Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa22/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

GHS Birleşmiş Milletler (UN) yapısı içinde oluşturulmuş “Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistem” anlamına gelir;
Zararlılık kategorisi her bir zararlılık sınıfı içinde zararın ciddiyetini ifade eden kriter ayrımı anlamına gelir;
Zararlılık sınıfı fiziksel, insan sağlığına ve çevreye yönelik zararın niteliğianlamına gelir;
Zararlılık işareti bir sembol ve bir sınır, arka plan motifi veya rengi gibi diğer grafik unsurlarını içeren, söz konusu zarara ilişkin özel bilgilerin aktarılmasını amaçlayan grafiksel şekil anlamına gelir;
Zararlılık ifadesi bir zararlılık sınıfına ve kategorisine karşılık gelen ve zararlı bir madde veya karışıma dair zararların niteliğini ve uygun durumlarda, söz konusu zararlılık derecesini belirten ifade anlamına gelir;
Zararlı CLP Ek I’in 2’den 5’e kadar olan kısımlarında belirlenen fiziksel zararlar, sağlığa ilişkin zararlarveya çevresel zararlara ilişkin kriterlerin yerine getirilmesi anlamına gelir;
IMDG Kodu Tehlikeli malların deniz yoluyla taşınmasına yönelik “Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kodu” anlamına gelir;
İthalat Türkiye gümrük bölgesine yapılan fiziksel giriş anlamına gelir;
İthalatçı İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi,

anlamına gelir;
Ara madde bir başka maddeye dönüştürülmeye yönelik, imal edilen ve tüketilen veya kimyasal proseste kullanılan madde

anlamına gelir;
KKS Kimyasal Kayıt Sistemi anlamına gelir;
Etiket zararlı bir madde veya karışıma ilişkin olarak hedef sektör(ler)e göre seçilmiş ve zararlı bir madde veya karışımın iç kabına veya dış ambalajına iliştirilmiş, basılmış veya yapıştırılmış uygun bir yazılı, basılı veya grafik bilgi unsurları grubu anlamına gelir (tanım UN GHS bölüm 1.2’ye dayanmaktadır);
Etiket elemanı bir etikette kullanılmak üzere uyumlaştırılmış bir bilgi türü anlamına gelir, örneğin zararlılık işareti, uyarı kelimesi;
Sıvı 50°C’de 300 kPa’yı (3 bar) aşmayan bir buhar basıncı olan, 20°C’de ve standart 101,3 kPa basınçta tümüyle gaz halinde olmayan ve standart 101,3 kPa basınçta 20°C veya altında bir erime noktası veya erime başlangıcı noktası olan madde veya karışım anlamına gelir. Belirli bir erime noktası tespit edilemeyen ağdalı bir madde veya karışım ASTM D 4359- 90 testine veya Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Ek A kısım 2.3.4’te belirtilen akışkanlığı tespit testine (penetrometre testi) tabi tutulur;
M-katsayısı Sucul ortam için akut kategori 1 veya kronik kategori 1 zararlı olarak sınıflandırılan bir maddenin konsantrasyonuna uygulanan ve toplama yöntemi ile maddenin içinde bulunduğu bir karışımın sınıflandırılması için kullanılan çarpım faktörü anlamına gelir.

İmalatçı maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir;
İmalat maddenin doğal halinde üretilmesi veya özütlenmesi anlamına gelir;
Karışım iki veya daha fazla maddeden oluşan bir karışım veya solüsyon anlamına gelir (Not: “Karışım” (SEA) ve “müstahzar” (SAE) aynı anlamdadır).
Monomer kendisine benzeyen ya da benzemeyen bir dizi başka molekülle söz konusu özel işlemde kullanılan ilgili polimer oluşturma tepkimesinin koşulları altında kovalent bağ oluşturabilen madde anlamına gelir;
Mutajen hücre ve/veya organizma popülasyonlarında artan bir mutasyon sıklığına neden olan etken madde anlamına gelir;
Mutasyon Bir hücredeki genetik materyal yapısında veya miktarında meydana gelen kalıcı değişim anlamına gelir;
Bildirim yapan Bakanlığa bildirimde bulunan imalatçı veya ithalatçı veya imalatçı veya ithalatçı grubu anlamına gelir;
Organik peroksit bivalent -O-O- yapısını içeren ve hidrojen peroksidin bir türevi sayılabilecek, hidrojen atomlarından biri ya da her ikisinin de yerini organik radikallere bıraktığı bir sıvı veya katı organik madde anlamına gelir. Terim aynı zamanda organik peroksit formüllerini (karışımlar) de kapsar;
Oksitleyici gaz oksijen sağlamak yoluyla başka maddelerin yanmasına havadan daha büyük ölçüde neden olan ya da katkıda bulunan her türlü gaz anlamına gelir;
Oksitleyici sıvı kendisinin alevlenir olması zorunluluğu olmamasına rağmen genellikle oksijen vermek yoluyla başka maddelerin yanmasına neden olan ya da katkıda bulunan sıvı anlamına gelir;
Oksitleyici katı kendisinin alevlenir olması zorunluluğu olmamasına rağmen genellikle oksijen vermek yoluyla başka maddelerin yanmasına neden olan ya da katkıda bulunan katı anlamına gelir;

Piyasaya arz bedelli veya bedelsiz olarak, üçüncü tarafa tedarik etmeyi ve sağlama anlamına gelir. İthalat da piyasaya arz sayılır.
Polimer bir ya da daha fazla monomer biriminin dizilimiyle karakterize edilen moleküllerden oluşan madde anlamına gelir. Bu tür moleküller çoğunlukla monomer birimlerin sayısındaki farklardan kaynaklanan moleküler ağırlık farkları sergileyen bir gruba dağılmıştır. Bir polimer bünyesinde aşağıdakileri bulundurur:
(a) en azından bir başka monomer birimine veya başka bir tepkiyene kovalent bağla bağlı en az üç monomer birimi içeren moleküllerin ağırlıkça basit çoğunluğu; ve
(b) aynı moleküler ağırlığa sahip moleküllerin ağırlıkça basit çoğunluğa sahip olmaması. Bu tanım bağlamında bir ‘monomer birimi’ bir monomer maddenin bir polimer içindeki tepkimeye girmiş hali anlamına gelir;
Önlem ifadesi bir zararlı madde veya karışımın kullanımı veya salınımı nedeniyle meydana gelen olumsuz etkileri asgariye indirmek veya engellemek için önerilen tedbir(ler)i tarif eden bir ibare anlamına gelir;
(Q)SAR “(nicel) yapısal faaliyet ilişkileri” anlamına gelir;
Ürün tanımlayıcı bir madde veya karışımın tanımlanmasına imkân tanıyan detaylar anlamına gelir;
Piroforik sıvı az miktarlarda dahi hava ile temasından itibaren beş dakika içinde alev alma ihtimali bulunan sıvı anlamına gelir;
Piroforik katı az miktarlarda dahi hava ile temasından itibaren beş dakika içinde alev alma ihtimali bulunan katı anlamına gelir;
Piroteknik eşya bir ya da daha fazla piroteknik madde ihtiva eden eşya anlamına gelir;
Piroteknik madde patlayıcı olmayan ve kendi kendini devam ettirebilen ekzotermik kimyasal tepkimeler sonucunda ısı, ışık, ses, gaz veya duman ya da bunların bir kombinasyonu etkisini oluşturmak üzere tasarlanmış madde karışımı veya madde anlamına gelir;
KKDİK ve KKDİK Yönetmeliği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik anlamına gelir;
Kayıt ettiren KKDİK Yönetmeliği kapsamında bir maddenin kaydını yaptıran madde imalatçısı veya ithalatçısı ya da eşya üreticisi veya ithalatçısı anlamına gelir;
Solunum hassaslaştırıcı maddenin içe çekilmesinden sonra solunum yollarının aşırı hassaslaşmasını tetikleyen bir madde anlamına gelir;
RID değişik 96/49/AT sayılı Direktif çerçevesinde Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Tüzükler [COTIF’in (Demiryoluyla uluslararası taşımacılığa ilişkin sözleşme) Ek 1 ila Ek B (Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılığı Sözleşmesine ilişkin Tekdüzen Kurallar) (CIM)] anlamına gelir;
GBF “Güvenlik Bilgi Formu” anlamına gelir;
Kendiliğinden ısınmalı madde piroforik maddeler dışında hava ile tepkime sonucunda ve enerji kaynağı olmaksızın kendini ısıtabilen katı veya sıvı madde anlamına gelir; bu madde piroforik maddelerden büyük miktarlarda (kilogram düzeyinde) bulunması ve uzun süreler sonrasında (saat veya günler) alev alması nedeniyle ayrılır;
Kendiliğinden tepkimeye giren madde oksijen (hava) olmaksızın dahi güçlü bir ekzotermik bozunmaya gitme eğilimi olan ısıl açıdan kararsız sıvı veya katı madde anlamına gelir. Bu tanım SEA kapsamında patlayıcı, organik peroksit veya oksitleyici olarak sınıflandırılmış madde veya karışımları dışarıda bırakır;
Ciddi göz hasarı bir test maddesinin gözün dış yüzeyine uygulanmasının ardından gözde meydana gelen ve uygulamadan itibaren 21 gün içerisinde tümüyle geri dönüşü mümkün olmayan gözde doku hasarı veya görüşte ciddi fiziksel gerileme oluşması anlamına gelir;
MBDF Madde Bilgisi Değişim Forumu anlamına gelir;
Uyarı kelimesi okuyan kişiyi uyarmak amacıyla zararların izafi ciddiyet seviyesini gösteren bir kelime anlamına gelir; aşağıdaki iki seviye arasında ayrım yapılmıştır:
(a) Tehlike nispeten daha ciddi zararlılık kategorilerini gösteren bir uyarı kelimesi anlamına gelir; ve
(b) Dikkat nispeten daha az ciddi zararlılık kategorilerini gösteren bir uyarı kelimesi anlamına gelir;
Cilt aşınması bir test maddesinin uygulanmasından itibaren azami 4 saat deride meydana gelen geri dönüşü mümkün olmayan hasarın, yani epidermis ve dermiste gözle görülür nekrozun oluşması anlamına gelir;
Cilt tahrişi bir test maddesinin uygulanmasından itibaren azami 4 saat deride meydana gelen geri dönüşü mümkün hasarın oluşması anlamına gelir;
Cilt hassaslaştırıcı deriyle teması akabinde alerjik bir yanıt tetikleyecek bir madde anlamına gelir.
Katı sıvı veya gaz tanımlarına uymayan bir madde veya karışım anlamına gelir;
Madde doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşikleri anlamına gelir;
İşaret kısa ve öz bir biçimde bilgi iletme amacı taşıyan grafik bir unsur anlamına gelir;
UN GHS Birleşmiş Milletler İktisadi ve Sosyal Konseyi (UN ECOSOC) tarafından zararlı madde ve karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için üzerinde anlaşılmış “Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistem” adlı uluslararası kriterler anlamına gelir;
UN RTDG Tehlikeli Malların Taşınmasına Dair Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri anlamına gelir; ve
Kullanım bir eşyanın işlenmesi, formülasyonu, tüketimi, depolanması, saklanması, arıtılması, konteynere doldurulması, bir konteynerden diğerine aktarılması, karıştırılması ve üretimi ile diğer her türlü kullanım anlamına gelir.

Örgütler
Bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı anlamına gelir;

CAS “Kimyasal Kuramlar Servisi” anlamına gelir;

Yetkili Otorite Çevre ve Şehircilik Bakanlığı anlamına gelir;

IUPAC “Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği” anlamına gelir;

OECD “İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü” anlamına gelir; ve

UN “Birleşmiş Milletler” anlamına gelir.

Ek 3. Ek bilgi kaynakları
Daha ayrıntılı bilgi
Burada bu rehber dokümanın 10. kısmında belirtilen kaynaklara ek olarak SEA Yönetmeliğiyle ilgili bilgi ve öneri kaynaklarının bir özetini bulabilirsiniz.


  1. Modül 1: SEA Yönetmeliği Hakkında Temel Rehberi, yani bu rehberi, temsil etmektedir. Bu doküman SEA gereklilikleri arasında yolunuzu bulabilmenizde size yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır.
  1. Kimyasallar yardım masası: SEA ve KKDİK konusundaki bilgi ve belgeler, ayrıca sorularınız için irtibat noktası, danışma masasıdır. Kimyasallar yardım masasının irtibat bilgilerine ulaşmak için lütfen aşağıdaki web sitesine başvurun: https://kimyasallar.csb.gov.tr/


Ek 4. UN GHS, CLP ve SEA
Genel bilgiler

Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) Birleşmiş Milletler (UN) tarafından Aralık 2002’de Cenevre’de kabul edilmiştir. GHS AB yasama çerçevesinde AB’nin Üye Ülkelerinde hukuken bağlayıcı ve doğrudan uygulanan CLP Tüzüğü yoluyla uygulamaya konmuştur. SEA; CLP Tüzüğünün uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında oluşturulan ulusal yönetmeliğimizdir.

Ek zararlılık sınıfları

UN GHS zararlılık sınıflarının AB’de uygulamaya konması “yapıtaşı yaklaşımı” adı verilen ve farklı ülkelerin ve hukuk alanlarının ilgili gördükleri zararlılık sınıfı ve kategorilerini kendi iç hukuklarında uygulamalarına izin veren bir sistemi esas almaktadır.

SEA BM GHS’nin tüm zararlılık sınıflarını kapsamaktadır. SEA ayrıca SAE’den müteşekkil önceki sınıflandırma ve etiketleme sistemini de temel almakta ve ‘ozon tabakası için zararlı’ zararlılık kategorisi de SEA içinde yer bulmaktadır. Buna mukabil bir zararlılık sınıfının UN düzeyinde de yakın bir tarihte benimsenmesi beklenmektedir.

SEA’da yer almayan UN GHS kategorileri

Yapıtaşı yaklaşımını esas alan SEA, Tablo A 4.1.’de gösterildiği üzere UN GHS’de yer alan tüm zararlılık kategorilerini SAE’nin bir parçası olmadıkları için içermemektedir.Tablo A4.1: UN GHS’de yer alan ancak SEA’da bulunmayan zararlılık kategorileri


Zararlılık Sınıflandırmaları


SEA’da yer almayan UN GHS zararlılık kategorileri


Notlar

Parlayıcı sıvılar

Kat. 4

≤93°C’lik bir parlama noktası olan alevlenir sıvılar alevlenir aerosollerin sınıflandırmasında kullanılmaktadır

Akut Toksisite

Kat. 5
Cilt aşınması / tahrişi

Kat. 3

Hafif miktarda tahriş edici


Tablo A4.1: UN GHS’de yer alan ancak SEA’da bulunmayan zararlılık kategorileri

Ciddi göz hasarı / göz tahrişi

Kat. 2B

SEA Kat. 2 UN GHS Kat. 2A’ya eşdeğerdir

Aspirasyon zararı

Kat. 2
Sucul ortam için zararlı

Akut Kat. 2 ve Kat. 3

Ek etiketleme ve ambalajlama kuralları

SEA küçük ambalajlardaki madde ve karışımlar (SEA Madde 31), ilave zararlılık bilgisi (SEA ek-2, Bölüm 1), belirli karışımlar için ilave etiket unsurları (SEA ek-2, Bölüm 2) ve çocuk emniyetli anahtarlar ve/veya dokunsal uyarıların bulundurulmasına ilişkin UN GHS’de yer almayan özel kurallar içermektedir. Ayrıca bir maddenin hem SEA hem de taşımacılık mevzuatı kapsamında olduğu durumlar için kurallar içermektedir.


1 Bir eşyanın üreticisi veya ithalatçısı olarak, sadece, eğer SEA’nın Ek 1 bölüm 2.1’ine göre patlayıcı olarak tanımlanan bir eşya üretiyor veya ithal ediyorsanız SEA’dan etkilenmektesinizdir.

22 Bir eşyanın üretici veya ithalatçısı olarak sadece SEA Ek 1 Bölüm 2.1.de tanımlandığı şekilde bir patlayıcı eşya üretiyor veya ithal ediyorsanız etkilenirsiniz.


3 (Q)SAR kalitatif veya kantitatif yapı-etkinlik ilişkisi anlamına gelmektedir.

4 İçerikte bulunan maddelerin belirtilen zararlarının her zaman karışımın zararı için belirleyici olmayabileceğine lütfen dikkat ediniz (örnek, alaşımlar).

5 Bazı formüller etiketlendirmeden muaf tutulmuştur, SEA Ek-1 kısım 1.3’e bakınız.

6 125 ml’lik ambalajlama hacminin veya daha fazlasının çok küçük olarak düşünülemeyeceğine dikkat edilmelidir.

7 Bitki koruma veya biyosidal ürünlerde kullanılan aktif maddeler için firmaların değil sadece İlgili Kuruluşun teklif sunabildiğine lütfen dikkat ediniz.

8 Yukarıdaki formüldeki “500” rakamı SEA ek-1 Tablo 3.1.2’den alınmıştır (dönüştürülmüş akut toksisite noktası tahmini diye anılır).

9


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev