Kullanma talimatIkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimati
kullanma talimatI

LIPIOCIS, Enjeksiyonluk Solüsyon

Hepatik intraarteriyel yolla enjekte edilir.

 • Etkin Madde: Kalibrasyon tarihinde 1110 MBq/ml. aktivitede Haşhaş tohumunun yağlı asitlerinin [131I] ile iyodinize edilmiş etil esterleri içerir.

 • Yardımcı Maddeler: Yoktur

 • Kaplama Maddesi:Yoktur


Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • Eğer İlave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza danışınız.

 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarınıza vermeyiniz.

 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dıında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında

1. LIPIOCIS Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

2. LIPIOCIS Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

3. LIPIOCIS Nasıl Kullanılır ?

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

5. LIPIOCIS Kapsüllerin Saklanması

Başlıkları yer almaktadır.
1. LIPIOCIS Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

LIPIOCIS tedavi amaçlı radyofarmasötik olup, 2.2 GBq radyoaktivitede 2 ml LIPIOCIS içeren Enjeksiyonluk Solüsyondur. LIPIOCIS, koni şeklinde, 4 ml’lik, tip I cam vial olarak paketlenmiştir.

LIPIOCIS, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

 • Portal ven trombozu ile birlikte olan, rezeksiyon ve transplantasyon yapılamayan olgulardaki hepatokarsinomanın tedavisi.2. LIPIOCIS Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
LIPIOCIS’i Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ: !

 • Okuda 3.sınıf hastalar

 • Ekstrahepatik metastazlar

 • Ciddi renal veya solunum yetmezliği

 • İyot alerjisi

 • Hepatik arteriyografinin kontrendike olduğu durumlar

 • 1500 / mm3 altında lökopeni veya 50.000/ mm3 altında trombositopeni varlığı

LIPIOCIS’İ Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!

 • LIPOCIS uygulaması sonrası ciddi “diffüz infiltratif pnömopati” potansiyel riski söz konusudur. Daha önceden belirlenmiş akciğer parankim hastalığı veya şüphesi söz konusu ise LIPIOCIS enjeksiyonundan önce akciğer X-Ray grafisinin çekilmesi ve detaylı fizik muayene önerilir.

 • Uygulama öncesi tiroid blokajı son derece önemlidir. Tedavi öncesi tiroid blokajı mutlaka sorgulanmalı, yetersiz tiroid blokajı şüphesi var ise gerekli önlemler alınmalıdır.

 • İyotlu kontrast ajanlara karşı alerji söz konusu ise olası yan etkiler için gerekli tıbbi önlemler alınmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.
LIPIOCIS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hepatik intraarteriyel enjeksiyon yoluyla uygulanan bu radyofarmasötik ajanın, yiyecek ve içecekler ile günümüze kadar bilinen bir etkileşimi tanımlanmamıştır.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 • LIPIOCIS gebe bayanlara uygulanmamalıdır.

 • LIPIOCIS uygulanmadan önce, doğurganlık çağındaki bayanlarda gebelik olasılığı ekarte edilmelidir. Gebeliğin tam olarak dışlanamadığı durumlarda kullanılması sakıncalıdır.

 • Uygulamadan en az 1 yıl sonrasına kadar kontrasepsiyon önerilmeli ve uygulanmalıdır.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

 • İlacın kullanılmasından önce doktorunuza danışınız.

 • Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmelidir.Araç ve makine kullanımı


 • Araç ve makine kullanma üzerinde bu ilacın kullanılmasından sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etki beklenmez.


LIPIOCIS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LIPIOCIS içeriğinde yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Günümüze kadar bilinen bir etki tanımlanmamıştır.
Bununla birlikte, eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. LIPIOCIS Nasıl Kullanılır?

LIPIOCIS, korumalı cam şırınga kullanılarak, kateter aracılığıyla (femoral yolla nonselektif kateter takılarak) hepatik intraarteriyel sisteme yavaş şekilde enjekte edilir.

LIPIOCIS uygulanmasından 24-48 saat önce tiroid blokajına başlanılarak en azından 5 gün süre ile devam edilmesi önerilir. Tiroid bezi yaklaşık olarak 400 mg/gün dozunda potasyum perkolorat preparat uygulanması ile bloke edilir. Potasyum iyodür, potasyum iyodat veya lügol solüsyonu ile blokaj ise 100 mg iyot/gün eş değerinde uygulanmalıdır.

Hastanın genel durumunun elverişli olduğu durumlarda, 2., 5., 8. ve 12. aylarda 2220 MBq LIPIOCIS kullanılarak intra arteriyel enjeksiyon tekrarlanabilir.

Ciddi diffüz infiltratif pnömopati potansiyel riski nedeniyle her LIPIOCIS enjeksiyonundan önce ve herhangi bir solunum semptomunun oluşması durumunda akciğer X-Ray grafisinin çekilmesi ve detaylı fizik muayene gereklidir.

Hepatik intraarteriyel enjeksiyon, asepsis ve güvenlik önlemleri alınarak deneyimli hekim sorumluluğunda, uygun monitorizasyon altında, yoğun bakım ve reanimasyon malzemelerinin kullanılabilir olduğu ortamda yapılmalıdır. Bu uygulama radyonüklid kaynakların kullanılması için onay verilmiş ünitelerde yapılmalıdır.

Radyofarmasötiklerin uygulanması, diğer personel için eksternal radyasyon veya kontaminasyondan kaynaklanan risk yaratır. Terapötik enjeksiyonu sonrası hastanın 6 gün süre ile radyasyon güvenliği sağlanmış nükleer tıp ünitesinde müşahade edilmesi ve bu süreç boyunca idrarının toplanması gereklidir. İlk üç gün süresince ziyaret yasaktır.

Eğer LIPIOCIS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla LIPIOCIS kullandıysanız

Tek dozluk ambalaj kutusu nedeniyle doz aşımı olasılığı yoktur.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?
Tüm diğer ilaçlar gibi LIPIOCIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
LIPIOCIS kullanımı sonrası oluşabilecek yan etkileri oldukça sıkça gözlenen ve daha az sıklıkla gözlenen yan etkiler olarak sıralanabilir. Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal DOKTORUNUZA başvurunuz.

Oldukça sıkça gözlenen istenmeyen yan etkiler :

 • Orta ve geçici düzeyde ateş (%29)

 • Orta ve geçici biyolojik karaciğer test bozuklukları (%20)

 • Enjeksiyon yerinde ağrı (%12.5)

Daha az sıklıkla gözlenen istenmeyen yan etkiler:

 • Orta düzeyde ve geçici lökopeni (%7)

 • Ciddi diffüz infiltratif pnömopatiler (%2)

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

5. LIPIOCIS’ in Saklanması


LIPIOCIS orijinal paketinde oda ısısında saklanmalıdır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 7 gündür. Son kullanma tarihi dış ambalaj kutusu etiketi üzerinde belirtilmiştir.

Ruhsat Sahibi: Radmed Sağlık Ürünleri ve Cihazları Pazarlama İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretici : CIS BIO International
Bu kullanma talimatı:…/…./ tarihinde onaylanmıştır:sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kullanma talimatI iconKullanma talimati

Kullanma talimatI iconKullanma talimati

Kullanma talimatI iconKullanma talimati

Kullanma talimatI iconKullanma talimati

Kullanma talimatI iconKullanma talimati

Kullanma talimatI iconDozimetre kullanma talimati

Kullanma talimatI iconKompresör kullanma talimati

Kullanma talimatI iconRefraktometre kullanma talimati

Kullanma talimatI iconKompresör kullanma talimati

Kullanma talimatI iconSinif kullanma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev