Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştırsayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3

SZ-061/04

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş.ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır.
MADDE 1 - TANIMLAR

Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi yani Banka’ya göre Müşteri’yi,

Kredi Veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan Banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini yani Müşteri’ye göre Banka’yı,

Tüketici Kredisi: Gerçek Kişi Tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları krediyi,

Mal: Alışverişe konu olan her türlü taşınır eşyayı, gezi ve tatili, ticari nitelikte olmayan hobi ve sportif amaçlı deniz aracı, her türlü motorlu ve motorsuz aracı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayrimaddi malları,

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen, mal sağlama dışındaki her türlü tüketici faaliyeti,

Akdi Faiz Oranı: Tüketici Kredi Sözleşmesinde yer alan faiz oranını,

Komisyon: Geri ödeme planında ya da Tüketici Kredisi Sözleşmesinde her bir taksit tutarında anapara, faiz ve her türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak yer alan ve kredi verenin gelir olarak tahsil edeceği tutarları,

Ara Ödeme: Tüketicinin toplu bir tutarı Banka’ya yatırarak kalan anapara borcunu azaltmasını ve geri ödeme planının bu doğrultuda değişmesini

Vade Değişikliği : Kredi kullandırıldıktan sonra vadesinin artmasını ya da azalmasını,

Erken Ödeme: Tüketicinin kredi verene borçlandığı toplam tutarı veya vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksidi vadesinden önce ödemesini,

Asgari Ödeme Tutarı: Müşteri’nin gecikmede taksidinin bulunmaması durumunda ilk taksit tutarını; gecikmede taksidinin bulunması durumunda ise gecikmeye düşmüş ilk taksidini,

Ödeme Planı: Tüketiciye tahsis edilen tüketici kredisinin geri ödenmesinde esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, fon ve verginin belirtildiği tabloyu,

Taksit : Ödeme planında kredinin geri ödenmesi için belirlenen tarihlerin hizasında gösterilen anapara, faiz, kamusal yükümlülükler ve komisyon toplamından oluşan ödeme tutarını,

Taksit Vadesi : Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi, ifade eder.
MADDE 2 - KREDİNİN KULLANDIRILMASINDA BANKA’NIN YETKİLERİ, HAK VE SORUMLULUKLARI

Banka, krediyi kısmen veya tamamen kullandırıp kullandırmama, kullandırma şartlarını tespit, krediyi durdurma, kredi limitlerini azaltma veya kredinin tamamını kesme yetkisine sahiptir. Ayrıca, bu kredi sözleşmesi imzalanmış, istenilen teminatlar verilmiş olsa dahi, Banka krediyi kullandırmayabilir.

Banka, limiti aşan miktarda kredi kullandırdığı takdirde Müşteri, limiti aşan kısım için de bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını kabul eder.
Banka, uygun gördüğü takdirde kredinin tamamını veya bir kısmını, bu sözleşme hükümleri dairesinde, bu kredinin açılmış olduğu şubeden başka bir veya birden ziyade şubesine nakledebilir. Müşteri, kredinin veya riskin nakli halinde, verilmiş ve verilecek teminatların, aynı şartlarla diğer şubeler için de geçerli olacağını kabul eder.
Banka, bu krediyi Müşteri adına açılacak mevduat hesabına virman yaparak veya borçlu hesaptan yahut bloke bir hesaptan ödemek sureti ile kullandırabileceği gibi Müşterinin mal ve hizmet alımında, mal satan veya hizmeti sunan kişi ya da ticari işletme namına açılacak hesaba ödeme, virman yapma sureti ile ya da satıcı kişi veya ticari işletme namına bloke çek düzenleyip bu  çekleri doğrudan ilgili kişi veya ticari işletmeye ya da ticari işletmeye iletilmek üzere müşteriye teslim ederek de kullandırabilir. Müşteri, mal ve/veya hizmet alımının gerçekleşmemesi sebebi ile veya herhangi bir nedenle bloke çekleri kullanmaktan vazgeçtiği takdirde bu çekleri Banka’ya iade etmeyi taahhüt eder. Bloke çek’in kaybedilmesi ve/veya çalınması, rıza hilafına elden çıkmasından dolayı Müşteri’nin herhangi bir zarara uğraması halinde Banka’nın sorumluluğunun bulunmadığını da Müşteri, kabul beyan ve taahhüt eder.

Banka, birbirini izleyen enaz iki taksidin ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu hak; Banka’nın bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve Müşteri’nin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Yine de Banka’nın bu hakkını kullanabilmesi için en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Banka, teminatın menkul rehni veya taşınmaz ipoteği ile temin edilmesi ile asıl borçlunun sözleşmedeki ya da sonradan yazılı olarak bildirdiği adresine gerek muacceliyet ihtarının ve gerekse hesap kat ihtarının ulaştırılamaması halinde de işbu menkul rehni ve/veya taşınmaz ipoteğinin; Birden çok borçlu olması durumunda borçluların her biri borcun tamamından sorumlu olacaktır.

Kredinin menkul rehni, mevduat rehni veya menkul kıymet rehni karşılığı kullandırılması durumunda Banka, kendisine teminat ve/veya rehinli olarak bırakılmış menkul kıymet veya malları kredi taksitlerinden en az birinin vadesinde ödenmemesi veya hesabın kat edilmesi halinde paraya çevirip kredi borcuna mahsup etmeye yetkilidir. Mezkür kıymetler ve mallara ilişkin sigorta, saklama giderleri ve her türlü yasal yükümlülük Müşteri’ye aittir.
MADDE 3 – MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI
Müşteri, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkını kullanan Müşteri, krediden faydalandığı hallerde cayma bildirimini BANKA’ya göndermesinden sonra en geç 30 gün içinde anapara ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden akdi faizi,bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflarla birlikte ödemek zorundadır. Aksi takdirde krediden caymamış sayılır.
MADDE 4- MÜŞTERİ’NİN HAKLARI

Tüketici kredi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının Müşteri’ye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde Müşteri aleyhine değiştirilemez. Fakat, Müşteri’nin talebi ve Banka’nın münhasır kabulü tahtında Müşteri lehine değişiklik yapılabilir. Bu durum, krediye konu borç, teminatlar ile külliyen işbu sözleşme yönünden hukuki manada bir temdit, tecdit ve yenileme olarak kabul edilemez. Dolayısıyla teminatlar, yeni plan için de aynen geçerliliğini korur.

Müşteri, Banka’ya borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Müşteri’nin bir ya da birden fazla ödemeyi vadesinden önce yapması durumunda veya krediyi erken kapatması durumunda Banka, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür. Bununla birlikte erken ödeme miktarı, asgari ödeme miktarının altında olamaz. ii Kısmi ve ara ödeme yapılabilmesi şartları ve bunların Müşteri’ye sağlayacağı haklar işbu sözleşmenin6.. maddesinde belirtilmiştir.

Müşteri, her ne suretle olursa olsun Banka’ya ulaştıracağı bedeller hakkında uygulanacak işlem türünü açıkça ve ayrıca yazılı olarak talep etmemiş ise, işbu bedelleri erken kapama yahut erken-ara-kısmi ödeme olarak mahsup etmemesinden dolayı Banka’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, işbu sözleşmeden doğmuş veya doğacak borçları ile Banka nezdindeki asaleten ve/veya kefaleten sair borçlarını tümüyle tasfiye ettikten sonra Banka’nın belirleyeceği cari ücreti ve sair masrafları kendisine ait olmak kaydıyla teminatlarının çözülmesini talep edebilecektir.
MADDE 5 - FAİZ VERGİ VE MASRAFLAR
Müşteri, bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için tahakkuk ettirilecek 12. maddede yer alan ödeme planında belirtilen kredi faizi, kredi faizi üzerinden hesaplanacak (varsa) KKDF, BSMV, sözleşmenin bütün nüshaları nedeniyle yine varsa ödenecek damga vergisi dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aylık taksit tutarı kredi faizi, (varsa) KKDF, BSMV ve varsa ücret ve komisyonu içerecektir. KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelecek değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren Müşteri’ye yansıtılacak ve geri ödeme planı buna göre yeniden düzenlenecektir.

Ayrıca Müşteri, işbu kredi sözleşmesinin ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemlerin (teminatların tesis edilmesi ve kaldırılması da dahil olmak üzere) gerektirdiği veya gerektireceği Banka’nın belirleyeceği her türlü ücret ve halen mevcut ya da ilerde konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla tarhedilebilecek cezaları, sigorta prim, primin vadesinde ödenmemesinden doğan faiz ve masraflarını vb. gibi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı Banka’nın kendisine göndereceği ihbar ve ihtarnameler için yapacağı her türlü masrafları vb. giderleri de nakden ve defaten ödemeyi, ödeme yapılmaması durumunda mevcut olan kredili mevduat hesabından karşılanmasını; hesabın borç bakiye verdiği günler için ise Banka’ya o günkü cari faiz oranı üzerinden faiz ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
İpotek karşılığı kullandırılan krediler için; kredinin kapanmasını müteakip, ipoteğin kaldırılması için şubelerde, Banka’nın internet sitesinde, sair kamuya açık mahallerde veya kişiye özel suretlerle ilan edilmiş olan güncel ipotek fek ücretinin ödeneceği; rehin karşılığı kullandırılan krediler için ise kredinin kapanmasını müteakip rehnin kaldırılması için de yine yukarıda belirtilen usullerle ilan edilmiş olan güncel rehin çözme ücretinin ödeneceği Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
MADDE 6 - KREDİNİN İŞLEYİŞİ VE GERİ ÖDEME
Müşteri işbu kredi hesabının sözleşmenin14. maddesinde yer alan Türk Parası geri ödeme ve miktarlarını gösteren geri ödeme planına göre işleyeceğini kabul ve beyan eder. Mevzuat izin verdiği takdirde Dövize endeksli kredinin kullandırımı söz konusu olur ise, Türk Parası olarak yapılır ve Müşteri’nin Türk Parası hesabına aktarılır. İşbu sözleşme gereği Banka’nın kendisine ödediği krediyi geri ödeme planında kabul ettiği vadelerde ve bu vadelerin karşılarında gösterilen ana para, faiz, fon ve gider vergisinden müteşekkil taksit tutarlarını nakden ve defaten ödemek suretiyle tediye edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka, ödeme planında belirtilen toplam borç ve aylık taksit miktarında değişiklik yapmamak ve bu miktarı arttırmamak kaydıyla Müşteri’den tahsil edeceği aylık taksit tutarlarının dilediği kısmını ana paraya, dilediği kısmını ise faize ya da ücretlere mahsuba yetkilidir. Banka’nın taksit tutarlarının tamamını ana paraya mahsup etmesi halinde Müşteri, krediyi vadesinden önce kapatmak istediğinde veya Banka’nın kanuni takibe geçmesi halinde sözleşmenin 14. maddesinde yer alan geri ödeme planına göre ödenmiş taksitler içerisindeki ana para tutarları toplamının verilen krediden düşülmesi suretiyle bulunacak ana paraya son taksit vadesi ile kredinin erken kapatılması veya kanuni takibe geçilmesi tarihi arasında geçen süre için akdi/temerrüt faizi ve BSMV ile varsa KKDF tahakkuk ettirilerek kredinin kapatılabileceğini, kanuni takibe geçilmesi halinde aynı esasların uygulanacağını Müşteri, kabul ve beyan eder. Banka’nın bir takside tekabül eden her bir tutarın vadesinde, kendi nezdinde ve Müşteri adına Türk Parası ve/veya döviz olarak açılmış bir hesabın bulunması halinde Türk Parası hesap tutarı ve/veya döviz hesaplarındaki tutarları kendi döviz kurundan kesin alışını yaparak bulunacak miktarı bu kredi hesabının taksitlerine re’sen mahsup etmek suretiyle tahsile yetkili ve muhayyer olduğunu Müşteri, kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Banka’nın açtığı bu krediyi kullandırdığı şubeyi değiştirmeye, kredi kullandırma koşullarını saptamaya, Müşterinin acze düşmesi, hacze maruz kalması gibi hallerde ve dilediği anda krediyi kesmeye tek yanlı olarak yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, lehine açılan ve kullandırılan bu kredinin vadesini değiştirme (uzatılma veya kısaltılması), ek ara ödeme taleplerini kabul ve redde Banka’nın yetkili olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, taksit ödemeleri için Banka tarafından kendisine bildirilen tahsilat hesabını kullanacağını; Müşteri, Banka nezdinde yer alan diğer hesaplarında bulunan tutarlar için Banka’nın taksit tahsilatına yönelik bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Erken ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

Erken ödeme, iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

Ara Ödeme işlemleri Müşteri talimatına istinaden yapılacaktır. Müşteri, talimatı olmaksızın Banka nezdinde yer alan hesaplarında bulunan tutarlar için Banka’nın ara ödeme işlemini gerçekleştirmeye yönelik bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ara ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; öncelikle vadesi gelen taksit ödemeleri varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükleri ile birlikte tahsil edilir. Ardından ara ödeme tutarı geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcundan mahsup edilir ve Müşteri’nin talep ettiği şekilde ödeme planı yeniden düzenlenir. Ara ödeme, iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; öncelikle vadesi gelen taksit ödemeleri varsa, o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükleri ile birlikte tahsil edilir. Ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, ara ödeme işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı ve kamusal yükümlülükleri tahsil edilir. Kalan ara ödeme tutarı geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcundan mahsup edilir ve Müşteri’nin talep ettiği şekilde ödeme planı yeniden düzenlenir.

Müşteri söz konusu krediye ilişkin olarak vade değişikliği (uzatılması ve kısaltılması), ek ara ödeme ya da mevzuatın izin vermesi halinde, Türk Parası krediden dövize endeksli krediye veya dövize endeksli krediden Türk Parası krediye dönüşüm Banka’ca uygun görüldüğü takdirde Banka, mevcut geri ödeme planını değiştirmeye yetkilidir. Müşteri, değişen geri ödeme planını aşağıda belirtildiği şekilde (*) öğrenme olanağı mevcut olduğundan değişiklik tarihinden itibaren ve derhal yeni geri ödeme planı gereğince ödeme yapacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, vade değişikliği, ek ara ödeme ya da Türk Parası’ndan dönüşüm nedeniyle yapılacak işlemlerle ilgili olarak Banka tarafından ihtiyar edilecek olan geri ödeme planı değişiklik ücreti ve diğer bütün ücretleri ve bunların gider vergilerini Banka’ya derhal ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kredinin vade değişikliği, ek ara ödemeye ilişkin hususların Banka’ca değiştirilebileceğini, bu hususta Banka’nın muhayyer olduğunu, kredinin yeni hesap numarasında izlenmesi halinde de işbu sözleşme hükümlerinin aynen geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, lehine açılan ve kullandırılan bu kredinin taşıt kredisi olması ve haciz işlemi yapılmış bulunması halinde, haciz işlemi dolayısıyla açılan icra takip dosyasında yer alan taahhütlerin aynen geçerli olmak kaydıyla yeni geri ödeme planını içeren icra taahhüdünde de bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır iconBu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan...

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır iconBu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan...

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır icon*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır iconEğitimde fatih projesi kapsamında aşağıda adı ve miktarı yazılı malzemeleri...

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır iconEğitimde fatih projesi kapsamında aşağıda adı ve miktarı yazılı malzemeleri...

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır iconİhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri...

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır iconİhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri...

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır iconI. ekonomik kodlarin açiklamalari birinci düzeyde yer alan harcama...

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır iconProjemizde kullanılmak üzere alınması istenen fotoğraf makinası ve...

Bir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank A.Ş. ile diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) olarak adlandırılacak adı ve adresi bu sözleşme sonunda yer alan kişi arasında aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır icon4 grupta aşağıda isimleri yazılı 22 takımın iştirakiyle oynanmasına, 2


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev