgiler ışığında hedeflerin ve ölçütlerin belirlenmesi sağlanacaktır. Böylece stratejik planda standart sağlanacak ve birim amaç, hedefleri daha sağlıklı ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır.
Bu kapsamda Üniversite ve birimlerin stratejik planı hazırlığı şematik olarak aşağıdaki gibidir.


Anabilim dalları

Kendi stratejik plan taslaklarını alt birim Stratejik Plan Hazırlama Ekipleri aracılığı ile hazırlayarak önerileriyle birlikte bağlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına sunarlar.Bölümler

Varsa alt birimlere (Anabilim Dalları) ait planlar konsolide edilerek Bölüm stratejik plan tasarılarını alt birim Stratejik Plan Hazırlama ekipleri aracılığı ile bölümler halinde hazırlayarak Dekanlığa/Müdürlüğe sunarDekanlıklar/YO-MYO-Müdürlükler/Rektörlüğe Bağlı Akademik Birimler/Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıkları ile diğer birimler

Varsa alt birimlere (Bölüm Başkanlıkları) ait planlar konsolide edilerek birim Stratejik planını hazırlanarak Fakülte/YO/MYO Yönetim Kurulu kararı alınarak, diğer birimler ise ekip kararıyla oluşturup Stratejik Plan Hazırlama Ekibine İletilmek Üzere Rektörlüğe (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) yazı ekinde ve elektronik posta olarak gönderilir.2.BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR FORMATI

Stratejik Plan, alt birimin, birimin ve Üniversitenin mevcut durumunu, misyon, vizyon ve temel değerleri ile amaç ve hedeflerini, stratejilerini, faaliyet ve projelerini ortaya koyan bir belge olmasından dolayı ve birimler alt birimlerin stratejik planlarını konsolide ederek birim stratejik planını, Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ise birim stratejik planlarını konsolide ederek Üniversite stratejik planını oluşturacağından, uygulama birliği sağlanması için tüm stratejik planların tek rapor formatında olması için aşağıdaki STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA REHBERİ hazırlanmış ve Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından uygun görülmüştür.

2.1.1.Kapak


Hazırlanacak olan stratejik plan kapağı, stratejik planın ait olduğu Üniversitenin, birimin/alt birimin adı, stratejik planın dönemi, belirtilerek Ek - Stratejik Plan Formatının A-Kapak bölümünde belirtilen şekilde hazırlanır.

2.1.2.Önsöz


Birimler hazırlayacakları stratejik planın önsözlerinde birim adına, planın gerekçelerini ve çalışma sürecini bir sayfayı aşmayacak şekilde özet olarak yazabilirler. B-Önsöz, Ek- Stratejik Plan Formatında belirtildiği gibi A-Kapak bölümünden sonra yer alır.

2.1.3.İçindekiler


Birimler hazırlayacakları stratejik planın C-İçindekiler bölümünü, sayfa numaralarını da belirterek, Şekiller ve Tablolar listesin ayrı ayrı yer verecek şekilde Ek- Stratejik Plan Formatında belirtildiği gibi B-Önsöz bölümünden sonra yazılır.

2.1.4.Yönetici Özeti (Sunuş)


Sunuş bölümünde birim yöneticileri hazırladıkları stratejik plan hakkında, bu plandan beklentilerini ve temennilerini bir sayfayı aşmayacak şekilde özet olarak yazabilirler. D-Sunuş Ek- Stratejik Plan Formatında belirtildiği gibi C-İçindekiler bölümünden sonra yer alır.
2.2.GİRİŞ BÖLÜMÜNÜN HAZIRLANMASI

Giriş Bölümü Ek-Stratejik plan formatının 1.bölümünde belirtildiği gibi aşağıdaki alt başlıklar halinde hazırlanır.
2.2.1.Stratejik Planın Amacı

Stratejik planın amacı Ek-Stratejik Plan Formatının 1.1. Stratejik Planın Amacı bölümünde örnek olarak yazılmıştır. Birimler ilgili bölümlerini doldurarak, ilgili olmayan bölümleri çıkararak yazabilecekleri gibi kendilerine özgü başka amaçları varsa bu metinle çelişmeyecek şekilde ekleyerek yazmaları gerekir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların iconGirmiştir. Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen...

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların iconMadde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu...

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların icon03/05/2011 tarih ve 27923 Sayılı R. G. de yayımlanan 10/02/2011 tarih...

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların icon29/3/1984 tarih ve 2992 sayili adalet bakanliğinin teşKİlat ve görevleri...

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların iconŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 04. 07. 2003 tarih ve 35/835...

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların iconGÜMRÜk kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların iconBu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların iconRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, 31. 03....

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların iconFakültemiz, Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2005 tarih ve 9849 sayılı...

Ulusal düzeyde stratejik planlama süreci 10. 12. 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 24. 12. 2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun’ların icon6552 sayili iŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev