Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa6/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

5.SAE ile benzerlikler ve farlılıklar
Benzerlikler ve farklılıklar26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (SAE) ve SEA aşağıdakilerle ilgili oldukları için kavramsal olarak benzerdir:


  • sınıflandırma;

  • etiketleme aracılığıyla zararlılık iletişimi; ve

  • ambalajlama.

SEA işçiler ve tüketiciler için hedeflenmiştir ve kimyasalların tedarik ve kullanımını kapsar.

SEA kimyasalların taşınmasını kapsamaz ancak fiziksel tehlikelerin test edilmesi büyük ölçüde Tehlikeli Malların Taşınması konusunda BM Önerilerinden esinlenilmiştir.

SEA Yönetmeliğinin genel olarak madde ve karışımları kapsayan yatay bir mevzuat kısmı olduğuna dikkat ediniz. Bazı kimyasallar için, örneğin bitki koruma ürünleri veya zenginleştirme amaçlı maddeler, SEA aracılığıyla getirilen etiketleme elemanları, ilgili ürüne özgü mevzuatın gerektirdiği başka unsurlarla tamamlanabilir.

Maddelerin sınıflandırması


Ülkemiz SEA ile, , çoğu SAE’deki tehlike kategorileri ile yakından eşleşen UN GHS zararlılık sınıflarını tamamlamıştır, aynı zamanda bu dokümanının Ek 4’ünde yer alan “temel ilke yaklaşımı” konusundaki açıklamaya bakınız. Zararlılık sınıfları daha detaylı olarak zararlılık kategorilerine veya farklılaştırmalarına bölünerek özel bir zararlılığın farklı modifikasyonlarını dikkate almıştır. SEA uyarınca sınıflandırmanın geniş kapsamı SAE ile karşılaştırılabilir olsa da özellikle fiziksel zararlılıklar için fiziksel özelliklerin daha açık farklılaştırmasına yol açan toplam zararlılık sınıfı sayısı artmıştır (5’den 16’ya). Genel olarak, SAE kriterleriyle karşılaştırıldığında maddelerin sınıflandırma kriterleri bazı yerlerde değişmiştir, örneğin, patlayıcılık ve akut toksisite kriterlerine bakınız.

Aynı zamanda SAE’nin bölümleri olup, ancak (henüz) UN GHS’ye dâhil edilmemiş unsurlar mevcuttur, örneğin, ilave zararlılık sınıfı “Ozon tabakasına tehlikeli” (SAE: R 59) ve SAE uyarınca ilave etiketlemeye neden olan bazı tehlikeler, örneğin, “R1 – Kuru halde patlayıcı”. Bu unsurlar tamamlayıcı etiketleme bilgileri olarak tutulmuştur ve SEA Ek 1 Bölüm 5 ve Ek 2’de bulunabilirler. Bu tamamlayıcı etiketleme elemanlarının GHS sınıflandırmasından gelmediklerini netleştirmek için SEA tehlike bildirimlerinden farklı olarak kodlanmışlardır. Örneğin, SAE’nin R1’ini yansıtmak için H001 yerine EUH001 kullanılmıştır.

SEA Ek 2’nin 1.1 ve 1.2 kısımlarında bahsedilen fiziksel ve sağlık özelliklerine ait olan bu tamamlayıcı etiketleme elemanları sadece madde veya karışım bir veya birkaç SEA kriterine uygun olarak hâlihazırda bir sınıflandırması varsa uygulanmaktadır.

Sınıflandırma için, zararlılık sınıfı (SEA Ek 1 5. Bölüm uyarınca) “Ozon tabakasına zararlı” kriterlerini karşılayan madde veya karışımları ihtiva eden ambalajlar her zaman bu sınıflandırmayı etiketlerinde yansıtan tamamlayıcı etiketleme elemanlarını taşımalıdır.

Tablo 5.1 SEA’da bulunan zararlılık sınıflarını gösterir. Her sınıf bir veya daha fazla zararlılık kategorisi içerir.
Tablo 5.1: SEA zararlılık sınıf ve kategorileri


Fiziksel zararlar
Patlayıcılar (Kararsız patlayıcılar, Kısım 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ve 1,6) D
Alevlenir gazlar (Kategori 1 ve 2) D
Alevlenir aerosoller (Kategori 1 ve 2) D
Oksitleyici gazlar (Kategori 1) D

Basınç altındaki gazlar (Sıkıştırılmış gaz, sıvılaştırılmış gaz, soğutulmuş sıvı gaz, ayrışmış gaz)
Alevlenir sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3) D
Alevlenir katılar (Kategori 1 ve 2) D
Kendiliğinden tepkimeye giren madde veya karışımlar (Tip A, B, CD, EF, ve G) (Tip A ve B) D
Piroforik sıvılar (Kategori 1) D
Piroforik katılar (Kategori 1) D

Kendinden ısınan madde veya karışımlar (Kategori 1 ve 2)

Suyla temasında alevlenir gazlar çıkaran madde veya karışımlar (Kategori 1,

2 ve 3) D
Oksitleyici sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3) (Kategori 1 ve 2) D
Oksitleyici katılar (Kategori 1, 2 ve 3) (Kategori 1 ve 2) D
Organik peroksitler, (Tip A, B, CD, EF ve G) (Tip A’dan F’ye kadar) D

Metal için aşındırıcı madde veya karışımlar (Kategori 1)Sağlığa İlişkin Zararlar
Akut toksisite, (Kategori 1, 2, 3 ve 4) D
Cilt aşınması/tahrişi, (Kategori 1A, 1B, 1C ve 2) D
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, (Kategori 1 ve 2) D
Solunum veya cilt hassaslaştırma (Kategori 1) D
Eşey hücre mutajenitesi, (Kategori 1A, 1B ve 2) D
Kanserojenite, (Kategori 1A, 1B ve 2) D
Üreme sistemi toksisitesi (Kategori 1A, 1B ve 2) D ayrıca anne sütü üzerine etkiler veya anne sütü ile etkiler için ek kategori
Belirli hedef organ toksisitesi (BHOT) – tek maruz kalma ((Kategori 1, 2) D ve sadece narkotik etkiler ve solunum yolları tahrişi için Kategori 3)
Belirli hedef organ toksisitesi (BHOT) – tekrarlı maruz kalma (Kategori 1 ve 2) D
Aspirasyon zararı (Kategori 1) D

Çevreye İlişkin Zararlar

Sucul ortam için zararlı (Akut Kategori 1, Kronik Kategori 1, 2, 3, ve 4) D
Ozon tabakası için zararlıD
D :SAE uyarınca “tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır” ifadesini yansıtan SEA zararlılık sınıflandırmaları (bütün zararlılık sınıfları veya vurgulanan kategoriler)Tehlikeliye karşı Zararlı


SEA’daki zararlılık sınıflarından bir veya daha fazlasını karşılayan BÜTÜN madde ve karışımlar zararlı olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte, ülkemiz mevzuatının birçok diğer bölümü madde veya karışım sınıflandırmalarına atıfta bulunurken, SAE’de tanımlandığı biçimde madde ve karışımların sınıflandırmasına tehlikeli olarak değinir. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen bu rehber dokümanın 23. kısmına bakınız.

Karışımların sınıflandırması


SEA uyarınca karışımların sınıflandırması, SAE’deki gibi, maddeler için olanlarla aynı zararlar içindir. Maddeler için olduğu gibi bir bütün olarak karışım için mevcut veriler öncelikli olarak sınıflandırmayı belirlemek için kullanılmalıdır. Eğer bu yapılamıyorsa, SAE uyarınca olanlardan kısmen farklı olabilen değişik karışım sınıflandırma yaklaşımlarını – SAE’nin aksine, bazı sağlık ve çevre zararları için testleri yapılmış benzer karışımlara ait verileri ve içeriğindeki maddelerin zararlılığı hakkında bilgileri kullanarak “bağlantı kurma ilkeleri”ni uygulayabilirsiniz. Hesaplamalar için formüller SAE uyarınca kullanılanlardan genellikle farklıdır. Uzman kararının ve delillerin ispat gücünün belirlenmesinin uygulamasına yönelik olarak bu ilkeler yönetmelikte açıkça belirtilmiştir (SEA Madde 11(3) ve 11(4)).

Etiketleme


SEA, SAE’deki risk ifadelerini, güvenlik ifadelerini ve sembolleri eşdeğer UN GHS zararlılık ifadeleri, önlem ifadeleri ve zararlılık işaretleriyle değiştirmektedir. Genelde ifadeler çok benzerdir ancak kısmen farklı bir ifade tarzı kullanmaktadır. Ayrıca, SEA, iki uyarı kelimesini, “Tehlike” ve “Dikkat”, olarak bir riskin ciddiyetine işaret etmek için getirmiştir ( bu rehber dokümanın 14. kısmına bakınız).

Uyumlaştırılmış sınıflandırmalar


İmalatçıların, ithalatçıların ve alt-kullanıcıların zararları tanımlamaları ve madde ve karışımları kendilerinin sınıflandırmasını gerektireceği kendi kendine sınıflandırmalarına ek olarak, SEA maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırması için doğrudan uygulanacak hükümler de içermektedir (bu rehber dokümanın 7. kısmına, 8. kısmına ve 27. kısmına bakınız). Böyle uyumlaştırılmış sınıflandırmalar için teklifler, İlgili Kuruluşlarca veya, SEA kapsamında bir yenilik olarak, imalatçılar, ithalatçılar veya alt-kullanıcılar tarafından da sunulabilir( bu rehber dokümanın 22. kısmına bakınız). Böyle teklifler kanserojen, mutajen veya üreme sistemi için toksik (CMR maddeleri) ve kategori 1 solunum hassasiyeti ile ilgili olabilir.

Şu anda SAE Ek 2’de listelenmiş maddeler için uyumlaştırılmış sınıflandırmalar yeni SEA sınıflandırmalarına dönüştürülmüşlerdir; bunlar SEA Ek 6, Tablo 3.1’de bulunabilirler. SAE kriterleri baz alınarak yapılmış sınıflandırmalar Ek 6 Tablo 3.2’de bulunabilir.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev