Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa3/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2.SEA uyarınca roller ve yükümlülükler
SEA uyarınca roller


SEA uyarınca madde veya karışım tedarikçilerine yüklenen yükümlülükler çoğunlukla tedarik zincirinde tedarikçilerin madde veya karışıma yönelik rollerine bağlıdır. Dolayısıyla, SEA uyarınca rolünüzü tanımlamanız en önemli husustur.

Rolünüzü tanımlamak için SEA’nın 4 üncü Maddesi temel alınarak düzenlenen Tablo 2.1’deki beş farklı tanımlamayı okuyunuz. “Alt-kullanıcı” veya “dağıtıcı” ile ilgili roller konusunda daha detaylı netlik için Kimyasallar Yardım Masası internet sitesinde “Alt-kullanıcılar için rehberlik” (https://kimyasallar.csb.gov.tr) dokümanına başvurabilirsiniz.

Faaliyetlerinize uyan bir tanımlama olan yerde, SEA uyarınca rolünüz, o tanımlamanın sağında gösterilmiştir. SEA uyarınca birden fazla rolünüz olabileceği için lütfen tanımlamaların her birini dikkatli olarak okuyunuz.

Lütfen SEA sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüklerinin genellikle madde ve karışımların tedarikiyle bağlantılı olduğuna dikkat ediniz.Tablo 2.1: SEA uyarınca rolünüzü tanımlama


Tanımlamalar


SEA uyarınca rolünüz


1


Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi


İmalatçı(1)2


İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi


İthalatçı


3

İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan veya yeniden ithal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi


Alt-kullanıcı(2) (formül yapan kişi / yeniden ithal eden kişi dâhil)


4


Perakendeci dahil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi


Dağıtıcı (perakende satıcı dâhil)


5


Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişi (eşya; kimyasal yapısından çok, işlevini belirlemek üzere üretim sırasında özel bir şekil, yüzey ve tasarım verilen nesne anlamına gelmektedir.)


Eşya üreticileri (3)


Notlar:


  1. Günlük lisanda “imalatçı” terimi hem maddeleri üreten (gerçek/tüzel) kişiyi hem de karışımları üreten (formül yapan kişi) (gerçek/tüzel) kişiyi kapsayabilir. Günlük lisanının aksine, SEA kapsamında “imalatçı” terimi sadece maddeleri üreten kişiyi kapsamaktadır. KKDİK ve SEA uyarınca formül yapan kişi “alt-kullanıcı”dır.

  2. Bir dağıtıcı veya tüketici, alt-kullanıcı değildir.

(3) Bir eşyanın üreticisi veya ithalatçısı olarak SEA’dan, sadece eğer SEA Ek I kısım 2.1’de tanımlandığı biçimde patlayıcı bir ürün üretiyor veya ithal ediyorsanız etkilenmektesinizdir.


SEA uyarınca yükümlülükler


SEA Yönetmeliği sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama gerekliliklerini karşılamak amacıyla tedarik zincirinde işbirliği yapılması için bütün tedarikçiler için genel bir yükümlülük ortaya koyar. Ayrıca, SEA uyarınca özel yükümlülükleriniz Tablo 2.1.’de belirtildiği biçimde tedarik zincirindeki rolünüze bağlıdır. Tablo 2.2 ile 2.5 arasındaki tablolarda her rol için yükümlülükler gösterilir ve her durum için bu rehber dokümanın anahtar bölümlerine işaret edilir.Tablo 2.2: Bir imalatçı veya ithalatçının yükümlülükleri


SEA uyarınca yükümlülükler


Rehberdeki bölüm


1

Madde ve karışımları piyasaya arz etmeden önce SEA’ya uygun olarak sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gerekir. Aynı zamanda SEA Ek 8’de yer alan ve piyasaya arz edilmeyen maddeleri de sınıflandırmanız gerekir.


7


2


SEA üçüncü bölüme uygun olarak sınıflandırmanız gerekir

(SEA Madde 7-16)


8 – 13


3


SEA dördüncü bölüme uygun olarak etiketlemeniz gerekir

(SEA Madde 19-34)


14 – 16


4


SEA beşinci bölüme uygun olarak ambalajlamanız gerekir

(SEA Madde 36)


14 ve 16


5


Maddeleri piyasaya arz etmeniz durumunda, sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini, Bakanlıkta oluşturulan sınıflandırma ve etiketleme envanterine bildirmeniz gerekir (SEA Madde 41)


18


6


Piyasaya arz edeceğiniz madde veya karışımların sınıflandırılmasını etkileyebilecek yeni bilimsel veya teknik bilgilerin farkında olmanız için erişilebilir bütün mantıklı adımları uygulamanız gerekir. Böyle bilgilerin farkında olduğunuz zaman, bunların uygun ve güvenilir olduğunu düşünmeniz durumunda, ilgili sınıflandırma konusunda fazla gecikmeden yeni değerlendirmeleri yapmanız gerekir

(SEA Madde 17)


19


7


Bir madde veya karışımın sınıflandırılması ve etiketlenmesinde herhangi bir değişimi takiben, bazı durumlarda fazla gecikmeden etiketi güncellemeniz gerekir (SEA Madde 32)


14 ve 19

8


Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlenmesi unsurlarında bir değişime neden olacak yeni bilgilere sahipseniz (SEA Ek 6 Bölüm 3) Bakanlığa bir teklif sunmanız gerekir (SEA Madde 38(6))


22


9


Bir madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede SEA uyarınca sınıflandırma ve etiketleme amaçları için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmeniz ve erişilebilir olarak tutmanız gerekir.

(SEA Madde 49)


21

Tablo 2.3: Alt-kullanıcının yükümlülükleri (formül yapan kişi / yeniden ithal eden kişi dâhil)


SEA uyarınca yükümlülükler


Rehber bölümleri


1


Madde ve karışımları piyasaya arz etmeden önce SEA’ya uygun olarak sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gereklidir (SEA Madde 6). Bununla birlikte, tedarik zincirinde başka bir aktör tarafından SEA üçüncü bölüme uygun olarak sınıflandırılan bir madde veya karışım için, bu madde veya karışımın içeriğini değiştirmemek kaydıyla, sınıflandırılmasını benimseyebilirsiniz.


7


2


Piyasaya arz ettiğiniz madde veya karışımın içeriğini değiştirmeniz durumunda: SEA üçüncü bölüme uygun olarak sınıflandırmanız gerekir (SEA Madde 7-16).


8 – 13


3


SEA dördüncü bölüme uygun olarak etiketlendirmeniz gerekir (SEA Madde 19-35)


14 – 16


4


SEA beşinci bölüme uygun olarak ambalajlamanız gerekir

(SEA Madde 36)


14 ve 16


5


Piyasaya arz edeceğiniz madde veya karışımların sınıflandırılmasını etkileyebilecek yeni bilimsel veya teknik bilgilerin farkında olmanız için bütün mantıklı adımları uygulamanız gerekir. Böyle bilgilerin farkında olduğunuz zaman, bunların uygun ve güvenilir olduğunu düşünmeniz durumunda, ilgili sınıflandırma konusunda fazla gecikmeden yeni değerlendirmeleri yapmanız gerekir.

(SEA Madde 17)


19


6

Bir madde veya karışımın sınıflandırılması ve etiketlenmesinde herhangi bir değişimi takiben, bazı durumlarda fazla gecikmeden etiketi güncellemeniz gerekir (SEA Madde 32)


14 ve 19


7


Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi unsurlarında bir değişime neden olacak yeni bilgilere sahipseniz Bakanlığa bir teklif sunmanız gerekir.

(SEA Madde 38(6))


22


8


Bir madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede SEA uyarınca sınıflandırma ve etiketlendirme amaçları için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmeniz ve erişilebilir olarak tutmanız gerekir.

(SEA Madde 49)


21
Tablo 2.4: Dağıtıcının yükümlülükleri

(perakende satıcılar dâhil)


SEA uyarınca yükümlülükler


Rehber Bölümleri


1


Piyasaya arz ettiğiniz madde ve karışımları etiketlemeniz ve ambalajlamanız gerekir

(SEA Madde 6)


14 – 16


2


Tedarik zincirinde başka bir aktör tarafından SEA üçüncü bölüme uygun olarak elde edilen bir madde veya karışımın sınıflandırılmasını benimseyebilirsiniz, örneğin size sunulan bir Güvenlik Bilgi Formundan

(SEA Madde 6)


7 ve 14


3


SEA dördüncü bölüme uygun olarak etiketlemeniz gerekir

(SEA Madde 19-35)


14 – 16


4


SEA beşinci bölüme uygun olarak ambalajlamanız gerekir

(SEA Madde 36)


14 ve 16

5

Bir madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede SEA uyarınca sınıflandırma ve etiketlendirme amaçları için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmeniz ve erişilebilir olarak tutmanız gerekir.

(SEA Madde 49).

Tedarik zincirinde başka bir aktör tarafından elde edilen bir madde veya karışımın sınıflandırılmasını benimsemeniz durumunda, sınıflandırma ve etiketleme amacıyla (örneğin, Güvenlik Bilgi Formu) istenen bütün bilgilerin madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede erişilebilir olarak tutulduğunu garanti etmeniz gerekir.

21

Tablo 2.5: Belirli özel eşyaların üreticilerinin yükümlülükleri


SEA uyarınca yükümlülükler


Anahtar Bölümler


1


SEA Ek 1 Bölüm 2.1’de tanımlanan şekilde bir patlayıcı eşya üretip piyasaya sunmanız durumunda, piyasaya arz etmeden önce bu eşyayı SEA’ya uygun bir biçimde sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gereklidir (SEA Madde 6).
Bakanlığa bildirme yükümlülüğünden ayrı olarak aynı yükümlülükler ithalatçılar için de geçerlidir, yukarıda Tablo 2.2’ye bakınız


7 – 16

19, 21, 22


2


Eşyaların üreticisi veya ithalatçısı olarak, SEA ek-8’de yer alan ve piyasaya arz edilmeyen maddeleri de SEA üçüncü bölüme (SEA Madde 7-16) uygun olarak sınıflandırmanız gereklidir.


7 – 12

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev