MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu stajkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
PROSEDÜR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ZORUNLU STAJ
Doküman No.

Sürüm No.

Doküman Sahibi

Doküman

Sorumlusu

İlk Yayın

Tarihi

Güncellenme

Tarihi


PROS.MF.01


02

Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu


Nil Demir


27.11.2012


06.11.2013


AMAÇ
Bu prosedürün amacı, Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yapacakları stajlarda ve bu stajların değerlendirmelerinde uyulması gereken kuralları belirlemektir.

KAPSAM

Bu prosedür Özyeğin Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi öğrencilerini, akademik personelini ve staj sürecinin yürütülmesinden sorumlu birim ve kişileri kapsamaktadır.

YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Gerekli görülen durumlarda gözden geçirilir ve güncellenir. En son ve geçerli sürüm sistemdekidir. Bu sebeple yazdırılarak kullanılması önerilmez. Yazılı olarak kullanılma durumunda, tarihin geçerliliğini sistemden kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
KISALTMALAR
ÖzÜ : Özyeğin Üniversitesi
DAYANAK
Bu prosedür, 28091 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’ne, 2011/10 nolu Senato kararında belirtilen Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Koşullarına ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
SORUMLULUKLAR
Bu prosedür kapsamında öğrencilerin staj yapacakları şirketin belirlenmesinden staj dersinin sonunda değerlendirmelerine kadar geçen süreç içerisinde sorumluluk dağılımı şu şekildedir:

 1. Öğrenciler: Gerekli bildirimleri yapmak, onayları almak, süreci takip etmek ve prosedür kapsamındaki tüm kurallara uymak. 1. Bölüm Sekreterliği: Prosedürde belirtildiği şekilde evrakların düzenlenmesi, gerekli onayların takibi, SGK işlemleri için İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirimlerin yapılması, gerekli koordinasyonun sağlanması ve prosedür kapsamındaki diğer tüm kurallara uygun şekilde sürecin yürütülmesini sağlamak. 1. İnsan Kaynakları Direktörlüğü: SGK işlemlerinin yapılması, gerekli bilgilerin kayıt altına alınması ve diğer ilgili tüm işlemlerin prosedüre uygun şekilde yürütülmesini sağlamak. 1. Akademik Danışmanlar: Başvuruları ve yapılan stajı prosedürde belirtilen prensipler çerçevesinde değerlendirmek ve gerekli onayları vermek.


ÖzÜ STAJ ÇEŞİTLERİ


 1. Zorunlu staj: Mühendislik Fakültesi akademik programlarından herhangi birisinin başarıyla bitirilmesi için yapılması zorunlu olan staj 1. Kredisiz (isteğe bağlı) staj: Öğrencilerin zorunlu stajlar haricinde isteğe bağlı olarak yaptıkları staj


TEMEL PRENSİPLER


 1. Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi lisans programlarında yer alan zorunlu staj

derslerinin öncelikli amacı, öğrencilerin kendi programlarıyla ilgili mühendislik ve teknoloji temelli faaliyet gösteren şirketlerde pratik, teknolojik, insan ilişkileri ve şirket işleyişi konularında tecrübe kazanmalarıdır. Staj yapılan şirketlerin kadrolarında mühendis barındırmaları ve mühendislik temelli projeler yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu prosedüre ek olarak; öğrencinin, kayıtlı olduğu programa ve yapacağı staj dersi koduna göre belirlenmiş ek koşullar için ilgili programın staj prosedürünü de takip etmesi gerekir. 1. Öğrenciler zorunlu staj derslerini alabilmek için kendi programlarının belirlediği gerekli ön koşulları tamamlamak zorundadırlar. Zorunlu staj derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler mezun olamazlar. 1. Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin herhangi bir programından başarıyla mezun olabilmek için öğrenciler en az 40 iş günü staj yapmalıdırlar. 40 iş günü stajı tamamlayan öğrenci 2 (AKTS) alır. 1. Öğrenciler 40 iş günlük staj yükümlülüklerini farklı kuruluşlarda tamamlayabilir. Yapılan stajlar 20 iş günlük bloklar halinde iki ayrı staj dersi olarak kredilendirilebilir veya 40 günlük staj tek seferde tamamlanabilir. Her staj dersi için öğrenci 20 iş günlük staj çalışmasının akabinde 1 kredi alır ve öğrencilerin not belgelerine yansır. 1. Zorunlu staj dersleri için ilgili yönetmeliğe uygun olarak başarılı/başarısız notlarından biri verilir. 1. Zorunlu staj yapan öğrenciler için Sosyal Güvenlik primini Özyeğin Üniversitesi öder. 1. Zorunlu stajlar akademik takvimde açıklanan şekilde bahar döneminin sona ermesinden, bunu takip eden güz döneminin başlangıcına kadar olan dönemde yapılmalıdır. Ne var ki öğrenciler ders programlarının kendilerine haftada en az  üç tam gün staj yapabilmeleri için serbestlik vermesi şartı ve danışmanlarının onayı ile güz ve/veya bahar dönemlerinde staj çalışması yapabilirler. 1. Danışman onayı ile öğrencilerin, üniversitenin araştırma laboratuvarlarında yapacakları, süre ve kapsam koşullarını sağlayan çalışmalar zorunlu staj olarak kabul edilebilir.


YÖNTEM


 1. Zorunlu(Kredili) Stajlar İçin Süreç

Aşağıda tanımlanan süreç 40 günlük zorunlu staj yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla

yapılan her staj dönemi için tekrarlanacaktır.

 • Stajın ön koşulları

Mühendislik öğrencilerinin zorunlu staj yapabilmek için SEC 201 ve SEC 202 derslerini başarıyla tamamlaması gerekir.

 • Staj yapılacak şirketin akademik danışman tarafından onaylanması

Mühendislik öğrencilerinin, staj yapacakları şirketten kabul aldıktan sonra, şirkette öğrencinin stajını değerlendirecek mühendis tarafından doldurulan “zorunlu staj bilgilendirme formu” (EK1) öğrenciye verilir ve öğrencinin bu formla akademik danışmanına başvurarak şirketin uygunluğunu onaylatması gerekmektedir. Onay alındıktan sonra öğrenciler, gerekli belgelerini Bölüm Sekreterliğine teslim ederler.

 • Staj için gerekli belgeler

Staj ile ilgili gerekli işlemler için Bölüm Sekreterliğine başvurulur.

Staj yapılan şirket talep ettiği takdirde öğrenciler, Sosyal Güvenlik primini Özyeğin Üniversitesi’nin ödeyeceğini gösteren yazıyı Bölüm Sekreterliğinden alır.

Staj başlamadan en geç bir hafta önce Bölüm Sekreterliğine iletilmesi gereken evraklar:

Zorunlu Staj Bilgilendirme Formu & Transcript

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

İkametgâh (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtardan onaylı)

Sağlık Sigortası Taahhütnamesi

Öğrenci Belgesinin aslı

Staj bitiş tarihi ile ilgili bir değişiklik olması durumunda, öğrenci Bölüm Sekreterliğine bilgi vermekle yükümlüdür.

 • İnsan Kaynakları tarafından bilgi girişi ve raporlama

SGK işlemleri İnsan Kaynakları tarafından Staj başlamadan bir gün once yapılır. SGK işe giriş bildirgesi Stajın başladığı gün e-posta ile öğrenciye gönderilir.

 • Staj çalışması

Öğrenciler staj süresince yaptığı çalışmaları kaydedecekleri bir Staj Raporu hazırlarlar. Hazırlanacak raporun formatı öğrencilere üniversite tarafından temin edilir ve öğrencinin kayıtlı olduğu programa göre değişebilir. Staj Raporu günlük çalışmaların kaydedildiği bir Çalışma Özeti ile Genel Rapor kısımlarından oluşur. Çalışma Özeti kısmında öğrenciler her gün için ne yaptıklarını kısaca özetlerler. Staj süresince yapılan işlerin detaylı anlatımı, teorik ve pratik açıklamalar Genel Rapor kısmında yazılır. Herhangi bir kullanım kılavuzunun veya kitabın/veri föyünün/belirtim kâğıtlarının özeti Staj Raporu yazımında kullanılmamalıdır.

Staj Raporunun Çalışma Özeti kısmının staj esnasında günlük olarak yazılması tavsiye edilir. Genel Rapor daha sonra yazılabilir.

Staj Raporunun Çalışma Özeti kısmı öğrencinin stajını değerlendiren mühendis tarafından onaylanmalı, imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

Staj yapacak öğrencilerin üniversiteye teslim ettikleri Zorunlu Staj Bilgilendirme Formunda belirtilen, staj süresince öğrencinin çalışmalarını değerlendirecek mühendis tarafından Staj Değerlendirme Formunun (EK2) doldurması ve staj tamamlandıktan sonra kapağı imza ve mühürle kapatılmış zarf içinde öğrenciye teslim edilmesi veya Bölüm Sekreterliğine e-posta ile gönderilmesi gerekir. Staj Değerlendirme Formundaki Staj Başlangıç ve Bitiş tarihleri ile Staj Bilgilendirme Formu üzerindeki başlangıç ve bitiş tarihleri aynı olmalıdır.

 • Staj Raporunun yazılması ve teslimi

Staj yapan öğrenciler Bölümlerinin belirlediği formata uygun olarak staj raporlarını yazarlar ve bu raporları akademik takvimdeki dersten çekilme tarihinin son gününe kadar, stajı yaptıkları yerden aldıkları kapağı imza ve mühürle kapatılmış zarf içindeki Staj Değerlendirme Formu (EK 2) ile birlikte Bölüm Sekreterliğine teslim ederler. Staj Raporu İngilizce olarak yazılır. Raporu zamanında teslim edilmeyen staj başarısız sayılır.

 • Staj Raporunun değerlendirilmesi ve zorunlu staj dersinin kredilendirilmesi

Zorunlu staj dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Raporlar, son teslim tarihlerinden en geç iki ay içerisinde akademik danışmanlar tarafından değerlendirilir. Raporu başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler danışmanlardan gelen geribildirim doğrultusunda ilan edilen süre içinde raporlarını düzeltmek ve/veya yeniden yazmak ve ilgili yerler kaşeli ve imzalı olarak teslim etmek zorundadırlar. Revize edilmiş raporlar yeniden başarısız bulunursa öğrenci başarısız olarak değerlendirilir ve stajın tekrar edilmesi gerekir. Başarılı olan stajın kredisi Güz döneminin sonunda öğrencinin not dökümüne yansır. Raporların değerlendirme sonuçlarının akademik danışman tarafında Güz dönemi final tarihlerinin sonuna kadar Bölüm Sekreterliğine iletilmesi gerekir.

 1. Kredisiz (isteğe bağlı stajlar) için Süreç

İsteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerin üniversitenin Profesyonel Gelişim Ekibine başvurmaları gerekir. Kredisiz (isteğe bağlı) yapılan stajlar için herhangi bir kredilendirme yapılmaz. Transkriptte gösterilmez.
YAZ STAJLARI BOYUNCA YURTTA KALMA TALEBİ VE ONAYI
Yaz stajı boyunca yurtta kalmak isteyen öğrenciler şirketten almış oldukları staj yapılacak tarihleri de içeren Staj Kabul Yazısı’nı Yurt Müdürlüğü’ne iletmelidirler. Bu yazıyla birlikte kalmak istedikleri yurt ve oda detaylarını belirterek Yurt Müdürlüğü’nden gelen onayı takiben bedeli karşılığı yurtta konaklayabilirler.

HÜKÜM BULUNMAYAN MADDELER
Bu prosedürde hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır./2
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj iconAnadolu üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi ÖĞrenci staj yönergesi

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj iconMÜhendiSLİk fakültesi geoteknik labaratuvari

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj icon[2] inceleyiniz. Bahar yarıyılı başından itibaren uygun staj yeri...

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj iconMÜhendiSLİk mimarlik fakültesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj iconMÜhendiSLİk fakültesi yapi laboratuvari kullanma talimati

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj iconMÜhendiSLİk fakültesi makine mühendiSLİĞİ laboratuvari kullanim talimati

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj iconMÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj iconBİruni ÜNİversitesi eczacilik faküLtesi staj uygulama esaslari

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj iconT. C. Dokuz eylüL ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi metalurji ve malzeme mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

MÜhendiSLİk fakültesi zorunlu staj iconRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev