Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerinesayfa15/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kullanıcı
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

15.Etiketleme için öncelik kurallarının uygulanmasıÖncelik kurallarının uygulanması

Bir madde veya karışım birkaç zararlı özelliğe sahipse, etiket üzerindeki bilgileri en temel bilgilerle sınıflandırmak ve kullanıcıya fazla sorumluluk vermemek veya karışıklık yaratmamak için, en uygun etiket elemanlarını belirlemek üzere öncelik ilkeleri temelinde bir sistem kullanılır.

Uyarı kelimeleri

“Tehlike” uyarı kelimesini kullanmanız gerektiği yerde, “Dikkat” kelimesi etikette bulunamaz.

Zararlılık İşaretleri

Bir madde veya karışımın sınıflandırması etikette birden fazla zararlılık işareti ile sonuçlanırsa, aşağıda özetlenen öncelik kuralları gerekli olan zararlılık işareti sayısını azaltmak için uygulanır (SEA Madde 28). Genel bir kural olarak her zararlılık sınıfı için en ciddi zararlılık kategorisini gösteren zararlılık işaretini dâhil etmeniz gerekir. Bu, bir maddenin hem uyumlaştırılmış hem de uyumlaştırılmamış sınıflandırmaları durumunda geçerlidir. (SEA Madde 28(2)).

Zararlılık işaretleriyle ilgili öncelik kuralları şunlardır:

  • Fiziksel zararlar için, madde veya karışımınız GHS01 ile sınıflandırılmışsa (patlayan bomba), GHS02 (alev) ve GHS03 (çember etrafında alev) opsiyoneldir, birden fazla işaretin zorunlu olduğu durumlar hariç (SEA Ek 1, kısım 2.8 Tip B kendinden aktif madde ve karışımlar ve kısım 2.15, organik peroksitler Tip B)...
Opsiyonel Opsiyonel


  • Sağlığa ilişkin zararlar için, GHS06 (kurukafa ve çapraz kemikler) uygulanır, o zaman GHS07 (ünlem işareti) bulunmaz...


  • GHS05 (aşınma) uygulanırsa, o zaman GHS07 (ünlem işareti) deri ve göz tahrişi için kullanılmaz....
... fakat diğer zararlar için hâlâ kullanılabilir.


  • GHS08 (sağlık zararı) solunum hassasiyeti için kullanılırsa, o zaman GHS07 (ünlem işareti) cilt hassaslaşması veya cilt veya göz tahrişi için kullanılmaz...
... fakat diğer zararlar için hâlâ kullanılabilir.


Lütfen etiketleme konusunda taşımacılık kurallarının madde veya karışımınıza uygulanabileceğine de dikkat ediniz. Belirli durumlarda, SEA Madde 35’de düzenlendiği gibi ambalaj üzerinde özel bir SEA zararlılık işareti hariç tutulabilir.

Zararlılık ifadesi

Açık bir şekilde tekrar veya fazlalık bulunmadığı sürece, etikette bütün zararlılık ifadeleri bulunmalıdır.

Önlem ifadeleri

Madde veya karışımınızın zararlılık sınıflandırmasına göre belirlenebilecek bütün önlem ifadeleri setini değerlendirmeli ve açıkça gereksiz veya fazla olanları çıkarmalısınız. Etikette zararların ciddiyetini yansıtmak için daha fazla gerekmedikçe altı önlem ifadesinden fazla bulunmamasını hedeflemelisiniz. Önlem ifadelerinin sayısını azaltmak için sadece bir ifade oluşturacak şekilde ifadeleri birleştirebilirsiniz. (SEA Ek 4). Madde veya karışımınız etiketleme gerektiriyor ve halka satılacaksa, düzenlemesinde ve ambalajlama tanziminde de bir önlem ifadesine yer vermelisiniz.

Önlem ifadelerinin seçimi konusunda daha fazla yönlendirme ve örnekler zaman içinde Bakanlık tarafından sağlanacaktır.


16.Özel etiketleme ve ambalajlama durumlarıAynı madde – farklı etiketleme ve ambalajlama durumları

SEA etiketleme ve ambalajlama gerekliliklerinin amacı madde veya karışımların ortaya çıkardığı zararlardan kullanıcıları korumaktır. Bununla birlikte, belirli ambalajlama türleri etiketleme için uygun olmayabilir. Ayrıca, zararlı madde ve karışımlar birkaç kat ambalajın içinde bulunabilir: ek olarak, hem SEA hem de taşımacılık etiketleme gerekliliklerinin kapsamında olabilirler. Son olarak, halkı ciddi hasarlardan korumak için özel gereklilikler olabilir. SEA’nın bu durumları nasıl ele aldığı bu kısımda gösterilmektedir.
Küçük veya etiketlenmesi zor ambalajlar için etiketleme istisnaları

Çok küçük ambalajlarda6 veya SEA Madde 33’ün gerekliliklerini karşılamanın imkânsız olduğu form veya şekillerde madde veya karışım sağlayan bir imalatçı, ithalatçı, alt-kullanıcı veya dağıtıcıysanız, SEA, etiketleme ve ambalajlama gereklilikleri için istisnalar sağlar (SEA Madde 31). Bu istisnalar SEA Ek 1 kısım 1.5’de düzenlenmiştir.
Halka sunulan kimyasallar: Çocuk emniyetli kapatma aksamı ve dokunsal uyarılarla ilgili hükümler için ambalajlama kuralları

Halka madde veya karışım sunuyorsanız, ambalajınıza çocuk emniyetli anahtarlar ve/veya dokunsal (dokunarak hissedilen) uyarılar koymalısınız (SEA Ek 2 Bölüm 3). Bu hükümler özel bir zararlılık sınıfı/kategorisi veya sırasıyla Tablo 16.1 ve Tablo 16.2’de gösterilen özel maddelerin konsantrasyonuna bağlı olarak uygulanmaktadır. Bu hükümler ambalajın kapasitesi ne olursa olsun geçerlidir.Tablo 16.1: Çocuk emniyetli kapatma aksamı ve/veya dokunsal uyarılar için SEA hükümlerini gerektiren zararlılık sınıflandırmaları


Zararlılık Sınıfı (Kategori)


Çocuk Emniyetli Kapatma Aksamı


Dokunsal UyarılarAkut toksisite (kategori 1 - 3)

Akut toksisite (kategori 4)

BHOT tek maruz kalma (kategori 1)

BHOT tek maruz kalma (kategori 2)

BHOT tekrarlı maruz kalma (kategori 1)

BHOT tekrarlı maruz kalma (kategori 2)

Cilt aşınması (kategori 1A, 1B ve 1C)

Solunum hassasiyeti (kategori 1)

Aspirasyon zararı (kategori 1)*
Aerosol değil veya sızdırmaz sprey bağlantı parçasıyla konteyner içindeyse


Aspirasyon zararı (kategori 1)

Eşey hücre mutajenitesi (kategori 2)

Kanserojenite (kategori 2)

Üreme sistemi toksisitesi (kategori 2)

Alevlenir gazlar (kategori 1 ve 2)

Alevlenir sıvılar (kategori 1 ve 2)

Alevlenir katılar (kategori 1 ve 2)Tablo 16.2: Çocuk emniyetli kapatma aksamı ve/veya dokunsal uyarılar için SEA hükümlerini gerektiren maddeler


Maddenin tanımlanması


Konsantrasyon limiti


Çocuk emniyetli kapaklar


Dokunsal Uyarılar


Metanol


3%
Diklorometan


1%

Çeşitli ambalaj katlarının etiketlenmesi için özel kurallar

SEA Madde 35 zararlı madde veya karışımların ambalajlamasının, dış, iç ve belki ara ambalajlama olduğu durumlar için yeni kurallar düzenler. Genel bir kural olarak, prensipte bir dış ambalajın etiketlenmesi hem taşımacılık hem de SEA kurallarına tabi olduğunda, taşımacılık mevzuatına uygun olarak etiketleme veya işaretleme yeterlidir ve SEA etiketlemesinin görünmesine ihtiyaç yoktur.

Benzer şekilde, SEA’nın gerektirdiği bir zararlılık işareti, tehlikeli malların taşınması kurallarındaki aynı zararlılıkla ilgiliyse bu yönetmeliğin gerektirdiği zararlılık işaretinin dış ambalajlamada görünmesine ihtiyaç yoktur. Ambalajlamanın çeşitli katlarına ilişkin daha fazla farklılaşmalar için lütfen SEA Madde 35’e bakınız.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

Benzer:

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconTanimlar madde 4

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 4- tanımlar ve Kısaltmalar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 8 – Şartnamenin Ekleri

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconBaşvuru Şartları : Madde 7

Madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev