Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanakkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar


T.C.


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

MİMARLIK LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI

ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 - Amaç, Kapsam ve Dayanak


Bu yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı müfredatında yer alan Bitirme Çalışması dersindeki çalışmaların yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla, 19/01/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve 30/01/2013 tarih ve 28544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in “Bitirme Çalışması” başlıklı 22. maddesi doğrultusunda oluşturulmuştur.

MADDE 2 - Tanımlar


Bu yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yüksek Öğretim Kurumu: Yıldız Teknik Üniversitesi’dir.

 2. İlgili Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’dur.

 3. İlgili Fakülte Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Fakülte Kurulu”dur.

 4. İlgili Fakülte Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Fakülte Yönetim Kurulu”dur.

 5. İlgili Bölüm: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Mimarlık Bölümü”dür.

 6. İlgili Bölüm Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü “Bölüm Kurulu”dur.

 7. Mimari Tasarım 7 Dersi: YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı müfredatında 8. yarıyılda yer alan tasarım dersidir. Mimari Tasarım 7 (MT 7) dersi; Mimarlık Bölümü Lisans Programı kapsamında öğrencinin yürüttüğü son projedir. MT7; mimar adayının ileri seviyede, programlı projelerin tasarımı ve uygulaması konusundaki bilgi birikim düzeyini ve kazandığı mesleki beceriyi geliştirerek sunmuş olduğu proje üzerinden değerlendirmeye yönelik bir çalışmadır.

 8. Mimari Tasarım 7 Çekirdek Jürisi: MT7 kapsamında ilgili dönem boyunca dersi yürüten, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarını denetleyen ve değerlendiren öğretim üyelerinden oluşan kuruludur. İlgili bölüm içinden en az iki öğretim üyesinden oluşur.

 9. Mimari Tasarım 7 Danışman Jürisi: MT7 dersi kapsamında ilgili dönem boyunca yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmelerinde uzmanlık alanları doğrultusunda bilgi ve birikimine başvurulan öğretim üyelerinden oluşan kuruldur.


İkinci Bölüm

Mimarlık Lisans Programı Bitirme Çalışması Dersinde Çalışmaların Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Usul ve Esaslar

MADDE 3 - Mimarlık Bitirme Çalışması Dersi Tanımı ve Amacı


Mimarlık Lisans Bitirme Çalışması, öğrencinin belirli bir mesleki olgunluğa eriştiğinin kanıtı olarak kabul edilir. Mimarlık Lisans Bitirme Çalışması dersi, Mimarlık Bölümü Lisans Programı eğitimi süresince öğrencinin kazandığı mesleki ve akademik yeterlilikleri, aldığı derslerden edindiği ve diğer disiplinlerden kazandığı bilgi/becerileri bir danışman yürütücülüğünde kullanarak mevcut durumu değerlendirmek, problem çözmek, bilgiye ulaşmak için güvenilir kaynaklardan yararlanarak araştırma yapmak, MT7 dersi kapsamında tasarlanan projenin düşünsel arka planını sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerilerinin çok katmanlı olarak sınandığı çalışmalar bütünüdür.
Bitirme Çalışmasının amacı; mimarlık eğitimi ve öğretimi görmüş meslek adayının MT7 dersinin konu başlıkları kapsamında mesleki yeterliğini sınamaktır. Bitirme Çalışması; ilgili bölüm programının son tasarım dersi olan MT7 dersi ile birlikte ele alınır. Bu nedenle bitirme çalışmasının kapsam ve sınırları MT7 dersinde belirlenir.

MADDE 4 - Mimarlık Bitirme Çalışması Dersi İçeriği


Bitirme çalışmasının içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşur:

 1. Giriş

  1. Konunun Tanımlanması

  2. Çalışma İçeriğinin Belirlenmesi

 2. Konuya ilişkin Kuramsal Araştırmalar

  1. Çalışma Konusunun Kavramsal Temelleri

  2. Örnek Tasarımlar ve Değerlendirmeleri

 3. Yer Okuma

  1. Çevresel Analizler

   1. Topoğrafya İlişkileri

   2. İklimsel Analizler

   3. Ulaşım İlişkileri

   4. Mevcut Yapılarla İlişki

   5. Kullanıcı Profili

   6. Kullanıcı Gereksinimleri

   7. Diğer

  2. Çıkarımlar / Yorumlama

 4. İlgili dönemde öğrencinin hazırladığı MT7 dersi projesinin sunumu

  1. Yer ile ilişkili alınan kararlar ve geliştirilen çözümler

  2. Mekansal kararlar ve çözümler

   1. Mekansal kurgu

   2. İşlevlerin Organizasyonu

  3. Yapısal ve strüktürel kararlar ve detay çözümleri

 5. Sonuç

 6. Kaynaklar


Giriş bölümünden önce çalışmanın içeriği; şekil, çizelge, kısaltma vb listeleri ve özet yazılmalıdır.
Bitirme Çalışmasının Dili

Bitirme Çalışmasının dili YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Türkçe programı için Türkçe, YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İngilizce programı için İngilizce’dir.
Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu

Bitirme Çalışmasının yazım kılavuzu Ek 1’de ve kapak biçimi Ek 2’de verilmiştir.

MADDE 5 - Mimarlık Bitirme Çalışması Dersinde Görevlendirmeler


 1. Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi, MT7 dersi Çekirdek Jürisi’nde yer alan üç öğretim üyesinden

veya

MT7 dersi Çekirdek Jürisi’nde yer alan iki, Danışman Jüri Üyeleri arasından bir olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur.

 1. Mimarlık Bitirme Çalışması dersi sürecinde her danışman jüri grubuna destek olması amacıyla her yarıyıl MT7 dersi için ilgili bölüm tarafından görevlendirilen araştırma görevlileri arasından bir raportör atanır.

 2. Yukarıdaki koşullara göre belirlenen Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürileri, Raportörleri ve Takvimi, ilgili Bölüm Başkanlığı’nca her yarıyıl dönemin başlamasından bir hafta önce ilan edilir.MADDE 6 - Mimarlık Bitirme Çalışması Konu Seçimi


 1. Öğrencinin Mimarlık Bitirme Çalışması dersini almaya hak kazanması için gerekli ön koşullar, ilgili yarıyılda açılacak Bitirme Çalışması ve MT7 dersi konuları ile Değerlendirme ve Danışman jüri üyeleri Anabilim Dalları tarafından ilgili Bölüm Başkanlığı’na bir önceki yarıyıl içerisinde yazılı olarak bildirilir.

 2. Mimarlık Bitirme Çalışması ve MT7 dersi çalışma konuları ile kontenjanları ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından akademik takvimde belirtilen ders kayıtları başlamadan önce bölüm panolarında ve/veya web sayfasında öğrencilere ilan edilir.

 3. Öğrenciler ilan edilen MT7 dersi ile aynı konuda açılan Bitirme Çalışması grubuna otomasyon sistemi üzerinden kayıt olurlar.MADDE 7 - Mimarlık Bitirme Çalışması Yürütülüşü


 1. Bitirme Çalışmasının yarıyıl içi çalışmaları ilgili danışmanların gözetiminde iki ara denetleme şeklinde düzenlenir. Öğrenci dönem başında ilan edilen Haftalık Çalışma Programı’nda (Ek 3) belirtilen gün ve saatlerde çalışmasını değerlendirilmesi için teslim etmek ve görüşmek üzere belirlenen yerde bulunur.

 2. YTÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili Maddelerinde belirtilen sebepler dahilinde geçerli mazereti olarak Denetlemelere katılamayan öğrencilerden, sağlık raporu olan öğrencilerin rapor süresinin bitimini izleyen üç işgünü içinde; sağlık sorunları dışında mazereti olan öğrencilerin ise mazeretin meydana geldiği tarihten sonraki üç işgünü içinde mazeretlerine ilişkin belgelerini Mimarlık Bölümüne teslim etmeleri gerekir. Bu öğrencilere bir defaya mahsus olarak danışmanlar tarafından ilan edilen tarihte Mazeret Denetlemesi gerçekleştirilir.

 3. YTÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili Maddelerinde belirtilen sebepler dahilinde geçerli bir mazeret belgelemeden Denetlemelere katılmayan öğrenciler Bitirme Çalışmasını teslim etme hakkını kaybeder.MADDE 8 - Mimarlık Bitirme Çalışması Teslimi


 1. Mimarlık Bitirme Çalışmasının teslimi, Bölüm tarafından ilan edilen final sınav programında belirtilen tarihte Ek 4’te verilen Teslim formu doldurularak final teslimi yapılır.

MADDE 9 – Mimarlık Bitirme Çalışması Dersinde Ölçme ve Değerlendirme Usulleri


Mimarlık Bitirme Çalışması, 1. Denetleme, 2. Denetleme ve Final teslimi ve Değerlendirmesinden oluşur.

 1. 1. Denetleme; öğrencinin ilan edilen konuya uygun olarak yapacağı çalışmaya ait geliştirdiği detaylı içerik ile çalışmasının kavramsal alt yapısını ve belirlediği kullanıcı profili-mekân-işlev ilişkilerini denetlemek amacıyla yapılır. Öğrenci, ilan edilen konu ve kavramla ilgili araştırma ve hazırlık dosyasını Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi’ne sunar. Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi; öğrenci tarafından yapılan sunumu sürece uygunluk açısından inceler, denetler ve gerekli uyarılarda bulunur. 1. Denetleme; Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi tarafından akademik takvime uygun olarak tüm öğrencilere açık biçimde gerçekleştirilir. Denetleme sonucu bir tutanakla Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na bildirilir.

 2. 2. Denetleme; öğrencinin ilan edilen konuya uygun olarak yapacağı projeye ait geliştirdiği mekânsal kurguyu, önerdiği teknik-mekanik çözümleri, mekanları ve mekanlar arası ilişkileri belirleyen müdahaleleri denetlemek amacıyla yapılır. Öğrenci, ilan edilen konu ve kavramla ilgili araştırma ve hazırlık dosyasını Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi’ne sunar. Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi, öğrenci tarafından yapılan sunumu sürece uygunluk açısından inceler, denetler ve gerekli uyarılarda bulunur. 2. Denetleme; Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi tarafından akademik takvime uygun olarak tüm öğrencilere açık biçimde gerçekleştirilir. Denetleme sonucu bir tutanakla Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na bildirilir.

 3. Final Değerlendirme Jürisi, Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi tarafından akademik takvime uygun olarak tüm öğrencilere açık biçimde gerçekleştirilir. Değerlendirmede öğrencinin 1. ve 2. Denetlemelerdeki devamlılığı ve gelişim çizgisi, MT7 Değerlendirme Jürisi’ne sunduğu projesi, projesinin kavramsal altyapısı, konuya dair detaylı literatür araştırması ile bu sunum sırasında kendisine jüri tarafından sorulan sorulara verdiği cevaplar ve Mimarlık Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi’nin görüşleri bir bütün olarak ele alınır. Jüri üyeleri bölümlerce hazırlanan “Bitirme Çalışması Değerlendirme Çizelgesi”ni (Ek 5) doldurur.

 4. Bitirme çalışmasının başarı değerlendirmesi, öğrencinin/öğrencilerin hazırladığı çalışma(lar) ve sözlü sınavdaki durumları göz önüne alınarak yapılır. Bitirme çalışmasının başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az “CC (2.00/4.00)“ olması gereklidir.

 5. Her öğrenci ve/veya öğrenci grubu için başarı notunu içeren ve bir (1) nüsha olarak düzenlenen “Bitirme Çalışması Değerlendirme Çizelgesi” jüri tarafından imzalanarak Bölüm Başkanlığı’na iletilir.

 6. Mimarlık Bitirme Çalışması dersinden başarısız olan öğrenci takip eden dönemde aynı çalışmaya devam edemez. Öğrencinin Bitirme Çalışması’na kayıt olduğu dönemde ilan edilen Bitirme Çalışması konularından seçim yapması gerekir. Öğrenciler ders ile ilgili tüm yükümlülükleri yeniden yerine getirmek ve ders kapsamında yapılan tüm denetleme ve değerlendirmelere tekrar katılmak zorundadırlar.Üçüncü Bölüm


Çeşitli Hükümler
MADDE 10 Bu çalışma esaslarında hüküm bulunmayan durumlarda, 19/01/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri ve ilgili fakülte yetkili kurullarınca alınacak ilke kararları uygulanır.

Yürürlük


MADDE 11 – Bu çalışma esasları ilgili Fakülte Kurulu onayına müteakip Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve YTÜ Mimarlık Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.

EK 1 – BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

EK 1.1 Genel

Bitirme Çalışması metni kolay anlaşılır ve yazım kurallarına uygun arı bir Türkçe ile yazılmalıdır.

Bitirme Çalışması yazımında A4 (210 x 297 mm) standardında beyaz kağıt kullanılmalıdır ve kağıdın yalnız bir yüzüne yazılmalıdır.
EK 1.2 Yazım Özelliği

Tüm çalışma metninde “Calibri” veya “Times News Roman” karakterlerinden yalnız biri kullanılmalıdır.

Dış kapak (Ek 4), tümü 14 punto koyu olarak büyük harfle yazılmalıdır.

Bitirme Çalışmasının başlıkları (alt bölüm başlıkları da dahil olmak üzere); 12 punto koyu olarak yazılmalıdır.

Bitirme Çalışması metninin ana bölüm başlıkları (birinci dereceden) yeni bir sayfa başından başlamalıdır.

Bitirme Çalışması metninin bölüm ve altbölüm başlıkları numaralandırılmalıdır. Çalışma metninin ana bölüm başlıkları büyük harfle, altbölüm başlıkları ise her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Beşinci ve daha büyük dereceli alt başlık numaralandırılması yapılmamalıdır.

Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında “ve, veya, ile” vb. bağlaçlar varsa bunlar küçük harflerle yazılmalıdır.

Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

Satır ve paragraflar sayfanın sol kenarından başlamalıdır.

Çalışma metni için “iki yana yasla” özelliği kullanılmalıdır.

Altbölüm, şekil, çizelge ve diğer numaralandırmalarda son rakamdan sonra nokta kullanılmamalıdır.

Dipnotlar 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
EK 1.3 Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralanması

Sayfanın sol kenarından 3,5 cm diğer kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar var ise bu sınırlar içinde kalmalıdır.

Ön sayfalarda Romen rakamları ile sayfalar numaralandırılır.

Numaralandırma, Bitirme Çalışması metninin yazı stili ile aynı olup 12 punto ile yazılmalıdır.

Giriş bölümünden başlayarak ana metin ve son sayfalar Latin rakamları ile numaralanmalıdır.

Çalışmada sayfa numaraları sayfanın alt kısmına konulmalı ve ortalanmalıdır. Sayfaların yatay kullanılması halinde de aynı düzene uyulmalıdır.
EK 1.4 Satır Aralıkları

Bitirme Çalışması metnine kadar tek satır aralığı kullanılıp paragraf özelliklerinden önce 6 nk sonra 6 nk işaretlenmeli; Bitirme Çalışması metninin yazımında ise 1,5 satır aralığı kullanılıp önce 6 nk sonra 6 nk seçilmelidir. Ancak listeler (Simge, kısaltma, çizelge, şekil listesi) tek satır aralığı ile önce 0 nk sonra 0 nk kullanılarak yazılmalıdır.

Bitirme Çalışması metni içindeki şekil ve çizelge açıklamaları ile dipnotların yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk, çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Tüm başlıklar önce 18 nk sonra 6 nk ile yazılmalıdır.

Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır.

Kaynaklar tek satır aralığı ile paragraf özelliklerinden önce 6 nk sonra 6 nk kullanılarak yazılmalıdır.
EK 1.5 Şekiller

Şekil numarası ve açıklama şeklin altına yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Şekiller her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Örneğin 3. Bölümün 9. Şekli “Şekil 3.9” biçiminde yazılmalıdır.

Şekil açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.

Şekil ve açıklama arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır.

Bir başka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir.
Metin içinde bir şekle değinme aşağıdaki gibi olmalıdır.

Örn: Pek çok işleme ayrılabilen ve sırası değiştirilebilen bu aşamalar Şekil 2.3’de gösterilmiştir.

Örn: Bu aşamalar, pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir (Şekil 2.3).

Örn: Bu aşamalar (Şekil 2.3), pek çok işleme ayrılabilmekte ve sırası değiştirilebilmektedir.

EK 1.6 Çizelgeler

Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Çizelgeler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Örneğin 4. Bölümün 7. Çizelgesi “Çizelge 4.7” biçiminde yazılmalıdır.

Çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.

Çizelge ile açıklama arasında da önce 12 nk sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Bir başka yayından aynen alınan çizelgelerde çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir.
Metin içinde bir çizelgeye değinme aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Örn: Coğrafi varlıklar için saptanan nokta, çizgi ve alan simgeleri Çizelge 4.8’de gösterilmiştir.

Örn: Coğrafi varlıklar için nokta, çizgi ve alan simgeleri saptanmıştır (Çizelge 4.8).

Örn: Coğrafi varlıklar için nokta, çizgi ve alan simgeleri (Çizelge 4.8) saptanmıştır.

Örn: Grafik veriler, fiziksel tasarımdaki yerlerinde kullanıma hazır duruma getirilir (Çizelge 4.7).
EK 1.7 Denklemler (Eşitlikler, Bağıntılar)

Denklemlerin yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır.

Denklemler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde, satır sonuna, sağa dayalı yazılmalıdır. Örneğin 2. Bölümün 14. Denklemi (2.14) biçiminde yazılmalıdır.

Metin ile denklem arasında önce 6 nk sonra 12 nk boşluk bırakılmalıdır.
Metin içinde bir denkleme eşitliğe ya da bağıntıya değinme aşağıdaki gibi olmalıdır.

Örn: (2.24) eşitliği yardımıyla nd çarpımı yeterli incelikte hesaplanabilir.

Örn: (2.21)’den hesaplanan n, bilinen nd çarpımında kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir.

Örn: Bilinen nd çarpımında n kırılma indisi (2.21) kullanılarak d kalınlığı da kolayca belirlenebilir.
EK 1.8 Dipnotlar

Dipnotları numaralandırmaya her sayfada yeniden başlanmalıdır. Dipnot numaraları geçtikleri sayfa içinde sırasıyla 1,2 … biçiminde belirtilmelidir.

Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır.

Yazımda bir satır aralığı kullanılıp, harf büyüklüğü 10 punto olmalıdır.
EK 1.9 Kaynaklar

KAYNAKLAR başlığı altında çalışmanın içeriğinde değinilen tüm kaynaklar (internet kaynakları da dahil olmak üzere) metin içinde kullanım sırasına göre köşeli parantez içinde numaralandırılarak yazılmalıdır.

Satırlar sayfanın sol kenarından başlamalı, yazımda 1 (bir) satır aralığı kullanılmalı, paragraf özelliklerinden önce 6 nk sonra 6 nk olarak yazılmalıdır.

İki yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “ve” konulmalıdır.

İkiden çok yazarlı kaynaklarda yazar adları arasına “virgül”, en son yazardan önce “ve” konulmalıdır.

Bir derleme içindeki bir yayın kaynak olarak gösterilmişse, orijinal kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. Sonra Derleyen: yazılıp derlenen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır.

Yayıma kabul edilmiş, ancak yayımlanmamış bir kaynağın sonuna “(baskıda).” İfadesi yazılmalıdır.

Çevirilerde orijinal kaynak, kaynak gösterimine uygun olarak yazılır sonuna noktalı virgül konulur. Sonra Çeviren: yazılıp çevrilen kaynağa ilişkin bilgiler kaynak gösterimine uygun olarak yazılır.
Metin içinde kaynaklara değinme

Bitirme Çalışması metni içinde kaynaklar, kaynak numarası yazılarak ya da yazar soyadı ve kaynak numarası belirtilerek gösterilir.

Örn:

Tasarımda grafik tasarım araçları, karar tablosu ve yapısal anlatım teknikleri kullanılabilmektedir [1].

Örn:

Sauder ve Westerman tarafından *2+ de verilen modele benzer bir yaklaşım Kraft tarafından *3+ te verilmektedir.

Örn:

Çelik’e göre [4] te herhangi bir andaki çevresel iç sıcaklık aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir.

Tek yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadı ve kaynağın numarası belirtilerek gösterilir. Örn: (Boursier [5])

İki yazarlı kaynak gösterimi: Yazar soyadları arasına “ve” konulmalıdır.

Örn: (Boursier ve Mullon [5])

İkiden çok yazarlı kaynak gösterimi: İlk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.

Örn: (Ershun vd. [7])

Aynı anda birden çok sayıda kaynak gösterimi: Yayınlar sıra numarasına göre sıralanmalı ve aralarına “virgül” konulmalıdır.

Örn: [7], [9], [18]

Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıplara uygun olmalıdır:

Makale:

Yazar soyadı, yazar adının baş harfi., (yayın yılı). “Makale Adı”, Derginin Adı, cilt numarası (varsa parantez içinde sayısı): sayfa numaraları.

Örn:

Roth, J.P., (1966). “Diagnosis of Automata Failures: A Calculus and a Method”, IBM Journal of Research and Development, 10:278-291.

Örn:

Sarbanoğlu, H., (1988). “Yazılım Krizi ve SSADM”, Harita Dergisi, 109: 70-93.

Bildiri:

Yazar soyadı, yazar adının baş harfi., (yayın yılı). “Bildiri Adı”, Bilimsel Toplantının Adı, bilimsel toplantının düzenlendiği tarih ve şehir.

Örn:

İsdale, M. Ve Lee, Y.C., (1992). “An Object Oriented Modelling Framework for Geographic Information”, ISPRS XVII. Congress, 2-14 August 1992, Washington.

Örn:

Alkış, A., (1993). “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”, Proceedings of 16th Urban Data Management Symposium, 6-10 September 1993, Wien, 159-167.

Örn:

Gielsdorf, L. Ve Gründig, L., (1997), “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”, Second Turkish-German Joint Geodetic Days, 27-29 May 1997, Berlin, Germany, 185-194.

Kitap:

Yazar soyadı, yazar adının baş harfi., (yayın yılı). Kitabın Adı, cilt numarası (var ise) ve kaçıncı baskı olduğu, Yayınevi, Yayımlandığı şehir.
Örn:

Sidney, H.A., (1974). Introduction to Pyhsical Metallurgy, Second Edition, Mc Graw-Hill Book Co., New York.

Örn:

Aysu, E., (1990). Şehir Planlamasında Yoğunluk, Yıldız Üniversitesi Yayınları, 214, İstanbul.

Tez:

Yazar soyadı, yazar adının baş harfi., (yayın yılı). Tezin Adı, Tezin Türü, Tezin Yapıldığı Üniversite ve Enstitü Adı, Şehir.

Örn:

İşcan, P., (1992). Kent Bilgi Sistemine İlişkin Örnek Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Derleme:

Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan orijinal kaynak; Derleyen: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan derlemeye ilişkin bilgiler.

Örn:

Gielsdorf, L. Ve Gründig, L., (1974). “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”, Second Turkish-German Joint Geodetic Days, 27-29 May 1974, Berlin, 185-194; Derleyen: Sidney, H.,A., (1997). Introduction to Pyhsical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co., New York.

Standart:

Standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve numarası, hazırlandığı yıl. Standardın adı, Hazırlayan Kuruluş, baskı no, Şehir.

Örn:

TSE 2478, (1976). Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini, TSE, I. Baskı, Ankara.

Örn:

ASTM 907, (1982). Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives, ASTM, Philadelphia.

Resmi Gazete (Kanun, Tebliğ, Yönetmelik ve Tüzük):

T.C. Resmi Gazete, kanun, yönetmelik v.d. nin başlığı. (sayı), tarih, sayfa.

Örn:

T.C. Resmi Gazete, Hububat Alımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Karar. (21242 mükerrer), 29.5.1992, 2–10.

Örn:

T.C. Resmi Gazete, 1615 Sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin 1 nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. (21237), 24.5.1992, 85.

Yazarı belli olmayan, sorumluluğu bir kuruluşa ait olan yayınlar:

Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı), (yayın tarihi). Yayının Adı, yayın no, Şehir.

Örn:

DPT, (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No:19, Ankara.

Örn:

İBŞB, (1991). Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu, Yayın No: 45, İstanbul.

İnternet:

Yazarı belli olmayan internet kaynakları için, sitenin veya alınan kaynağın adı, bilginin başlığı, ilgili sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl).

Örn:

T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Ağaç Türlerimiz, www.ogm.gov.tr/agaclar.htm, 11 Mart 2003.

Örn:

T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi, www.ogm.gov.tr, 11 Mart 2003.

Yazarı belli internet kaynakları için, Yazar soyadı, yazar adının baş harfi., (yayın yılı), Yazının Başlığı, sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl).

Örn:

James, G.T. ve Richards, A.P., Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea, http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ResourceCenterPublicationsS LRCost_of_Holding.html, 21 Mart 2003.

Örn:

David, C.N. ve Clifford, G.H., A Criteria and Indicators Approach to Community Development, http://sfm-1.biology.ualberta.ca/english/pubs/PDF/WP_2002-2.pdf, 21 Mart 2003.

EK 2– BİTİRME ÇALIŞMASI DIŞ KAPAK ÖRNEĞİ
Dış kapağa istenirse görsel bilgiler de eklenebilir.


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ


ÖĞRENCİ ADI SOYADI

ÖĞRENCİNİN NUMARASI

BİTİRME ÇALIŞMASININ BAŞLIĞI
MİMARLIK LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI

Bitirme Çalışması Değerlendirme Jürisi

Ad Soyad

Ad Soyad

Ad Soyad

BİTİRME ÇALIŞMASI TESLİM TARİHİ

ISTANBUL
EK 3 – BİTİRME ÇALIŞMASI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI

HAFTA

TARİH

ÇALIŞMA

1234567
1. DENETLEME*

89101112
2. DENETLEME*

1314FINAL
FINAL DEĞERLENDIRME


*Denetleme rapor teslim haftaları çalışma programının işleyişine göre değişebilir.

EK 4 – BİTİRME ÇALIŞMASI TESLİM FORMU
YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

MİMARLIK LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI TESLİM FORMU

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

NUMARA
AD SOYAD
KAYITLI OLDUĞU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

201….. / 201…..

KAYITLI OLDUĞU YARI YIL

GÜZ BAHAR

KAYITLI OLDUĞU BİTİRME ÇALIŞMASI GRUBU
BİTİRME ÇALIŞMASININ BAŞLIĞI
BİTİRME ÇALIŞMASI TESLİM TARİHİ
ÖĞRENCİNİN İMZASI


BİTİRME ÇALIŞMASI YÜRÜTÜCÜ ONAYI

Ad Soyad

Tarih / İmza
MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANLIĞI ONAYI

Ad Soyad

Tarih / İmzaEK 5 – BİTİRME ÇALIŞMASI FİNAL DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ


Adı Soyadı:

Numarası:

DEĞERLENDİRME

 1. DENETLEME
 1. DENETLEME
BİTİRME ÇALIŞMASI

Yazım Biçimi ve Yazının Dili

Referanslar
Anlamsal Bütünlük
Literatür Araştırması

Önemli Kaynakların Değerlendirilmesi
Kaynak Sayısı ve Niteliği
Özgün Sonuç ve Değerlendirme
Çalışma Alanına İlişkin Değerlendirme


Analizlerin Doğru Aktarımı
Sentezin Yapılması
Projenin Anafikri

Görsel Malzemenin Etkin Biçimde Sunumu
Projenin Ayrıntıları

İşlevlerin Organizasyonu
Mekan Kurgusu
Araziyle İlişki
Yakın Çevreyle İlişki
Mevcut Yapılara Yaklaşım
Ulaşım İlişkileri ve Yapılan Düzenlemeler
Kullanıcı Profili Öngörüleri
Metnin ifadeli biçimde Sunumu
BİTİRME ÇALIŞMASI JÜRİSİ SÖZLÜ SUNUMU
BİTİRME ÇALIŞMASI FİNAL DEĞERLENDİRME
SONUÇ
Doküman No : YÖ-067; Revizyon Tarihi: 12.04.2018; Revizyon No:00


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Madde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev