Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatıkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

…………………………….. Müdürlüğü

Doküman No : TL-46

Yayın No : 01

Yayın Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Sayısı : 00..

Sayfa No : 1/3

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı


Genel

 1. Bütün kimyasallar belirlenmiş depolama alanlarında sert zemin üzerinde, sızdırmaz tava içerisinde ve etiketlenerek ayrı ayrı depolanır.

 2. Sahada kullanılacak ve depolanacak olan kimyasal malzemeler için Malzeme Güvenlik Formlarında belirtilen güvenlik ve emniyet önlemlerinin alınması sağlanır.

 3. Depolama faaliyetleri, kullanım için acil durum müdahale planı hazırlanır.

 4. Patlayıcılar, yağlar, petrol ürünleri, çözücüler, indirgeyiciler, gibi potansiyel tehlikeli maddeler için yangın, döküntü/sızıntıya karşı özel önlemler belirlenir.

 5. Yanıcı maddeler etiketli, ateşten korunaklı odalarda yönetmeliklere göre saklanır.

 6. Çalışmaların yürütüldüğü alanlarda, kimyasal madde dökülmesi durumunda müdahale etmek üzere gerekli sızıntı giderme ekipmanı veya emici madde geçici bir haznede hazır tutulur. Herhangi bir dökülme durumunda kimyasal maddeyle kirlenmiş alan kum, talaş veya ticari olarak satılan diğer emicilerle kaplanır.

 7. Kullanılacak olan tüm transformatörler, şalt tesisleri ve kapasitörlerinpoli-klorinbi-fenil (PCB) içermedikleri incelenip, doğruluğu saptanmış olmalıdır. PCB içermediğini belli eden etiketi olmayan ve yeni satın alınmamış olan tüm transformatörlerin yağı, ekipman sahada kurulmadan önce onaylı bir laboratuar tarafından test edilerek, PCB içermediği onaylanır.

 8. Radyoaktif kaynaklar kullanıldığı takdirde yönetmeliklere göre depolanıp etiketlenir. Bu tip malzemelerin kullanımı, depolanması ve etiketlenmesi için uygun izinler alınır.

 9. Asbest katkılı maddelerin sahada bulundurulmaması veya inşaat malzemesi olarak kullanılmaması sağlanır.

 10. Tehlikeli kimyasalların depolanması ‘’Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’’ ne uygun olarak yapılır.


Yağ ve Yakıt Depolama Tankları

 1. Bütün yağ ve yakıt depolama tankları dere yataklarından, yüzeysel ve yer altı su kütlelerinden ve sulak alanlardan en az 20 metre, bina, sınır ve diğer her türlü patlayıcı ve yanıcı malzemelerden en az 3.5 m mesafeye konulur veya daha uzağa yerleştirilir.

 2. Bütün yağ ve yakıt tankları için ikincil bir hazne sağlanır. Bu ikincil hazneler geçirgen olmayan maddeden inşa edilir veya geçirmezliği sağlanacak şekilde kaplanır, tabanı ve duvarları yapılır ve tank içeriğinin %110’unu taşıyacak kapasiteye sahip olur.

 3. Tank dolum ve boşaltım bağlantı noktaları da hazne içerisinde bulunur. Mümkün olan yerlerde, tanklar ve ikincil haznelerin üzeri, hazneleri yağmur suyundan korumak için örtülür.

 4. Drenaj muslukları her zaman kapalı tutulur ve sadece temiz, kirlenmemiş yağmur suyunu boşaltmak için açılıp, su dışarı pompalanır.

 5. Her durumda kirlenmiş su toplanıp atık yağlarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilir.

 6. Bütün depolama tanklarına ait bir envanter, kapasite, içerik tipi, tankın yeri ve yaşına ait kayıtlar, üretim ve yerine kurulma sırasındaki test kayıtları ile birlikte saklanır.
SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

…………………………….. Müdürlüğü

Doküman No : TL-46

Yayın No : 01

Yayın Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Sayısı : 00..

Sayfa No : 2/3

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı
 1. Dolum faaliyetleri sırasındaki dökülmeler, anında muameleye tabi tutulur ve müdahalede kullanılan malzemeler ve ekipmanlar tanklara yakın yerlere depolanır.

 2. Bütün tanklar günlük düzenli denetlemelere dâhil edilir. Tank yerleri saha planlarında gösterilir.

Ayrıca, aşağıdakiler de uygulanır:

 1. Alanda her zaman yeterli miktarlarda uygun hidrokarbon emicisi ve diğer emici malzemeler ( kum, talaş, vb) bulundurulur. Servis gerektiren ya da alanda gecelemek için park etmiş araçlarda kazaen yağ ya da yakıt dökülmesini önlemek için tepsiler kullanılır.

 2. Yağlanmış ekipmanların (filtreler, tepsi muhteviyatı ve yağ değişimleri vs.) saklanması için uygun, sızdırmaz bir konteynır sağlanır. İçindekiler lisanslı bertaraf tesislerine verilir.

 3. Yakıtlar ve yağlar kapakları sıkıca kapatılmış olan tanklarda yada bidonlarda saklanır ve dış hava etkilerinden korunur. Güvenlik ve yangından korunma önlemlerine sıkı bir şekilde uyulur.

 4. Bütün yakıt, inşaat alanında belirli bir bölgede depolanır. ŞYSS tarafından belirlenen alanların dışında yakıt doldurma yapılmaz. İnşaat sahası içindeki alanda tenekelerden makinelere yakıt doldurulması ŞYSS tarafından onaylanan alanda yapılır ve böyle bir durumda "sızdırmaz bir huni/pompa" ve yukarıda belirtilen emici ürünlerden birisi el altında hazır bulundurulur.

 5. Uygun temizleme önlemlerinin uygulanabilmesi için bütün yakıt, yağ ya da hidrolik sıvı dökülmeleri proje müdürü/şantiye şefine bildirilir.


Mobil Tanklar
Mobil tanklar aşağıdaki şartları sağlamalıdırlar;

 1. Mobil tankların kapasitesi 9000 litreyi aşmamalıdır ve 40 Cº üzerinde yanma noktası bulunanlar dışında sıvıların muhafazası için kullanılmamalıdır;

 2. Hiçbir şekilde bina ve müştemilatta yakıt dolu variller ve benzerleri bulundurulamaz;

 3. Daha yüksek kapasiteli tankların gerekli olması veya tankın kalıcı tesisat olarak kullanılması durumunda ilgili ulusal veya uluslararası yasa veya standartlara uygun rasyonel tasarım yapılır,

 4. Sahada yakıt ile ilgili tesisatın kurulmasından aşağıdaki konulara dikkat edilir:

 • Ölçek,

 • Müştemilatın yeri planda ve arazide gösterilir,

 • Tank sayısı ve niceliği,

 • Tankların sınırla ilişkili konumu; diğer yanıcı veya patlayıcı malzemeler vs.

 • İstif ebadı ve kullanılan inşaat malzemeleri

 • Tankta muhafaza edilecek ürün;

 • Duruma ilişkin diğer tüm bilgiler.


SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

…………………………….. Müdürlüğü

Doküman No : TL-46

Yayın No : 01

Yayın Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Sayısı : 00..

Sayfa No : 3/3

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı
 1. Mobil yağ ve yakıt tanklarının, toprak ve su kaynaklarına olabilecek sızıntı ve döküntüleri önleyecek şekilde depolanması ve kontrol altında bulundurulması sağlanır.

 2. Tank sağlam zeminine yerleştirilir ve zemin, tank ve tank muhteviyatı ağırlığını destekleyebilecek yeterli mukavemete sahip olmalıdır.

 3. Herhangi bir tankın doldurulması sırasında sızıntıyı engellemek için yeterli önlemler alınır. Yeterli sayıda yangın söndürücü tanka yakın mesafede bulunur.

 4. “Sigara içilmez”, “Çıplak lamba yasak“ ve “Tehlike” ibarelerinin bulunduğu sembolik emniyet işaretleri temin edilir ve ilgili yönetmelik gereklerine uyulur. Tank muhteviyatı ürün tank üzerinde açıkça yazılır. Her türlü elektrik veya petrol tahrikli pompa ürünün tutuşma tehlikesine neden olmayacak şekilde donatılıp konumlandırılır.

Malzeme ve Kimyasal Depolama Alanları

 1. Bütün kimyasallar ve kirlenme ve buharlaşmaya sebep olabilecek malzemeler sert, geçirgen

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconMÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconKİmyasal, BİyolojiK, RADyolojik ve nükleer tehlikelere iLİŞKİn görev talimati

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconMadde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara,...

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconKullanim talimati

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconSu deposu kullanim talimati

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconLabaratuvar kullanim talimati

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconGdoes kullanim talimati

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconPlanya Makinesi Kullanım Talimatı

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconUltrasonik homojenizatör kullanim talimati

Kimyasal Madde Kullanım ve Depolama Talimatı iconHİdrolik pres kullanim talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev