Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalarkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

MİCROLİGHT MÜSABAKA

TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Talimatın amacı; microlight müsabakalarının ulusal ve/veya uluslararası kural ve disiplinlere uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.
Kapsam

MADDE 2– (1)Bu Talimat; microlight branşınca ülke düzeyinde düzenlenecek tüm microlight müsabaka ve organizasyon kuralları, görev, yetki ve sorumlulukları ile bunlara ait usul ve esasları kapsar.
Dayanak

MADDE 3–(1) Bu Talimat, 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Talimatta geçen;

Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon (THSF) : Türkiye Hava Sporları Federasyonunu,

Federasyon Başkanı : Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanını,

Talimat : Ana Statüye uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemesini,

Kanun : 21.05.1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

Yönetmelik :19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

Spor dalı : Microlight branşını,

İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

İlçe Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

İlçe Müdürü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürünü,

Uçuş alanı : Müsabaka sırasında Müsabakacıların uçmasına izin verilen bölgeyi,

İniş alanı :Müsabakacıların inmesi gereken işaretli alanı,

Pilot : Yelken kanadı uçuran kişiyi,

Müsabaka Direktörü : Müsabakanın tüm teknik yönetiminden sorumlu en üst düzey görevliyi,

TK : Teknik Kurulu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas HükümlerMüsabaka Tipleri

MADDE 5 –(1) Müsabakalar aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:

 1. Uluslararası müsabakalar (açık müsabakalar): Katılımın hem Türk hem de yabancı pilotlara açık olduğu müsabakalardır. Bu müsabakalar Türkiye şampiyonasına puan verebilir.

 2. Türkiye Şampiyonası müsabakaları: Türkiye şampiyonasına puan veren müsabakalardır. Yabancı pilotlarda katılabilir.

 3. İl (antrenman-eğitim ) müsabakaları: Yeni müsabaka pilotları yetiştirmeye, pilotlara müsabaka uçuşunu öğretmeye ve yeni müsabaka pilotlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen müsabakalardır. Federasyonun onayıyla Türkiye şampiyonasına puan verebilirler.

 4. Havacılık festivallerinde karma müsabakalar.


Müsabaka Organizatörleri

MADDE 6- (1)Bu Talimat ile belirlenen şartları ve müsabaka düzenleme gerekliliklerini sağlayabilen istekliler microlight müsabakası organize edebilirler. Organizatörlük yapacak kişinin bir kulübe üye olması gereklidir. Bu kişinin ilgili sınıfta microlight pilotu olması şartı aranmaz. Ancak motorlu çok hafif hava araçlarından bir tanesinden pilot lisansı olması veya organizatörlük yapacak kişinin ilgili sınıfta, en az 2 müsabaka tecrübesi bulunan pilot olmadığı durumlarda, kendisine danışmanlık yapmak üzere ilgili sınıfta, en az 2 müsabaka tecrübesine sahip bir microlight pilotu ile sözleşme yapması ve bunun 1 nüshasını başvurusuna eklemesi zorunludur.

(2)Danışmanın görevi, müsabaka organizasyonu konusunda organizatöre her türlü yardımda bulunmaktır. Danışman olarak sözleşme yapılan kişi müsabakada fiilen bulunmak zorundadır. Danışman aynı zamanda müsabakacı veya organizasyon personeli olabilir.

(3)Müsabaka alanının hazırlanması, kalkış pistinin düzenlenmesi, işaretlemesi, gerekli çizgilerin çizilmesi, gerekli bayrak ve direklerin dikilmesi müsabaka organizatörünün sorumluluğundadır.

(4)Müsabaka organizatörü, yeterlilik kriterlerini sağlıyor ise müsabakada müsabaka direktörü olabilir. Organizatör, müsabaka direktörlüğü dışında müsabaka ile ilgili diğer görevleri üstlenemez ve müsabakacı olamaz.
Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Müsabaka Düzenleme Başvuruları

MADDE 7- (1) Microlight müsabakası düzenleyecek olan kulüp. İlk başvuruda; müsabakanın adı, müsabakanın yapılacağı sınıf, müsabakanın yapılacağı yer ve müsabakanın yapılacağı tarihler açıkça belirtilmek zorundadır.

İlk başvurularını yapmış olan organizatörler en geç müsabakadan 1 ay öncesine kadar, düzenleyecekleri müsabakanın detaylı başvurusunu yapacaktır. Geçerli bir gerekçe göstermeden detaylı başvuruyu yapmayan organizatörlerin ilk başvuruları geçersiz sayılır. Federasyonca belirlenen azami organizasyon sayısının aşılmış olması durumunda karar konusunda Teknik Kurul yetkilidir.

(2) Detaylı başvuruda yer alacak hususlar şunlardır:

 1. Müsabakanın yapılacağı alanın koordinatları ve detaylı güncel resimleri.

 2. Müsabaka programı.

 3. Müsabakada görevli personel isim listesi.

 4. Müsabaka ilanının web sayfası adresi.

 5. Müsabakacılardan talep edilecek giriş ücreti, ödeme periyotları ve ödeme şekilleri.

 6. Müsabaka başlama tarihinden itibaren en az 30 gün önce web sayfası yayına başlar.

 7. Müsabaka tarihlerinde çakışma olması durumunda, ilk başvuru yapanın tarihleri kabul edilir. Diğer isteklilerin tarihlerini revize etmesi istenir.

 8. İlk başvuru veya detaylı başvuru sonrasında Federasyon tarafından yapılan incelemede, Kulüp organizatörünün müsabaka düzenleme yeterliliğinin olmadığının anlaşılması durumunda veya yeterliliği olan bir pilot ile danışmanlık sözleşmesi yapmaması durumunda başvuru reddedilir.

Bu durumda başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde organizatör müsabaka web sayfasını yayına sokmalıdır.

 1. Kesin takvime girmiş müsabakaların, ilgili kurulca kabul edilebilir bir gerekçe göstermeksizin düzenlenmemesi durumunda sorumlu organizatörün, en fazla 2 sezon boyunca müsabaka organizasyonu başvuruları değerlendirmeye alınmayabilir. Bu konu TK tarafından görüşülerek karara bağlanır.

 2. Bu madde kapsamında yapılan müsabakalar, Türkiye şampiyonası için değerlendirmeye alınacaktır.


Değerlendirmeye Alınacak Azami Müsabaka Sayısı

Madde 8-(1) Değerlendirmeye alınacak azami müsabaka sayısı, o yıl için, ilgili sınıfta Türkiye Şampiyonasında kullanılacak müsabaka sayısını ifade eder. Yıl içerisinde düzenlenebilecek azami müsabaka sayısı ilgili TK tarafından, mart ayının son gününe kadar belirlenir. Değerlendirmeye alınmayanlar yedek başvuru olarak kesin müsabaka takvimi ilanına kadar bekletilir.

Değerlendirilmeye alınacak azami müsabaka sayısı belirlenirken, ülke şartları, pilotların katılım gösterebileceği müsabaka sayısı, pilotların maddi yeterliliği, uluslararası müsabakalara katılım gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
İl Müsabakaları

MADDE 9- (1)İl müsabakaları; Eğitim müsabakalarını ve diğer müsabakaları kapsamaktadır.

Diğer müsabakalar için başvurular, müsabakanın başlama tarihinin en az 1 ay öncesinde detaylı başvuru şeklinde yapılır. Başvurular 10 gün içerisinde değerlendirilip karara bağlanır ve ilan edilir.

Müsabaka Standartları

MADDE 10- (1) Aşağıda belirtilen müsabaka standartları organizatör tarafından sağlanmak zorundadır.

 1. Müsabakanın süresi, resmi antrenmanlar da dahil olmak üzere en fazla 15 gündür. Müsabaka süresi müsabaka programında belirtilir ve müsabaka web sayfasında yayınlanır.

 2. Resmi müsabaka süresinin en az 1 günü resmi antrenman günü olmak zorundadır. Resmi antrenman günleri müsabaka programında belirtilir ve müsabaka web sayfasında yayınlanır.

 3. Müsabaka görevlileri: Müsabaka görevlilerinin tümü ilk antrenman günü sabah çalışmaya başlar.

 4. Müsabaka görevlileri listesi ve görevlilerin yeterlilik kriterleri şunlardır:

(1)Müsabaka direktörü: Müsabaka direktörü olacak kişinin, Kulüp yönetim Kurulunda olması veya ilgili sınıf Hakem, pilot lisansına sahip olması veya müsabakacı olarak en az 2 müsabaka tecrübesi bulunması veya il, ulusal, uluslararası müsabakadan birini yapmış olması, müsabaka kurallarını bilmesi veya daha önce müsabaka direktörlüğü yapmış olması şarttır.

(2) Müsabakalarda görev yapacak bütün hakemler, federasyon tarafından atanır. Federasyon gerek gördüğünde yabancı hakem davet edebilir,


(3) Sağlık personeli; Türkiye şampiyonası ve uluslararası müsabakalarında sağlık personeli bulunması zorunludur.

(4) Müsabaka Kayıt Sorumlusu: Kulüp ve müsabaka iletişimini sağlayacak personeldir. Pilot olma şartı aranmaz. Uluslararası müsabakalar için İngilizce bilenler tercih edilir.

(5)Muhtelif personel: Gerekirse ekstra işlerde kullanılacak personeldir. Pilot olma şartı aranmaz.


Müsabakacı olabilmenin şartları şunlardır:

(a) İlgili sınıf THSF Microlight Sporcu Lisansına sahip olmak.

 1. Müsabakacı Sayısı: Müsabakaya katılacak maksimum müsabakacı sayısı müsabaka bölgesinin fiziksel şartlarına bağlı olarak organizatör tarafından belirlenir. Müsabaka ön kayıtları başladığında azami pilot sayısı da web sayfasında belirtilir.

 2. Yabancı Müsabakacılar: İl müsabakaları dahil, Federasyon onayı ile düzenlenen tüm ulusal müsabakalar yabancı pilotların katılımına açıktır. Ancak müsabaka organizatörü yabancı müsabakacı sayısına kota koyabilir. Müsabakalara katılmak isteyen yabancı pilotlar, müsabaka kayıt gününde eşdeğer lisans sunmak zorundadırlar. Geçerli bir belge sunamayan pilotların müsabakalara katılımında müsabakacının tecrübesini değerlendirme ve karar, müsabaka direktörüne aittir.

 3. Serbest Pilotlar: Müsabakacı ve hakem uçuşu pilotları dışındaki pilotların müsabaka organizasyonu içerisinde uçup uçamayacaklarına organizatör karar verir.

 4. Mesafelerin Ölçümü: Müsabaka boyunca kullanılan tüm mesafe ölçümleri metrik birim üzerinden yapılır.

 5. Müsabaka Görev Puanlama Formülasyonu: Her sınıfın özelliğine göre belirlenir.

 6. Müsabaka Puanlama Yazılımı: Tüm görev uçuşları Federasyonun kabul ettiği yazılımlar kullanılarak puanlanır. Doğru programın kullanımından organizatör sorumludur.

 7. Dil: Müsabaka boyunca tüm anonslar, bilgilendirmeler ve brifingler Türkçe yapılmak zorundadır.

 8. Müsabakanın ilk antrenman günü sabahı müsabaka alanı açılır.

 9. Müsabaka alanında bulundurulacak asgari ekipmanlar; Ses düzeni, puanlama bilgisayarı, veya tahtası, yazıcı veya asetat kalemleri, sonuç tabloları, duyurular, hava durumu bilgilerinin verildiği bilgi panosu, THSF Logosu bulunan flama, bez afiş, sponsor reklamları ve diğer reklam tabelalarından oluşur.

 10. Kapanış seremonisi ve ödül töreni: Her müsabaka sonunda genel klasman ve takımlar klasmanı için ödül töreni düzenlenir. Tören için; takım klasmanına uygun büyüklükte podyum, seremoni boyunca kullanılacak ses düzeni ve müzik yayını, bireysel klasmanda ilk üçe girenlere verilmek üzere kupa, takım müsabakacıları için madalya, plaket ve/veya kupa hazırlanır. Katılımcı sayısına göre bireysel klasmanda ödül verilecek pilot sayısı 3 den fazla olabilir. Müsabakada takımlar klasmanının açılabilmesi için en az 2 kulüpten toplam 3 takım olmalıdır.

 11. Bilgilendirme: Organizasyon boyunca müsabakacılar, müsabaka programı, müsabaka sonuçları bilgi panoları vasıtası ile bilgilendirilir.

 12. İzinler: Organizasyon öncesi THSF dan izinler alınmalıdır.


Müsabaka Operasyonu

MADDE 11- (1)Müsabaka operasyonu şu evrelerden oluşur:

 1. Kayıtlar: Müsabaka resmi kayıt günü ve saati, müsabaka öncesinde web sayfasında yayınlanır. Tüm müsabakacılar bu tarihte müsabaka alanına giderek müsabakaya resmi kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Resmi kayıt sürecinin sonu müsabakanın resmi başlangıcı olarak değerlendirilir.

 2. Müsabaka numaraları: Organizatör müsabakaya katılan pilotların üzerlerine giyecekleri veya kanatlarına yapıştırabilecekleri ayrı ayrı numara belirleyebilir.

 3. Takım kurma: En az 3 takım oluşturulması durumunda takımlar klasmanı açılır. Takımlar 3 pilot ile oluşturulur. Takım puanı, pilotların aldıkları puanların toplamıdır. Her pilot mutlaka bir takımda yer almak zorunda değildir. Bir pilot aynı anda iki ayrı takımda yer alamaz. Birden fazla ayaklı şampiyonalarda, sezon içinde, ilerleyen etaplarda sporcular takım değiştiremez.

 4. Müsabaka brifingi: Müsabaka başlangıcından önce, müsabaka direktörü veya belirlediği bir kişi tarafından pilotlara müsabaka akışı ve kurallarla ilgili brifing verilir.

 5. Kurallara uyma: Tüm müsabakacılar kurallara uymak durumundadır.

 6. Tehlikeli uçuş davranışları: Pilotlar, seyirci ve diğer pilotları tehlikeye düşürecek tarzda uçuş yapamaz. Müsabaka kurallarında tehlikelerin belirtilmemiş olması durumunda; Pilotlara müsabaka direktörü tarafından penaltı puanı verilebilir veya müsabakadan diskalifiye edilebilir.

 7. Görevin ertelenmesi iptal edilmesi ve durdurulması şu hallerde gerçekleşir:

  1. Erteleme: Müsabaka direktörü, hava şartları uygun değil ise uçuşları erteleyebilir.

  2. İptal: Müsabaka direktörü, hava şartlarının olumsuz olması veya güvenlik gerekçeleri ile uçuşları iptal edebilir.

  3. Durdurma: Müsabaka direktörünün, hava şartlarına bağlı oluşan durum veya diğer nedenler ile uçuşu durdurma yetkisi vardır. Şartlar düzeldiğinde uçuş tekrarlanır.

 8. Azami rüzgar hızı: İlgili sınıflar için ayrı ayrı belirlenir.

 9. Müsabaka bitiminden itibaren 30 gün içinde, müsabaka organizatörü, fotoğraf ve video gibi görsel arşivi federasyona göndermek zorundadır.


Türkiye Şampiyonası

MADDE 12- (1)Türkiye şampiyonası her yıl düzenlenir. Her bir müsabaka, antrenman günü dahil olmak üzere en fazla 7 gün üzerinden yapılır. Türkiye şampiyonasının her yıl kaç müsabakadan oluşacağı TK tarafından Mayıs ayı ilk haftasına kadar belirlenir.

 1. Federasyon, talepte bulanan bir veya birden fazla organizatöre Türkiye şampiyonası düzenleme yetkisi verebilir. Şampiyonanın tüm ayakları bir organizatöre verilebileceği gibi farklı organizatörlere de verilebilir.

 2. Türkiye şampiyonasını ayakları için hiç başvuru olmaması, eksik başvuru olması veya alınan başvuruların reddedilmesi durumunda Federasyon şampiyonayı düzenler veya şampiyonayı düzenlemek üzere organizatör/organizatörler bulur. Türkiye şampiyonası organizatörü, birden fazla müsabakayı aynı organizasyon içerisinde yapabilir.

 3. Türkiye şampiyonası yabancı pilotların katılımına açıktır. Şampiyonaya katılmak isteyen yabancı pilotlar, müsabaka kayıt gününde kendi ülke federasyonlarından alınmış pilot lisansını sunmak zorundadırlar. Birden çok ayaklı yapılan Türkiye şampiyonasında, pilotların her bir ayaktan alacağı puanlar Teknik Kurul tarafından belirlenir. Şampiyona sıralaması ve şampiyona sonuçları, tüm müsabakacıların şampiyona ayaklarında aldıkları toplam puanların sıralanması ile oluşturulur.

 4. Türkiye şampiyonasında ödüller Genel Klasman, takımlar klasmanı olarak ödül dağıtımı yapılabilir. İlk 3 veya daha fazla derecelere kupa, madalya, şilt ve çeşitli hediyeler verilebilir.


Türkiye Kulüpler Şampiyonası ve Sıralama

MADDE 13- (1) Her yıl düzenlenen Türkiye şampiyonası aynı zamanda Türkiye kulüpler şampiyonasıdır. Türkiye şampiyonasına katılan kulüp sporcularının aldığı sonuçlara göre kulüpler sıralaması yapılarak şampiyon kulüp ilan edilir.

(2) Kulüpler, Türkiye şampiyonasına 3 pilottan oluşan birden fazla takım gönderebilir,

(3) Kulüplerin şampiyonada 3 pilotunun puanları toplamı, sıralamayı belirler. Bir ayak için kulübün alacağı puanın hesaplanmasını Teknik Kurul belirler. Kulüplerin Türkiye şampiyonasının tüm ayaklarından aldıkları puanların toplamı o kulübün kulüpler şampiyonası toplam puanını oluşturur ve tüm kulüpler bu puanlarına göre sıralanır.
Sonuçların Açıklanması

MADDE 14- (1)Günlük müsabaka sonuçları, müsabaka bitiminde ilan edilir. Sonuçlar müsabaka alanında bilgi panosuna asılır ve müsabaka web sayfasında yayınlanır. Müsabakanın sona ermesi ardından genel sonuçlar aynı usulle yayınlanır.
Müsabakanın Geçerliliği

MADDE 15- (1) Üç veya daha az sayıda kayıtlı müsabakacı olması durumunda müsabaka iptal olur.
Sonuçların Bildirilmesi

MADDE 16- (1)Müsabaka sonuçları, Başhakem tarafından müsabaka bitiminden itibaren en geç 1 hafta içerisinde yazılı olarak, elektronik ortamda Federasyona bildirilir.

(2)Müsabaka sonuçları web sayfasında yayınlanır. Sonuçlarda maddi hata yapıldığının tespit edilmesi durumunda, Teknik Kurul sonuçları revize etme hakkına sahiptir.
Müsabaka Gözlemcisi

MADDE 17-(1) Müsabaka takviminde yer almış her müsabakaya, müsabaka tarihinden en az 15 gün önce Merkez Hakem Kurulu tarafından bir gözlemci atanır. Atanacak gözlemci müsabakacı olarak en az 1 adet müsabaka deneyimine sahip olmalıdır. Gözlemci müsabaka direktörünün verdiği kararları iptal edemez.

(2)Müsabaka gözlemcisinin görevleri şunlardır;

a. Müsabakanın standartlara göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

b. Müsabaka organizasyonu ve güvenlik ile ilgili olarak gördüğü eksiklikleri ve yanlışları düzeltilmesi için organizatöre bildirmek,

c. Müsabaka bitiş tarihinden sonra en geç 1 hafta içerisinde Federasyona yazılı rapor vermek.
Müsabaka Jürisi

MADDE 18- (1)Müsabaka ile ilgili yapılacak itirazları değerlendirmek ve sonuca bağlamak üzere Merkez Hakem Kurulu müsabaka jürisi başhakem görevlendirilir. Sınıf kurallarında aksine bir hüküm olmadıkça, Jüri; müsabaka gözlemcisi, müsabaka direktörü ve başhakemin katılımı ile toplam 3 kişiden oluşur. Jüri üyeleri itirazları değerlendirmede eşit oya sahiptirler. İtirazlar oy çokluğu ile kabul veya reddedilir.
İtirazlar

MADDE 19-(1) İtirazlar, anında yazılı olarak jüriye verilir ve jüri tarafından ele alınır. İtiraz hemen değerlendirilip cevaplanır. İtiraz ve jürinin itiraza cevabı, yazılı olarak müsabaka alanındaki bilgi panosuna asılır. İtiraz ücreti federasyonun sitesinde belirtilir. İtiraz kabul edilirse ücret iade edilir. Reddedilirse itiraz ücreti organizatöre kalır
Penaltı ve Diskalifiye

MADDE 20- (1)Müsabakacılara, tehlikeli uçuş davranışlarında bulunmaları, müsabakanın kural ve düzenine uymayan hareketlerde bulunmaları ve benzeri sebeplerle, müsabaka direktörü tarafından penaltı verilebilir. Penaltı sadece uyarı mahiyetinde olabileceği gibi ihlalde bulunan pilota o günkü uçuşundan sıfır puan vermek veya müsabakadan diskalifiye etmek şeklinde de olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son HükümlerMADDE 21- (1)Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Federasyonun kuruluşundan önceki dönemde en az 1 müsabakada müsabaka direktörlüğü yapmış olanlar, bu Yönetmeliğin 10. maddesindeki kriterleri sağlamasa dahi THSF Başkanı onayı ile müsabaka direktörlüğü yapabilirler.

(2)Bu Talimatın 10. maddesinde yer alan müsabakacı olabilmek için aranan microlight pilot lisansına sahip olmak şartı, Federasyon tarafından microlight lisansı verilmeye başlandıktan sonra uygulanacaktır.
Yürürlük

Madde 22- (1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 23- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev