Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler;

1.1.  Kurumun;

Adı

:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Adresi

:

Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS

Telefon Numarası

:

(474) 225 11 71

Faks Numarası

:

(474) 225 11 73

Elektronik Posta Adresi

:

strateji@kafkas.edu.tr

İlgili Personelin Adı, Soyadı ve Unvanı

:

Özcan KARS (Strateji Geliştirme Dai. Bşk.)


1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

Adı

:

Kafkas Üniversitesi Banka Promosyon İhalesi

Yapılacağı Yer

:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Senato SalonuMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

3.1. İhaleye İlişkin Bilgiler;

İhale Kayıt Numarası:

:

1

İhale Usulü:

:

Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan “Kapalı Zarf ve Açık Artırma”

Tekliflerin Sunulacağı Adres:
İhale Tarih ve Saati

:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Kat : 7 KARS

08.01.2018 Pazartesi Saat : 13.00

İhalenin Yapılacağı Adres:

:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu

İhale Son Teklif Verme Tarihi ve Günü:

:

08.01. 2018-Pazartesi

İhale Son Teklif Verme Saati:

:

13.00

İhale Komisyonunun Toplantı Yeri:

:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu


3.2. Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 4- Tanımlar

Kurum: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü

Birim: Kafkas Üniversitesinin Kars merkezindeki akademik ve idari birimlerinin her birini (EK-1)

Personel: Protokol Kapsamındaki Birimler ve Personel Bilgileri Listesi (EK-1)’nde yer alan birimlerde akademik, idari, sözleşmeli ve işçi olarak görev yapan tüm çalışanlar,

Maaş: Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ve ücret (bunlarla birlikte ödenen aile yardımı vb. gibi özlük hakları) ile aylıklara ilişkin ödeme sürelerine tabi işçilere yapılacak ikramiye ve ilave ödemeleri,

Diğer ödemeler: Personele maaştan ayrı olarak ödenen fazla çalışma ücreti, ek ödeme, döner sermaye,nöbet ücreti,ikramiye, vekalet ücreti, yolluk (mevzuatı gereği elden ödenenler hariç) ödemeleri vb. her türlü ödemeleri,

Komisyon: Personel maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Rektörlük Onayı ile oluşturulan komisyonu,

Protokol Kapsamındaki Birimler ve Personel Bilgileri Listesi (EK-1): Kurumun Protokol kapsamındaki mevcut personel sayısını, istihdam edildiği birimler ile tüm personel sayısını gösteren listeyi,

Banka: İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan bankayı,

İstekli: İhaleye teklif veren her bir bankayı,

Promosyon: Maaş ile diğer ödemelerin, bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması karşılığında Banka tarafından ilgili personelin hesabına doğrudan aktarılmak suretiyle ödenmesi gereken nakit parayı, (kişi başına 36 aylık süre için teklif edilen tutar)

Protokol: Kurum ile banka arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.

Madde 5- Protokolün Kapsamı

5.1. Protokolün kapsamı; “Protokol Kapsamındaki Birimler ve Personel Bilgileri Listesi (EK-1)”nde belirtilen birimleri ve personel sayısını kapsamaktadır.

5.2. Kurumca yapılacak diğer açıktan atamalar ve kuruma naklen geçecek olan personel protokol kapsamındadır.

Madde 6- İhaleye İlişkin Genel Bilgiler

6.1. İhale, kurumun merkez akademik ve idari birimlerinde çalışan personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerini kapsamaktadır.

6.2. Kafkas Üniversitesi akademik ve idari birimlerinde çalışan toplam 1.131 personel bulunmakta olup,

2016 Yılı Gerçekleşen 72.050.876,94

2017 Yıl Sonu Tahmini 77.463.619,61

2017 Kasım ayı itibarı ile aylık nakit akışı 6.500.000 TL. olarak hesaplanmıştır.

6.3.   Protokolün süresi 3 (Üç) yıldır.

6.3.1. Protokol süresi 3 (üç) yıl olup 36 aylık ödeme süresi esas alınacaktır.

6.3.2. Protokol başlangıç süresi promosyon tutarının ödeneceği 15 Mart 2018 tarihidir.

6.3.3. Protokolün bitişi tarihi 15 Şubat 2021’dir.

6.3.4.Bankalar tekliflerini bu şartnameye ve ekinde yer alan teklif mektubuna uygun olarak kişi başı net tutar (TL.) olarak suncaklardır.

6.4. Komisyonumuz, teklifleri değerlendirirken, ulaşım, yurt çapında yaygın şube ağı, ödeme noktası vb. kriterleri dikkate almakta serbesttir.

6.5.Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personelin maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Erken ödemelerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan karar gereği ödemelerin zorunlu olduğu durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir.

6.6.Banka, kurum tarafından verilen talimat doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlüdür. Maaşla ilgili hesaplamaların yapılmasında, talimatların doğruluğunun kontrol edilmesinde bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kurumca verilen talimatlardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kuruma aittir.

6.7.Banka, kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından icra kesintisi vb. (kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan vb. durumlar hariç) yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi, nafaka gibi yasal kesinti bulunanların kesintisi kurum tarafından yapılacaktır.

6.8. Banka, kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (Fazla çalışma ücreti, döner sermaye, ikramiye, yolluk ve benzeri diğer ödemeler) ödeme listesinin bankaya ulaştığı gün, sistem arızası olması durumunda ertesi gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

6.9. Banka, kişi başına tespit edilen promosyon tutarını 15 Mart 2018 maaş ödemesi için birimler tarafından bankaya gönderilen listede ismi bulunan personel baz alınarak en geç 15 Nisan 2018 tarihine kadar her personelin hesabına 1 (bir) defada peşin olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın aktaracaktır.

Madde 7- Promosyon Anlaşmasından Sonraki Personel Hareketleri

7.1. Banka, promosyon ödemesi yapıldıktan sonra, kuruma açıktan ve naklen atanan personel, ücretsiz izinden dönen personel ile askerlik dönüşü göreve başlayan her bir personele protokolün kalan süresi baz alınarak hesaplanan promosyon tutarı maaş aldığı ilgili birim tarafından bankaya gönderilen onaylı listelere bağlı kalınarak listelerin bankaya gönderilmesini takip eden ay başında peşin olarak tek seferde ödeyecektir. Ancak naklen gelen personelden daha önce çalışmış olduğu kurumda aynı dönemi kapsayan süre için promosyon almadığını belgelendirmeyen personele hiçbir şekilde promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

7.2. Protokol başlangıç tarihinden sonra sisteme dahil olan personelin promosyon tutarı; kişi başına belirlenen promosyon tutarının 36 ay’a bölünüp personelin maaş alacağı ay (protokolün bitiş tarihi esas alınacaktır) sayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır.

7.3. Banka, kurumdan, emeklilik, ölüm ve istifa gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelden ödenmiş promosyonun iadesini talep edemez, diğer hallerde ayrılan personel ise bankaya müracaat ederek ayrılacağı tarihten itibaren protokolün kalan süresi için bankaca hesap edilecek miktarı yatırdığına dair, belgeyi maaş aldığı birime ibraz etmesi halinde maaş nakil ilmuhaberi düzenlenerek ilişiği kesilecektir.

Protokol süresince, kurumumuzun idari bağımlılığının değişmesi ve kuruluş yasasının iptal edilmesi durumunda personele ödenen promosyon tutarlarının iadesi talep edilemeyeceği gibi herhangi bir hak talebinde de bulunmayacaktır

Madde 8- Bankacılık İşlem ve Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler

8.1.Banka, anlaşma süresince, ATM kartı, ek kart ve kredi kartı verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılması halinde; internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı ücreti gibi herhangi bir ad altında masraf veya ücret talep etmeyecek ve herhangi bir kesinti yapmayacaktır.

8.2.Banka, personelin alacağı iş avansları da dahil gerek kendi hesapları arasında gerekse üçüncü şahıslara yapacağı havale ve EFT ile birlikte diğer tüm bankacılık hizmetlerinden herhangi bir masraf ve komisyon almayacaktır.

8.3. Banka, kurum personelinin hesabının bulunduğu şubenin dışındaki herhangi bir şubesinden parasını çekebilecek, yatırabilecek, üçüncü kişilere havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek olup bu işlemler için herhangi bir miktar sınırlaması olmayacak ve bu işlemler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

8.4. Banka, kurum tarafından gösterilecek en az 1 (bir) yere ATM cihazı kurmak zorundadır. Kurulacak ATM cihazı için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. ATM cihazında, haftanın her günü ve her saatinde banka yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü olup diğer günlerde ise para bitmesi ,(ay başından sonra enaz 20 TL. ve katlarını verebilme imkanı sağlanmalı)ve arıza gibi durumlarda en kısa süre içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet vermeyecektir. ATM’nin kurulacağı yere ait her türlü gider (kira, elektrik vb. giderler) bankaya aittir.

8.5.Banka, maaşın miktarına bakmaksızın ATM’den günlük nakit çekme miktarını 2.000 Türk Lirasının altına düşürmeyecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlaması yapmayacaktır.

8.6.Banka, kurum personelinin talebi olmadan nakit avans kredisi açmayacaktır. Personelin talebi doğrultusunda nakit avans kredisi açılması halinde ise uygulanacak faizler aylık olarak tahakkuk ettirilecektir. Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı banka tarafından değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutmayacaktır. (örnek: her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı vb) Personelin yazılı talebi üzerine kredili mevduat hesabı açılması durumunda faiz oranı kredi kartı faiz oranından fazla olmayacaktır.

8.7.Banka, kurum personelinin adına otomatik olarak vadesiz maaş hesabı açacak ve personel adına ücretsiz olarak ATM kartı düzenleyecektir. İsteyen personele kredi kartı çıkarılacak bunun için yıllık kredi kartı kullanım aidatı veya herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir.

8.8.Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme uygun yazılımları ücretsiz olarak kuruma verecektir.

8.9.Banka, kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve banka dekontlarını kuruma basılı bir şekilde gönderecektir.

8.10.Banka, kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz.

8.11.Komisyon, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi durumunda teklif veren bankalarca herhangi bir hak talep edilemez.

Madde 9- Tekliflerin Değerlendirilmesi

9.1.Kafkas Üniversitesi Banka Promosyon İhalesi; herhangi bir ihale Kanununa tabi olmadan aşağıda belirtildiği şekilde ve kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, peşin promosyon tutarı esas alınacaktır.

9.2.  İhale tarih ve saatinde içerisinde Yetki Formu (Ek-2) ile Teklif Mektubu (EK-3) nun bulunduğu teklif zarfları kuruma teslim edilecektir.

9.3.  Teklif zarfının üstünde; bankanın adı, adresi, teklifin hangi işe ait olduğu bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.

9.4.  İhale saatinde istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan belgeler, kontrol edilecek ve teklife yetkili olunduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri eksik olan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

9.5.  Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri komisyonca hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda değerlendirilmesinden sonra teklif veren istekli sayısının 10 (On)’dan fazla olması halinde şartnameye uygun olarak en yüksek teklifi veren ilk 10 (on) istekli ile; teklif veren istekli sayısının 10 (On)’dan az olması halinde ise şartnameye uygun teklif veren tüm isteklilerden kapalı zarf usulü ile arka arkaya 2 (iki) teklif daha alınacaktır. Bunların sonucunda en yüksek teklifi veren 5 (beş) istekli banka arasında açık artırmaya geçilecektir.

9.6.  Açık artırmaya iştirak edecek olan tüm isteklilerden sırasıyla aynı anda en yüksek birinci teklif üzerinden teklif alınmaya başlanılacaktır.

9.7.  Açık artırma turlarında kişi başı en az 1(bir) TL. ve katları şeklinde artırılmak sureti ile teklif verilecektir.

9.8.  Komisyon, istekli bankaların görüşme yapabilmeleri için süre talebinde bulunmaları halinde makul bir süre takdir ederek, ihaleye ara verebilir.

9.9.Toplam Promosyon tutarı belirlenirken personel sayısı 1.131 olarak dikkate alınacaktır.

9.10.4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı işlere ilişkin hizmet alımı kapsamında üniversitemizde 597 personel çalışmakta olup, hükümetçe kadroya geçirilmeleri halinde yeni başlayan personel olarak promosyon anlaşması yapılan banka aracılığı ile maaşları ödenecektir. Ayrıca kadrosu üniversitemizde bulunup 2547 sayılı kanunun 33.ve 35.maddeleri gereğince başka üniversitelerde geçici olarak görevlendirilen 110 akademik personelimiz bulunmaktadır.

Madde 10- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

10.1.Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve komisyonca karar verilen ödeme şekline göre kişi başına ve toplam olarak verilen en yüksek promosyon tutar teklifi esas alınacaktır.

Madde 11. Protokol

11.1.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekliye, komisyon kararı yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren İstekli, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde protokolü imzalaması esastır.

11.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin, sözleşme imzalama süresi içerisinde, sözleşmeyi imzalamaması halinde, açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 10 (yüzde on) u kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu aşamadan sonra aynı koşullarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli protokolü imzalamaya davet edilir.

11.3. Protokol, kurum adına komisyon ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ve ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacaktır. Protokolün imzalanmasından sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

Madde 12- Cezai Hükümler

12.1.Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; yazılı olarak uyarılır, tekrarında ise sözleşme bedelinin % 10 (yüzde on)’u oranında ceza ödemeyi kabul eder. Üçüncü defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

12.2.Anlaşma yapılan bankanın banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer, taraflar, protokolün bitiminden en az bir ay öncesinden yazılı haber vermek koşuluyla, protokolü sona erdirebilir.

12.3. Banka, imzalanacak protokol ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.

12.4. Banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

12.5.İhtilaf halinde Kars Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 13- Diğer Hükümler

13.1. Banka, sözleşme ve eklerinden doğan damga vergisi ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile KDV’yi karşılamakla yükümlü olup, sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığına personel eliyle imza mukabilinde ibraz etmek zorundadır.

13.2.Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.

13.3. İhale üzerinde kalan firma ile imzalanacak olan sözleşmede bu şartnamede belirtilen hususlar dışında farklı hüküm içeren hususlar bulunmayacaktır.

13.4.Teklifler tamamen bu şartnameye bağlı kalınarak sunulacak olup, alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU


Yrd.Doç.Dr.Alper TAZEGÜL

Özcan KARS

Ergün BAŞKENT

Adalet Mes.Yükok.Müdürü

Strateji Gel.Dai.Bşk.

Eğitimbir-Sen Sendikası

Harcama Yetkilisi

Kamu Çalışanı

Üniversite Temsilcisi


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde 3- İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve e-tekliflerin açılma tarih ve saati

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconTeklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconI- ihalenin konusu ve teklif vermeye iLİŞKİn hususlar madde 1- İş...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde 2: İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde 2 Taraflara ilişkin bilgiler

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconÖğretmenlik Uygulaması dersi 2 saati teorik ve 6 saati uygulama olmak...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMadde (2)teklif dosyasi bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde (3)Kalkınma...

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati iconMübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı-...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev