D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemeksayfa1/8
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8

2014 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular
 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir?

A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

D) Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1. Sağlık Bakanı, bakanlığının icraatından aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

A) Cumhurbaşkanı B) Meclis Başkanı

C) Başbakan D) Başbakan Yardımcısı 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın Bağlı kuruluşu değildir?

A) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

B) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

D) Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun görevidir?

A) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek

B) Avrupa Birliği ile ilişkileri yürütmek

C) Sağlık yapılarının standartlarını belirlemek

D) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek

5. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Meslekleri Kurulunun görevideğildir?

A) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek

B) Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek

C) Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek

D) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek

6.Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının görevidir?
) Tarihi ve kültürel varlıkları korumak

B) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak

C) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmek

D) Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır

7. Bakan tarafından görevlendirilen Sağlık Politikaları Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
8.Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatı olan hizmet birimleri kaç tanedir?
A) 11 B) 13 C) 15 D) 17

9. Sağlık Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşu kaç tanedir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. Yüksek Sağlık Şurası’nın kaç üyesi vardır?
A) 17 B) 16 C) 15 D) 14

11. Yüksek Sağlık Şurası üyeleri yılda en az kaç defa toplanır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

12. Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri yılda en az kaç defa toplanır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

13. Yüksek Sağlık Şurası üyelerinin görev süresi kaç yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

14. Yüksek Sağlık Şurası üyelerinin kaçı Bakan tarafından seçilir?
A) 17 B) 15 C) 13 D) 11

15. Aşağıdakilerden hangisi ASHGM’nün görevlerindendir?


 1. Acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek.

 2. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak.

 3. Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak.

 4. Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak.16. ASHGM, 02/11/2011 Tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının teşkilat ve Görevleri hakkında KHK’nin hangi maddesine dayanılarak kurulmuştur? 1. 7 B)8 C)9 D)1017. ASHGM Yönetmeliğinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyon temin edilmesine ve Bakanlık tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esasları belirlemektir.

 1. Ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin, kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini düzenlemektir.

 2. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle personelin veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 3. Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.18. Aşağıdakilerden hangisi ASHGM’ne bağlı Daire Başkanlığı değildir?


 1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı

 2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 3. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

 4. Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Servisleri Daire Başkanlığı19.112 KKM Sisteminin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Şehrin sayısal haritaları üzerinde adres araması yapılabilmesi, aktif harita üzerinde yeni bina yeni sokak gibi bilgilerin güncellenebilmesi.

 2. Telefon ve telsiz çağrılarının numara veya sinyal düştüğü andan itibaren ses kayıtlarının yapılabilmesi, GPS ile ambulansların on-line olarak takip edilmesi.

 3. Ambulans ekipleri ve merkez arasında veri iletişimi yapılabilmesi, Komuta Kontrol Merkezi ile hastaneler arasında bilgi paylaşımının sağlanması.

 4. Hepsi.


20. 81 İl 112 Acil Komuta Kontrol Merkezleri ile Bakanlık merkezinde dijital sistem hangi yıl kurulmuştur?


 1. 2004

 2. 2006

 3. 2008

 4. 2010


21. Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Ambulansı değildir?


 1. Kara Ambulansı

 2. Dağ Ambulansı

 3. Deniz Ambulansı

 4. Hava Ambulansı22. “Kara, hava ve deniz ambulansları ile acil sağlık araçlarının ihtiyaç tespitini, sevk ve idaresini sağlamak” görevi hangi daire başkanlığının görevidir?


 1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 2. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

 3. Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı

 4. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı

23.Aşağıdakilerden hangisi ASHGM Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığının vermiş olduğu eğitimlerden değildir?


 1. Acil Sağlık Eğitimi

 2. UMKE ve Afet Eğitimleri

 3. İlk Yardım Eğitimi

 4. Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

24.Zehir Danışma Merkezi, hangi daire başkanlığı bünyesindedir?


 1. İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı

 2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı

 3. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

 4. Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı


25. Kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ceza ve disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması ve kanunlarla düzenlenen işlemlerin yapılması faaliyetlerine ne denir?


 1. Denetim

 2. İnceleme

 3. Soruşturma

 4. Ön İnceleme26.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yürütülen faaliyetlere ne denir?


 1. Denetim

 2. İnceleme

 3. Soruşturma

 4. Ön İnceleme


27.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan inceleme sonuçlarının bağlandığı rapor türü aşağıdakilerden hangisidir?


 1. İnceleme Raporu

 2. Soruşturma Raporu

 3. Ön İnceleme Raporu

 4. Tazmin Raporu


28.Bakanlık teşkilatının ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ön inceleme yaptırmaya ve soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Kaymakam

 2. Vali

 3. Müsteşar

 4. Bakan


29.Bakanlık teşkilatının ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ön inceleme yaptırmaya ve soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Kaymakam

 2. Vali

 3. Müsteşar

 4. Bakan


30.4483 sayılı Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir?


 1. Cumhuriyet Başsavcılığına,

 2. Hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine

 3. Şikayetçiye

 4. Hepsine


31. 4483 sayılı Kanun’a göre yetkili mercinin soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına karşı aşağıdakilerden hangisi itiraz edebilir?


 1. Cumhuriyet Başsavcılığı,

 2. Hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi

 3. Şikayetçi

 4. Hepsi


32. 4483 sayılı Kanun’a göre yetkili mercinin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına karşı aşağıdakilerden hangisi/hangileri itiraz edebilir?


 1. Cumhuriyet Başsavcılığı

 2. Hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi

 3. Şikayetçi

 1. Yalnız I

 2. I ve III

 3. I ve II

 4. Yalnız III


33. 4483 sayılı Kanun’a göre yetkili merciinin soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesine ilişkin kararına karşı itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?


 1. 1 hafta

 2. 10 gün

 3. 15 gün

 4. 30 gün34. Kimler Mal Bildiriminde Bulunmalıdır?


 1. Milletvekilleri

 2. Noterler

 3. Memurlar

 4. Hepsi35.3628 sayılı yasaya göre aşağıdakilerden hangisi mal bildirimine konu edilir?


 1. Memurun kendisine ait taşınmaz mallar

 2. Memurun eşine ait taşınmaz mallar

 3. Memurun velayeti altındaki çocuklarına ait taşınmaz mallar

 4. Hepsi36. 3628 sayılı yasaya göre aşağıdakilerden hangisi mal bildirimine konu edilir?


 1. Görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki Para

 2. Görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki Altın

 3. Görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki Banka Kredisi Borcu

 4. Hepsi37. 3628 sayılı yasaya göre mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda mal bildirimi ne kadar sürede yapılmalıdır?


 1. 1 ay

 2. 15 gün

 3. 10 gün

 4. 1 hafta38.3628 sayılı yasaya göre mal bildirimleri ne zaman yenilenmelidir?


 1. Sonu (0) ile biten yıllarda

 2. Sonu (5) ile biten yıllarda

 3. Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda

 4. Önemli bir değişiklik olduğunda


39. 3628 sayılı yasaya göre sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda yenilenmesi gereken mal bildirimleri en geç ne zamana kadar verilmelidir?


 1. Yılın ilk mesai gününde

 2. Ocak ayı sonuna kadar

 3. Şubat ayı sonuna kadar

 4. Mart ayı sonuna kadar40. Aşağıdakilerden hangisi tıbbın kötü uygulanma hallerindendir?


 1. Dikkatsizlik

 2. Tedbirsizlik

 3. Meslekte Acemilik-Yetersizlik

 4. Hepsi


41.Kişinin gerek hazineye gerekse başka bir kişiye verdiği zararın kendisine ödettirilmesine ne denir?


 1. Mali Yükümlülük

 2. Mali Sorumluluk

 3. Maddi Sorumluluk

 4. Hepsi42. . Kamu zararından doğan alacakların taksitlendirme süresi azami kaç yıldır?


 1. 1 yıl

 2. 3 yıl

 3. 5 yıl

 4. 10 yıl43. Bilgi edinme başvurusu nasıl yapılır?


 1. Yazılı

 2. Elektronik ortamda

 3. Sözlü
 1. I ve II

 2. II ve III

 3. I ve III

 4. Hiçbiri44. Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar Nelerdir?


 1. Dilekçe sahibinin adı-soyadı

 2. İmzası

 3. İş veya ikametgâh adresi

 4. Hepsi

45. Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A) İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek

B) Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve Bakanlık ile diğer kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek

C) Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek

D) Toplumun sağlıkla ilgili karar alma sürecinde bilinçli olarak yer almasını sağlamak
46. Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarından biri değildir?
A) İkili İlişkiler Daire Başkanlığı

B) Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı

C) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

D) Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
47. Aşağıdakilerden hangisi İkili İlişkiler Daire Başkanlığının görevlerinden biri değildir?


 1. İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek

 2. Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/protokollerinin hazırlanması, imzalanması, onaylanmasını sağlamak

 3. Yabancı ülkelerle işbirliği ile gerçekleştirilecek sağlık alanındaki faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak

 4. Ülkemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının, yabancı ülkelerdeki sağlıkla ilişkili kurumlarla işbirliğini organize etmek ve tüm harcamalarını karşılamak

48. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığının görevlerindenbiri değildir?
  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek iconAraştırma öğretim üyelerinin bilimsel kongre tercihlerinde etkili...

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek icon2017-2018 EĞİTİm fakültesi yabanci diller eğİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİzce...

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek iconAkrediTİf uzmanlik eğİTİMİ

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek iconÖ n s ö z uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek iconEczacilikta uzmanlik eğİTİMİ YÖnetmeliĞİ

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek iconVeteriner hekiMLİĞİnde uzmanlik eğİTİMİ YÖnetmeliĞİ

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek iconİnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Programı

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek iconİnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Programı

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek iconVeteriner hekiMLİĞİnde uzmanlik eğİTİMİ YÖnetmeliĞİ

D yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek icon7. Yönetmelikler Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev