Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK)sayfa1/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK)

TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2015-2016Teknik Komite Adı

Başkan/ Eş Başkan

Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V. Sayın İsmail YÜCEL

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ayşegül EKŞİT

İstihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet Selim BAĞLI

GİTES ve Sektörel Lisanslar

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü DİLEMRE

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yılmaz TUNA

Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İrfan UZUN

Vergi ve Teşvikler

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V. Sayın Tarık SÖNMEZ

Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mürsel Ali KAPLAN

Dış Ticaret ve Gümrükler

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Cevahir UZKURT

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sayın Prof. Dr. Habip ASAN

Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Musa HEYBET

Finansmana Erişim

Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Burhanettin AKTAŞ

Altyapı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Selahattin ÇİMEN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Talat AYDIN
ŞİRKET İŞLEMLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ

2015 HAZİRAN – 2016 HAZİRAN DÖNEMİ EYLEM PLANLARI

Konu

Yapılacak Faaliyetin Niteliği

Amaçlanan Sonuçlar

Koordinasyondan Sorumlu
Kurum/Kuruluş


Konuyla İlgili Diğer Kurum/Kuruluşlar

Öngörülen Takvim

Çalışma Programı

1

Sigorta acentelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin sorunlarının giderilmesine yönelik çalışma yapılması

Mevzuat Çalışması

Sigorta acentelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğu bulunmayan iş yerleri arasında yer almasını teminen ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemesinin yapılması

Hazine Müsteşarlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD

Mart 2016
2

Ülkemizde kayıt dışılığın ticari faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya konularak gerekli tedbirlerin tespitiÇalışma Raporu

Haksız rekabete yol açan ve piyasayı bozucu nitelikteki kayıt dışılığın ticari faaliyeti ve etkin rekabet ortamını etkileyen boyutlarıyla ele alınarak çözüm önerilerinin ortaya konulması


TİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), SGK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD

Ekim 2015İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ

2015 HAZİRAN – 2016 HAZİRAN DÖNEMİ EYLEM PLANLARI

Konu

Yapılacak Faaliyetin Niteliği

Amaçlanan Sonuçlar

Koordinasyondan Sorumlu
Kurum/Kuruluş


Konuyla İlgili Diğer Kurum/Kuruluşlar

Öngörülen Takvim

Çalışma Programı

1

Çalışma hayatına ilişkin adli uyuşmazlıklarda yaşanmakta olan yargılama sorunlarının çözüme kavuşturulması

Çalışma Raporu

ve

Mevzuat Değişikliği


 1. İş mahkemelerinde 'bilirkişi' uygulamasının rasyonelleştirilmesine yönelik çalışma yapılması

 2. İş mahkemelerinde açılan davalarda emsal ücretin objektif bir şekilde belirlenmesine katkı sağlayacak çalışma yapılması

 3. İşçilerin bir yıldan fazla süren çalışmalarına ilişkin işverence yapılan bildirimlere yönelik itiraza ilişkin zamanaşımı süresinin gözden geçirilmesi

Adalet Bakanlığı

ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı)

TOBB,

TİM,

TÜSİAD,

YASED, MÜSİAD, İşçi ve işveren konfederasyonları,

ilgili diğer kurum kuruluş ve STK'lar

Haziran 2016

 • Çalışma Raporunun hazırlanması

Aralık 2015

 • İlgili mevzuat değişikliği çalışmalarının tamamlanarak teknik komite sekretaryasına gönderilmesi Mayıs 2016

2

Meslek edindirme kursları ve mesleki eğitim merkezlerine ilişkin uygulamada yaşanan sorunlara çözüm yollarının aranması

Mevzuat Değişikliği

 1. İŞKUR ve diğer kurumlar tarafından verilen mesleki eğitimler Ulusal İstihdam Stratejisi ile Mesleki Eğitim ve Strateji belgesi ışığında gözden geçirilmesiyle, odaların mesleki eğitim sisteminin temelinde yer aldığı bütüncül bir mesleki eğitim mekanizması oluşturulması

 2. UMEM vb. mesleki eğitim kurslarını daha cazip hale getirmek için kursiyerlerin uzun vadeli sigorta primlerinin karşılanması suretiyle kurs süresinin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılması

 3. Aynı meslekte çalışacak kursiyerlere kurs açılabilmesi için getirilmiş olan asgari kişi sayısı ve eğitim saati gibi sınırlamaların gözden geçirilmesi

 4. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenen kurslara mesleki eğitim alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının katılımlarının sağlanması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


MEB, İŞKUR, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, MYK, TESK ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar

Mayıs 2016

 • Mevzuat değişikliği çalışmalarına yönelik görüş ve önerilerin toplanması Aralık 2015

 • Mevzuat değişikliğinin tamamlanması Mayıs 2016

3

Çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışanlardan işe başlamadan önce mesleki eğitim almaları zorunlu olanların eğitimlerini düzenleyen Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü için çalışma yapılması

Mevzuat değişikliği

 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 17/3 ile “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.” hükmü getirilmiş ve bu yükümlülük 30/12/2012 tarihi itibariyle başlamıştır. Diğer taraftan bu hükmün ne şekilde uygulanacağına dair 13/07/2013 tarihli “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” 6/2 maddesiyle" Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara verilecek en az 32 saatlik eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir." hükmü getirilmiştir. Kanunun yürürlük tarihinden sonra işe alınacaklar için Yönetmelikle öngörülen eğitimin süresi 150 saat ile 1000 saat arasında değişmekte olup, hem eğitimin yüksek maliyeti hem de eğitim verecek yeterli kurum bulunamadığından işletmelere personel temin edilememekte ve üretim aksamaktadır. Yapılacak değişiklik ile, 40 saatlik bir eğitim verilerek boş kadroların doldurulabilmesi, böylece istihdam ve üretimin artırılması

 2. Eğitime tabi tutulacakların almış oldukları eğitimlerin çalışacakları branşlarda olmaması halinde branş eğitimi almaları gerekmektedir. Bu kapsamda modül eğitimlerinde branşlara yönelik eğitimlere ağırlık verilmesi

 3. Mesleki eğitim merkezleri tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına 1/1/2013 tarihinden sonra sigortalı olan personel katılamamaktadır. Bu kapsamda söz konusu aksaklığı gidermek üzere ilişkin düzenleme yapılması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


MEB,

İŞKUR, MYK

TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED, TESK, İşçi ve İşveren Kuruluşları

Mayıs 2016

 • Mevzuat değişikliği çalışmalarına yönelik görüş ve önerilerin toplanması Aralık 2015

 • Mevzuat değişikliğinin tamamlanarak Teknik Komite sekretaryasına iletilmesi

Mayıs 2016

4

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin sigorta şirketlerince sigortalanmamaları ya da çok yüksek bedellerle sigortalanmaları konusunda çalışma yapılması

Görüşmeler için uygun platform hazırlanması


Devlet Sigorta kuruluşları ile sigortalama açısından sorun yaşayan işletmeleri bir araya getirerek soruna çözüm geliştirilmesi

Hazine Müsteşarlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar,

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD


Nisan

2016

 • Sorunların tespit edilerek gerekli çalışmaların tamamlanması ve Teknik Komite Sekretaryasına gönderilmesi

Mart 2016

5

5996 sayılı yasa kapsamında istihdamı zorunlu personel (mühendis, gıda mühendisi, veteriner v.b.) ücretlerinin meslek kuruluşlarınca belirlenmesi nedeniyle işverenlerin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapılması

Mevzuat Değişikliği

İstihdamı zorunlu olan personelin ücretlerinin meslek odalarınca belirlenen asgari ücret uygulamasının gözden geçirilmesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İlgili kurum ve kuruluşlar,

İşçi ve İşveren Örgütleri, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD

ilgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar

Mayıs 2016

 • Mevzuat değişikliği çalışmalarına yönelik görüş ve önerilerin toplanması Aralık 2015

 • Mevzuat değişikliğinin tamamlanarak Teknik Komite sekretaryasına iletilmesi

Mayıs 2016

6

Güvenceli ve esnek çalışma modelinin uygulanabilirliğine ilişkin çalışma raporu hazırlanması

Çalışma Raporu

İş Kanunu’ndaki esnek çalışma biçimleri ile ilgili, uygulama ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör temsilcilerinin beklentilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlanması

TOBB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, TESK işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar

Mart

2016

 • İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş ve önerilerin alınması Aralık 2015

 • Çalışma Raporunun hazırlanarak Teknik Komite Sekreteryasına gönderilmesi Mart 2016

7

İş Kanunu’nun alt işverenliğe ilişkin hükümlerinin uygulanmasında yaşanılan sıkıntıların giderilmesine yönelik değerlendirmelerin yapılması

Çalışma Raporu ve Mevzuat değişikliği

“Alt İşveren Yönetmeliği” işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilerek aksayan hususların değiştirilmesine yönelik çalışma yapılması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar

Haziran 2016

 • Mevzuat değişikliği çalışmalarına yönelik görüş ve önerilerin toplanması Aralık 2015

 • Mevzuat değişikliğinin tamamlanarak Teknik Komite sekretaryasına iletilmesi

Mayıs 2016

8

İş Kanunu’nun yıllık ücretli izinlerin daha kısa sürelere bölünebilmesine ilişkin gözden geçirme çalışması.

Çalışma Raporu ve Mevzuat Değişikliği

İş Kanununun yıllık ücretli iznin uygulanması maddesindeki “tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere” hükmü korunmak kaydıyla kalan sürelerin bölünmesine olanak tanıyan çalışma yapılması


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar

Haziran 2016

 • İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş ve önerilerin alınması

Ekim 2015

 • Çalışma Raporunun hazırlanarak Teknik Komite Sekretaryasına gönderilmesi Aralık 2015

 • Mevzuat değişikliğinin tamamlanarak Teknik Komite sekretaryasına iletilmesi

Mayıs 2016
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) iconEĞİTİm planlama ve koordinasyon kurulu

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) iconPara-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’ndan

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) iconAkbank t. A.Ş ve ak yatirim menkul değerler a.Ş. Sermaye piyasasi...

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) icon2. Sürekli İyileştirme (Kaizen)

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) iconFırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (fatiH) Projesi...

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) iconDers Programı Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) iconProje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) iconTürkiye'de eğitimi geliştirme amacıyla yapılan çalışmaların büyük...

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) icon2018 BİLİmsel araştirma projeleri koordinasyon biRİMİ koordinatöRLÜĞÜ...

Yatirim ortamini iYİLEŞTİrme koordinasyon kurulu (YOİKK) iconYapılacak işleri belirleme ve planlama, örgütleme, gerekli kaynakları...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev