Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa16/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

17.Güvenlik Bilgi FormlarıGüvenlik Bilgi Formları tedarik zincirinde, zincirdeki bütün aktörlere madde ve karışımların kullanımından ortaya çıkan risklerin yönetimiyle ilgili sorumluluklarını karşılamada yardımcı olan önemli iletişim araçlarıdır.
Güvenlik Bilgi Formlarıyla ilgili düzenlemeler 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’de belirlenmiştir.
Ne zaman güncellemeniz gereklidir?

Mevcut bir Güvenlik Bilgi Formunun sınıflandırma ve etiketlemeye ve SEA içeriğine ilişkin olarak maddenin zararlılıkları konusunda yeni bilgilere ulaşıldığı durumlarda güncellenmesi gereklidir.
Neleri güncellemeniz gereklidir?
Bütün yeni veya değiştirilmiş sınıflandırmalar, maddeler için özel konsantrasyon sınır değerlerindeki veya M-katsayılarındaki bütün değişiklikleri içererek, Güvenlik Bilgi Formunuzun 2. Kısmına (Zararlılık Tanımlaması), 3. Kısmına (İçerik Bilgisi) ve 15. Kısmına yeni etiketlemeniz dâhil edilmelidir. Yeni bir zararlılık ifadesinin tam metni Güvenlik Bilgi Formunun 16. Kısmında (Diğer Bilgiler) bulunur.

Güvenlik Bilgi Formunuzun diğer kısımlarının da yeni veya değiştirilmiş sınıflandırılmanın dayandırıldığı bilgiler ile tutarlılığını sağlamak için gözden geçirmeniz gerekecektir. Örneğin, sınıflandırma sürecinin bir bölümü olarak, madde veya karışımınızın fiziksel, sağlık veya çevresel zararları konusunda yeni bilgiler oluşturmuş veya tanımlamış olabilirsiniz. Dolayısıyla, Güvenlik Bilgi Formlarınızın 9. Kısmında (Fiziksel ve Kimyasal Özellikler), 11. Kısmında (Toksikolojik Bilgiler) ve 12. Kısmında (Ekolojik Bilgiler) sağlanan bilgileri gözden geçirmeniz ve uygun yeni veya güncellenmiş bütün bilgileri dahil etmeniz gerekecektir.

Madde veya karışım sınıflandırmalarınız değiştiyse (zararların ciddiyeti arttı veya azaldıysa), bu değişikliklerin madde veya karışımınızın güvenli olarak yönetimi konusunda nasıl etkileri olacağını, alt-mevzuatların etkilerini dikkate alarak düşünmeniz gerekir ( bu rehber dokümanın 23. kısmına bakınız).

SAE kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmamış ancak şimdi zararlı olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla sağlık veya çevresel zararlı etkileri olan maddeyi gaz olmayan karışımlar için ağırlık olarak ≥ %1 ve gaz karışımlar için hacimsel olarak ≥ %0.2 eşiğinden fazla içeren karışımlar için yeni Güvenlik Bilgi Formları hazırlamanız gerekebilecektir .

18.Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirmeSınıflandırma ve etiketleme envanteri

Madde tanımlaması, sınıflandırma ve bir maddenin etiketlemesi konusunda bilgilerin Bakanlığa bildirilmesi gereklidir. Bakanlık bu bilgileri, sınıflandırma ve etiketleme envanteri olarak adlandırılan, özel bir veritabanına dâhil edecektir.

Kimlerin bildirim yapması gereklidir?

Piyasaya bir madde arz eden bir imalatçı veya ithalatçı (veya bir imalatçı veya ithalatçı grubunun bir üyesi) mısınız? Eğer öyleyse ve eğer maddeniz aşağıdaki özellikleri taşıyorsa Bakanlığa belirli bilgilerin bildirimini yapmanız gerekecektir (SEA Madde 41):


  • Tonajına bakılmaksızın SEA uyarınca zararlı olarak sınıflandırılan ve piyasaya arz edilmiş olan maddeler (SEA Madde 40(b)); veya

  • SEA uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmış ve bir karışımda SEA Ek 1’de belirlenen konsantrasyon sınır değerlerinin üzerinde bulunan, karışımın zararlı olarak sınıflandırmasına yol açan ve piyasaya arz edilen maddeler (SEA Madde 40(b)).


Bildirim için gönderdiğiniz bilgileri bir maddenin sınıflandırma ve etiket elemanları konusunda bir değişikliğe neden olan yeni bilgilere sahip olmanız durumunda güncellemeniz gerektiğine dikkat ediniz (SEA Madde 41(2)).

Eğer siz karışım formülü yapan bir alt-kullanıcı, bir dağıtıcı veya eşya üreticisiyseniz Bakanlığa bildirim yapmanıza gerek yoktur (bu rehber dokümanın 2. kısmına bakınız). Bunun nedeni, tedarik zincirinde daha önceki bir aşamada maddeniz için bildirimin halihazırda yapılmış olmasıdır.

Bildirimin zamanı:
1 Haziran 2015 tarihinden sonra piyasaya arz edilen maddeler için bir aylık sürenin 1 Haziran 2015’den sonra ilk piyasaya arz edildikleri zamandan itibaren hesaplanması gerekecektir.
Örneğin, bir imalatçı veya ithalatçı olarak 8 Mayıs 2015’de bir madde tedarik ettiniz, sonra bir süre tedarik etmeyi durdurdunuz ve sonra tekrar 1 Temmuz 2016’da tekrar tedarik ettiniz. Zorunlu bir aylık bildirim son tarihi 1 Temmuz 2016’dan itibaren hesaplanacaktır ve dolayısıyla sizin son bildirim tarihiniz en geç 1 Ağustos olacaktır.

Nelerin bildirimi yapılacak?

Maddeniz için bildirim yapmanız gerekiyorsa, Bakanlığa yapacağınız bildirim aşağıdakileri içermelidir (SEA Madde 41(1)):

a) Madde için bireysel bildirimde bulunulması halinde piyasaya arz etmekten sorumlu bildirimde bulunanın veya ortak bildirimde bulunulması halinde her bir ithalatçı veya imalatçının;

1) Adı, adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi.

2) Temas kişisi.

3) Üretim yerinin adresi.

b) SEA Yönetmeliği 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde ayrıntıları verilen maddenin kimliği.

c) SEA Yönetmeliği 15 inci maddeye uygun olarak maddenin sınıflandırması.

ç) Maddenin, bazı zararlılık sınıflarına veya farklılaşmalara göre sınıflandırılamaması durumunda, bu durumun sınıflandırmaya dair veri yokluğundan, verilerin sonuca ulaştırıcı nitelikte olmamasından veya sonuca ulaştırıcı nitelikte olup yetersiz olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bilgi.
d) Uygun durumda, SEA Yönetmeliği 12 nci maddeye göre özel konsantrasyon sınır değerleri veya M-katsayıları ile birlikte ek-11’in ilgili bölümlerine uygun gerekçeler.

e) Maddeye ilişkin SEA Yönetmeliği 19 uncu maddenin birinci fıkrası (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen etiketleme bilgileri ile birlikte maddenin, 27 nci maddeye uygun olarak belirlenmiş ilave zararlılık ifadesi.
SEA , bildiriminizin envanterde kaydının aynı madde için başka bir kayıtla farklılaşması durumunda siz ve diğer bildirim yapan veya kayıt yaptıran envantere dâhil edilmesi için üzerinde fikir birliğine varılmış bir kayıt için her türlü girişimi yapmalısınız (SEA Madde 42). Bununla birlikte, maddenizi, başka bir kayıt olarak farklı bir şekilde de sınıflandırabilirsiniz.
Buna karşın, maddenizin uyumlaştırılmış bir sınıflandırması olduğunda SEA Ek 6 Bölüm 3’de listelenen uyumlaştırılmış sınıflandırmaya uygun olarak sınıflandırma yaparsınız ve bu sınıflandırmayı bildiriminize dâhil edersiniz ( bu rehber dokümanın 8. kısmına bakınız). Ek 6 Bölüm 3’de sucul ortamlar için zararlı olarak sınıflandırılmış maddeler için (kategori akut 1 veya kronik 1) M-katsayısı verilmediği durumlarda, mevcut verileri temel alarak madde için bir M-katsayısı oluşturabilirsiniz.
Bildirim için hangi formatı kullanmanız gerekir?
Bildiriminiz Bakanlığın belirlediği formatta olacaktır. Bildirim dosyası, online olarak Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) kullanılarak oluşturulur ve KKS üzerinden gönderilebilir . KKS’nin adresi: online.cevre.gov.tr
Şekil 18.1 KKS’den bir ekran resmi göstermektedir.


Şekil 18.1 KKS’den ekran resmi

Sonra ne olacak?
Envanter içinde yer alan bilgilerden, SEA Yönetmeliği ek-10’un birinci bölümünde belirtilen bilgiler halkın erişimine açılabilir.
Maddenin veya karışımın imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcısı, söz konusu maddenin SEA Yönetmeliği ek-1’in birinci bölümünde belirtilen kriterleri karşıladığını ve maddenin kimliğinin etiket üzerinde veya güvenlik bilgi formunda yer almasının kendi fikri mülkiyet haklarının açıklanması bakımından sakıncalı olabilecek gizli bilgileri içerdiğini düşünüyorsa, söz konusu maddeyi en önemli fonksiyonel kimyasal grup adı veya alternatif bir ad ile kullanmak için İlgili Kuruluşa talepte bulunabilir. İlgili Kuruluş tarafından bu talebin kabul edilmesi durumunda isim halka açık olmayacaktır.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev