Bu üniteyi tamamladıktan sonrasayfa2/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5

METOT ETÜDÜNDE UYGULAMA NASIL YAPILIR?

Metot etüdü yukarıdaki bölümde de anlatıldığı gibi, daha kolay ve daha etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların öncelik sıralı (sistematik) olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir.

Frank GILBRETH tarafından ortaya atılan “hareket etüdü”, “metot etüdü” ile aynı alanı kapsamakla birlikte, bugünkü uygulamada hareket etüdü terimi yerine çok daha yaygın olarak “metot etüdü” terimi kullanılmaktadır. Hareket ekonomisi ilkeleri ise izleyen bölümlerde detaylı açıklanmaktadır.

Metot etüdünün konuları şunlardır:

 • Süreçlerin,yöntemlerin ve faaliyetlerin düzeltilmesi, düzenlenmesi,

 • Fabrikanın, atölyenin, kısaca işin yapıldığı yerin düzeninin, tesisat ve donanım tasarımlarının düzeltilmesi; insan kullanımına uygun tasarlanması,

 • İnsan gücünde artırım sağlanması ve aşırı yorgunluğun azaltılması,

 • İşgücü, makine, malzeme kullanımının düzeltilmesi, düzenlenmesi,

 • Daha iyi çalışma koşullarının geliştirilmesi.

Kısaca ve basit olarak kavramı aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz; 3233

Önce Metotu seçtikten sonra

METOT ETÜDÜnün AŞAMALARI VE İZLENECEK YOL

Metot etüdünde izlenecek yöntem genellikle aşağıdaki gibi olmalıdır:

 1. Problemin belirlenmesi

 2. İlgili bilgilerin toplanması

 3. Toplanan bilgilerin derlenip analiz edilmesi

 4. Alternatif çözümlerin geliştirilmesi

 5. Karar verilmesi

 6. Uygulamaya geçiş

 7. Düzeltici kararlar alınması

Metot etüdü çalışmalarında yukarıdaki çerçeveye uyulması kaydı ile yer alan faaliyetler şunlardır:

1. Üzerinde metot etüdü yapılacak işin seçiminde bazı faktörlere dikkat edilmesi

 1. Yapılan işin ömrü ve yinelenebilir olma özelliği

 2. Makine, teçhizat ve insan güçlerinin kullanım oranları

 3. İşin toplam maliyete katkısı

 4. Aksaklık ve hata belirtilerinin derecelerinin belirlenmesi

2. İşin özelliklerini belirleyecek bazı bilgilerin derlenmesi

 1. Mevcut işlemler tespit edilmelidir. Bu amaçla işlemlerin listesi hazırlandıktan sonra süreç akış, işgören-makina, gerekli ise, sağ-sol el diyagramları hazırlanır.

 2. Mamulün özelliklerine ilişkin olarak kullanılacak malzemeler kapasite spesifikasyonları, toleransları tespit edilir.

 3. Kullanılan takım ve teçhizatın çalışma hızı, kapasite ve maliyeti, bakım, ömür, v.b. özellikleri bulunur.

 4. İşgücüne ilişkin özellikler tespit edilir.

 5. İşyeri çalışma koşulları ile ilgili bilgiler toplanır.

3. İş etüdü ve ergonomi kavramı ve teknikleri kullanılarak işin detaylarının eleştirerek incelenmesi

 1. Ne yapılıyor?

 2. Neden yapılıyor?

 3. Nerede yapılıyor?

 4. Kim yapıyor?

 5. Ne zaman yapılıyor?

 6. Nasıl yapılıyor?

temel sorularına yanıt aranır. Yukarıda açıklanan temel soruları, her kademede tekrarlamak ve yeterli yanı aramak metot etüdünün önemli bir aşamasıdır. Yapılan işler incelenirken sorulması gereken sorular dört ana grupta toplanır.

Amaç ile İlgili Sorular

 • Ne yapılıyor?

 • Neden yapılıyor? (Gerekli mi?)

 • Daha başka neler yapılabilir?

 • Ne yapılmalıdır?

Yerleşim ile İlgili Sorular

 • İş nerede yapılıyor?

 • Neden orada yapılıyor?

 • Daha başka nerede yapılabilir?

 • Nerede yapılması gerekir?

İşlem Öncelik Sırasi ile İlgili Sorular

 • İş ne zaman yapılıyor?

 • Neden o zamanda yapılıyor?

 • Daha başka ne zaman yapılabilir?

 • Ne zaman yapılmalıdır?

İş ile İlgili Sorular

 • İşi kim yapıyor?

 • Neden o kişi yapıyor?

 • Başka nasıl yapılabilir?

 • Ne şekilde yapılması gerekir?

Bu soruları yukarıda verilen sıraya göre sormanın önemli bir avantajı vardır. Eğer ilk grupta yer alan soruların cevabına göre amaç gereksiz görünüyorsa, diğer sorularla ilgilenmeden iş (araştırma) başlamadan iptal edilebilir.

4. Yeni metot geliştirilmesi: İşin elemanları ayrı ayrı incelenerek, geliştirme çareleri belirlenir. Sonra bunlar yeniden bir bütün olarak ele alınır. Burada gereksiz hareketlerin giderilmesi, birleştirme, basitleştirme olanakları araştırılır.

5. Seçilen yeni metotun uygulanmasına geçiş: Bu aşama işi yönetenlere tanıtma ve onay alma aşamasıdır.

6. Uygulamanın izlenmesi ve kontrolü: Bu amaçla gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Çünkü yeni metotun ilk uygulamaları sırasında görünmeyen bazı aksaklıklar çıkabilir. Bu nedenle uygulama bir süre izlenerek ortaya çıkan aksaklıklar belirlenir, gerekli düzeltmeler yapılır.

Bir ev hanımının 5 kişilik (25 adet) çibörek yapması için 1000 gr. un, 250 gr. et (kıyma), 200 gr sıvı yağ gerekmektedir. Ancak ev hanımının son anda gelen bir misafir nedeniyle aynı miktardaki hammaddeden 6 kişilik (30 adet) çibörek yapması gerekmiştir. Aynı malzeme ile 30 adet çiböreği nasıl çıkartırsınız?

METOT ETÜDÜ YAPILACAK İŞİN SEÇİMİ

Metot etüdü yapılacak işin seçiminde,

 • Maliyeti, yani ekonomik katkısı,

 • Teknik, teknolojik talepler ,

 • İnsan faktörleri;

dikkate alınmalıdır. İşletme açısından ekonomik değeri az veya uzun süre uygulanmayacak olan işler üzerinde uzun araştırmalar gerektiren metot etüdü çalışmalarına girmenin sadece zaman kaybına neden olacağı açıktır.

Öncelikle, diğer üretim faaliyetlerini yavaşlatan, engelleyen veya durduran, darboğaz yaratan ve uzun süre uygulanabilecek işler olmasına dikkat edilmelidir. İş istasyonları, atölyeler veya işlemler arasında, çok fazla işgücü ve teçhizat kullanımını içeren uzun mesafeli malzeme hareketleri; çok işçilik süresine gerek duyulan uzun süreli ve tekrarlılık oranı yüksek işlemler bu işlere örnek gösterilebilir.

MEVCUT YÖNTEM ve ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Elde edilen veriler, amaca en iyi hizmet verecek teknikler kullanılarak eleştirel bir gözle incelenir. İnceleme esnasında sorulan bazı sorular alternatif metotların oluşturulmasında kullanılabilecek bazı yaklaşımların neler olması gerektiğine dair karar vermeyi kolaylaştırır.

Alternatifler geliştirmek için kullanılan temel yaklaşımlar şunlardır:

 • Gereksiz faaliyet veya iş elemanlarını ortadan kaldırmak,

 • Bazı işlem veya iş elemanlarını aynı anda yapmak, birleştirmek,

 • İşlemlerin öncelik yani yapılış sırasını değiştirmek,

 • İşlemleri basitleştirmek,

İş hakkındaki her şeyin mükemmel olmadığını varsaymak ve her işlemde katkı yapılacak bir konu olduğunu bilmek (sürekli gelişim felsefesi) gelişme sağlamanın temel anahtarıdır.

METOT ETÜDÜNDE KULLANILAN ŞEMA ve İŞ PLANLARI

Bu bölümde metot etüdünde kullanılan yardımcı bir dizi şema ve iş planına değinilecektir. Geleneksel yöntemlerde bir karşılaştırma ölçütü vardır (ip ve çizelgeler gibi). Bu ölçütler, II. Dünya Savaşı öncelerinden beri kullanılmaktadır. Genellikle bir sınama-yanılma yöntemidir. Küçük sayıda yerleştirmelerde sık kullanılır. Büyük sayıdaki yerleştirmelerde ise maketler ve çizelgeler kullanılır.

Etüt için seçilen işin, doğru bir şekilde kaydedilmesi çok önemlidir. çünkü bu kayıtlar, hem olayların eleştirilerek incelenmesine hem de düzeltilen yöntemin geliştirilmesine ilişkin bilgileri vereceklerdir. bu nedenle, kayıtların anlaşılır ve açık bilgileri içermesi gerekir.

a. süreç sırasını gösteren şemalar;

 • Akış şeması

 • Ana hat akış şeması,

 • Çoklu faaliyet şeması,

 • Birimlerarası faaliyet şeması,

 • İki el süreç şeması.

b. zaman ölçekli şemalar;

 • çoklu etkinlik şeması,

 • p.m.t.s. şeması.(Önceden belirlenmiş hareket-zaman standartları şeması)

C. hareketleri gösteren diyagramlar;

 • Akış diyagramı,

 • İp diyagramı,

 • Cyclegraph (çevrim grafiği),

 • Chronocyclegraph (zaman ölçümlü çevrim grafiği),

 • Gezi şemaları.

Süreç şemalarında herhangi bir işin ya da işlemin kaydedilmesi için beş standart simge kullanılır. Altıncı simge işlem ve kontrolün birlikte gösterildiği semboldür. Bunlar temelde süreci kaba şekliyle ortaya koymaya ve haritalamaya yarar. Söz konusu semboller aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

İşlem

flowprocsymb

Yukarıdaki işaret yandaki gibi örnek işlemin türünü belirtir.

flowprocsymb

Çivi çakma

flowprocsymb

Karıştırma

flowprocsymb

Delik delme,fatura yazma,form oluşturma

Taşıma

flowprocsymb

Bu ok yanda örneklerdeki gibi taşıma işlerini içerir


flowprocsymb

El ile itilen araç ile malzeme taşıma

flowprocsymb

Konveyörle malzeme taşıma

flowprocsymb

El ile yürüyerek, parça malzeme,dosya vb. taşıma

Depolama

flowprocsymb

Üçgen işareti yandaki örneklerdeki gibi depolamayı gösterir


flowprocsymb

Ham malzemenin stok alanındaki stoğu

flowprocsymb

Bitmiş parçaların paletler üzerinde stoklanması

flowprocsymb

Dökümanların koruma amaçlı saklanması

Gecikme

flowprocsymb

Büyük D harfi ile örneklerdeki gecikme nedenleri belirtilir.

flowprocsymb

Asansör bekleme

flowprocsymb

Bir kutu içerisinde tesviye-el işi için bekleyen parça grubu

flowprocsymb

İşlenmeyi, yazılmayı bekleyen kağıtlar

İnceleme

flowprocsymb

Kare işareti yandaki örneklerdeki gibi muayene-yoklama faaliyetlerini içerir.


flowprocsymb

Nicelik ve nitelik olarak malzemenin kontrolü

flowprocsymb

Kazandaki buhar sıcaklığının ve basıncının ölçülmesi

flowprocsymb

Basılı kağıt, formların incelenmesi, gözden geçirilmesi
1   2   3   4   5

Benzer:

Bu üniteyi tamamladıktan sonra iconBu üniteyi çalıştıktan sonra

Bu üniteyi tamamladıktan sonra iconÇalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar,...

Bu üniteyi tamamladıktan sonra iconÇalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı...

Bu üniteyi tamamladıktan sonra iconÇalı ş madan, ö ğ renmeden, yorulmadan rahat ya ş amanın yollarını...

Bu üniteyi tamamladıktan sonra iconSınav bedelini yatırdıktan sonra, mutlaka

Bu üniteyi tamamladıktan sonra icon3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur

Bu üniteyi tamamladıktan sonra iconAkrediTİFİn açilişindan sonra alici ve saticinin yapmasi gerekenler

Bu üniteyi tamamladıktan sonra iconKullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme girdikten sonra

Bu üniteyi tamamladıktan sonra iconPamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK

Bu üniteyi tamamladıktan sonra iconSınavlarının yapılmasından sonra tezler enstitümüzce yazım kuralları...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev