Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktırkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar


AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ahi_evran_logo

BANKA MAAŞ PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ


Kuruma İlişkin Bilgiler
Adı :Ahi Evran Üniversitesi
Adresi :Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, Bağbaşı Mahallesi, Bağbaşı Yerleşkesi, KIRŞEHİR
Telefon Numarası : 0 (386) 280 40 60 veya 0 (386) 280 40 61
Faks Numarası : 0 (386) 280 40 73
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan veya www.ahievran.edu.tr adresinden temin edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale Konusu : Ahi Evran Üniversitesi Banka Maaş Promosyonu İhalesi
İhale Usulü : Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan “Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü”
Çalışan Personel Sayısı : 1083
2015 Yılı Net Nakit Akışı : 57.518.000,00 TL
2016 Yılı Tahmini Nakit Akışı : 84.500.000,00 TL

(Maaş, Ek Ders, Mesai, Sos. Güv. Pir. v.b.)
2016-2020Yılları Tahmini

Ortalama Nakit Akışı : 120.000.000,00 TL

(Maaş, Ek Ders, Mesai, Sos. Güv. Pir. v.b.)

Tekliflerin Sunulacağı Adres :Genel Sekreterlik- Ahi Evran Üniversitesi, Rektörlük Hizmet Binası
İhalenin Yapılacağı Adres :Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu, Bağbaşı Yerleşkesi-Kırşehir
İhale Son Teklif Verme Tarihi : 01.03.2016
İhale Son Teklif Verme Saati : 14:00
İhale Tarihi ve Saati :01.03.2016 günü, Saat 14:00
Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dayanak
Bu protokol; Başbakanlığın 19 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı, 05 Ağustos 2008 tarih ve 2008/18 sayı ile 10 Ağustos 2010 tarih ve 2010/17 sayılı Genelgeleri, 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliğine dayanılarak hazırlamıştır.
Tanımlar
Kurum: Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü
Birim: Ahi Evran Üniversitesi’nin Kırşehir il merkezi ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerinin her birini,
Personel: Kurum birimlerinde akademik, idari, sözleşmeli ve sürekli işçi olarak görev yapan tüm çalışanları,
Maaş: Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ve ücret (bunlarla birlikte ödenen aile yardımı v.b. özlük hakları) ile aylıklara ilişkin ödeme sürelerine tabi işçilere yapılacak ikramiye ve ilave ödemeleri,
Diğer Ödemeler: Personele maaştan ayrı olarak ödenen fazla çalışma ücreti, ek ders, ek ödeme, performans, ikramiye, vekalet ücreti, yolluk (mevzuatı gereği elden ödenenler hariç), sosyal güvenlik prim ödemeleri, geliştirme güçlüğü ödeneği v.b. her türlü ödemeleri,
Komisyon: Personel maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Rektörlük Onayı ile oluşturulan komisyonu,
Banka: İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan bankayı,
İstekli: İhaleye teklif veren her bir bankayı,
Promosyon: Maaş ve diğer ödemelerin, bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması karşılığında Banka tarafından ilgili personelin hesabına doğrudan aktarılmak suretiyle defaten ödenmesi gereken nakit parayı (kişi başına 48 aylık süre için teklif edilen net tutar),
BTM: Mobil işlem cihazı (Para yatırma ve çekme, haftanın 7 günü ve 24 saati hizmet sunabilme özelliğine sahip).
Protokol: Kurum ile banka arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.
Protokolün Kapsamı
Kurumumuz birimlerinde maaş ve/veya diğer ödemeleri almaya hak kazanan akademik, idari, sözleşmeli ve sürekli işçi olarak görev yapan tüm çalışan personellerimizi kapsamaktadır.
Kurumca yapılacak diğer açıktan atamalar ve kuruma naklen geçecek olan personel ile bu ihale sonrası promosyon ödemesinden faydalanmamış ücretsiz izinden dönecek personel de protokol kapsamındadır.


Genel Şartlar


 1. Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 4 (dört) yıl olup, 48 aylık ödeme süresi esas alınacaktır. Sözleşme başlangıç tarihi 25 Mart 2016 olup, bitiş tarihi olan 25 Mart 2020 tarihinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
 1. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile “Kamu Personeli Elektronik Maaş Ödeme Sistemi” protokolü imzalamış olan bankalar teklif verebilir. Protokol imzalandığına dair bir yazı teklifle birlikte ihale komisyonuna verilir.
 1. Kurum tarafından personelin maaş ödemeleri her ayın 15(on beş)’inden, 3 (üç) iş günü önce (Devletin katsayıları açıklayacağı dönemlerde, oluşacak muhtemel gecikmelerde ödemelerin 3 (üç) iş günü önce bankaya aktarılması konusunda, Kuruma gerekli tolerans sağlanacaktır.) bankada bulunan Kurum / birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece saat 00:01’de personelin maaş hesaplarına aktararak, hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar gereği ödemelerin erkene alındığı durumlarda, Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir.
 1. Kurumca sürekli işçi olarak çalışan personellere ait maaş ödemeleri, bankada bulunan kurum hesaplarına aktarılır ve Banka bu ödemeleri her ayın 1’inin başladığı gece saat 00:01’de personelin maaş hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
 1. Banka, kurum tarafından verilen talimat doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlüdür. Maaşla ilgili hesaplamaların yapılmasında, talimatların doğruluğunun kontrol edilmesinde, bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kurumca verilen talimatlardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kuruma aittir.
 1. Banka, kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından, bankaya bulunan kişisel borçlar hariç kesinti yapamayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi, nafaka gibi yasal kesinti bulunanların kesintisi kurum tarafından yapılacaktır.
 1. Bankalar tekliflerini kişi başına tek seferde ödenecek net tutar olarak sunacaklardır.
 1. Banka, kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (fazla çalışma ücreti, ek ders, döner sermaye[performans], ikramiye, yolluk v.b. diğer ödemeler), ödeme listesinin bankaya ulaştığı gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
 1. Banka, kişi başına tespit edilen promosyon tutarının tamamını peşin ve tüm personele eşit miktarda, 15 Nisan 2016 tarihinde maaş ödemesiyle birlikte, hiçbir kesinti yapılmaksızın kurumdan gönderilen listede ismi bulunan her personelin hesabına aktaracaktır. Banka tarafından personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi, 3(üç) iş günü içerisinde Ahi Evran Üniversitesi’ne yazılı ve ayrıntılı olarak bildirilmek zorundadır.
 1. Banka, promosyon anlaşmasından sonra kurumun akademik ve idari birimlerine naklen ya da açıktan ataması yapılan veya ücretsiz izinden dönen personellerin promosyonlarını, protokolün kalan süresini hesap ederek sisteme dahil eder ve ilk maaş ödemesi ile birlikte öder.
 1. Protokol başlangıç tarihinden sonra sisteme dahil olan personelin promosyon tutarı, kişi başına belirlenen promosyon tutarının 48 aya bölünüp, personelin maaş alacağı ay (protokolün bitiş tarihi esas alınacaktır) sayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır.
 1. Banka, kurumdan herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, ücretsiz izin, ölüm v.b. nedenlerle görevinden ayrılan personelden ödenmiş promosyonun iadesini talep edemez. Protokol süresince, kurumun idari bağımlılığının değişmesi ve kuruluş yasasının iptal edilmesi durumunda, personele ödenen promosyon tutarlarının iadesi talep edilemeyeceği gibi herhangi bir hak talebinde de bulunmayacaktır.


Bankanın Yükümlülüğü


 1. Banka, kurum personelinin adına otomatik olarak vadesiz maaş hesabı açacak ve personel adına ücretsiz olarak maaş kartı düzenleyecektir. İsteyen personele kredi kartı ve ek kartlar (maaş ek kart ve kredi kartı ek kartı) çıkarılacak ve bu kartlardan yıllık kart kullanım aidatı veya herhangi bir ad altında (yenilenmesi, değiştirilmesi, kaybedilmesi ve iptal edilmesi veya kullanılmaması halinde) ücret talep etmeyecektir.
 1. Banka, anlaşma süresince internet bankacılığı erişimi için gelen SMS’ler ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı, BTM veya şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT (elektrik, su, telefon, internet faturaları, kira ve aidat ödemeleri v.b. gibi) işlemleri ile personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti veya herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeyecek ve herhangi bir kesinti yapmayacaktır.
 1. Anlaşma yapılan banka; Üniversitemiz Bağbaşı Yerleşkesinde 2, Aşıkpaşa ve Şehir Yerleşkeleri içerisinde ise 1’er adet BTM cihazı bulundurmak zorundadır. Kurum, akademik ve idari birimlerimizdeki gelişime ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak gerek görmesi halinde, yeni BTM cihazlarının kurulumunu talep edebilir ve banka, bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.
 1. Kurumun birimlerinin bulunduğu ilçelerde, anlaşma yapılan bankanın şubesinin bulunmaması durumunda, bu yerlerde görev yapan personel için o ilçede bulunan tüm BTM’lerden gerçekleştirilecek para çekme, para yatırma, havale ve EFT işlemlerinden sözleşme süresince aylık veya yıllık işletim ücreti, işlem masrafı v.b. gibi herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun bir masraf talep edilmeyecektir. Banka, personelimizin yurt dışında gerçekleştireceği BTM işlemlerinden herhangi bir ad altında işlem ücreti almayacaktır.
 1. Banka, kurulacak BTM cihazları için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Banka, Kurumun BTM cihazlarında, haftanın her günü ve her saatinde, yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü olup, para bitmesi halinde durumun bankaya bildirilmesinden 3 saat (hafta içi-sonu mesai saatleri içerisinde) ve arıza durumunda 1 (bir) iş günü içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet vermeyecektir. BTM’lerin kurulacağı yerlere ait her türlü gider (kira, elektrik v.b. giderler) bankaya ait olup, bu konuda ayrı bir kira anlaşması yapılacaktır.
 1. Banka, maaşın miktarına bakmaksızın, BTM’den günlük nakit çekme miktarını 2.000 TL altına düşürmeyecektir. Şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlaması yapılmayacaktır.
 1. Banka, kurum personelinin talebi olmadan nakit avans kredisi açmayacaktır. Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı banka tarafından değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutulmayacaktır (örnek: her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı v.b.). Personelin yazılı talebi üzerine maaşı kadar kredili mevduat hesabı açılabilecek, kredili mevduat olması durumunda faiz oranı kredi kartı faiz oranından fazla olmayacaktır.
 1. Banka, Kurum ve birimler adına açılan hesaplardan hesap işletim ücreti, işlem masrafı v.b. adlar altında hiçbir masraf ve ücret almayacak, bankadaki Kurum ve birim hesaplarından Kurumun diğer bankalarda mevcut TL ve döviz hesaplarına yapılacak havale veya işlemlerinden hiçbir masraf, komisyon v.b. talep etmeyecektir.
 1. Personelin internet ve telefon bankacılığı yoluyla dolandırılması halinde, personel zararının banka tarafından karşılanması zorunludur.
 1. Anlaşma yapılan banka, kredi almaya engeli olmayan personelin bireysel kredi taleplerini mutlaka diğer müşterilerinden daha avantajlı şartlarda karşılayacaktır. Personelin kullanmak istediği tüketici kredilerinde faiz indirimi uygulanarak dosya masrafı talep edilmeyecektir.
 1. Personelimize ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanınacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep edilmeyecektir.
 1. Banka, kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında, başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz.


Tekliflerin Değerlendirilmesi


 1. Ahi Evran Üniversitesi Banka Maaş Promosyon İhalesi, herhangi bir ihale kanununa tabi olmadan aşağıda belirtildiği şekilde, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
 1. Personel başına bankaca teklif edilen promosyon miktarı 3.500 TL’nin altında olmayacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, kişi başına ödenecek peşin net promosyon tutarı esas alınacaktır.
 1. İstekli, promosyon ihalesinde ilk olarak kapalı zarf içinde sunacağı teklif ile sonraki turlarda sunacakları teklifleri, personel başına net tutar olarak yazı ve rakam ile yazarak teklif edeceklerdir.
 1. İstekli bankalar, içerisinde ihaleye teklif vermeye ve sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu gösteren Yetki Formu (Ek – 1) ile Teklif Mektubunun (Ek – 2) bulunduğu teklif zarfını ihale günü en geç saat 14:00’a kadar Rektörlüğe teslim etmek zorundadır. Teklif zarfının üstünde; bankanın adı, açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan kurumun adı ile adresi bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı, mühürlü veya kaşeli olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla alınacak ve teklif teslim tutanağına kayıt edilecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar Rektörlüğe ulaşmayan ve şartnamede belirlenen usule uygun olmayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. İhale saatinde istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan teklifler kontrol edilerek, alınış sırasına göre açılacaktır. Teklif zarfının içindeki belgeler, kontrol edilecek ve teklife yetkili olunduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ile uygunluğu ihale komisyonunca incelenecektir. Belge eksiklikleri ve/veya hatalı olan istekliler bu eksiklikleri gidermek şartıyla açık artırmaya dahil edilecektir.
 1. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri, hazır bulunan isteklilerin huzurunda komisyon tarafından alınış sırasına göre açıklanacaktır. İstekliler tarafından ihale günü saat 14:00’e kadar kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler ilk teklif olup, komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda açıldıktan sonra açık artırma başlayacaktır. Belirlenen promosyon limitinden düşük teklif veren bankalar açık artırmada tekliflerini promosyon limitinin üstünde vermeleri kaydıyla açık artırmaya katılabilirler. Açık artırma turlarında, ihaleye iştirak eden banka yetkilileri tekliflerini sözlü olarak yenileyeceklerdir. Komisyon, en yüksek teklifi veren iki istekliden vermiş olduğu son teklifin aşağısında olmamak kaydıyla, son teklifini yazılı olarak isteyecek ve ihale sonuçlandırılacaktır. Komisyon açık arttırma turlarının herhangi bir aşamasında asgari artırım tutarını belirleyebilecektir. Komisyon, gerekli gördüğü takdirde tur bitimlerinde istekli bankalara görüşme yapabilmesi için 10 dakikayı aşmayacak şekilde süre verebilir.


Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif


 1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve personel başına verilen net ve peşin en yüksek promosyon tutarı teklifi esas alınacaktır.


Protokol


 1. İhale sonucunda ihale komisyonu tarafından açıklanan nihai karar idarenin onayına sunulacaktır.
 1. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve protokol imzalamaya davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içinde protokolü imzalaması esastır. Protokol, kurum adına Rektör ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ve ihale üzerinde kalan istekli arasında imzalanacaktır.


Cezai Hükümler


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin, protokol imzalama süresi içerisinde sözleşmeyi imzalamaması halinde, açık artırma sonucunda personel başına verdiği teklifin %30’u kadar cezayı her personele ödemeyi kabul eder ve bunu bir ay içerisinde yerine getirir. Bu aşamadan sonra ihalenin, aynı koşullarda ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren banka üzerinde kaldığı kabul edilerek, protokolü imzalamaya davet edilir. Protokolün imzalanmasından sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir. Hazır hale getirmez ise , açık artırma sonucunda personel başına verdiği teklifin %10’u oranında ceza ödemeyi kabul eder. Bu miktarı da takip eden aya ait maaş ile öder.
 1. Protokol yapılan banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Banka, protokoldeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, yazılı olarak uyarılır, tekrarında ise açık artırma sonucunda personel başına verdiği teklifin %10’u oranında ceza ödemeyi kabul eder. Üçüncü defa tekrarında ise protokol tek taraflı olarak feshedilir. Protokolün feshedilmesi veya bu şartnamede belirtilen hususların banka tarafından yerine getirilmemesi halinde, banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
 1. Anlaşma yapılan bankanın Kırşehir il merkezindeki banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde, protokol kendiliğinden sona erer.
 1. Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü’nün izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde, her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın protokolü sona erdirme hakkına sahiptir.
 1. İhtilaf halinde, Kırşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Diğer Hükümler


 1. Banka promosyonu ihale ilanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasından veya bankalara davet yazısının gönderilmesinden sonra ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklik tüm bankaların son teklif verme tarihinden en az 3 (üç) gün önce bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanır.
 1. Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamakta, yapılmış olan ihaleyi iptal etmekte veya yenilemekte serbesttir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve kurumdan herhangi bir talepte bulunulamaz.
 1. Banka, protokol ve eklerinden doğan damga vergisi ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup, protokolden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları, İhale Komisyonuna personel eliyle imza mukabilinde ibraz etmek zorundadır.
 1. Şartname hükümleri çerçevesinde, ihale üzerinde kalan Bankayla protokol düzenlenecektir.
BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

Doç.Dr.Rüştü YEŞİL

Yard.Doç.Fatih ÇELİK

Ali YILMAZ

Orhan GÖKTEKİN

İBRAHİM KANKAL

Genel Sekreter V.

Kaman MYO Müdürü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şube Müdürü

Yetkili Sendika Temsilcisi

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconMübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı-...

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconİhale teklif dosyasi

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconİhale teklif dosyasi

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconEk 1 –İhale Teklif Çağrısına Cevaplar

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconTeklif dosyasi ihale ilani

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconİhale dosyasi istekli belge kontrol listesi ve teklif zarf şematik göRÜNÜMÜ

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconİhale dosyasi istekli belge kontrol listesi ve teklif zarf şematik göRÜNÜMÜ

Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır iconİhale dosyasi istekli belge kontrol listesi ve teklif zarf şematik göRÜNÜMÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev