Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezisayfa1/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6


2017 yılı BİRİM FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK ve İŞLETMECİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2017 YILI

BİRİM FAALİYET RAPORUBu kılavuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereği Üniversitemiz birim ve idare faaliyet raporlarının hazırlanmasında esas teşkil etmektedir.
Raporlama İlkeleri:

 • Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

 • Raporlarda yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

 • İlgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.

 • Raporlarda yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.

 • Yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanmalıdır.

 • Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmalıdır.


BİRİM FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Birim faaliyet raporlarında yer alan veriler Üniversitemiz 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasına kaynak teşkil edeceğinden; birim faaliyet raporlarının hazırlanmasında aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

 • Birim faaliyet raporlarında sadece ilgili birime ilişkin bilgilere ve tablolara yer verilmesi, birimin sorumluluk alanı dışında kalan bilgilere yer verilmemesi,

 • Tüm bilgilerin uygulama yılını kapsayacak şekilde (1 Ocak-31 Aralık 2017) doldurulması,

 • Birimi ilgilendiren tüm tabloların eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde doldurulması,

 • Klavuzda yer alan başlıklarla ilgili açıklamalara detaylı olarak yer verilmesi,

 • Mali tablolar ile raporların tutarlılığını sağlamak için envanter kayıtlarına ilişkin bilgilerin birimin taşınır kayıtlarında yer alan bilgilerle eşleşecek şekilde doldurulması,

 • Birimlerin misyon, vizyon ve organizasyon şemalarının İç Kontrol çalışmaları kapsamında oluşturulan standartlar doğrultusunda hazırlanması,

 • Üniversitemizin ana faaliyet alanları kapsamında yer alan bilimsel çalışmalarla ilgili tabloların akademik birimler tarafından eksiksiz olarak doldurulması,

 • Fırsat ve tehditlerin açıklamalar doğrultusunda ve somut ifadelerle eksiksiz olarak yazılması gerekmektedir.

 • İdare Faaliyet Raporunun zamanında tamamlanabilmesi için birim faaliyet raporlarının en geç 12 Ocak 2018 tarihine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ na gönderilmesi,

 • İç Kontrol Güvence Beyanlarının Harcama Yetkilileri tarafından imzalanarak rapora eklenmesi gerekmektedir.


!!! İDARE FAALİYET RAPORU İÇİN GÖNDERİLEN TÜM VERİLER BİRLEŞTİRİLECEĞİNDEN, RAPORU SİZE GÖNDERİLEN ŞEKİL VE FORMATTA GÖNDERİNİZ.

YAZI KARAKTERLERİNİ, BOYUTUNU, TABLO ŞEKİL VE RENKLERİNİ DEĞİŞTİRMEYİNİZ. PDF vb FORMATLARDA GÖNDERMEYİNİZ.
Göstereceğiniz özen ve hassasiyet için teşekkür ederiz.
Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasında tereddüt yaşanan hususlarla ilgili olarak Stratejik Geliştirme Daire Başkanlığı / Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi ile irtibata geçilecektir.
Stratejik Planlama ve Yönetim Birimi Sorumlu Personeli:
Taner TURAN / Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Dahili: 5846

E-mail: taner.turan@yalova.edu.tr


Yalova Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

29 Aralık 2017

SUNUŞ
Birim yöneticisinin sunuş metni yer alacaktır.

Ad-Soyad

Unvan

İmza


GENEL BİLGİLER

I.


Birimin tarihçesi, bölüm ve programları, akademik kadrosu, staj ve kariyer planlaması çalışmaları, akademik danışmanlık hizmetleri, fiziki imkanları vb. konularda detaylı olarak bilgilere yer verilir. 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verilir.

II.MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Birim Misyonu yazılır.

VİZYON

Birim Vizyonu yazılır.


III.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
(Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilecek olup, referans kaynak olarak iç kontrol çalışmaları kapsamında belirlenen birim görev tanımları ile bireysel görev tanımları kullanılacaktır.)

IV.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
V.FİZİKSEL YAPI

SOSYAL ALANLAR


  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconYalova üNİversitesi SÜrekli EĞİTİm uygulama ve araştirma merkezi

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconYalova üNİversitesi Çatişma çÖZÜmleri uygulama ve araştirma merkezi

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconSİİrt üNİversitesi BİLİm ve teknoloji uygulama ve araştirma merkezi

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconYeni Yüzyıl Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconT. C. Uludağ ÜNİversitesi sağlik uygulama ve araştirma merkezi sonuç...

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconYaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconTeknoloji transfer ofiSİ uygulama ve araştirma merkezi

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconTeleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconYaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yalova üNİversitesi GİRİŞİMCİLİK ve İŞletmeciLİk uygulama ve araştirma merkezi iconİÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev