Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlarkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Sınav

30 Mart 2016 ÇARŞAMBA
Sayı : 2016/3/7

YÖNERGE

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YÖNERGESİAmaç ve kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesinin lisans düzeyindeki tüm bölümlerinde Bitirme Çalışması derslerinin yürütülmesinde birlikteliğin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönerge bitirme çalışmasının yürütülmesi, hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili konuları kapsar.

(2) Bu yönergenin amacı, lisans öğretim planlarında yer alan, belirli bir kredisi ve ders saati olan; bitirme

çalışması veya proje, tez, arazi çalışması ve benzeri türden çalışmaların yürütülmesindeki usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak


MADDE 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesi’ni,

 2. Senato: Üniversite Senatosu’nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Bitirme Çalışmasının Amacı, Konusu ve Danışmanının Belirlenmesi,

Yarıyılı, Süresi, Yürütülmesi, Teslimi ve Değerlendirilmesi
Bitirme çalışmasının amacı

MADDE 4 - (1) Öğrencilerin, lisans eğitimleri boyunca aldıkları bilgileri ve/veya gerçekleştirecekleri literatür taraması sonucu ulaştıkları bilgileri kullanarak, bitirme çalışmasında belirlenen bir konuda proje, teorik veya deneysel bir çalışma gerçekleştirme, derleme yapma, gözleme dayalı bir çalışma gerçekleştirme ve benzeri şekilde mevcut bir bilgiyi, bir alana uygulama ve yapılan çalışmaları rapor haline getirme ve/veya sözlü ve/veya poster/proje olarak sunmaktır.

Bitirme çalışmasının konusu ve danışmanının belirlenmesi


MADDE 5 - (1) Bitirme çalışması danışmanlığı bölüm öğretim üyeleri/görevlileri tarafından gerçekleştirilir. İstemeleri halinde, ilgili bölümde dışarıdan ders veren öğretim üyeleri/görevlileri de, ilgili Bölümün kararı ile Bitirme Çalışmalarında danışmanlık yapabilirler.

 1. Öğretim üyeleri/görevlileri planladıkları bitirme çalışması konularını en geç yarıyıl kayıt haftası sonuna kadar ilgili Bölüm Başkanlığı’na bildirirler.

 2. Bitirme çalışması projelerinin konuları belirlenirken öncelikle il, bölge ve ülke ihtiyaçları göz önüne alınmalı ve mümkün olduğu ölçüde bitirme çalışmalarının endüstriyel kuruluşlarla işbirliği halinde ya da güncel sorunları içerecek konularda yürütülmesine özen gösterilmelidir.

 3. Bitirme çalışması bireysel çalışma veya grup çalışması şeklinde gerçekleştirilebilir.

 4. Bitirme çalışmalarının konularını ve danışmanlarını gösteren listeler, en geç ders kayıtlarını takip eden haftanın son günü öğrencilere ilan edilir. Bölümler, bitirme çalışmaları ile ilgili süreci “Bursa Teknik Üniversitesi Bitirme Çalışması Yönergesine” bağlı kalmak koşulu ile kendi uygulama esasları doğrultusunda yürütürler.

Bitirme çalışmasının yarıyılı, süresi, yürütülmesi ve teslimi


MADDE 6 – (1) Bitirme çalışması bölüm öğretim planlarında yer alan yarıyılda açılır, bölümün uygun görmesi durumunda yarıyıl dışı olarak diğer yarıyılda da açılabilir.

 1. Bitirme çalışmaları, ilgili bitirme çalışması danışmanı gözetiminde öğrenci tarafından yürütülür.

 2. Bitirme çalışması ara sınav notu öğrencinin hazırlayacağı bir ara rapor/proje eskizi veya sunuma istinaden ilgili danışman tarafından takdir edilir.

 3. Bitirme çalışması sonuç raporu kapak sayfaları üzerinde gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla teknik bölümlerde Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna, sosyal bölümlerde ise Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanır.

 4. Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Danışman tarafından onaylanan bitirme çalışması en geç yarıyıl

sonu telafi haftasının başladığı günün mesai bitimine kadar, bölüm başkanlığına teslim edilir.

Bitirme çalışmasının değerlendirilmesi


MADDE 7 - (1) Bitirme çalışmalarını değerlendirmek üzere Bölüm Başkanlığı tarafından biri çalışmayı yöneten danışman olmak üzere, toplam en az üç üyeden oluşan değerlendirme jürileri kurulur. Jüri, bitirme çalışmasının konusuna yakın diğer bölümlerden de seçilebilir.

 1. Bitirme çalışmasının başarı değerlendirmesi, oluşturulmuş olan değerlendirme jürisi tarafından yarıyıl sonu sınav döneminde sözlü olarak gerçekleştirilir. Bitirme çalışması sözlü sınavı süresi kişi veya grup başına bir saati geçmemek kaydıyla, ilgili bölüm tarafından belirlenir. Sınav soruları jüri tarafından kayıt altına alınır. Sınav dinleyici olarak herkese açıktır.

 2. Değerlendirme jürisi, öğrencinin yazılı veya sözlü sunumu, sorulara verdiği cevaplar, çalışma konusuna hâkimiyeti ve temel mühendislik bilgisini değerlendirerek başarı notunu bir tutanak ile belirler.

 3. Sınav süresinde, sunulan bitirme çalışmasıyla ilgili düzeltmeler varsa öğrenciye bildirilir. Öğrenciler ilgili düzeltmeleri en geç 5 iş günü içerisinde yaparak, bitirme çalışmasını teslim etmek zorundadırlar. Başarılı bulunan bitirme


çalışmalarından biri (ciltli) fakülte arşivine verilmek, diğeri de (elektronik ortamda) kütüphaneye teslim edilmek üzere öğrenci tarafından bölüme teslim edilir. İlave isteklere ilgili bölüm karar verir.

 1. Bitirme çalışmalarında bütünleme sınavı yapılmaz. Bitirme çalışması dersinden başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yarıyılda dersi tekrar alır.

 2. Bitirme çalışması dersini tekrar alan öğrenciler için, yeni bitirme çalışması konularının seçimi ve dağıtılması

yine yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 - (1) Fakülteler bu yönergeye aykırı olmamak şartıyla, gerekli düzenlemeleri önerebilirler. Fakültelerin önerdikleri bu düzenlemeler Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Bu yönerge ve buna bağlı yapılmış düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük


MADDE 9 - (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 30/03/2016 tarih ve SEN-2016/3/7 nolu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme


MADDE 10 - (1) Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.

/2


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal...

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconBu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün...

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconBu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün...

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconBİNGÖL ÜNİversitesi’NİN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili bahar yariyili...

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar icon15 Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası...

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar icon(1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası...

Dayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev