1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

………………… MÜDÜRLÜĞÜ


………………….KURUM /OKULU
YANGIN ÖNLEME

VE

SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

201..


NOT:BU İÇ DÜZENLEME 3 NÜSHA YAPILACAK
1.NÜSHA EN YAKIN BÖLGE İTFAİYE BİRLİĞİNE,

2.NÜSHA İLÇE MEM İLGİLİ BÖLÜM ARŞİVİ,

3.NÜSHA KENDİ İLGİLİ YANGIN DÜZENLEME DOSYALARINDA TUTULACAKTIR.

GENEL ESASLAR

AMAÇ:

Bu İç Düzenlemenin amacı, ………………..okul/kuruma ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

KAPSAM :

Bu İç Düzenleme Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul ve Kurumlarda yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar.

KANUNİ DAYANAK:

Bu İç Düzenleme; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin 94. ve 95. maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

SORUMLULUK:

Yangına karşı bina içerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldırılmasından,yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından,yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden , itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan Okul ve Kurum Müdürleri sorumludur.

  • Yangın güvenliği,itfaiye yardım ve işbirliği,genel tedbirlerin uygulanmasından binanın en üst amiri sorumludur.

  • Okul/………. binasında görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.

  • Okul/………..Müdürlüğü binasında yangın tehlikesini önlemek için aşağıdaki tedbirler alınacak ve söndürücü faaliyetler önceden planlanacaktır.

AGENEL TEDBİRLER:

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır.

2-Bürolarda madeni kağıt sepeti bulundurulacak, burada toplanan kağıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar öncelikle mesai bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus yerde toplu halde yakılarak imha edilecektir.

3-Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösterir liste santral odasında ve nöbetçi memuru odasında her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir.

4- Okul/………. Müdürlüğü binasında yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların bulunduğu dolaplara, kasalara “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

5-Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir.Buralarda yanıcı madde bulundurmak yasaktır.

6-Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından Okul/………. Müdürlüğünün ana girişi ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilecektir.

7-Gerek bina söndürme ekibi görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevleri sırasında, yetkili itfaiye amirinin vereceği karar ve talimatlar, Okul/………. Müdürlüğü hizmet binasındaki personel tarafından aynen yerine getirilecektir. Okul/………. Müdürlüğü hizmet binasında yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel, itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

8- Okul/………. Müdürlüğü binasında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek içine kağıt-paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılamayacak hale getirmek , bozuk bir halde tutmak,her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak,itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek bina önüne ip çekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

09-Yangın Söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki etiketlere işlenecektir. Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

10-Mesai bitiminde, elektrikler söndürülecek, elektronik cihazların (Radyo, TV. Bilgisayar vb.) fişleri kontrol edilecek. Pencereler kapatılacak, odalar kilitlenerek anahtarları özel dolaplı yerlerine asılacaktır.

11- Okul/………. Müdürlüğünce dağıtılan (yangın söndürme cihazları- sedye-megafon- geçme merdiven-el feneri vs.) ve okul / kurumlarda bulunan yangına yönelik bulunan malzemeler in sorumluları belirlenecek, imza karşılığı görevi tebliğ edilecek ve daima faal olarak bulundurulacaktır.

B-ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER :

1-Elektrik tesisatının “Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi” esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren elektrik tesisat planı camlı bir çerçeve içinde,elektrik sigorta tablosunun yanında asılı bulundurulacaktır.

2-Elektrik tesisatı yetkili teknik eleman tarafından yılda bir defa komple olarak kontrol edilecek, kontrol sonucu hazırlanacak raporda; halihazır durum, varsa arızaların niteliği ve alınması gerekli tedbirler belirlenecek ve bu rapor bir yazıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek, eksik ve arızalar en kısa zamanda giderilecektir.

3-Binada elektrik sobası, ocağı ütüsü benzin, ispirto, gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır. Ancak yemekhane, çay ocağı gibi yerlerde bina amirinin gerek görmesi halinde ihtiyaç duyulan bu gibi araçlar gerekli önlemleri titizlikle almak suretiyle kullanılabilir.

4- Sigortaların altına tanıtıcı etiket yapıştırılacaktır.

C-BİNA BÖLÜMLERİNE AİT TEDBİRLER:

Binanın inşası, Bina yerleşimi, Bina ulaşım yolları, Bina taşıyıcı sistemi stabilizesi, Yangın kompartımanları, Bacalar, Kazan Daireleri, Duvarlar, Cepheler, Çatılar, Binada kullanılacak yapı malzemeleri, Kaçış yolları, Kaçış merdivenleri, Acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda MEB-12/01/2009 tarih,2009/9 ve 19/01/2010 tarih,223 sayılı yazı ile yürürlüğe giren MEB-yangın önleme ve söndürme yönergesinin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

  1. Kazan Daireleri  1. Kalorifer kazan dairesine yakıt dökülmemesine dikkat edilecek kazan dairesinde yangına karşı önlemler alınacaktır.

  2. Kazan dairesi için bir talimat hazırlanacak, kazan dairesinde bakıldığında kolayca görülebilecek bir yere asılacak ve kaloriferciye tebliğ edilecektir.

  3. Bacalar yılda bir kez Eylül-Ekim aylarında temizlettirilip, raporu dosyasında muhafaza

edilecektir.

4- Yetkili bir kurum tarafından verilen; Kazan Dairesi İşletmeciliğini bitirdiğine dair sertifikası

bulunmayan şahıslar kazan dairesinde görevlendirilemez.

5-Kazan dairesinde kazan ile yakıt bölümü arasında bölme duvarı olması zorunludur.

6-Kazan dairesinin kapısına ‘GİRİLMEZ’ yazısı yazılacak olup; ayrıca tüm vanalara tanıtıcı

plaka asılacaktır.

* Doğalgaz Tesisatlı Kazan Daireleri

1-Kazan dairesinde doğalgaz gaz kaçaklarını algılayacak gaz detektörleri kullanılacaktır.

2-Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve

çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz.

3-Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen

doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalıdır. Bunun

uygulanmasında bina yetkili amiri sorumludur.

4-Kazan Dairesine doğalgazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları

asılacaktır.

5-Kazan Dairesine Doğalgaz yakıtlı Kalorifer Kazanı İşletme Talimatı asılacaktır.

6-Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve

bakımları yetkili servislere yaptırılır.

* Sobalar ve Bacalar

1- Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, soba, tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise bu önlem zaruri değildir.

2- Kullanım esnasında soba kapakları açık bırakılamaz, altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda ısı bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde borular ayda bir bacalar ise iki ayda bir temizlenir. Baca temizliği mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır.

* Çatılar

1- Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, patlayıcı madde bulundurulamaz. Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinter sistemi ile korunması

zorunludur.

2- Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim, alıcı, verici cihazlarına, yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya, elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir.

3- Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir. Kapısına ‘GİRİLMEZ’ yazısı yazılır.

* Mutfaklar , Çay Ocakları ve LPG Tüplerinin Kullanılması

1- Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulması şarttır.

2- Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.

3- Mutfak ve çay ocakları, binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.

4- Bina dışında bulunan sanayi tüplerinin bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılarının, çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfı takılır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilemez.

5- LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır.

6- LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir. Bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulmaz.

D-NÖBET HİZMETLERİ

1-Mesai İçi Nöbet:

Okul/………. Müdürlüğünde, nöbetçi memur/öğretmen olarak görevlendirilen personel, mesai başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde yangına karşı tedbirleri kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

2-Gece Bekçisi:

Gece bekçisi olarak görevlendirilen personel, Gece Bekçiliği Talimatında belirtilen hususlara titizlikle riayet edecek, diğer tedbirleri kontrol edip,gerekli tedbirleri alacaktır.

E- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ

Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

1) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² alan için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’ lık yangın söndürme tüpü, ayrıca depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde tekerlekli yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

2) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm ’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

3)Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

4)Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

5)Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

6)Yangın söndürme cihazlarının garanti süresi içerindeki ücretsiz firma kontrolleri yaptırılır.Ayrıca; her cihazın üzerine firma etiketinden farklı olarak PVC kaplı YSC kontrol kartının takılması ve sorumluları tarafından takip edilmesi gerekir.

F- ACİL DURUM EKİBİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ :

Ekiplerin Kuruluşu: Okul/………. Müdürlüğünce aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup, EK‘de mevcuttur.

a) Söndürme ekibi, b) Kurtarma ekibi,

c) Koruma ekibi, d) İlk yardım ekibi.

Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olan okullarda; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

1-Yangının Mesai Saatleri İçerisinde Olması :

Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telsiz telefon vb.)harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) İtfaiyeyi haberdar edecektir. Yangın haberini alan Acil Durum Ekipleri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir. Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.

2-Yangının Mesai Saatleri Dışında Olması :

Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber,bulunulan yerde telefonla (110) önce şehir itfaiyesine,sonra çevredeki kurumların söndürme ekiplerine,polise (155) ve Jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunur.Ayrıca ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak bu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. olay yerine çağıracaktır.

Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım işlerini yürütür.

G- EĞİTİM

Oluşturulan ekiplerin personeli yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir. Okul / Kurumda senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

İ-DENETİM :

Bu İç Düzenleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı; Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ile İl Eğitim Denetmenlerince yapılır.

H - DİĞER HUSUSLAR

Bu İç Düzenlemede tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine http://mevzuat.meb.gov.tr adresinden

bakılacaktır.

İ –YÜRÜTME

Bu İç Düzenleme yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. İlgililerin ve personelin talimatın uygulanması konusunda gerekli hassasiyet göstermelerini rica ederim.

…/…/ 201…

Kurum ve Okul Müd.

E K İ :

EK-A- Acil durum Ekipleri

EK-B-Yangın Talimatı Tablosu

EK-C- Kat krokileri

EK-D- Çevre krokisi

…/…/ 201…

……/…/ 2009

Kurum ve Okul Müd.

EK-A- ACİL DURUM EKİPLERİ

Sıra r

EKİP ADI

PERSONELİN

ADI SOYADI

EKİPTEKİ

GÖREVİ

ÜNVANI

EV / CEP TELEFONU

İMZASI

1

Söndürme Ekibi
Ekip Başı


2
Ekip Personeli


3456781

Kurtarma

Ekibi
Ekip Başı


2
Ekip Personeli


3456781

Koruma Ekibi
Ekip Başı


2
Ekip Personeli


341

İlk Yardım

Ekibi
Ekip Başı


2
Ekip Personeli


34567

ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ : Ekip başları kendi görevlerini yerine getirmekten, ekibini yönetmekten ve ekipler arasında işbirliği yapmaktan sorumludurlar.Ekipler Kurum personel sayısı ile orantılı oluşturulur.

1-SÖNDÜRME EKİBİ: İtfaiye gelinceye kadar,binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,

2-KURTARMA EKİBİ: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,

3- KORUMA EKİBİ : Kurtarma ekinince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,yanığın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,

  1. İLKYARDIM EKİBİ: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişileri ilk yardım yapmak .


EK-C – YANGIN TALİMATI TABLOSUT.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
…...............................................................
YANGIN İÇ DÜZENLEME TALİMATIYANGIN ANINDA

HABER VERİLECEK MAKAMLAR

ŞEHİR İTFAİYESİ :……………………………………

KURUM AMİRİ :……………………………………

KORUMA AMİRİ :……………………………………

SİVİL SAVUNMA UZMANI :………………………

İDARİ İŞLER ŞB. MÜD. :……………………………..

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ :………………………

ACİL DURUMLARDA

HABER VERİLECEK DİĞER YETKİLİLER

1-HIZIR SERVİS :……………………………..

2-SU ARIZA :…………………………….

3-ELEKTRİK ARIZA :…………………………….

KULLANMAYA HAZIR OLARAK BULUDURULAN

YANGIN MALZEMELERİ

* KURU TOZLU SÖNDÜRME CİHAZI (HER TÜRLÜ YANGIN)

* CO2 Lİ SÖNDÜRME CİHAZI (ELEKTİRİK KONTAĞI)

* KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME CİHAZI (AKARYAKIT TÜRÜ)

* TESİSATA HORTUM VE DOLABI

* YETERİ KADAR KUM VE SU KOVASI

* MERDİVEN, BALTA, KAZMA, KÜREK, BALYOZ VE DİĞER SÖNDÜRME YÖNERGESİNE UYGUN OLARAK KULLANINIZ

YANGIN SINIFLARINA GÖRE

KULLANMA SÖNDÜRME ÇEŞİTLERİ

YANGIN SINIFI

SU VE SULU ÇÖZELTİ

ABC KURU KİMYEVİ TOZU

KARBONDİOKSİT (CO2)

KÖPÜK

A-KATI YANICILAR

+ +

+ +

-

+ +

B-SIVI YANICILAR

-

+ +

+ +

+ +

C-GAZ YANICILAR

-

+ +

+ +

+ +

D-METAL YANICILAR

- -

+ -

- -

- -

E-ELEKTRİK YANGINLARI

-

+ -

+ +

-

+ + Çok İyi - İyi Değil + - Ancak İyi

+ İyi - - Tehlikeli

BİNA SORUMLUSU

ADI SOYADI :……………………………

ADRESİ :…………………………..

KAT :………. NO:…………. TEL:………………

BİNA SORUMLU YARDIMCISI

ADI SOYADI :…………………………..

ADRESİ :………………………….

KAT :………… NO:………… TEL:……………..

BİR YANGIN HALİNDE

1-TELAŞLANMAYINIZ VE YAPACAĞINIZI ÖNCEDEN BİLİNİZ

2-BULUDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE BASINIZ SİGORTALARI KAPATINIZ

3-YANGINI ÇEVRENİZDEKİLERE, ÇEVRE KAT VE BİNALARA DUYURUNUZ

4-İTFAİYE TEŞKİLATINA HABER VERMEK İÇİN (110) NUMARAYA TELEFON EDİNİZ

5……….. YANGINI HABER VERMEK İÇİN ……….. UMARAYI ARAYINIZ

6-YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU

BİLDİRİNİZ

7-MÜMKÜN İSE YANGININ CİNSİNİ BİLDİRİNİZ (BİNA, AKARYAKIT, LPG, MOTORLU ARAÇ GİBİ)

8-İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İLE MÜDAHALE EDİNİZ.

9-YANGININ YAYILMAMASI İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ

10-YANGIN ANINDA KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ, PANIK YAPMAYINIZ

11-GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE ENGEL OLUNUZ

12-TAHLİYE ESNASINDA ÖNCELİK SIRASINI BİLİNİZ, ASANSÖRÜ ASLA KULLANMAYINIZ, KOLÜDOR VE MERDİVENLERİN SAĞ TARAFINI KULLANINIZ

Bu bölüm binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince Milli Eğitim Bankalığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Amaç: Bina veya kat içerisinde çıkabilecek başlangıç yangınlarının söndürülmesini, itfaiye gelene kadar büyümeden kontrol altında tutulmasını, yayılmasını önlemek can ve mal kaybının azaltılması acil tedbirlerin uygulanmasıdır.

Bakanlığımızda çalışan tüm personel ve ziyaretçiler yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur. Yangına karşı bina içinde korunma tedbirlerin aldırılmasından, yangın malzemelerinin korunmasından ve hazır tutulmasından, ekiplerin oluşturulmasından ve yangın esnasında sevk ve idare edilmesinden bu bina veya kattan …………………………….. sorumludur.

ACİL DURUM EKİPLERİ

1-SÖNDÜRME EKİBİ 2-KURTARMA EKİBİ

Binada çıkacak yangına derhal Yangın vukuunda can ve mal

müdahale ederek söndürmek ve kurtarma işlemi yürütür

büyümesini önlemek1-………………………… 1-…………………………

2-………………………… 2-…………………………

3-………………………… 3-…………………………

4-………………………… 4-..………………………..

5-………………………… 5-…………………………

6-……………………….... 6-…………………………

7-………………………… 7-…………………………

3-KORUMA EKİBİ 4-İLKYARDIM EKİBİ

Kurtarılan eşyaları korumak, Yangın dolayısı ile yaralanan

Yangından sonra meydana ve hastalananlara acil ilkyardım

Panik ve kargaşaları önlemek yapmak ile yükümlüdür

1-………………………………. 1-…………………………….

2-………………………………. 2-…………………………….

3-………………………………. 3-…………………………….

4-………………………………. 4-…………………………….

5-………………………………. 5-…………………………….

6-………………………………. 6-…………………………….

7-………………………………. 7-…………………………….………………………. YANGIN KROKİSİ

*Şu anda bulunduğunuz nokta Yangın ikaz butonu

Yangın dolabı Yangın söndürme cihazı

Anahtar dolabı Sigorta panosu Yangın çıkışı


EK-C –KAT KROKİSİ

KAT KROKİLERİNDE , ACİL DURUM EKİPLERİNE AİT MALZEMELERİN YERİ,SIĞINAK YERİ,YANGIN DOLABI,YANGIN ALARM BUTONLARI, YANGIN YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ, DUMAN DEDEKTÖRLERİ,YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI,YANGIN MERDİVENİNİN YERİ BELİRTİLMELİDİR.

EK-D-ÇEVRE KROKİSİ

…/…/ 2016

……/…/ 2009

Kurum ve Okul Müdürü

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 iconMedeniyet kelimesi, “bir yerde yerleşme, ikamet etme

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 iconBir de İlkyardım El Kitabı bulundurmakta yarar var diye düşünürüm....

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 iconYayımlanmak için gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde...

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 icon762250) Çocuk eklem diz modüler (KİLİTLİ) tekniK Şartnamesi

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 iconRekabet Her yerde

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 iconAnasanat dalının akademik ve sanatsal gelişmeler içerisindeki yeri

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 iconBina Bilgileri Modülü

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır. 2 iconUygun antibiyotiğin, uygun zamanda, yeterli dozda ve sürede


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev