Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programisayfa1/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10SAKARYA İLİ ERENLER BELEDİYESİ

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI
SUNUŞ
Halka doğrudan hizmet sunan en yakın yönetim birimi yerel yönetimlerdir. Yerel düzeyde tüm uygulamaların çok daha etkin olması ve işlerlik kazanması; halkla yerel yönetim arasında kurulacak doğrudan ilişkiyle sağlanır. Kentsel yönetim anlayışlarına alternatif yaklaşımlar getirmek farklı yönetsel kalıplar üzerinde bizleri düşünmeye zorluyor. Yerel yönetimlerde halka karşı hesap verebilir, şeffaf yöneticilik anlayışı idari sürecin her aşamasında etkili olmalıdır. Halkımıza dönük ‘katılımcılık,’ ‘şeffaflık,’ ‘vatandaş odaklılık,’ ‘hesap verebilirlik’ gibi ilkelere sahip olan yönetim anlayışımızla kamu hizmetlerini sosyal politikaların sağlayıcısı kılıyoruz.

Erenler Belediyesi olarak sosyal politikaların sağlanmasına katkıda bulunan birçok projeyi hayata geçirirken kimi önceliklerimiz var. Kadınlara, çocuklara, engellilere dönük uyguladığımız projelerde sosyal yaşamın ikincilleştirdiği, iradelerini yok saydığı tüm alanları dönüştürerek; eşit sosyal ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Bölgesel ve yerel düzeyde birçok eğilimi gözlemleyerek yerel ilişkiler ağında belediyecilik hizmetlerini herkese eşit mesafede uygulamaya çalışıyoruz. Belediyelerin kentsel hizmetleri arasında olan çöp toplamak, altyapı hizmetleri vb ötesinde mekanların kullanım değerlerini ön plana çıkardık.

Yerel yönetim olarak hizmet politikalarımızı insan odaklı belirlerken; hizmet sunumlarını da elektronik ortama yansıtan e-belediye teknolojilerinden faydalanıyoruz .

Bir ilçenin fiziki sınırları olmakla birlikte, yerleşimler artık çevreleri ile birlikte ele alınıyor dolayısıyla üretilen tüm politika ve projeleri bütünsellik içinde değerlendiriyoruz. Belediyeler sadece yol, su, park, imar, planlama gibi çalışmalarla değil, sosyal doyumu sağlayacak birçok projeyi hayata geçirmelidir. Erenler Belediyesi, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışını halkın tüm duyarlılığına, beklentilerine, önerilerine açık bir şekilde sürdürmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan 2016 yılı performans programını bilgilerinize sunuyoruz.

Cavit ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLERSunuş

I - GENEL BİLGİLER

 • Misyon

 • Vizyon

 • Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 • Teşkilat Yapısı

Fiziksel Kaynaklar

   • Fiziksel Yapı

   • Teknolojik Altyapı-Bilişim Sistemi

   • İnsan Kaynakları Yapısı

Diğer Hususlar

 • Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

 • Temel Politikalar ve Öncelikler

Amaçlar ve Hedefler

   • Amaçlar

   • Amaçlar Kaynak İhtiyacı Tablosu

   • Hedefler

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

   • Performans Hedefi Tablosu

   • Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Tablosu

Faaliyet-Proje ve Hizmetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   • Faaliyet-Proje Maliyetleri Tablosu

   • İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetler Tablosu

Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliği

 • Performans Verileri Değerlendirme Tablosu

III - MALİ BİLGİLER

  • Bütçe Bilgileri Tablosu

IV – EKLER

  • Kaynak Bilgileri Tablosu (Ekstra)


MİSYONUMUZ
Modern belediyecilik anlayışıyla, üretim ve hizmeti bir öncekinden daha iyi olmak kaydıyla etkili, verimli ve ölçülebilir yaparak kamu kaynağını planlı bir şekilde birey ve toplum için kullanmaktır.

VİZYONUMUZ
Üretim gücü ve hizmet kalitesi yüksek bir dünya kenti olmak.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
5393 Sayılı Belediye Kanunu
Belediyenin görev ve sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilirGerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2)

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (3)

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.9475
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
Belediye başkanının görev ve yetkileri
Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. (1)

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri

 • Yapım, bakım, onarım ihtiyacı olan cadde, sokak ve meydanları tespit etmek, bu

ihtiyaçlara binaen asfalt, yol, bordür, tretuar ve meydan düzenlemeleri ile ilgili fiyat

tespiti yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale işlemleri ve ihale dosyası hazırlamak,

 • İhale işlemleri ile ilgili proje ve etüt hazırlamak, ihale işlem dosyası hazırlamak,

 • ihale işlemlerini yürütmek, işlerin yönetmelik ve şartnamelere uygun yapılmasını kontrol etmek,

 • İşlere ait hakediş ve kesin hak edişleri düzenlemek.

 • Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,

 • Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların

 • yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,

 • Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,

 • Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan

 • asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,

 • Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,

 • Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,

 • Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, kavşak, alt-üst geçit yapımı ve yayalaştırma uygulamaları yapmak,

 • İlçe genelinde yaya ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla araştırma, etüd, proje yapmak ve bu konuda S.B.B Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ile müşterek çalışmak,

 • İlçedeki okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, tuvaletlerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak,

 • Park, meydan ve açık alanlarda aydınlatma sistemlerinin projelendirilmesi ve yapım işleri,

 • Belediye Hizmet Binaları ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

 • Eğitim ve Kültür ile ilgili tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

 • İlgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda 3194 sayılı yasa kapsamında tehlike arz

 • etmesi durumunda bina, arsa vb. yapıların çevresini korumaya almak,

 • Spor sahalarının projelendirilmesi, uygulanması, düzenlenmesi, bakım ve onarımını

 • (Basket potalarının, voleybol sahalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması, demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak,

 • Cadde, sokak, okul ve ilçenin diğer ihtiyaç duyulan yerlerine güvenliği sağlayacak, güvenlik kameraları ve sistemlerini projelendirmek ve yapmak,

 • İlçedeki tarihi mezar ve türbelerin etrafını çevirmek ve çevre düzenlemesi yapmak,

 • İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili

Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,

 • İlçe sınırları içerisinde, yağmur suyu kanallarının ve ızgaralarının projelendirilip

yapılması, mevcut ızgaraların ve kanalların temizlenmesi,

 • Gerekli durumlarda parsel bacası, rabıt bağlantısı ve kanal yapmak,

 • İlçenin diğer altyapı kurumlarına (SASKİ, AGDAŞ, TELEKOM, S.B.B, v.s.) ait

eksiklikleri tespit etmek, eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumla yazışma ve görüşme yapmak,

 • Altyapı kurumlarının ilçemizde yapacağı yatırımlarda, aynı sokağın tekrar tekrar

kazılmaması için koordinasyonu sağlamak ve bu yatırımları planlamak,

 • Altyapı kurumlarının yatırımlarını AYKOME kararlarına uygun yapılmasını sağlamak, denetlemek, eksikliklerini gidermek, gerekiyorsa cezai işlem uygulamak,

 • Altyapı kurumlarının;

 • Çalışmaları için ruhsat tanzim etmek,

  • Çalışma bitimine müteakip kontrol ve kabulünü yapmak,

  • Eksikliklerini gidermek,

  • Eksiklikler ilgili altyapı kurumlarınca giderilmediği takdirde bu eksiklikleri üçüncü kişi veya şirkete yaptırmak, masrafları cezalı olarak ilgili kurumlardan almak.

 • Taraflarına tebliğ edilen yazılı ve sözlü müracaatları incelemek, sonuçlandırmak,

 • Vatandaşlara ait kazıları incelemek bunlara ruhsat vermek, kontrol ve kabulünü yapmak,

 • Altyapı kurumları ve vatandaşlarca yapılacak kazılarda, kazıların süresinde bitirilmesi ve her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

 • Çalışmaları bilgisayar ortamında düzgün olarak tutmak; günlük, haftalık,

aylık, yıllık olarak Fen İşleri Müdürüne bilgi vermek.

 • Çalışmalarda her türlü güvenlik ve emniyet tedbirlerini almak,

 • Yaptıkları işi ve kullandıkları malzemeyi miktar, ebat, hacim v.s. günlük olarak ayrıntılı raporla Fen İşleri Müdürüne bildirmek,

 • Kendilerine lazım olan malzemeyi depoda tükenmeden önce talepte bulunmak,

 • Baş şoför Müdürlük emrinde görev yapan araçları amirinin emri doğrultusunda sevk ve idare etmek,

 • Yapılan imalatları şartnamelere ve amirlerinin talimatlarına uygun yapmak,

 • Kullandıkları malzemelerin ve iş makinelerinin bakımı, korunması ve emniyetinden

sorumlu olmak,

 • Müdürlük emrinde görevli işçi personel ile ve/veya ihale yolu ile asfalt kaplama ve yama yapmak,

 • Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,

 • Karlanma ve buzlanmaya karşı gerekli önlemleri almak, tuzlama ve kar küreme

çalışmalarını yapmak,

 • Elektrik, sıhhi tesisat, boyahane, marangozhane; müdürlükçe kendilerine tebliğ edilen görevleri şartnamelere uygun olarak yapmak, kullanmış oldukları aletlerin bakım ve onarımını yapmak,

 • Belediye Meclisi kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda 5393 sayılı Belediye kanunun 75. maddesinde belirtilen diğer yapım, bakım, onarım işlerini yapmak,

 • Yapılan işleri raporlayarak müdürlüğe bildirmek.

 • Müdürlüğe gelen her türlü evrakı yazılı ve bilgisayar ortamında kayda almak,

 • Müdürlükçe havalesi yapılan evrakı ilgili personele tebliğ etmek, sonuçlanan evrakı

kayıttan düşmek,

 • Evrakın takibini yapmak, süresi içerisinde cevaplandırılmayan evrakların takibini

yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak,

 • Evrakları tarihine göre arşivlemek,

 • İhale dosyası ve evraklarını düzgün bir şekilde tarihine göre arşivlemek,

 • Yazışmalarda ve dosyalarda yazılı ve bilgisayar ortamında dizi pusulası tutmak,

 • Dosya ve evrak arşivini yazılı ve bilgisayar ortamında kayıt etmek, düzgün bir şekilde arşivlemek,

 • Kendisine havale edilen evrakları cevaplandırmak ve sonuçlandırmak.

 • Personelin izin ve rapor durumunu kaydetmek, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirmek,

 • Personelin işe geliş gidişini kontrol etmek,

 • İşçilerin puantajlarını tutmak.

 • Müdürlüğe giren malzemeleri miktar ve kalite, ebat v.s. yönünden kontrol ederek teslim almak,

 • Müdürlüğün ihtiyacı olan malzemeleri önceden tespit ederek temini için talepte

 • bulunmak,

 • Depodaki malzemeleri bilgisayar ortamı ve yazılı ortamda kayıtlı tutmak,

 • Depodan çıkan malzemelerin çıkan miktar, kullanılan yer olarak kaydını tutmak,

 • Depodaki mevcut malzeme stokunu haftalık, aylık ve yıllık olarak Müdürlüğe bildirmek,

 • Depodaki malzemeleri düzgün bir şekilde stoklamak,

 • Deponun emniyetini sağlamak,

 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gerekli yazışmaları yaparak yıkıma hazır hale getirdiği kaçak veya ruhsata aykırı yapıların yıkımını, konuya vakıf ilgili birim yetkililerinin gözetimi ve denetiminde gerçekleştirmek.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi iconCavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi iconSİLİVRİ belediye başkanliği performans programi 2017

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi iconMersin büYÜKŞEHİr belediye başkani

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi iconKadir topbaş Büyükşehir Belediye Başkanı

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi icon2013 mali yili idare performans programi

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi iconÇalıştay Onursal Başkanı

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi iconÇalıştay Onursal Başkanı

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi iconPerformans öLÇÜm sistemi ÖneriSİ

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi iconAdalet Komisyonu Başkanı Sunuşu

Cavit ÖZTÜrk belediye Başkanı performans programi iconAdalet Komisyonu Başkanı Sunuşu


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev