Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar



kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
YÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ : 10/06/2017

KARAR NO : 160

Türkiye Karate Federasyonu

Disiplin Talimatı

Birinci Bölüm
Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar
Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı; spor ahlakı ve disiplinine uygun olarak, Karate faaliyetlerinde disiplini sağlamak, ulusal ve uluslar arası mevzuata ve teamüllere uygun olarak disiplin suçu teşkil eden söz ve fiilleri belirlemek, Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2- Bu talimat; Türkiye Karate Federasyonuna bağlı tescilli kulüpleri, yöneticileri, sporcuları, hakemleri, antrenörleri, temsilcileri ve karate sporunda görevli diğer kişileri kapsar. Spor faaliyetlerinden aralıksız üç yıl ayrılmış kişiler hakkında takibata geçilmez.
Dayanak

Madde 3 - Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19-/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4 - Bu talimatta geçen;

Genel Müdürlük  : Spor Genel Müdürlüğü’nü,

Federasyon : Türkiye Karate Federasyonu’nu (TKF),

Yönetim Kurulu : Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu’nu,

Başkan : Türkiye Karate Federasyonu Başkanı’nı,

Genel Sekreter       : Türkiye Karate Federasyon Genel Sekreteri’ni,

Tahkim Kurulu : Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nu,

Disiplin Kurulu- Kurul : Türkiye Karate Federasyonu Disiplin Kurulu’nu,

Kulüp                       : Türkiye Karate Federasyonunda tescilli spor kulüplerini,

Kuruluş        : Türkiye Karate Federasyonunda tescilli olmayan Karate ile

ilgili tüzel kişileri,

Yönetici : Karate etkinliklerinde görevli idari, teknik elemanları, karate

kulüplerinin yönetiminde görev alanları, kulüp temsilcilerini,

kulüpler tarafından görevlendirilen veya kulüplerin herhangi

bir kademesi ya da branşında seçim veya atama ile görev
yapanları, antrenörleri, hakemleri, gözlemci ve temsilcileri,

WADA : Uluslararası Anti-Doping Ajansını ifade eder.

İkinci Bölüm

Disiplin Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Disiplin Kurulu

Madde 5- (1) Disiplin Kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
(2) Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağırılarak kurul tamamlanır.
(4) Disiplin Kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve diğer görevli kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.
(5) Disiplin Kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon Başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.
(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içerisinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Üçüncü Bölüm

Disiplin Cezaları ve Ceza Tanımları

Disiplin Cezaları

Madde 6 - Bu talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları; ihtar, müsabakadan men, hak mahrumiyeti, para cezası, tescil veya lisans iptali, puan indirme ve alt lige indirme cezalarıdır.

a- İhtar Cezası

Kulüp veya ilgililerin ceza konusu işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve aynı davranışı tekrarlamamaları için kendilerine yazılı olarak yapılan bildirimdir.

b- Müsabakadan Men Cezası

Teşekkülün veya sporcunun ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmaktan men edilmesidir.
b.1. Süreli Müsabakadan Men Cezası

Teşekküllerin veya sporcuların bir aydan az ve beş yıldan çok olmamak üzere müsabakadan men edilmesidir.
b.2. Sürekli Müsabakalardan Men Cezası

Teşekkülün veya sporcunun, disiplin talimatının Müsabakadan Men Cezası başlıklı bölümünde yazılı faaliyetlerinden sürekli olarak men edilmesidir.

c- Hak Mahrumiyeti Cezası

Kişilerin, antrenörlük, menajerlik, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, masörlük yapmaktan, Federasyon Yönetim ve Kurullarında görev almaktan veya kulüp yada kuruluşun yöneticisi, idari veya teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev almaktan, sayılanlar dışında ne ad altında olursa olsun karate müsabakalarına görevli olarak iştirak etmekten, kulüp yada kuruluş mensubu olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmak veya yazışmaktan men edilmesidir.
c.1. Süreli Hak Mahrumiyeti

Kişilerin disiplin talimatının Hak Mahrumiyeti Cezası başlıklı bölümünde yazılı faaliyetlerinden bir aydan az, beş yıldan fazla olmamak üzere men edilmesidir.
c.2. Sürekli Hak Mahrumiyeti

Kişilerin disiplin talimatının Hak Mahrumiyeti Cezası başlıklı bölümünde yazılı faaliyetlerinden sürekli olarak men edilmesidir.
d- Para Cezası

Karate ile ilgili olarak, asgari ve azami para cezası hadleri her yıl yönetim kurulunca tespit edilir. Disiplin Kurulu, olayın mahiyetine göre vereceği diğer cezalara ilaveten para cezası da verebileceği gibi yalnızca para cezasına da hükmedebilir. Para cezası federasyona gelir kaydedilir.
Para cezasının tebliğinden itibaren üç ay içinde ödenmemesi halinde verilen ceza tescil iptali cezasına dönüşür. İlgilinin talebi halinde para cezası 6 eşit taksit halinde ödenebilir.
e- Puan İndirme Cezası        

Karate Federasyonuna bağlı olarak düzenlenen organizasyona katılan bir takımın puanlarından, Disiplin Kurulunca belirlenecek miktarda puanın düşürülmesidir.
f- Tescil veya Lisans İptali Cezası

Kulübün, sporcunun, antrenörün, gözlemcinin, hakemin ve ilgili kişinin disiplin cezasını gerektiren bir eyleminden dolayı federasyonla ilişiğinin kesilmesi ve karate faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır.
g- Bir Alt Lige indirme Cezası

Bu talimat hükümlerine göre ceza alan takımın bir alt lige düşürülmesidir.
Ceza Sürelerine Ait Esaslar

Madde 7 - Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. 1 ay 30 gün ve 1 yıl 365 gün olarak hesaplanır.
Uygulanması mümkün olmayan küsuratlı ceza aynı birimde aşağı yuvarlanılarak hesaplanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8 - Kurul, bu talimatta yer almayan eylemler hakkında, Spor Genel Müdürlüğünün, Ulusal ve Uluslararası Karate Federasyonlarının yönetmelik ve kurallarına göre de karar verebilir. Söz konusu kuralların ihlalini bilmemek mazeret olarak kabul edilemez.
Disiplin Talimatına veya yukarıda birinci fıkrada belirtilen düzenlemelere; aykırı hareket edeni cesaretlendiren, yardım eden kişi de ihlal eden gibi cezalandırılır.

Dördüncü Bölüm

Ağırlaştırıcı ve Hafifletici Sebepler

Teşebbüs

Madde 9 - Suçun teşebbüs derecesinde kaldığı hâllerde, tayin olunan ceza yarısına kadar indirilebilir.
Tahrik

Madde 10 -Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde, tayin olunan ceza üçte birine kadar indirilebilir.
Tahrik sonucu işlenen fiillere ait sürekli müsabakalardan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezaları, üç yıldan beş yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasına çevrilebilir.

Takdiri Hafifletici Sebepler

Madde 11- Disiplin Kurulu, diğer tüm indirim sebeplerinden ayrı olarak, cezayı azaltacak takdiri sebepleri de dikkate almak suretiyle cezanın yarısına kadar indirim yapabilir.
Tekerrür

Madde 12 - Ceza aldığı sezon içerisinde aynı konuda cezayı gerektirir eylemde bulunanlar için tayin edilecek ceza, yarısı nispetinde arttırılır.
İçtima

Madde 13 - Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılıp birlikte hükme bağlanır.
Suçun Yabancı Ülkede İşlenmesi

Madde 14 - Bu Talimata göre müsabakalardan men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar yabancı ülkede işlendiği takdirde, tayin edilecek cezalar yarısı nispetinde arttı

Beşinci Bölüm

Tahkikat ve Ceza Zamanaşımı

Tahkikat Zaman Aşımı

Madde 15 - Olay tarihinden itibaren, ihtar cezasını gerektiren fiillerde altı ay, süreli müsabakalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde iki yıl, sürekli müsabakalardan men ve sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde ise beş yıl geçmesine rağmen disiplin kuruluna sevk edilmemiş olaylarla ilgili tahkikat yapılamaz.
Ceza Zaman Aşımı

Madde 16- İhtar cezaları altı ay, süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları iki yıl içerisinde infaz edilmezse ortadan kalkar.
Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın ilgiliye tebliğ edildiği günden işlemeye başlar.

Tahkikat ve Ceza Zaman Aşımının Kesilmesi

Madde 17- Disiplin Kurulunun tahkikat ile ilgili işlemleri başlatması, ilgili hakkında ceza dosyasının bulunması halinde sonucun beklenmesi veya cezaya karar vermesi, tahkikat zamanaşımını, kararın infazına dair her tür işlem de ceza zamanaşımını keser.
Ceza infazının herhangi bir suretle kesildiği durumlarda, süre kaldığı yerden devam eder.


Altıncı Bölüm

Disiplin Suçları

İhtar Cezası Verilecek Haller

Madde 18 - Aşağıdaki fiilleri ilk kez işleyenler, ihtar cezası ile cezalandırılır.
18.1. Federasyon ile yetkili makam ve mercilere karşı yapmakla yükümlü olunan bir işlemin kasıtsız olarak yerine getirilmemesi veya eksik veya yanlış yerine getirilmesi,
18.2. Federasyon ve yetkili merciler tarafından sorulan hususlara, istenilen izahata süresinde cevap verilmemesi, eksik veya yanlış cevap verilmesi,
18.3. Federasyon, yetkili makam ve mercilere karşı yerine getirilen görevlerden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edilmesi,
18.4. Mazeretsiz olarak teşekkül veya sporcunun madalya törenine katılmaması.
Eylemin tekrarı halinde üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
Federasyona Karşı Fiiller

Madde 19 - Aşağıdaki hallerde ayrı bir ceza hükmü bulunmadığı takdirde üç aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
19.1. Federasyon mevzuatına, yetkili makam ve mercilerin emirlerine kasten aykırı harekette bulunulması,
19.2. Millî takımların prestijine ve millî takım kamp - hazırlık dönemlerinin motivasyon ve ciddiyetine, karatenin imajına, marka değerine zarar verebilecek, yayılmasını, ilgi görmesini, gelişimini olumsuz etkileyebilecek şekilde gerçeğe aykırı beyanat verilmesi, açıklama yapılması ve davranışlarda bulunulması.
Bu fiillerin protokol tribününde gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Centilmenliğe Aykırı Hareket

Madde 20 - Müsabaka öncesinde, müsabaka sırasında veya sonrasında onur kırıcı, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan, kural dışı hareket edenler; bu hususlarda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Bu fiilleri protokol tribününde gerçekleştirenlerin cezası yarı oranında artırılır.
Hakaret/Sövme ve Tehdit

Madde 21 - Türkiye Karate Federasyonunun Yönetim, Disiplin, Denetleme kurullarına, üyelerine veya Federasyon görevlilerine, sporculara, hakemlere, teknik direktörlere ve antrenörlere, karate sporu ile ilgili kişilere ve seyircilere karşı; hakaret eden, söven veya tehdit eden üç aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı sürede hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Hayata veya cinsel dokunulmazlığa yönelik tehditlerde birinci fıkrada verilen ceza yarı oranında artırılır.
Hakaret ve tehdit fiillerini protokol tribününde veya görevi sırasında işleyenler ile basın-yayın veya internet aracılığıyla yapanlar için birinci fıkrada belirtilen ceza yarı oranında artırılır.
Hakaret veya sövme ile tehdit fiilleri birlikte işlendiği takdirde, bu eylemler için ayrı ayrı ceza verilmez. Birinci fıkrada verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Fiili Saldırı ve Darp

Madde 22 - Türkiye Karate Federasyonunun Yönetim, Disiplin, Denetleme kurullarına, üyelerine veya Federasyon görevlilerine, sporculara, hakemlere, teknik direktörlere ve antrenörlere, karate sporu ile ilgili kişilere veya seyircilere karşı; fiili saldırıda bulunan yada darp eden kişilere üç aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı sürede hak mahrumiyeti cezası verilir.
Fiilin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, birinci fıkradaki ceza her bir kişi için yarı oranında arttırılır.
Saldırının yaralayıcı mahiyette olması veya kişide kalıcı eser bırakması halinde birinci fıkradaki ceza iki katına kadar artırılabilir.
Fiili saldırı yada darp, hakaret veya tehdit fiilleri birlikte işlendiği takdirde, bu eylemler için ayrı ayrı ceza verilmez. Birinci fıkrada verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Süreli müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti cezası yapılan artırımlarla birlikte toplamda beş yılı geçemez.
Ancak saldırı, kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş ise sürekli müsabakalardan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilebilir
Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı

Madde 23 - Disiplin yönetmeliği kapsamındaki kişilere ve TKF mensuplarına karşı fiili, sözlü, yazılı veya basın-yayın ve internet aracılığı vb. ile Cinsel Saldırıda bulunan kişilere bir yıldan beş yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.
Yaşı küçük olan sporculara yönelik olarak Cinsel saldırıda veya Cinsel istismarda bulunulması halinde sürekli müsabakalardan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilebilir.
Cinsel saldırının kulüp / kuruluş yöneticisi veya antrenör tarafından işlenmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

Fiilin birden çok kişiyle yapılması, Tehdit ve silah kullanılması hallerinde sürekli müsabakalardan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Kendisine Ait Olmayan Belge Kullanımı

Madde 24 - Kendisine ait olmayan, süresi geçmiş lisans ve sair belgeleri kullanarak, başkası adına müsabaka ve sınava katılanlara üç aydan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sahtecilik ve Federasyonu Yanıltma

Madde 25 - Lisans veya herhangi bir belge üzerinde sahtecilik sureti ile Federasyonu kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men ve o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, ilgilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sahtecilik ve Federasyonu Kandırma suçunu işleyen teşekküle beş bin ila on bin Türk lirası arasında para cezası uygulanır.
Müsabakadan Men Süresini Beklememek

Madde 26 - Müsabakadan men cezası bulunmasına rağmen müsabakaya katılan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan müsabakaya katılanlar ile bunu temin veya teşvik edenler; üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır
Hak Mahrumiyeti Süresini Beklememek

Madde 27- Hak mahrumiyeti cezası bulunmasına rağmen, cezasına uymayanlar; üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
İzinsiz Dış Görev

Madde 28 - Federasyondan izin almaksızın yurtdışında faaliyet düzenleyen veya yabancı bir ülkenin ulusal veya uluslar arası faaliyetlerinde görev kabul eden veya müsabakaya katılanlar; üç aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
İzinsiz Müsabakaya Katılmak veya Mazeretsiz Müsabakaya Katılmamak

Madde 29- Yetkili Makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakayı izinsiz yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir müsabakayı yönetenler; bir aydan üç aya kadar müsabakalardan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Kulüpler veya teşekküller tarafından bu fiilin işlenmesi durumunda üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya 1.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.
Uluslararası Müsabakalara Katılmamak

Madde 30- Görevin tebliğine rağmen mazeretsiz olarak, ülkeyi temsilen uluslararası müsabakalara, hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan, antrenman, kamp veya müsabaka yerini izinsiz terk edenler; altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Ulusal Onuru Kırıcı Davranışlar

Madde 31- Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türkiye’nin veya yabancı bir milletin onurunu kırıcı davranışta bulunanlar; hakaret edenler, provokatif, ırkçı davranışlar sergileyenler bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın ve internet aracılığıyla işleyenlerin cezası yarı oranında artırılır. Ağır hallerde sürekli müsabakalardan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Saha Olayları - Çirkin ve Kötü Tezahürat

Madde 32-

32.1. Karate çalışma veya müsabakalarının yapıldığı saha ve tesisler ile bunların eklenti ve çevresinde, müsabaka mahalline gidiş-geliş güzergahlarında, müsabakanın zamanında başlamasına, devamına, tamamlanmasına engel veya duraklamasına sebep olan, güvenliği bozan, olay çıkaran, yanıcı, patlayıcı, yaralayıcı madde kullanan veya bu maddeleri sahaya, tribünlere veya görevlilere atan, yaralama, yakıp yıkma, tahrip etme gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunanlar; üç aydan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Seyircisi, mensupları veya sporcuları bu tür olaylara neden olan kulüp veya teşekküllere 1.000 TL’den 20.000. TL’ye kadar para cezası verilir. Meydana gelen zarar; ilgili kulüp ve teşekküllerden tazmin edilir.
32.2. Müsabakanın yapıldığı saha ve tesislerde münferiden veya topluca; kulüplerin mensupları, taraftarları, kulüp başkanı, yöneticileri, antrenörü ve sporcuları tarafından Federasyon, Federasyon mensupları, hakemler, müsabakada görev yapan diğer kişiler, seyirciler, rakip sporcu veya takımlar aleyhinde sözlü veya fiili olarak kişilik haklarına, ailevi veya manevi değerlerine yönelik aşağılayıcı, provokatif, ırkçı veya taciz edici şekilde kötü ve çirkin tezahüratta bulunanlar; üç aydan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
32.3. Bu suçları protokol tribününde işleyenlerin cezası yarı oranında artırılır.
Suça Teşvik

Madde 33 - Müsabaka sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler, taraftarlar veya yarışmayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik edenler; üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın ve internet aracılığıyla işleyenlerin cezası yarı oranında artırılır.
Karate Müsabakasının Devamına Engel Olmak

Madde 34 - 32. Madde kapsamı dışında kalan fiiller ile karate müsabakasının başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar; üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.


Müsabakaya Katılmayı Engellemek

Madde 35 - Teşekkülün veya sporcunun menfaat temini veya sair suretlerle müsabakalara katılmasına engel olanlar; bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Hileli ve Danışıklı Müsabaka

Madde 36 - Hileli ve danışıklı karate müsabakası yapan, yaptıran veya bunlara aracılık edenler; altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Hileli ve danışıklı karate müsabakasını yapan, yaptıran kulüp veya teşekkül ise 1.000 TL den 20.000 TL ye kadar para cezası verilir. Para cezası yerine, doğrudan Kulübe tescil iptali cezası da verilebilir.
Doping Yapılması

Madde 37 - Doping suçları ve bu suçlara uygulanacak disiplin cezaları konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri uygulanır.
Tanıklıktan Kaçınmak ve İhbarda Bulunmamak

Madde 38 - Disiplin soruşturması sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatı ile yazılı beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar; bir aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Görev Suçu

Madde 39 - Herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine veya mevzuata aykırı hareket edenler; üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Emirlere Uymamak

Madde 40 - Müsabaka hazırlıklarında, müsabakalarda ve spor seyahatlerinde yöneticilerin emirlerine uymayanlar, alaylı, kaba ve müstehzi hareketlerde bulunanlar; bir aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Huzursuzluk Çıkarmak     

Madde 41 - Spor seyahatlerinde disipline aykırı hareketlerde bulunan ve kafilenin huzurunu bozanlar; bir aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Taraflı Yönetim

Madde 42 - Müsabakaları kulüp veya kişi lehine veya aleyhine hileli veya danışıklı yöneten hakemler; bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Bu eylemi maddi menfaat karşılığında yapanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Süresinde Rapor Vermemek veya Eksik Rapor Vermek

Madde 43 - Belirtilen süre içinde rapor vermeyen veya müsabakaya ve olaylara ait bilgileri noksan bildirenler; üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Görevi İhmal veya Görevi Suistimal

Madde 44 - Müsabaka yerine mazeretsiz olarak gelmeyen, müsabakayı geç başlatan, müsabakayı yönetmeyen, yönetmeliklere aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal veya suistimal eden hakemler; altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Çeşitli Suçlardan Mahkumiyet

Madde 45 - Cinsel saldırı suçları, kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olanlar üç yıldan beş yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı mahkûmiyet alanlara sürekli müsabakalardan men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Bu maddeden yapılacak disiplin soruşturmalarında tahkikat zaman aşımı, kararın kesinleşmesinden itibaren iki yıldır.

Yedinci Bölüm

Usul Hükümleri
İdari Tedbir

Madde 46 - İdari tedbir, disiplin suçunun konusunu oluşturan bir eylemden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılanların tedbiren müsabakalara sokulmaması ve müsabakaları yönetmekten yasaklanmasıdır.
46.1. Olaydan sonra ve soruşturma evrakı görevli disiplin kuruluna gönderilinceye kadar, idarî tedbir kararı vermeye yetkili makam ve merciler, olayın önemine göre kendi yetki sınırları içinde, etkin olmasını da göz önünde tutarak, gerektiğinde ilgililer hakkında müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti niteliğinde idarî tedbir koymaya ve uygulamaya yetkilidirler.
46.2. Yetkili mercilerce yapılan soruşturma esnasında verilen idari tedbir kararları verildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girer.
46.3. Disiplin Kurulu; haklarında idari tedbir kararı verilenler hakkında iki ay içerisinde nihai kararını vermek zorundadır. Zorunlu durumlarda bu süre Disiplin Kurulu tarafından en fazla iki ay daha uzatılabilir. Süre sonunda nihai karar verilememişse, idari tedbir kararı kendiliğinden kalkmış sayılır.

İdari Tedbir Kararı Verme Yetkisi

Madde 47 - Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı veya Başkan Vekili, disiplin soruşturması açılması gereken olaylarda müsabakaların sağlıklı yapılmasını temin etmek amacıyla idari tedbir kararı vermeye yetkilidir.
Müsabaka esnasında, disiplin suçu oluşturan bir eylemin ortaya çıkması halinde, müsabaka hakemleri kişi veya sporcu hakkındaki olaya ilişkin raporunu disiplin soruşturmasına esas olmak üzere Federasyona yazılı olarak verir. Bu rapora göre Federasyon Başkanı veya Başkan Vekili kişi veya kulüp hakkında müsabakadan men tarihinden başlamak üzere idari tedbir kararı verir ve disiplin soruşturması başlatmak üzere dosya disiplin Kuruluna gönderilir.

           

Disiplin Kurulu, disiplin soruşturmasının konusunu oluşturan olaylarda tüm kulüpler, kuruluşlar ve kişiler hakkında idari tedbir kararı vermeye yetkilidir
Kurula Sevk

Madde 48 - Disiplin Kuruluna sevk işlemi Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu bu yetkisini Federasyon Başkanına devredebilir. Federasyon Yönetim Kurulu şampiyonalarda; şampiyona Başhakeminin ve Federasyon Gözlemcisinin raporunu, il bazındaki şikayetlerde; il temsilcisinin raporunu, diğer durumlarda da şikayetin niteliğini değerlendirerek, kişi veya kuruluş hakkında disiplin soruşturması açılmasına veya disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına karar verir.
Soruşturma

Madde 49 - Sevk yazısına bağlı soruşturma Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması gerektiği yolundaki kararının disiplin kuruluna gönderilmesi üzerine başlar. Her disipline sevk edilenler için raportör tarafından bir disiplin dosyası tutulur.
Disiplin Kurulu, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Disiplin Kurulu, soruşturması başlatılan işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerek gördüğü takdirde; rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir. Sözlü ifadeler yazılı hale getirilip, ifadeyi verene imzalattırılır. Tanıklar tebligat takip eden beş gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar.
Disiplin Kurulu gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen tanıklar ile tahkikat yapılan olayda sevki yapılmayan ancak olaya adı karışan diğer sorumlular hakkında da disiplin işlemleri başlatabilir.
Disiplin Kurulu'nun dış yazışmalarını Kurul Başkanı veya vekili yürütür.
Savunma

Madde 50 - Savunma alınmadan ceza verilmez. Savunmayı, Disiplin Kurulu ister. Savunma yazılı veya sözlü olabilir.
Kişiler savunmalarını kendileri yapabileceği gibi avukat aracılığı ile de yapabilir. Kulüp ve teşekküller ise kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği yetkililer veya avukat tarafından savunulur.
Savunma verilmesine ilişkin tebligat, disiplin talimatında belirtilen usullerden birisiyle kişiye veya kişinin mensubu olduğu kulübe ulaştığı zaman muhatabına tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 5 gün içinde savunma vermeyenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Süre hesabında tebligatın yapıldığı gün dikkate alınmaz. Son gün resmi tatil gününe denk gelirse, savunma süresi ilk çalışma günü sonunda biter.
Ceza karşılığı olan disiplin suçu nedeniyle hakem tarafından müsabakadan ihraç edilen sporcular ile saha olayları sebebiyle yarım kalan maçlarda her iki kulüp, ayrıca tebligata gerek olmaksızın 5 gün içinde savunma vermedikleri takdirde savunma haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
Karar

Madde 51 - Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç üç ay içinde karar verir.
Kararlar; işbu talimatta belirlenen şekilde cezalandırmaya veya ceza tayinine yer olmadığına şeklinde verilir.
Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, mahiyeti, verilen cezanın başlangıç tarihi açıkça belirtilir.
Tahkim Kuruluna itiraz edilmesi kararın infazını durdurmaz.

Tebligat

Madde 52 - Disiplin Talimatı gereğince ilgilisine yapılacak tebligat; ilgilisi tarafından Federasyona yazılı olarak bildirilen faks, elektronik posta adreslerine yapabileceği gibi posta, elden yazılı tebliğ, Genel Müdürlük birimlerince veya Federasyonun Resmî İnternet Sitesinden duyurma yolları ile de yapılabilir.
Bu usullerden hangisi ile olursa olsun yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır. Kişiler hakkında bağlı bulunduğu kulübe yapılan tebligat da kendisine yapılmış sayılır.
Kararların Tebliği

Madde 53 - Disiplin Kurulunun gerekçeli kararı, disiplin talimatının “Tebligat” başlıklı maddesinde belirtilen usullerden birisi ile muhatabına tebliğ edilir.
Cezaların İnfazı

Madde 54 - Disiplin Talimatı gereğince kişi veya kulübe verilen cezalar, cezanın tebliği ile birlikte başlar

Soruşturmanın İadesi

Madde 55 - Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı olduğu veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; Federasyon Başkanı veya ilgili kişi veya kulüp disiplin kurulundan kararın yeniden incelenmesini veya cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar geri bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine disiplin kurulu, cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra ve inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir. 

 

İtiraz Mercileri

Madde 56 - Disiplin Kurulunun kararlarına karşı, tebliğlerinden itibaren on gün içinde, Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.

 

İtirazın Usulü ve İncelenmesi

Madde 57 - Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, ilgili kişi, kulüp veya kuruluş tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan itiraz yapılmamış sayılır.


Sekizinci Bölüm

Çeşitli Hükümler


Disiplin Talimatının Bütünlüğü

Madde 58 - Federasyonca çıkarılan diğer talimatlara, bu talimattaki hükümlerle çelişen veya bu talimattaki hükümleri azaltan, arttıran, ortadan kaldıran veya değiştiren hükümler konulamaz. Bu kabil hükümler yok hükmündedir.
Farklı Hüküm Halinde Uygulama

Madde 59 - Fiilin işlendiği zaman yürürlükte olan disiplin talimatı ile sonradan yürürlüğe giren disiplin talimatı hükümleri birbirinden farklı ise lehe olan hüküm uygulanır.
Bütçe

Madde 60 - Disiplin Kurulu çalışmalarını Federasyon tarafından ayrılan bütçe ile yürütür.
Yürürlük

Madde 61 -  Bu Talimat Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 62 - Bu Talimatı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı yürütür.



sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu





© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev