Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balonkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Test

5saglik_bakanligi_logo-vektorel

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YOĞUN BAKIM HAVA YOLU İZLEM PROSEDÜRÜ

img-20161216-wa0001.jpg

Doküman No

YBH.PR.06

Yayın Tarihi

12.06.2017

Rev. Tarihi
Rev. No

00


1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; ventilatöre bağlı hastanın bakımında standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; ventilatöre bağlı hasta bakım faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından hekim ve hemşire sorumludur.

4. TANIMLAR

Mekanik Ventilasyon; Yaşamsal bir fonksiyon olan solunum işlevinin yapay olarak ventilatör adı verilen bir cihaz yardımı ile sürdürülmesidir.

Ventilatör; Solunum fonksiyonunun yapay olarak bir cihaz yardımı ile sürdürülmesi amacıyla kullanılan cihaz.

Hipoksemi: Arteriyel kanda çevre havası ve hastanın yaşına göre olması gerekenden daha düşük bir PaO2 değerinin saptanması (PaO2 < 60 mmHg, FiO2:0.21 iken).

ETT: Endotrakeal tüp.

Vital Kapasite (VC): Zorlu bir inspirasyonu takiben zorlu bir ekspiryum ile çıkarılabilen hava miktarıdır. VC‟ nin normal değeri 65 - 75 ml/kg'dır.

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon.

Barotravma: Mekanik Ventilasyona bağlı akciğer hasarı (Hava basıncına bağlı hasar.)

Kompliyans: Birim basınç değişikliğinin yarattığı hacim değişikliği (ml/cm/H2O )

f/Frekans: Solunum sayısı

Kompresör: Bir akışkanı yada gazı gereken basınca göre sıkıştıran aygıt.

Weaning: Ventilasyon desteğinin kademeli olarak azaltılması ve yerini spontan solunuma bırakması sürecidir.

PaO2: Arter kanındaki parsiyel oksijen basıncı

FiO2: İnspire edilen oksijen oranı

5. PROTOKOL AKIŞI

5.1. TEMEL İLKELER

5.1.1. Ventilatör kesintisiz bir güç kaynağına bağlanır.

5.1.2. Ventilatör, otomatik kontrolden geçirilir

5.1.3. Cihaz hastaya bağlanmadan önce mutlaka çalışır durumda olduğu test balonu ile kontrol edilir, bağlandıktan sonra tekrar izlenir.

5.1.4. Cihaz hastaya bağlı iken yardımcı cihazlar (kompresör) ya da ventilatör kesinlikle kapatılmaz, elektrik sistemi veya gaz hortumları ayrılmaz.

5.1.5. Ventilatörün çalışmadığı durumda kullanılmak üzere hasta başında merkezi oksijen kaynağı ve ambu olup olmadığı kontrol edilir.

5.1.6. Ventilatör ayarları hekim tarafından ya da hekimin talimatına göre yoğun bakım hemşiresi tarafından değiştirilir.

5.1.7. Aspiratör ve diğer gerekli ekipmanlar kullanıma hazır ve ulaşılabilir durumda olmalıdır.

5.1.8. Mekanik ventilatöre ait sorunlar ve komplikasyonlar bilinmeli, olası problemler açısından hasta değerlendirilmelidir.

5.1.9. Alarm veren bir mekanik ventilatörde neden bulunmadan alarm kapatılmaz.

5.1.10. Hastaya uygun solunum devresi seçilir(Erişkin/pediatrik)

5.1.11. Solunum devreleri ve nemlendirici kaplarındaki su enfeksiyon talimatına uygun olarak değiştirilir.

5.1.12. Nemlendirici kaplarının dezenfeksiyonu, “Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı”na uygun olarak yapılır.

5.1.13. ETT nin ağız kenarında neden olacağı basınç yaralarını önlemek amacıyla tüpün en az 24 saatte bir pozisyonu değiştirilir.

5.1.14.Trakeotomi bakımı, günlük ve kirlendikçe yapılır. Trakeotomi, / ETT tespit malzemeleri kirlendikçe değiştirilir.

5.1.15. Trakeotomi kafı 4 saatte bir indirilip, tekrar şişirilmeli hava sızıntısı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5.1.16. Hastanın oral, trakeal, nazal aspirasyon gereksinimi en az 2 saatte bir gözlemlenir, gereksinimi olduğunda “Aspirasyon İşlem Talimatına”ne göre aspire edilir.

5.1.17. Hastanın mekanik ventilasyon desteği hekim istemine göre azaltılarak sonlandırılır.

5.1.18. Her şift başında ve sonunda; ETT ya da trakeotomi tüp güvenliği kontrol edilir. (İlk tespitteki ETT pozisyonu, seviyesi korunur.) Ventilatör parametreleri izlenir ve ‟Hemşire İzlem Formu‟‟ na kayıt edilir.

5.1.19. Ventilatörün periyodik bakımları firma tarafından yapılır. Mekanik ventilatörün temizliği “Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı‟‟ na göre yapılır.

5.2. TANILAMA

5.2.1. MEKANİK VENTİLASYON ENDİKASYONLARI

 • Solunumsal ve kardiyak arrest

 • ARDS(Akut Respiratuar Distres Sendromu)

 • Pulmoner emboli

 • Pnömoni

 • Göğüs duvarı defektleri ve yaralanmaları (pnömotoraks,vb)

 • Mekanik obstrüksiyon

 • Nörolojik hastalıklar

 • Solunum kasları yorgunluğu ve zayıflığı

 • Postoparatif dönem(açık kalp ameliyatı, Transplantasyonlar…)

 • İntoksikasyonlar

5.2.2. MEKANİK VENTİLASYONA BAŞLAMA KRİTERLERİ

Parametreler

Normal Değer

Endikasyon Değerleri

Tidal volüm

5- 7 ml/kg

< 3-5ml/kg

Solunum hızı

10-20 /dk

> 25-35/dak

Vital kapasite

65 -75ml/kg

<15ml/kg

Solunum paterni

Rahat düzenli

Sıkıntılı ve düzensiz

PaCO2

35-40 mmHg

>50-60 mmHg

PaO2

75-100mmHg

<60mmHg

Vital bulgular

Nabız,tansiyon

aritmi, terleme

siyanoz, takipne

Ph

Ph 7,35

5.2.3. MEKANİK VENTİLASYON KOMPLİKASYONLARI

Tüp ile ilgili komplikasyonlar

Mekanik ventilasyon ile ilgili komplikasyonlar

 • Entübasyon tüpünün özafagusa girmesiyle

 • ventilasyonun gercekleştirilememesi ve hipoksemi

 • Uzun süreli entübasyona bağlı larinks

travması

 • Tüpün sağa veya sola kayması ile tek

taraflı hiperinflasyon ve barotravma, karşı tarafta atelektazi ve pnömotoraks

 • Kafın yetersiz şişirilmesi ile hava

yollarındaki basıncın düşmesi sonucu yetersiz ventilasyon ve hipoksemi

 • Trakeostomi kanülünün giriş yerinde

enfeksiyon

 • Ağız ve burun bölgesinde yara

 • Barotravma, pnömotoraks

 • Venöz dönüşün azalmasına bağlı sıvı

retansiyonu

 • Kardiyak aritmiler

 • Aspirasyon pnömonisi

 • Gastrointestinal sistemde ülserasyon ve kanamalar

 • Derin ven trombozu

 • Nozokomiyal enfeksiyonlar

 • Asit-baz dengesinde bozulma

5.2.4. MEKANİK VENTİLASYON SÜRECİNDE YAPILAN İZLEM

( Hastanın klinik durumuna göre izlenir ve kaydedilir )

Hastada

Ventilatörde

Cildin rengi

Göğüs hareketlerinin ventilatöre uyumu

Solunum seslerinin oskültasyonu
Entübasyon tüpünün veya trakeostomi

kanülünün kaf basıncının kontrolü

Tüp tesbit seviyesinin kontrolü

Arteriyel kan gazları

SpO2

Hb düzeyi

Ventilatör bağlantılarında herhangi bir kaçak,

kıvrım veya su birikintisi olup olmadığı

Ekspiryum ve inspiryum hava yolu basıncı
Tidal volüm, dakika volümü, solunum

frekansı, FiO2

Nemlendiricinin su seviyesi

Alarm limitleri

PEEP, basınç değerleri

5.2.5 MEKANİK VENTİLASYON SORUNLARI VE GİRİŞİMLER
SORUNLAR

GİRİŞİMLER

1-ALARM1.1-Yüksek

havayolu basıncı

alarmı

 • Yanlış pozisyon

Sekresyon

 • Endotrakeal tüpün

trakeaya dayanması

 • Bronkospazm

 • Öksürük

 • Havayolu/tüpte

tıkanıklık

 • Akciğer

kompliyansında azalma

 • Uyanık hastada

solunumun ventilatör ile çakışması

 • Hasta öksürüyorsa, hastanın havayolunda

sekresyon olmadığından veya hastanın tüpü ısırmadığından emin olunur. Hasta gerekirse aspire edilir.

 • Ventilatör bağlantılarının kıvrılıp kıvrılmadığı kontrol edilir, gerekirse düzeltilir.

 • Endotrakeal tüpün tespit seviyesi ve hastanın pozisyonu (havayolu açık olacak şekilde) kontrol edilir.

 • Hastanın ventilatörle eş zamanlı soluduğu kontrol edilir. Hasta uyanıksa ve solunumu ventilatörle çakışıyorsa hekim istemi ile ventilatör modunda değişiklik yapılır veya sedasyonu sağlanır.

 • Ağrı, anksiyete ve hipoksi gibi ajitasyona neden olabilecek faktörler olup olmadığı belirlenir ve nedene yönelik girişimler yapılır.

1.2-Düşük

havayolu basıncı alarmı

Ventilatör bağlantılarında kaçak olması Entübasyon tüpü veya trakeostomi

kanülünün yerinde olmaması Kaf basıncının düşük olması ya da kafın patlak olması Ventilatörde arıza olması

 • Hastanın makineden ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilir.

 • Bağlantılar kontrol edilir, kaçak varsa uygun girişimler yapılır.

 • Ventilatörde bir arıza olup olmadığı test balonu ile kontrol edilir. Teknik sorun varsa teknik servise haber verilerek yedeğiyle değiştirilir.

Bu sorun hastadan kaynaklanıyorsa (yorgunluk, apne, v.s.) hekime iletilir gerekirse ventilatör modu değiştirilir.

Kaf basıncı kontrol edilir, düşükse şişirilir, eğer kaçak varsa hekime iletilerek tüpün değiştirilmesi sağlanır.


1.3-Apne alarmı veriyorsa
 • Devrelerde kaçak olup olmadığı kontrol edilir.

 • Ventilatör ayarlarının hastaya uygun olup olmadığı kontrol edilir.

 • Alarm süresi ve uyarı ses seviyesi kontrol edilir.

1.4-Düsük Kaynak-Gaz

Basıncı Veya güç Giriş alarmı
 • 50 psi gaz kaynağı kontrol edilir.

 • Ventilatöre bağlı yüksek basınç hortumları kontrol edilir.

 • Elektrik güç kaynağı kontrol edilir, gerekirse yeniden bağlanır.

 • Ventilatör kapatılır ve tekrar açılır.

 • Alarm çalmaya devam ederse ventilatör değiştirilir.

1.5.Ventilatör Çalışmama

Alarmı Ve/Veya Teknik Hata Mesajı
 • İnternal fonksiyon bozukluğu mevcuttur.

 • Ventilatör kapatıp tekrar açılır.

 • Alarm devam ederse ventilatör değiştirilir. • Hasta aspirasyon işlem talimatına uygun olarak aspire edillir.

2-ENFEKSİYON
 • “Nozokomiyal Pnömoninin Önlenmesi

Talimatı”na uygun önlemler alınır.

 • Hasta bir kontrendikasyon bulunmadığı sürece 30-450 baş yukarı yatırılır.

3-MEKANİK

VENTİLATÖRLE

UYUMSUZLUK

VE ANKSİYETE
 • Hastaya ilk fırsatta nerede olduğu, ventilatöre neden ihtiyaç duyduğu, ne zaman ayrılabileceği anlatılır. Hasta ailesine yoğun bakım, ventilatör ve yapılan uygulamalar anlatılır.

 • Hastaya ventilatörle uyumu konusunda gerekli bilgi verilir, anksiyete bulguları gözlemlenir. ( yüksek basınç alarmı, ağlama, ajitasyon ) gerekirse hekim istemine göre hasta sedatize edilir.

4-YETERSİZ

VENTİLASYON
 • Ekstremiteler, siyanoz bulguları (renk ve ısı ) açısından değerlendirilir.

 • Hastaya verilen oksijen steril distile su ile nemlendirilir.

 • Kan gazları değerlendirilir, elektrolit takibi yapılır, değişiklikler ve yapılan uygulamalar “Hemşire İzlem Formuna‟ kayıt edilir.

 • Hasta monitörize edilir. Hastanın yasam bulguları, oksijenizasyonu saatlik takip edilir, genel durumu, aldığı çıkardığı sürekli izlenerek kayıt edilir.

 • FiO2, tidal volüm, dakika volümü, ekspiryum ve inspiryum hava yolu basınçları, PEEP ve IMV değerleri ve alarm sınırları kontrol edilir.

 • Sistem hızla kontrol edilir, sorun sekresyona bağlı ise hasta “Aspirasyon İşlem Talimatı”na uygun aspire edilir.

5.2.6. MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYIRMA (WEANİNG) KRİTERLERİ

Klinik durum

Stabil

Nörolojik durum

Hasta Uyanık Öksürük, yutma refleksi var

Spontan tidal volüm (TV)

>5 ml/kg

Vital kapasite (VK)

>15 ml/kg

Solunum frekansı (f)

<35 / dk

Hızlı yüzeyel solunum İndeksi (RSBI)- f/TV

<100 f/L

Maksimum inspirasyon

NIF:Negatif inspiratuar güç

> - 20 cm H2O basıncı

PaO2 / FiO2

> 200

Ph

> 7,35

Dakika ventilasyonu

<10 L

Bilinç düzeyi

Koopere-oryante

Hava yolu sekresyonu

Renk, koku, miktar normal

Kardiyopulmoner sistem

Yaşam bulguları normal

Ekstübasyon Sırasında Ve Sonrasında Gelişebilen Komplikasyonlar

 • Laringeal Ödem

 • Ses Kısıklığı

 • Laringeal Granülom

 • Laringeal Stenoz

 • Laringeal Yetersizliğe bağlı aspirasyon, trakeal Stenoz,5.3. UYGULAMALAR

5.3.1. Malzemeler

 • Ventilatör

 • Ventilatör devresi

 • Chamber (nemlendirici su haznesi)

 • Distile su

 • Bakteri filtresi

 • Test balonu

 • Uzatma devresi

 • Stetoskop

 • Endotrakeal Tüp Tespitleyici (Holder)

 • Flaster

 • Serum Seti

 • Endotrakeal Tüp

 • Ambu(Oksijene bağlı)

 • Aspirasyon kateteri

 • Aspirasyon bağlantı hortumu

 • Enjektör

 • İrigasyon Solusyonu5.3.2. İşlem Öncesi

5.3.2.1. İşlemden önce “El Hijyeni Talimatı” na göre ellerin hijyeni sağlanır.

5.3.2.2. Damar yolu yoksa olası acil ilaç uygulamaları için “Periferik Damar Yolu Açılması ve Bakımı Protokolü” ne göre damar yolu açılır.

5.3.2.3. Bütün ekipmanlarıyla test edilen ventilatör hasta başına getirilir.

5.3.3. İşlem

5.3.3.1. Entübasyon tüpü ya da trakeotomi kanülü takılı olan hasta hekim tarafından ayarlanmış ventilatöre bağlanır.

5.3.3.2. Hekim tarafından her iki akciğerin eşit havalanıp havalanmadığı, solunum sesleri, göğüs hareketlerinin ventilatörle uyumu değerlendirilir.

5.3.3.3. Yüksek Riskli Hasta Bakım Prosedürü ne göre bakım planlanır.

5.3.3.4. Sekresyon stazını önlemek için hastanın genel durumu göz önünde bulundurularak iki veya dört saatlik aralıklarla pozisyon değiştirilir.

5.3.3.5. Her pozisyon değiştirme sonrasında tüpün yerinde olup olmadığı, her iki akciğerin eşit havalanıp havalanmadığı kontrol edilir.

5.3.3.6. Hava yolu açıklığı kontrol edilir. “Aspirasyon Uygulama Talimatına” uygun aspire edilir.

5.3.3.7. Günde en az 4 kez ağız bakımı “Ağız Bakım Talimatı” na uygun yapılır.

5.3.3.8. Hasta ve ventilatör; komplikasyonlar ve sorunlar (Tablo 6-5 mekanik ventilasyon sorunları ve girişimleri tablosu) yönünden izlenir, gerekli hemşirelik müdahaleleri yapılır ve hekim istemi uygulanır.

5.3.3.9. Hipoksi durumunda, Tablo 6-5 mekanik ventilasyon sorunları ve girişimler tablosuna göre ilk müdahale yapılır ve acilen hekime haber verilir.

5.3.3.10. Hasta mekanik ventilatöre bağlı kaldığı sürece aşağıdaki parametreler her saat başı “Hemşire İzlem Formu/Hemşire Progres Notuna”na kaydedilir.

 • Verilen sedatifler ve hastanın yanıtı

 • İnspiryum hava yolu basıncı

 • Tidal volüm

 • Aspirasyon ve sekresyon özellikleri (renk, kıvam, miktar)

 • Şuur durumu (GKS)

 • Hemodinamik bulgular

 • Komplikasyonlar

5.3.3.11. Hasta ev tipi ventilatörle taburcu edilecekse; cihaz, pozisyon, aspirasyon, hijyen vb. konularda Hekim ve/veya Hemşire tarafından “Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Prosedürü” ne göre eğitim verilir.

5.3.3.12. Hastanın durumu ve hekim istemine göre ventilatörden ayırma süreci başlatılır.

5.4. Ekstübasyon Sonrası Takip

5.4.1. Hastanın genel durumu, bilinç durumu, kalp-dolaşım sistemi, solunumu izlenir, herhangi bir komplikasyon var ise hekime iletilir.

5.4.2. Hastanın ventilatör ihtiyacı ortadan kalkıncaya kadar ventilatör ve entübasyon malzemeleri hasta başında kullanıma hazır bulundurulur.

5.4.3. Hasta, aspirasyon riski yönünden, ilk sekiz saat yakın izlenir.

5.4.4. Kullanılan tüm atıklar „Atık Yönetimi Prosedürü‟ ne göre ortamdan uzaklaştırılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1-Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı

6.2- Aspirasyon Uygulama Talimatı

6.3-Atık Yönetim Talimatı

6.4-Hemşire İzlem Formu

6.5-El Hijyeni Talimatı

6.6-Periferik Damar Yolu Açma Protokolü

6.7-Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Prosedürü

6.8-Nazokomiyal Pnömoninin Önlenmesi Talimatı/


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconTest Balonu

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconTest için hidroklorik asit içine konulan çimento numunesinin asit içinde çözünmeyen kısmını

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconTest edeceklerdir. Bu ödev öğrencilerinizin yaşlarına ve bu etkinlik...

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconSu Test Standartları

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconTest Metotları

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconTest Ortam

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconÖn Test Ekibi

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconTest Ortam

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconTest rehberi

Test Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için yapay akciğer fonksiyonu gören balon iconTest rehberi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev