T. C. Kandira belediye başkanliğIkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
T.C.

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik İşleri Müdürlüğü
TEMİZLİK İŞLERİ DESTEK PERSONEL

HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KONU :
5393 sayılı Belediye Kanunun 14.ncü maddesi gereği; Belediyemizin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerin; etkin, ekonomik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi amacı ile istihdam edilmek üzere “Destek Personel Hizmet Alımı” işidir.
2- AMAÇ ve KAPSAM :

Belediyemiz Hizmet Binalarının temizlik işlerinin yapılması, İlçemiz sınırları dâhilindeki tüm cadde, sokak, meydan, park ve pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması, çöplerin toplanması ve nakledilmesi, amacı ile Temizlik Personeli,

Temizlik işlerinde kullanılan araçlarının sevk ve idaresi için yeterli ehliyete sahip şoför,
3-TANIMLAR
İDARE : Kandıra Belediyesi

YÜKLENİCİ : İşi Yapmaya İstekli / Hak Kazanan Firma

HİZMET :Yüklenicinin Vereceği Hizmet
4-İŞİN SÜRESİ
İşin süresi, 01.10.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasını kapsamaktadır.
5-PERSONEL SAYISI, GÖREV TANIMLARI VE YETKİNLİKLER
5.1 Personel Sayısı : 20


Sıra No

Personel Unvanı

Adet

1

Temizlik Personeli

20

Toplam

20


5.2- GÖREV TANIMI VE YETKİNLİKLER
5.2.1 Belgelerle İlgili Genel Şartlar
Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak elemanlar için aşağıda istenilen belgeler işe başlama tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde idareye teslim edilecektir.

 • T.C. vatandaşı olmak

 • Sertifika veya diplomalarının onaylı sureti.

 • Nüfus cüzdan fotokopisi

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 • Sabıka kaydı

 • İki adet vesikalık fotoğraf.

 • İkametgâh belgesi.

 • Sigorta kartı veya işe giriş bildirgesi.

 • 6 adet için Sürücü Belgesi fotokopisi

 • Sağlık Raporu,

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacaklara Ait Sağlık Raporu (Yönetmeliğin EK-1 tablosundaki işler için)5.2.2- TEMİZLİK PERSONELİ
5.2.2.1- Temizlik Personeli Görev Tanımı

5.2.2.1.1- Hizmet Binalarının zeminin süpürülmesi, paspaslanması, oda veya birimlerde bulunan malzemelerin silinmesi

5.2.2.1.2- çöplerinin türlerine göre toplanması ( tıbbi atıkların ayrı ) ve taşınması,

5.2.2.1.3- Tuvalet ve lavaboların yıkanıp temizlenmesi, temizlik malzemelerinin kontrol edilerek eksilenlerin tamamlanması

5.2.2.1.4- İlçemiz sınırları dâhilindeki tüm cadde, sokak, meydan, park ve pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması çöplerin toplanması ve nakil edilmesi,

5.2.2.1.5- İdarece ihale konusu işle uyumlu benzer türde bulunan temizlikle ilgili tüm diğer görevlilerin yapılması belirttiği görevleri yapar

5.2.2.1.6- Kullanacağı araç için yeterli ehliyete sahip olmak

5.2.2.1.7- Müdür veya birim sorumlusu tarafından verilen işleri yerine getirmek

5.2.2.1.8- Aracın muayene bakım zamanlarını gerekli personellere bildirmek

5.2.2.2- Hizmet Binaları Temizlik Personeli Yetkinlikler

5.2.2.2.1- En az ilköğretim mezunu olmak.


6-GENEL HÜKÜMLER
6.1- Göreve başlamış personel, daha sonra iş disiplinine uymayan hareket göstermesi halinde idarenin talebi üzerine yüklenici tarafından değiştirilecektir.

6.2- İdare, yüklenicinin çalıştıracağı personeli yeterli görmediği takdirde gerekçe göstermeden değiştirme hakkına sahiptir.

6.3- Haftalık çalışma süresi 45 (kırkbeş) saattir. 4857 Sayılı İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4.ncü maddesi gereği haftalık çalışma süreleri İdare tarafından düzenlenecektir. Haftalık 45 saat’lik çalışma sürelerini aşmamak kaydı ile farklı vardiya ve saatlerde rotasyonlu olarak çalıştırabilecektir. İdare, hazırladığı çalışma programına göre Yüklenici Personellerinin haftalık izin günlerini farklı günlerde düzenleyebilir.

6.4- Çalışanların iş güvenliği sorumluluğu yürürlükteki iş kanunu çerçevesinde tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre personeli için gerekli eğitimleri verecektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yazılı tebliğleri düzenleyerek Personeline imza karşılığı tebliğ edecek ve özlük dosyasında muhafaza edecektir. Ayrıca bir onaylı örneğini İdare yetkilisine ilgili personelinin dosyasına konulmak üzere teslim edecektir.

6.5- İhale konusu işlerde çalıştırılacak personelin işe başlaması ve işine son verilmesi İdare’nin onayı ile olur. Yüklenici, işe başlatacağı personelleri İdarenin onayı olmadan işe başlatmayacaktır. Yüklenici, İhale Sözleşme süresince İdare işinde çalışmaya başlamış ve devam etmekte olan personel/personelleri işten uzaklaştırmak istemesi veya iş ilişkisini sona erdirmek istemesi durumunda, İdare’ye en az bir hafta önceden gerekçesini yazılı olarak tebliğ etmek ve onay almak zorundadır. Yüklenici, İdare işinin aksamaması için işten ayrılan personelin yerine muadili yeni personeli boşluğa meydan vermeksizin İdarenin onayına müteakip işe başlatmakla yükümlüdür.

6.6-İş yerinde işe başladığı günden itibaren en az 1 (bir) yıl çalışmış olan işçilere ücretli izin verilir. İzin Hakları 4857 Sayılı Yasanın 53. maddesine göre verilir.

6.7- İşçinin evlenmesi halinde 5 (beş) gün izin verilir. İşçinin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümünde 3 (üç) gün izin verilir. Eşinin doğumunu belgeleyen işçiye 2 (iki) gün izin verilir. Doğum yapan kadın işçi için ise 4857 Sayılı Kanunun 74. Maddesi hükümleri uygulanır.

6.8- Çalışacak olan personel, idarenin denetim ve koordinasyonunda, ilgili mevzuat hükümlerine ve idarenin belirleyeceği talimat ve prensiplere göre çalışmakla yükümlüdür. Belirtilen hükümlere uyulmaması halinde Madde 12.2’de “Disiplin Ceza Cetveli”nde belirtilen cezalar uygulanacaktır. Parasal kesintiyi ifade eden cezalar yüklenicinin hak edişinden kesilir, yüklenici firma bu cezayı ücret ödemesine ilişkin bordroda personele yansıtır. Ceza cetvelinde belirlenmemiş haller için 4857 Sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

6.9-Yüklenici tarafından temin edilen personel, İdarenin yetkili kıldığı amirler tarafından verilecek her türlü emir ve direktifleri yerine getirecektir.

6.10- Kandıra Belediyesi bünyesinde görev yapan personel başka kurumlarda çalıştırılmayacaktır.

6.11- Yüklenici, personelleri kendilerine emanet çalıştıkları yerlerin, kullandıkları araç ve gereçlerin, malzemelerin tertip, düzen ve temizliğine özen göstereceklerdir. İhmal, dikkatsizlik,

Tedbirsizlik, kötü niyet, trafik cezası ve işverence işin gereği alınmış tedbirlere riayetsizlik ve hatalı kullanım nedeniyle işveren ve üçüncü kişilere karşı verecekleri hasar ve zarardan sorumludurlar. Söz konusu tüm zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

6.13- İş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan her tür davada işçi lehine mahkemece hükmedilebilecek tazminattan da Yüklenici sorumlu olacaktır. İş sahibinin davada muhatap gösterilmesi halinde de söz konusu olabilecek her türlü ceza ve tazminat bedelinden Yüklenici sorumlu olacaktır.

6.14- Yüklenici personellerinin devam izlenimleri ile ilgili her türlü takip ve kontrol işlemleri idare tarafından gerçekleştirilecektir. Buna göre, oluşturulacak günlük devam izlenimi çizelgesi ile personelin işe zamanında gelip gitmesinin kontrolü İdare tarafından yapılacaktır.

6.15- Vardiyalı personelin; çalıştığı günler puantaj da (X), hafta tatili (H), resmi ve dini bayramlar (B), raporlu günler (R), ücretsiz izinli (İ), vizite (V) olarak gösterilir. Bayram ve tatil günleri hariç Kamu çalışanlarının hükümetçe idari izinli sayıldığı günlerde (bayram-tatil arası veya tatil-bayram arası) hizmet akışının kesintiye uğramaması için çalıştırılan personel, puantaj da (X) olarak gösterilir.

6.16- İşçi personele herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile istirahat verilmesi halinde raporun SGK tarafından ödenmeyen ilk iki günü idarece çalışmış gibi sayılarak personele ödenmek üzere hak edişle birlikte ödenir. Peş peşe veya bir ay içerisinde birden fazla istirahat raporu alınması halinde raporun süresine bakılmaksızın yalnızca ilk iki günlük istirahat için ücret ödemesi yapılır. Yükleniciden yazılı olarak talep edecektir.

6.17- Personel, “Personel Günlük Devam İzleme Formu”nun ilgili birim müdürü tarafından onaylanmasından sonra izin veya viziteye çıkabilecektir. Personele sağlık sunucusu tarafından rapor verilmesi halinde rapor personel tarafından birim Müdürüne ibraz edilecek ve müdürlük, raporu yüklenici firmaya aynı gün gönderecektir. Rapor ay sonunda puantaj eklerinde gösterilecektir.
7-YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
7.1-Temsilci ile ilgili iletişim bilgileri ilk hak ediş dönemi sonuna kadar idareye yazılı olarak bildirilecektir.

7.2-Yüklenici, çalışacak olan personelin maaş bordroları ve sigorta bildirgelerini idareye vermek zorundadır.

7.3-Çalışacak personelin SGK ve Maliye ile diğer kamu kuruluşlarına ait ödenti ve mükellefiyetleri yükleniciye ait olacaktır. Pirim vergi, her çeşit ceza v.b. işlem ve giderlerinden İdarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7.4-Personelin çalışma esnasında uğrayacağı kaza ve olaylardan doğacak idari, hukuki, mali ve benzer neticelerden doğacak zararlardan, doğrudan doğruya yüklenici sorumludur.

7.5-Personelin işten ayrılması halinde; tüm yasal hakları kanun hükümleri doğrultusunda Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

7.6-Yüklenici göreve başladığı tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumuna uygun olarak hazırlanmış sigorta işlemlerinin tamam olduğunu belirtir belge ve sigorta kartlarını yönetime ibraz etmek zorundadır.

7.7--Yüklenici firma yürürlükteki SGK mevzuatı ve İş Kanunu hükümlerine göre çalıştıracağı personelin her türlü özlük haklarını karşılamak zorundadır.

7.8- İşten ayrılan veya çıkartılan (iş akdi feshedilen) personelin 4857 sayılı iş kanunundan doğan bütün haklarının (kıdem, ihbar vs.) ödenmesinden yüklenici firma sorumludur.

7.9-Yüklenici verilen hizmetin aksamasına mahal vermeden çalıştırdığı işçilere oryantasyon (İşe Uyum) eğitimi verecektir.

7.10- Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun 6.ncı maddesi gereği hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

7.11- Personellerin kullanacağı araç, gereç ekip, ekipman, kıyafet v.s malzemeler firma tarafından karşılanacak. Bu konu ile ilgili açıklamalar, malzemeler ve özellikleri aşağıda listelenmiştir;

- Yüklenici işe başladığı tarihten itibaren her personeline yağmurluk, ağız koruyucu maske ve eldivende verilecektir.

- Elbiselerin sırt kısımlarında KANDIRA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ amblem ve ismi yazacaktır.

- Çalışma işçilerin elbiselerinde fosforlu bant olacaktır.

- Çalışma sırasında tüm personelin kıyafeti düzgün, temiz ve personel tıraşlı olacak, halka her zaman anlayışlı ve saygılı davranacaktır.Sıra No

Malzemenin Adı

Özellikleri

Adet

1

Pantolon

Pantolon beli arkadan lastikli olacak, kumaş yıkandığında çekmez özellikte olacaktır.

40

2

Sweet- Shırt

İşçiler için sweet- shırt saks turuncu %100 pamuklu, kotella fitilli kumaştan imal edilecektir.

40

3

Mont

İşçiler için mont saks turuncu %100 pamuklu, kotella fitilli kumaştan imal edilecektir.

40

4

Yağmurluk

İyi kalitede olacaktır.

40

5

Bere

%100 pamuklu olacaktır.

40

6

Kışlık İş Ayakkabısı

Saya vidala deriden altı lastik iyi kaliteden çelik burunlu, muflonlu ve bağcıklı olacaktır.

20

7

Lastik Çizme

Astarlı ve uzun konçlu 1. Kalite TSE uygun olacaktır.

14

8

Ağız Maskesi

TSE standartlarında olacaktır.

1260

9

Eldiven

TSE standartlarında olacaktır.

12608-PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI
8.1- . Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; “İhale konusu işin kapsamında yer alan iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır. Buna istinaden istekliler aşağıda belirtilen ücret hesaplamaların tamamında sigorta risk prim oranını % 2 olarak hesaplayacaktır.


Bu işe ait sözleşmenin uygulanmasında çalıştırılacak personele ödenecek ücret :

Temizlik Personelinin alacağı ücret brüt asgari ücret olarak hesaplanacaktır.
9- İSTİHKAK ÖDEMELERİ
9.1- Yüklenici aylık hakkedişe esas belgelerini her ayın ilk mesai günü idareye teslim edecektir. İdare; kontrol edilen hakkediş tutarından ilgili aya ait “Net Ödenecek Maaş” tutarına tekabül eden meblağı her ayın 01’i ile 05’i arası Yüklenicinin çalışmış olduğu bankanın Kandıra Şubesinde açacağı hesaba ödeyecektir. Yüklenici de ödemeye müteakip aynı gün personel maaşlarını banka hesaplarına ödemek zorundadır.

İdare tarafından gerekli görüldüğü hallerde; kontrol edilen hakkediş tutarından ilgili aya ait “Net Ödenecek Maaş” tutarına tekabül eden meblağı her ayın 01’i ile 05’i arası personel maaşlarını banka hesaplarına ödenecektir. Personellerin maaş ödemelerinin ardından yüklenici firmanın hak edişinden kalan meblağ Yüklenici Firmaya ödenecektir.

9.2 Elden ücret ödemesi kesinlikle olmayacaktır. Bunun yerine işçilere bankada her bir işçi için ayrı hesap numarası açtıracak ve bankamatik kartı verecektir. Personelin maaş hesap işlemlerini takip ve kontrol edebilmeleri için Yüklenicinin çalışmış olduğu bankanın Kandıra ilçesinde bulunan şubesinde açılacak banka hesapları ile maaş ödemeleri yapılacaktır.

9.3- İstihkak ödemesinde istenen belgeler

-Fatura

-Çalışan Personel Puantajı

-Çalışan Personel ücret bordrosu(Yükleniciye ait kaşe ve imza bulunması)

-Dönem içinde yapılan cezai uygulamalarla ilgili tutanaklar

-Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ve SGK İl Müdürlüğünden borcu olmadığına dair alınacak belgeler

- Aylık sigorta prim bildirgesi,(SGK tarafından onaylı)

- SGK ve işsizlik sigorta kesintisi yatırma belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti)

- İşçi ücretleri bordro tutarının her işçi adına ayrı ayrı olmak üzere bankaya yatırıldığına dair banka dekontları (asıl)

-Ödeme evrakının tamamı her türlü denetimde ibraz edilmek üzere kuruluşta saklanacaktır.
10-CEZALAR VE KESİNTİLER

10.1-Teknik Şartnamenin 9.1.ncu maddesinde düzenlenen; personel maaş ödeme şartlarını süresi içinde yerine getirmeyen Yükleniciye; geciktirilen her takvim günü için sözleşme bedelin % 1’i oranında ceza tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk ettirilen ceza hak edişinden kesilecektir.

Personel maaş ödeme şartlarının süresi içinde yerine getirilmemesi durumunun ikinci defa tekerrürü halinde İdare sözleşmeyi tek taraflı bildirimsiz olarak fesih edecektir.

10.2- Yüklenici tarafından ödenmeyen işçi alacakları hususunda, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38.maddesi uygulanacak olup, ödenmeyen işçi alacaklarını yüklenicinin hak edişinden mahsup ederek hak sahiplerine ödemeye İdare yetkilidir. Yüklenici, İdare’nin bu tasarrufundan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.

11-KOORDİNASYON

11.1- Teknik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar ile Mali hususlar, İhale Yetkilisi Müdürlüğün ilgili birimleri ile Yüklenici arasında sağlanacaktır.

12-DİĞER HUSUSLAR
12.1- Yüklenici sigortasız işçi çalıştıramaz. Çalıştırdığı tespit edildiği takdirde, teminatı gelir kaydedilerek, ihale sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir.
12.2- Disiplin Ceza Cetveli

Sıra No

Cezayı gerektiren haller

Verilecek Ceza

1.

2. tekrar

3.tekrar

4. tekrar

1

a) Bir ay içinde mazeretsiz olarak 1 saat işe geç gelmek. İşyerini terk etmek veya erken paydos etmek

İhtar

Sözleşme bedelinin (yüzbinde üçü)

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih2

a) İzinsiz ve mazeretsiz olarak ayda 1 kez herhangi bir tatil gününü takip eden 1 işgünü işe gelmemek.

Sözleşme bedelinin (yüzbinde üçü)


Fesih


 

 

b) İzinsiz ve mazeretsiz olarak l ayda tatil gününü takip eden iş günlerinde 2 defa işe gelmemek


Fesih


 

 

 

3

İzinsiz ve mazeretsiz olarak 2 iş günü üst üste işe gelmemek.

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih

 

 

4

İzinsiz ve mazeretsiz olarak 1 ayda 3 iş günü işe gelmeme

Bildirimsiz fesih

 

 

 

5

Kendisini hasta göstererek 1 ayda iki kez viziteye çıkmasına rağmen (ilaç almak hariç) doktordan raporu getirmemek, iş saatlerinde ziyarete gitmek, misafir ağırlamak

İhtar

Sözleşme bedelinin (yüzbinde beşi)

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih

6

İşe alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmek, işyerinde veya işbaşında alkol veya uyuşturucu almak, işyeri aracını alkollü kullanmak.

Fesih

 

 

 

7

İş saatinde yapması gereken işi yapmamak ve özel işle uğraşmak

İhtar

Sözleşme bedelinin (yüzbinde beşi)

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih

8

 İş saatlerinde işyerine ait malzeme, alet, araç ve personelle özel işini yapmak, yetkisi dışında başka iş yapmak, mecbur kalmadıkça merci atlamak

 

Sözleşme bedelinin (yüzbinde beşi)

 

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

 

Fesih

 

9

İş saatlerinde arkadaşlarını gereksiz yere meşgul etmek, kaba davranmak, şarkı, türkü söylemek, bağırarak konuşmak, uyumak, işini yapanlara veya amirlerine zorluk çıkartmak

İhtar

Sözleşme bedelinin (yüzbinde beşi)

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih

10

İşyerinde ve iş saatinde amirlerine hakaret etmek

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih

 

 

11

İşçiyi işyeri, işveren, vekili yahut müşterilerle diğer işyeri sahiplerine ve bunların çalışanlarına karşı kışkırtmak

1 yevmiye ceza kesimi. Sözleşme bedelinin (yüzbinde beşi)

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih

 

12

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamak, çalıştığı işyeri ile işyerinde bulunanların güvenlik ve sağlıklarını tehlikeye sokmak,

Fesih

 

 

 

 

 

b) İşyerinde kavga etmek veya kavgaya sebep olmak

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih

 

 

 

13

Rüşvet almak - vermek ve aracılık etmek, işverenin ve çalıştığı işyerinin sırlarını açıklamak, hırsızlık yapmak, işyerinde kumar oymak, oynatmak

Fesih

 

 

 

 

 

14

Görevi ile ilgili işleri yapmamak, emirleri dinlememek, yapması gereken işleri yapmış gibi göstermek ve görevi ihmal etmek

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih 

 

 

 

15

Görevi esnasında çalışma arkadaşlarına veya vatandaşlara sözlü hakarette bulunmak, kavgaya sebep olmak veya kavga etmek

2 yevmiye ceza kesimi. Sözleşme bedelinin (yüzbinde6onu)

Sözleşme bedelinin (yüzbinde yirmisi)

Fesih
16

İşyeri alet, araç ve malzemesini hor kullanmak, bakımını yapmamak, hasara uğramasına sebep olmasında

 

  

 

 

 

a) İhmali halinde

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih

  

 

b) Ağır ihmal veya kasıt halinde

Fesih

  

  

 

17

Yapması gereken işte, amirinin ikazına rağmen direnmek.

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih 

 

 

 

18

İşe gelmeyen başka işçinin yerine imza atarak onu gelmiş gibi göstermek

2 yevmiye ceza kesimi. Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih 

 

 

 

19

Amirleri, iş arkadaşları, iş sahipleri ile bunların çalışanları hakkında ağır ithamlarda bulunmak, bunlar hakkında yalan ve iftirada bulunmak

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih

 

 

 

20

Görevi ile ilgili olarak ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlardan yardım veya ödünç para almak

Sözleşme bedelinin (yüzbinde beşi)

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu).

Fesih 

 

21

İşyerindeki şahısların tehlikeye maruz kalmaları halinde gereken yardımı yapmamak

Fesih

 

 

 

 

 

22

İşyeri malzeme ve araçlarının tehlikeye maruz kalmaları halinde yardım etmemek

Sözleşme bedelinin (yüzbinde beşi)

Sözleşme bedelinin (yüzbinde onu)

Fesih 

 

23

İşyerine kravatsız ( Büro personeli için yaz ayları hariç) iki günlük sakal veya uygun olmayan kıyafetle gelmek

Sözleşme bedelinin (yüzbinde üçü)

Sözleşme bedelinin (yüzbinde beşi)

 

 Fesih

 

24

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yangın çıkmasına sebep olmak, Sabotaj yapmak, teşebbüs etmek veya başkalarını teşvik etmek

Fesih

 

 

 

 

 

25

Yukarıda sayılan eylemler dışında kalıp da idare tarafından suç sayılan ve cezalandırılması gereken benzer fiillere yine suçun ağırlığı dikkate alınarak ihtardan işten çıkarmaya kadar cezalar verilebilir.

26

Ayrıca, işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesindeki hususlara uyulmaması durumunda işverenin hakları saklıdır.

İş bu şartname 12 (oniki) maddeden ibaret olup, bir nüsha olarak tanzim ve imza altına alınmış ve ihale dokümanının ayrılmaz bir parçasıdır.

Mehmet Kamil ŞEN

Temizlik İşleri Görevlisi

O N A Y

…/ … / 2014

Yasin ERGÜN

Temizlik İşleri Müdür v.

Temizlik İşleri Destek Personel

Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi Sayfa /


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconT. C. KÜÇÜKÇekmece belediye başkanliğI

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconT. C. SİVerek belediye başkanliğI

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconT. c aliAĞa belediye başkanliğI

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconT. C. Elmadağ belediye başkanliğI

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconT. C. Kemalpaşa belediye başkanliğI

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Kandira belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev