Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa19/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

22.Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için önerilerNe zaman bir öneri sunulabilir?

Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi için öneriler; maddenin SEA ek-6’ya dâhil edilmesi ve güncellenmesi için teklifleri kapsamalıdır ve normalde o madde aşağıdakiler için sınıflandırma kriterlerini yerine getiriyorsa yapılmalıdır (SEA Madde 37):


  • Solunum hassasiyeti, kategori 1;

  • Eşey hücre mutajenitesi, kategori 1A, 1B veya 2;

  • Kanserojen, kategori 1A, 1B veya 2; veya

  • Üreme sistemi toksisitesi, kategori 1A, 1B veya 2.


Öneriler, SEA ek-6 Bölüm 3’e bir maddenin sınıflandırmasının dâhil edilmesine veya mevcut bir ek-6kaydının güncellenmesine karşılık gelebilir ( bu rehber dokümanın 8. kısmına bakınız). Öneriler Bakanlığa sunulmalıdır.

Kimler bir öneri sunabilir?

Bir İlgili Kuruluş ya da bir maddenin imalatçısı, ithalatçısı ve alt-kullanıcısı bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi için Bakanlığa bir öneri sunabilir (SEA Madde 387). İlgili Kuruluş uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi halihazırda mevcut olan bir zararlı madde için de böyle bir öneri sunabilir. Ancak, uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi halihazırda mevcut olan bir zararlılık için bir imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcı o madde için böyle bir öneri sunamaz; diğer yandan, bu kişilerden birisi bir madde için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemede bir değişikliğe neden olabilecek yeni bir bilgiye sahipse; Yetkili Otorite ile irtibata geçmeli ve bir öneri sunmalıdır (SEA Madde 38(6)). İlgili Kuruluş veya imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcının teklifi CMR veya solunum hassaslaştırıcılardan başka zararlılık sınıflarıyla ilgiliyse, harekete geçmek için gerekçe gösterme gerekli kılınmıştır. Bakanlığın mevcut bir uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeyi yeni bilgilerin desteklemediğini belirlemesi durumunda, Bakanlık ilgili kuruluşu bilgilendirebilir.
Bir firma nasıl öneri sunar?

Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması için Bakanlığa öneri sunma işlemi SEA Madde 38’de düzenlenmiştir. SEA Ek 6 Bölüm 1’de düzenlendiği şekilde sınıflandırma ve etiketleme envanterine dâhil edilmesi için ilgili gerekli bilgileri içermelidir. Uyumlaştırılmış Sınıflandırma Etiketleme dosyasının sunumu içinBakanlık tarafından hazırlanmış Kimyasal Kayıt Sistemini (KKS) kullanmanız gerekir, bakınız online.csb.gov.tr

Kanserojenite, eşey hücre mutajenitesi, üreme sistemi toksisitesi (CMR) veya solunum hassasiyeti için sınıflandırmaya değinmeyen bütün öneriler için önerinizin kapsadığı zararlılığa/zararlılıklara ilişkin sınıflandırma ve etiketlemenin uyumlaştırılması gerekliliğini gerekçelendirecek kanıtlar sağlamanız gerekir. Böyle bir öneriye, SEA Madde 38(3)’e uygun olarak, Yetkili Merciin internet sitesinde her yıl yayınlanan, döner sermaye işletmesinde uygulanacak birim fiyat listesinde belirtilen ücret de eşlik etmelidir.

Şekil 22.1’de bir öneri sunmak için gerekli basamaklar özetlenmiştir.

SEA ek-6’da bir maddenin (sınıflandırmaya) dâhil edilmesi için öneri sunma konusunda özel yönlendirmenin Bakanlıkça hazırlanmakta olduğuna lütfen dikkat ediniz.Maddenizin sınıflandırma ve etiketlemesinin belirlenmesinde kullanılan zararlılık değerlendirme bilgisini düzenleme

CMR veya solunum hassaslaştırıcı olarak sınıflandırılmadıysa, maddenizin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi için gerekçenizi hazırlayınız

Maddenizin, SEA Ek-6 Tablo 3.1’de düzenlenen uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme listesine dahil edilmesi için gerekli olacak bütün bilgileri kapsadığından emin olunuz

Önerinizi sunmak için, Kimyasal Kayıt Sistemini kullanınız (CMR veya solunum hassaslaşması olarak sınıflandırmayı temel almayan durumlarda uygun ücretin eşliğinde,)

Fiziksel, insan sağlığı ve çevresel zararlar

  • maddenizin uygun biçimde numaralandırılması ve tanımlama ayrıntıları, uygun olan yerlerde: bir indeks numarası, bir EINECS numarası, bir ELINCS numarası, bir “Artık polimer olarak kabul edilmeyen maddeler” (NLP) numarası, bir CAS numarası ve bir Uluslararası Madde Tanımlayıcısı dahil olmak üzere

  • maddenizin sınıflandırmasına ilişkin bilgiler bütün sınıflandırma ve etiket elemanları dahil, yani, zararlılık işaretleri, uyarı kelimeleri, zararlılık kodu ve önlem ifadeleri, özel konsantrasyon sınır değerleri veya M-faktörleri/katsayıları, bütün eşik değerleri ve ilave etiket bilgileri

  • Ek-6 bölüm 1’de sağlanan notlar listesinden bir eklemeye ilişkin notlarŞekil 22. Bir teklif sunmak için gerekli basamaklar
Bir öneri sunuldu: Sonra ne olacak?

Öneri sunulduğunda, ilgili bütün taraflara öneri hakkında yorumda bulunma fırsatı verilecektir. Yorumda bulunma fırsatı Bakanlık internet sitesinde (http://csb.gov.tr), belirlenmiş bir formatta, belirlenen bir son tarihe kadar tanınmaktadır.

Bakanlık, bir madde için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için bir öneri konusunda on sekiz ay içinde bir görüş oluşturacaktır (SEA Madde 38(4))

. Bakanlık söz konusu maddeye ilişkin sınıflandırma ve etiketlemenin uyumlaştırılmasını uygun bulması durumunda, vakit geçirmeksizin, söz konusu maddenin ilgili sınıflandırma ve etiketleme bilgileri ve uygunsa özel konsantrasyon sınır değerleri veya M-katsayıları ile birlikte ek-6’nın üçüncü bölümünün 3.1 numaralı tablosuna dahil edilmesine ilişkin bir karar alır.
Şekil 22.2’de bir teklifin sunulmasını takiben Bakanlık’ın izlediği süreç özetlenmiştir (CLP Madde 38).
Şekil 22.2: Bir önerinin sunulmasını takiben Bakanlık’ın izlediği süreç Bakanlığa sunulan öneri

Bakanlık, , ilgili taraflara yorumda bulunma olanağı tanıyarak bir görüş oluşturur

Bakanlık söz konusu maddeye ilişkin sınıflandırma ve etiketlemenin uyumlaştırılması konusunda karar alır
18 Aya kadar

Aşırı gecikme olmadan
BaşlarkenZararlılık sınıflandırmasıZararlılık iletişimi


Daha fazla yönlendirme

TR alt-mevzuatı

23. Alt-mevzuat – genel bir bakış

24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri

25. KKDİK uyarınca sınıflandırmayı temel alan yükümlülükler

26. Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF’ler)

27. SEA ile ilgili KKDİK rehber dokümanları

BaşlarkenZararlılık sınıflandırmasıZararlılık iletişimi


Daha fazla yönlendirme

KKDİK ve TR alt-mevzuatı

23. Alt-mevzuat – genel bir bakış

24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri

25. KKDİK uyarınca sınıflandırmayı temel alan yükümlülükler

26. Madde Bilgi Değişim Forumu (SIEF’ler )

27. SEA ile ilgili KKDİK rehber dokümanları
BaşlarkenZararlılık sınıflandırmasıZararlılık iletişimi


Daha fazla yönlendirme

KKDİK ve TR alt-mevzuatı

23. Alt-mevzuat – genel bir bakış

24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri

25. Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF’ler )

26. SEA ile ilgili KKDİK rehber dokümanları
BaşlarkenZararlılık sınıflandırmasıZararlılık iletişimi


Daha fazla yönlendirme

KKDİK ve TR alt-mevzuatı

23. Alt-mevzuat – genel bir bakış

24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri

25. KKDİK uyarınca sınıflandırmayı temel alan yükümlülükler

26. Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF’ler )

27. SEA ile ilgili KKDİK rehber dokümanları


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev