Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkelersayfa3/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4

Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler

MADDE 15 – (1) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.

a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.

b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.

c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirkülerinin birer örneği.

ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı.

d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesinin bir örneği.

e) Araç sürücülerinin adı soyadı, TC kimlik numarası, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5) Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyet fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi.

f) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.

g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesinin noter onaylı örneği (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).

ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.

h) ATSS ile yapılan sözleşmenin bir örneği.

ı) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşmenin örneği.

i) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.
Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 16 – (1) Araç lisansı için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.

a) Firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.

b) Araç ruhsat fotokopisi.

c) Taşınacak atıkların, AYY ek-4’e göre atık kodları listesi.

ç) Aracın taşıyabileceği atıkların AYY ek-3/A’da yer alan tehlikelilik özellikleri.

d) Atığın taşınacağı ambalaj türü.

e) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı.

f) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir belge ve kullanıcı eğitim belgesi.

g) Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi

ğ) Mali sorumluluk sigortasının bir örneği.

h) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim esasları

MADDE 17 – (1) Karayolunda atık taşıyan araçlara yapılacak yol denetimlerinde aşağıdaki belgeler ile araçta bulunması zorunlu malzemeler kontrol edilir.

a) İl müdürlüğü tarafından araca verilen lisans belgesi.

b) İlk yardım ve müdahaleye ilişkin bilgileri içeren acil durum talimatnamesi.

c) Taşınan atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede gerekli olan malzeme ve gereçler.

ç) Aracı kullanan sürücünün atık taşımacılığına ilişkin yetkili kurum/kuruluşlardan almış olduğu Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası.

d) Taşınan atık için düzenlenen basılı UATF.

e) Aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı.

f) Mobil cihaz.

g) Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi.
İdari yaptırım

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır.
Basılı UATF kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Basılı UATF’ler bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibari ile mobil sistemle birlikte 31 Aralık 2017 tarihine kadar kullanılmaya devam edilir. Bu süre içerisinde basılı UATF olmadan atık taşınamaz ve atık işleme tesisleri tarafından kabul edilemez.
Mevcut atık taşıma firmaları

GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (o) bendi hükmü mevcut atık taşıma firmaları için lisans süresi bitimine kadar aranmaz.
Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ ATIK KODLARI

AYY ek-4 atık listesinde yer alan yıldız (*) işaretli kodlara ek olarak, aşağıdaki atık kodları bu Yönetmelik kapsamındadır.


Atık Kodu

Atık Kodu Açıklaması

Bitkisel Atık Yağ

20 01 25

Yenilebilir sıvı ve katı yağlar

Tıbbi Atıklar

18 01 01

Kesiciler (18 01 03 hariç)

18 01 02

Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)

18 02 01

Kesiciler (18 02 02 hariç)


EK-2


T.C.
………………….. VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK TAŞIYAN FİRMALAR İÇİN LİSANS BELGESİ

FİRMA LİSANS NO:


  1. Firma bilgileri:

Adı:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Vergi no:


  1. Firma sahibinin/sahiplerinin bilgileri:

Adı Soyadı:

Adres:

Telefon:

E-posta:


  1. Atık taşımaya uygun donanıma haiz araç sayısı:

Araçların plakaları:

a)

b)

c)


  1. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip sürücü sayısı:

Sürücü ad ve soyadı:

a)

b)

c)


  1. Taşınacak atıkların tehlikelilik özellikleri:
  1. Taşınacak atıkların kodları (AYY ek-4):

Yukarıda belirtilen firma, 6 ncı maddede verilen/ekli listede verilen atıkları taşımak için gerekli teknik özelliklere ve donanımlara haiz araçlara sahiptir.

Bu belge …………………tarihine kadar geçerlidir.
NOT: Lisans verilen firmanın sahiplerinde veya sahip oldukları araçlarda değişiklik olduğunda veya lisansın geçerlilik süresi sona erdiğinde lisans belgesi Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) teslim edilir.


EK-3
T.C.
………………….. VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIK TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN LİSANS BELGESİ

ARAÇ LİSANS NO:
1-Aracın lisans belgesine kayıtlı olduğu firmanın bilgileri:

Adı:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Vergi no:

Lisans no:
2- Araç sahibinin bilgileri:

Adı Soyadı:

Adres:

Telefon:

E-posta:
3-Aracın tipi:

Bu (römork) dorse sadece aşağıda belirtilen çekiciler ile çekilebilir.

4-Plaka numarası ve (varsa) şasi numarası:

5- Taşınacak atıkların tehlikelilik özellikleri

6- Taşınacak atıkların kodları (AYY ek-4)

Yukarıda belirtilen araç, 6 ncı maddede verilen/ekli listede verilen atıkları taşımak için gerekli teknik özelliklere ve donanımlara sahiptir.
Bu belge …………………tarihine kadar geçerlidir.
NOT: Araçta bir değişiklik yapıldığında, araç 6’ncı maddede belirtilen atıkların taşınması dışında başka amaçlar için kullanılmak istendiğinde, araç sahibinin ve/veya lisans belgesine kayıtlı olduğu firmanın değişmesi durumunda veya lisansın geçerlilik süresi sona erdiğinde lisans belgesi Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) teslim edilecektir.

EK-4

TIBBİ ATIK TAŞIMA ARAÇLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılacak araçlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması.

b) Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması.

c) Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması.

d) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması.

e) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli olması.

f) Dik köşeler içermemesi, kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine birleşmesi,

g) Sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunması.

h) Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması.


EK-5/A

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

(Örnektir. Basımı Bakanlıkça gerçekleştirilir.)


T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

A/B/C/D
Ulusal Atık Taşıma Formu Açıklama Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.

UATF Seri No :
UATF No :
1) ATIK ÜRETİCİSİ

1) Firmanın Unvanı:

13)Atık Kodu12) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

14) Atık Adı2

Firmanın Adresi :

3) İlin Adı ve Kodu :

4) İlçenin Adı :

5) Mahalle/Semt :

6) Cadde/Sk :

7) Kapı No :

15) 20 ºC‘de fiziksel özellikleri4
16) Renk5
17) Ağırlık/Miktar6
□Kg
□Ton18) Ambalaj ve Konteynır Türü7
19) Ambalaj ve konteynır sayısı8
8) İşyerinin Vergi Numarası:

20) Atık Çıkış Tarihi
9) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi:

10) Telefon Numarası:

21) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
11) Faks Numarası:

22) Sorumlu Kişinin TC Kimlik Numarası
12) H Numarası3:

23) Sorumlu kişinin imzası
2) TAŞIYICI

1) Firmanın Unvanı:

12) Lisans No
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

13) Taşıt Plaka No
Firmanın Adresi :

3) İlin Adı ve Kodu :

4) İlçenin Adı :

5) Mahalle/Semt :

6) Cadde/Sk :

7) Kapı No :

14) Taşıma Şekli9

15) Teslim Tarihi

16) Sorumlu Kişinin

Adı ve Soyadı
8) İşyerinin Vergi Numarası:

17) Sorumlu Kişinin TC Kimlik Numarası
9) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi:

10) Telefon Numarası:

18) Sorumlu Kişinin İmzası
11) Faks Numarası:

3) ATIK İŞLEME TESİSİ

1) Firmanın Unvanı:

12) GFB/Çevre İzin ve Lisans No
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:

13) Atığın Ağırlığı/Miktarı
Firmanın Adresi :
3) İlin Adı ve Kodu :

4) İlçenin Adı :

5) Mahalle/Semt :

6) Cadde/Sk :

7) Kapı No :

14) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi10
15) GFB/Çevre İzin ve Lisans Belgeli Ara Depolama tesisinden Atık Transferi11 (Kutuya X işareti koyunuz)

a) Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar
b) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar (başka atık üreterek)
c) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar (başka atık üretmeden)
8) İşyerinin Vergi Numarası:

ç) Diğer (belirtiniz)
9) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi:

15. soru işaretlendiğinde (a, b, c, ç) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir form düzenlenmesi zorunludur.

10) Telefon Numarası:

16) Atık Kabul Tarihi

11) Faks Numarası:

17)Sorumlu Kişinin

Adı, Soyadı:

TC Kimlik Numarası :

İmzası:

1   2   3   4

Benzer:

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler ve İdari Yükümlülükler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev