Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa18/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

20.Alternatif bir kimyasal isim kullanmak için başvuruGiriş

SEA uyarınca piyasaya arz edilen madde ve karışımlar dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır (bu rehber dokümanın 14. kısmındaki ürün kimlikleyicileri konusundaki paragrafa bakınız). Bununla birlikte, bir imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcı olarak karışımınızda/karışımlarınızda bulunan bir veya birkaç maddenin kimyasal kimliğinin etiketinizde veya Güvenlik Bilgi Formunda açığa çıkarılmasının ticaretinizi veya fikri mülkiyet haklarınızın gizliliğini risk altına soktuğu konusunda endişelenebilirsiniz (SEA Madde 26). Böyle durumlarda, SEA, Bakanlığa en önemli fonksiyonel kimyasal grupları tanımlayan bir isim aracılığıyla veya alternatif bir gösterim aracılığıyla bir karışımdaki maddeye/maddelere karşılık gelen alternatif bir kimyasal isim kullanmak için bir başvuru sunmanıza izin verir. Böyle başvurular, burada “SEA Alternatif Ad Talebi” olarak anılmaktadır.

SEA Alternatif Ad Talebi

SEA Madde 26’da düzenlendiği şekilde Bakanlığa alternatif ad talebinde bulunabilirsiniz. Talebiniz madde veya karışımınızın kimyasal kimliğinin etikette açığa çıkmasının ticaretinizin gizliliğini, özellikle fikri mülkiyet haklarınızı, risk altına soktuğunu göstermelidir.

Hangi maddeler dâhildir?

Karışımlarda, maruz kalma sınır değeri verilmemiş olan ve SEA Ek-1 Bölüm 1 madde 1.4.1.’de düzenlenen zararlılık kategorilerinden bir veya daha fazlasında özellikle bu madde sınıflandırılmışsa, bu maddeler için alternatif bir kimyasal isim başvurusunda bulunabilirsiniz, şöyle ki:

Fiziksel zararlarla ilgili bütün zararlılık kategorileri (SEA Ek-1 Bölüm 2);

  • Akut toksisite, kategori 4;

  • Cilt aşınması / tahrişi, kategori 2;

  • Ciddi göz hasarı /göz tahrişi, kategori 2;

  • Belirli hedef organ toksisitesi – tek maruz kalma, kategori 2 veya 3;

  • Belirli hedef organ toksisitesi – tekrarlı maruz kalma, kategori 2; ve

  • Sucul ortam için zararlı, kronik kategori 3 veya 4.

Bunların ötesinde, alternatif kimyasal ismi kullanma karışımın ele alınması risklerinin kontrol edilmesini garanti altına almak için gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri için yeterli bilgi sağlama gereksinimini karşılamalıdır.
Bir başvuru nasıl sunulur?
Bakanlığa başvurunuz, Bakanlığın belirlediği formatta ve Bakanlığın Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığı ile sunulmalıdır (SEA Madde 26(2)). Başvuru Bakanlığın döner sermaye bütçesinde belirlenen ücretle yapılır. Bakanlık karar vermek için gerekli olduğunda sizden daha fazla bilgi isteyebilir. Bakanlık dışındaki diğer ilgili kuruluşlara yapılacak olan alternatif ad talepleri, Bakanlığın internet sitesinde yer alan form aracılığı ile yapılır.

İlgili Kuruluş başvurunuzdan veya gerekli daha fazla bilginin alımından itibaren altı hafta içinde kararı hakkında size bildirim yapacaktır. İlgili Kuruluş talebin veya daha fazla detaylı bilginin alımından itibaren altı hafta içinde itirazda bulunmazsa, başvuruda bulunulan ismin kullanımına izin verilmiş sayılır.

21.Bilgi kayıtları ve başvurularSEA hangi kayıtları tutmanızı talep ediyor?
Madde veya karışımınızın sınıflandırması ve etiketlemesi için kullandığınız bütün bilgileri, madde imalatçısı, madde veya karışımların ithalatçısı veya alt-kullanıcı olarak bir araya getirmeli ve erişilebilir tutmalısınız. Bu bilgi, bu madde veya karışımın en son tedarik ettiğiniz zamandan sonra en az 10 yıl tutulmalıdır (SEA Madde 49). Bir dağıtıcı olarak, etiketleme için kullandığınız bütün bilgileri aynı şekilde bir araya getirmeli ve erişilebilir tutmalısınız, 2. kısımda Tablo 2.4’e de bakınız.

Bu bilgileri kime göstermeniz gereklidir?

Bakanlık, SEA uyarınca sınıflandırma ve etiketleme amacıyla kullandığınız bütün bilgileri isteyebilir. Böyle bir talebi takiben bu bilgiyi sağlamanız gerekir. İlgili kuruluş bu bilgileri Yetkili Merciden talep edebilir. (SEA Madde 49(3)).

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev