ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerinikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Atölye


Ek- 10

GEMİ MONTAJCISI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI

Meslek:


GEMİ MONTAJCISI

Seviye:
3I

Referans Kodu:


14UMS0436-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


25.06.2014 Tarih ve 2014/45 Sayılı Karar

Resmî Gazete Tarih/Sayı:


14/8/2014 - 29088 (Mükerrer)

Revizyon No:


00TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ARMADOR: Genellikle bir kaldırma aracı (vinç, caraskal, vb) yardımıyla, gerektiğinde kas gücünü de kullanarak, çok büyük ya da ağır nesneleri kaldırma ve taşıma konusunda uzmanlaşmış kişiyi ya da şirketi,

ATÖLYE: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini,

BLOK: Ön imalat süreçlerinde üretilen gemi yapı elemanlarının bir araya getirilerek/montajlanarak oluşturulduğu, birleştirildiklerinde gemiyi oluşturacak ana yapı formlarını (orta kesit bloğu, çift dip bloğu, vb.),

BRAKET: Düzlemleri kesişen (dikey-yatay) elemanların bağlantısını güçlendirmek amacıyla kullanılan, çoğu zaman üçgen şekilli olarak tasarlanan destek elemanlarını,

CAKA TEZGAHI: Metal malzemelerin eğilmesi ve bükülmesi işlemlerinin yapıldığı makine tezgahını,

CARASKAL: Ağırlık kaldırmaya yarayan, zincir ve makaradan oluşan donanımı,

ÇATMAK: Ön imalat kapsamında hazırlanan yapı elemanlarını oluşturmak için gerekli parçaları teknik resim /işçilik resmi gereğince bir araya getirme işlemini,

ÇEKEK YERİ: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi/su araçlarına bakım-onarım ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa ve tadilat hizmeti veren tesisi,

ÇEKTİRME: Hidrolik, mekanik ya da vakumlu olarak çalıştırılabilen, çeşitli kullanım alanları olan, montaj sırasında istenmeyen şekiller alan parçaları, panelleri istenilen şekle ve düzleme dönüştürme işlemine ve bu işi yapan aleti,

ÇEVRE GÖREVLİSİ: Tesis faaliyetlerini çevresel açıdan düzenli aralıklarla kontrol eden, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit eden, tespit ettiği çevresel riskleri tesis sorumlusu/yetkilisine bildirerek risklerin giderilmesi için önerilerde bulunan kişiyi,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

ÇIRPI İPİ: İki nokta arasında düzgünlüğü sağlamak için, gerilerek yay gibi çekip bırakılmak yoluyla çizgi çizmekte kullanılan boyalı sicimi/ipi,

DEKUPAJ: Özellikle çelik dışı malzemelerin (alüminyum, ağaç vb.), özel edevatlar yardımıyla kesme veya orta yerlerinin boşaltılması işlemini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALIP: Malzemelerin elastik ve plastik şekil değiştirebilme özelliklerinden yararlanılarak, seri ve standart üretimini sağlamak üzere şekillendirme ve montaj amaçlarıyla oluşturulan donanım ve düzenekleri,

KAYNAK IŞIMASI: Göz sağlığına zarar veren, kaynak arkından yayılan görünür ve görünmez (ultraviyole) ışınları,

KKD (KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MAPA: İmalatı gerçekleştirilen yapı malzemelerinin taşınmasında belirli kurallara göre taşıma dayanımı hesap edilerek malzemeye monte edilen ve malzemenin taşınması esnasında halat, sapan gibi taşıma aparatlarının bağlandığı halka şeklindeki malzemeyi,

MENHOL: Gemilerde perdeler, tanklar, döşekler arası malzeme ve insan geçişini sağlamak, tanklara girmek için kullanılan kapaklı sızdırmaz veya kapaksız açık girişleri,

MODEL: Montajı yapılacak yapının ölçekli bir kopyası veya prototipini,

MONTAJ: Çeşitli malzemelerden yapılmış parçaların çeşitli birleştirme metotları kullanarak teknik dokümanlarda belirtilen yerlere takılmasını, gerekli ayarlarının ve bağlantılarının yapılmasını,

PANEL: Montajlı yapıları oluşturan destek elemanları ve levhaların birleştirilmesiyle oluşturulmuş daha küçük boyutlu parçaları,

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SIKMA: Montaj çalışmaları kapsamında, çeşitli yöntem ve ekipmanlar kullanılarak montajı yapılacak parçayı sabitleme işini,

ŞEKİL VERME: Malzemelerin elastik ve plastik şekil değiştirme özelliklerinden yararlanılarak, çeşitli ekipman ve tezgahlar yardımıyla montajlanacak parçaların soğuk veya sıcak işlemler kullanılarak, teknik dokümanlarda istenilen biçime getirilmesi işini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TERSANE: Her cins ve boyutta gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapı ve en az elli metre deniz cephesine sahip gemi inşa kapasitesi belirlenmiş kıyı tesisini,

TOLERANS: Kabul edilebilecek ölçü ile standart ölçü arasındaki fark veya hata payını

ifade eder.


 1. GİRİŞ

Gemi Montajcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Gemi Montajcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

2. MESLEK TANITIMI

2.1. Meslek Tanımı

Gemi Montajcısı (Seviye 3); İSG, çevre koruma ve kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; gemi inşa ve bakım-onarım tesislerinde yeni inşa edilen veya tadilat aşamasındaki gemi ve benzeri yüzer yapılarda; posta, perde, panel, blok gibi metal vb. yapısal parçaları imalat resimlerine uygun şekilde çatarak sabitlemek suretiyle bir araya getirip montajını yapan, montaj sonrası uygulanacak olan birleştirme yöntemine (kaynak vs.) hazırlayan ve hazırlığın imalat resmine uygunluğunu doğrulayan kişidir.

2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 8219 (Başka yerde sınıflandırılmamış montajcılar)

2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Gemi Montajcısı (Seviye 3); tersane, tekne imal, çekek yerlerinde, atölyelerde ve/veya gemi üzerinde; genellikle açık havada çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında; gürültü, kaynak dumanı, sıcak ve soğuk hava, loş ışık, nem, titreşim, toz, partikül ve kaynak ışıması ile yüksekte çalışma sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Gemi Montajcısı (Seviye 3), 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.


 1. MESLEK PROFİLİ

  1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmak

A.1

Kişisel koruyucu donanımları proseslere uygun şekilde kullanmak

A.1.1

Mevzuat gereği yapılan risk değerlendirmesinde belirlenmiş olan ve gerçekleştirilecek prosese uygun KKD’yi seçer ve kullanır.

A.1.2

Kullanılamayacak durumda olan ve bakım periyodu gelen KKD’leri ayırt eder ve ilgilisinden kullanılır durumda olanı talep eder.

A.1.3

KKD’ler ile ilgili talimatlara ve iş güvenliği uzmanının direktiflerine uyar.

A.2

Proseslerle ilgili riskleri öngörmek ve risk farkındalığını geliştirmek

A.2.1

Öngörülmemiş bir risk tespit ettiğinde iş güvenliği uzmanına bildirir.

A.2.2

Ramak kala durumu ile karşılaştığında durumu iş güvenliği uzmanına bildirir ve mevcut tedbirlerin gözden geçirilmesi için kayıtlara girmesini sağlar.

A.2.3

Yaptığı işten etkilenebilecek ve risk altında olduğunun farkında olmayan diğer yakın çalışanları riskler konusunda uyarır.

A.2.4

Gerekli önlemleri alır veya önlemlerin alınması için durumu iş güvenliği uzmanına iletir.

A3

Acil durumlarda prosedürleri uygulamak

A.3.1

Acil durumlarda kendisine verilmiş görevleri yerine getirir.

A.3.2

Acil durum tatbikatlarında verilen görevi eksiksiz tamamlar.

A.4

Risk değerlendirmede, kendi prosesleri ile ilgili belirtilen risklere ait talimatları uygulamak

A.4.1

Prosesler sırasında talimatlara uygun olarak riskleri ortadan kaldırır.

A.4.2

Risk değerlendirmeyi kendi prosesleri açısından inceleyerek ilave edilmesi gerektiğini düşündüğü farklı risklerle ilgili önerilerde bulunur.

A.4.3

Prosesleri ile ilgili risk değerlendirmede belirtilmeyen tespit ettiği riskleri İSG uzmanına bildirir.

A.4.4

Risk değerlendirmesinde kendi konusundaki değişiklikler ile ilgili verilen eğitimler ve talimatlar doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirir.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Faaliyetleri esnasında çevre etki değerlendirme sonuçlarına bağlı kurallara uymak

B.1.1

İş süreçlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkacak çevre etkileriyle ilgili önlemleri talimatlarda belirtilen şekilde alır.

B.1.2

Beklenmeyen bir çevre etkisi ortaya çıktığını fark ettiğinde çevre görevlisi ve iş güvenliği uzmanlarını acilen bilgilendirir.

B.2

Proses sonrası çevre etkisi olan atıklarla ilgili kurala uygun olarak gerekli işlemleri yapmak

B.2.1

Tehlikeli atıkların ara depolama işlemleri sırasında oluşan riskli durumları iş güvenliği uzmanına iletir.

B.2.2

Taşınması ve depolanması özel önlem gerektiren atıklarla ilgili talimatlara uyar.

B.2.3

Sorumluluk alanına giren ve geçici depoladığı atıkları ilgili toplama alanlarına atar.

B.3

Kullanılan ekipmanın temizlik ve bakımını çevre etki değerlendirme şartlarına bağlı olarak gerçekleştirmek

B.3.1

Prosesler sırasında kullandığı ve temizliği gereken ekipmanların temizliğini talimatlara uygun ve bu iş için belirlenmiş alanlarda gerçekleştirir.

B.3.2

Bakım sırasında ortaya çıkan çevre etkisi olan atıkları ayırt eder ve uzaklaştırma prosedürünü uygular.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C


Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunda belirtilen şartlara uygun çalışmakC.1

Faaliyetleri ile ilgili iş emri ve eklerini kullanmak

C.1.1

İşlemleri, iş emri ve talimatlara (ürün bilgi föyü, güvenlik bilgi föyü, montaj planı v.s.) uygun ve zamanında gerçekleştirir.

C.1.2

İş emrinde belirtilen işlemler dışındaki çalışmalarını amirine bilgi vererek gerçekleştirir.

C.2

Çalışma talimatlarını uygulamak

C.2.1

İş emrinde belirtilen faaliyetleri kullanacağı talimatlar ve uygulamalara uygun olarak gerçekleştirir.

C.2.2

İş emrini risk ve uygunsuz ürün oluşturmadan tamamlar.

C.3

Proseslerle ilgili faaliyet kayıtlarını tutmak

C.3.1

Kayıtları çalışma talimatlarında belirtilen şartlara uygun olarak tutar.

C.3.2

Tuttuğu kayıtları talimata uygun olarak ilgili personele verir.

C.4

Prosesler ile ilgili kalite kontrol kayıtlarını tutmak ve raporlamak

C.4.1

Kontrol kayıtlarını yaptığı ölçümlere ve çalışma talimatlarında belirtilen şartlara uygun olarak tutar.

C.4.2

Kalite kontrol kayıtlarını talimatlara uygun olarak ilgili personele verir.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D


Ön hazırlıkları gerçekleştirmek


D.1

İş emirleri ile belirlenmiş çalışma sahasını prosese uygun hale getirmek/ getirilmesini sağlamak

D.1.1

Herhangi bir işe başlamadan önce amirinden iş emrini alır.

D.1.2

İş emrinde belirtilen çalışma sahasının durumuna göre gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alındığından emin olur.

D.1.3

İş güvenliği uzmanından çalışmaya engel bir durum olmadığının (gazdan arındırma raporunun uygunluğu, kurulan iskelelerin uygunluğu) onayını alır.

D.1.4

İşyerindeki çalışma sahalarını ve güzergâhtaki riskleri değerlendirerek uygunsuzlukları ilgilisine bildirir.

D.2

İş emrinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak KKD, makine ve donanımı hazırlamak

D.2.1

Prosese uygun makine, donanım, araç gereç, malzeme ve KKD temin ederek, kullanıma hazır olduklarından emin olur ve uygunsuzlukları amirine bildirir.

D.2.2

İş emrinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ve işin gerçekleştirileceği alana götürülecek makine, donanım, araç ve gereci iş güvenliği talimatlarına ve malzemeleri güvenlik bilgi föylerindeki talimatlara uygun ve belirlenmiş güzergâh üzerinden götürür/götürülmesini sağlar.

D.2.3

Uygulamaya başlamadan makine, donanım, araç gereç, malzeme ve KKD’nin son kontrollerini yapar, uygunsuzlukları ilgilisine bildirir.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Montaj işlemini gerçekleştirmek

(devamı var)

E.1

Parçaları temin etmek

E.1.1

İş emrinde belirtilen parçaların (plak, lama, kiriş, panel, blok gibi) temin edilmesini sağlar.

E.1.2

Parçaların imalata uygunluğunu iş emri ile birlikte verilen teknik resimlerden kontrol ederek uygun olmayanları ayırır.

E.2

Parçalar üzerinde gerekli ön hazırlıkları ve kontrolleri yapmak

E.2.1

Teknik dokümanlarda verilen toleranslara uygun olarak parçalar üzerindeki gerekli merkez noktaları ve referans çizgilerini çeşitli el aletleri ile işaretler veya markalı olarak gelen parçaların teknik resme uygunluğunu kontrol ederek uygun olmayanları uygun hale getirir.

E.2.2

Gerekmesi durumunda yapılacak şekil verme işlemi için teknik dokümanlara uygun olarak model veya kalıp hazırlar.

E.2.3

Montaj öncesi, çeşitli alet ve makineler yardımıyla, mastar ve kalıpları kullanarak parçalara şekil verip teknik resimlere uygun hale getirir/getirilmesini sağlar.

E.2.4

Montaj sonrası kaynak için gerekli olan kaynak ağızlarını, tesisin kaynak prosedürleri ve geminin kaynak planına uygun şekilde hazırlar ve hazırlıkların eksik olup olmadığını kontrol eder.

E.2.5

Parçaların tesisin imalat standartlarına uygun olduğunu kontrol eder/edilmesini sağlar.

E.3

Montaj işlemini yapmak

E.3.1

Parçaların çatılmasını, hazırlanan referans nokta ve çizgilere uygun olarak gerekli aletler ile (caraskal, kriko vb) gerçekleştirir ve parçaları sabitler.

E.3.2

Çatma sırasında parçanın büyüklüğüne göre gerektiğinde armador yardımıyla hizalar/hizalanmasını sağlar.

E.3.3

Yapısal elemanları ve kapı, menhol kapağı vb yapıların yerleştirileceği açıklıkları teknik resimlere uygun olarak yerleştirir.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Montaj işlemini gerçekleştirmek


E.4

Montajı sonrası teslim işlemlerini yapmak

E.4.1

Parçaların hizalama uygunluğu ilgilisi tarafından kontrol edildikten sonra, kaynak işlemleri sonrası oluşması muhtemel çarpılmaları önlemek için gerekli geçici düzlük, braket ve çeşitli elemanları puntalar veya kaynattırır.

E.4.2

Muhtemel çevirme ve taşıma işlemleri için mapaların teknik dokümana uygun olarak montajını yapar ve montajı yapılan mapa konusunda, ilgilisinden uygunluk onayı alır.

E.4.3

Kaynak sonrası meydana gelen çarpılmaları ve şekil değiştirmeleri çeşitli yöntemlerle (ısıl veya mekanik) giderir.

E.4.4

Proses ile ilgili tuttuğu kayıtları ve iş emrini ilgilisine teslim eder.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Araç ve gereçlerin bakım ve ayarını yapmak

F.1

Üretim araçlarını ayarlamak ve kullanmak

F.1.1

Üretim ve kontrol araçlarını kullanım talimatlarına uygun olarak ayarlar ve kullanır.

F.1.2

Üretim esnasında üretim araçlarında ayar ve kullanım kaynaklı bir zarar oluşmasını önler.

F.1.3

Üretim esnasında ve sonunda ayar ve kullanım kaynaklı bir risk oluşmasını engeller.

F.2

Otonom bakımları yapmak

F.2.1

Kullanılan makine ve teçhizatın otonom bakımını zamanında yaparak bakım yetersizliğinden dolayı arıza oluşmamasını sağlar.

F.2.2

Bakımın talimatlara uygun yapıldığına dair kayıtları tutar ve ilgilisine onaylatır.

F.3

Muayene ve test araçlarını talimatlara uygun kullanmak

F.3.1

Proses sırasında operasyonun sağlıklı yürütüldüğünden emin olmak için gerekli otokontrolleri talimatta belirtilen muayene ve test araçları ile gerçekleştirir.

F.3.2

İş emrini tamamladığında işlemin kalite kontrol tarafından doğrulanmasını sağlar.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

G.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

G.1.1

Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

G.1.2

Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

G.1.3

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.
  1. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 1. Acil müdahale ekipmanları (bariyer-yağ emici padler-sosisler vb)

 2. Caka tezgahı

 3. Caraskal

 4. Çektirme

 5. Çeşitli kaynak ve punta makineleri

 6. Çırpı ipi

 7. Çizecek

 8. Gönye

 9. İletişim araçları (telefon, telsiz, vb.)

 10. Kaldırma araçları ve ekipmanları (sapanlar, vb.)

 11. Kama

 12. Kişisel koruyucu donanımlar (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz maskesi, koruyucu elbise vb.)

 13. Kriko

 14. Markalama kalemi

 15. Mastarlama, ölçme ve hizalama aletleri

 16. Nokta zımba

 17. Oksi-gaz şaloması

 18. Şerit metre

 19. Tebeşir

 20. Temel el aletleri

  1. Bilgi ve Beceriler

 1. Acil durum bilgisi

 2. Çevre koruma yöntemleri ve uygulamaları bilgisi

 3. Ekip içinde çalışma becerisi

 4. El aletlerini kullanma ve bakım bilgi ve becerisi

 5. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

 6. Kapalı ve dar alanlarda hareket etme ve çalışma becerisi

 7. Kayıt tutma becerisi

 8. KKD’leri kullanabilme becerisi

 9. Kokuları fark ve ayırt edebilme becerisi

 10. Makine kullanım kılavuzlarını kullanma becerisi

 11. Mesleki riskler bilgisi

 12. Montaj teknikleri bilgisi

 13. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

 14. Ölçme ve muayene araçları kullanım bilgi ve becerisi

 15. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

 16. Temel atık yönetimi bilgisi

 17. Temel çalışma mevzuatı bilgisi

 18. Temel gemi yapı bilgisi

 19. Temel ilkyardım bilgisi

 20. Temel matematik ve geometri bilgisi

 21. Temel teknik resim bilgisi

 22. Yangın, yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

 23. Yüksekte ve denge kaybı olmadan çalışma becerisi  1. Tutum ve Davranışlar

 1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

 2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

 3. Araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

 4. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

 5. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

 6. Çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak

 7. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

 8. İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

 9. İşyeri çalışma prensiplerine uymak

 10. İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun hareket etmek

 11. İşyeri prosedür ve talimatlarına uygun davranmak

 12. Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

 13. Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

 14. Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

 15. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

 16. Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

 17. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

 18. Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

 19. Yeniliklere açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Gemi montajcısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.


I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.

© Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini icon1 araç ve yaya yollari ile AÇik ve kapali otoparklar

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini iconMübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı-...

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini iconTest edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları...

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini iconAmaç Bu talimat Boru larda Yük Kayıpları cihazının kullanım ilkelerini...

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini iconKatalog kapsamindaki Fİrmalardan gerçekleşTİRİlecek açik satişlara...

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini iconGÖreve hazirim projesi kapsaminda atama yapilacak biRİmler ile iLGİLİ duyuru

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini iconAÇik ve uzaktan öĞretim biRİm başkani çalişma talimati

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini icon7. BÖLge müDÜRLÜĞÜ mintikasinda yapilacak olan 2018 yili köPRÜ ve menfez bakim onarimlari

ATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak işlerin (kesim, şekil verme, ön imalat, montaj, boru, boya, vb.) yerine getirildiği açık ya da kapalı bölümleri olan çalışma yerlerini icon7. BÖLge müDÜRLÜĞÜ mintikasinda yapilacak olan 2018 yili köPRÜ ve...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev