Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamınsayfa1/28
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

2015 - 2019c:\users\lenovo\desktop\logo.png

ÖNSÖZ

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

burdur valisi 5 (small).jpg

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın kaçınılmaz bir olgusu olarak tüm ülkeleri, etkilemektedir. Günümüzde değişim, sürekli ve ısrarlı bir nitelik kazanmış ve adeta yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu değişimin temelinde; sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişme, bürokratik yönetim modellerinde değişim, artan nüfus, göç hareketleri, yaşam kalitesi, verimlilik arayışları gibi ekonomik ve sosyal nedenler yatmaktadır.
Kamu yönetimi, vatandaşı hizmetlerin odağına almalı, kamu hizmetlerini hızlı, zamanında ve beklenilen kalitede sunmalı, kaliteyi tüm iş süreçlerine hakim kılmalı, hizmetlerin belirlenmesi ve sunulmasında vatandaşı karar alma sürecine dahil etmelidir. Ayrıca sivil toplum ve özel sektörü önemseyen, kendisinin yapmasından çok toplumdaki kurumları yapabilir kılan yönetişimci bir anlayış sergilemelidir. Geleceğe yönelik stratejiler belirlemeli ve uygulayabilmeli, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemeli ve bu gelişmeleri ucuz ve kaliteli mal/hizmet sunmada kullanabilmelidir. İnsan kaynakları yönetimi ve performans yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmeli, sonuçlara odaklı olmalıdır. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla rekabet edebilen, bu sayede düşük maliyetli ve kaliteli mal ve hizmet üretebilen, daha çok karar alan ve yönlendiren bir yapıya doğru değişmelidir.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun temel amaçlarından birisi de il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis etmektir. Stratejik planlama, stratejik yönetimin en önemli aracıdır. İl özel idareleri, durum tespitlerini yaparak, ilkelerini, varsayımlarını, misyon ve vizyonlarını belirleyecekler, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecekleri proje ve faaliyetleri, performans ölçütleri ve değerlendirme biçimini kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklar ve kaynaklarını bu stratejik amaca uygun bütçe yaparak kullanacaklardır.

Bu anlayışla elde bulunan imkânlar stratejik plan sayesinde en etkin bir şekilde kullanılarak şeffaf, düşük maliyetli, hızlı, üretken, insan haklarına ve hukuka saygılı, hesap verebilir bir kamu yönetiminin etkinliği ve vatandaş nezdinde güvenilirliği sağlanmalıdır.

2015–2019 Stratejik Planında Burdur halkının ihtiyaçlarını ve önceliklerini yansıttığımıza inanıyor, sahip olduğumuz kaynaklar ve il özel idaresi ile il müdürlükleri çalışanlarının sahip olduğu sorumluluk bilinci ile stratejik planda yer alan hedeflerimize ulaşmayı, faaliyet ve projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Stratejik Planda emeği geçen kişi ve kurumları tebrik ediyor, Stratejik Planın ilimize ve ülkemize faydalı olmasını temenni ediyorum.
Hasan KÜRKLÜ Vali

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI SUNUŞU
Bilindiği üzere İl Özel İdareleri, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu Tüzel Kişiliğini ifade etmektedir. okarakaya.jpg
Günümüzde tüm kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerin yürütülmesi, yatırımların gerçekleştirilmesi, kaynakların saptanması ve tasarruflu kullanılması için planlamaya gereksinim duymaktadır. Ancak küreselleşme, yerelleşme ve yeniden yapılanma süreçleri doğrultusunda dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim ve gelişim ekseninde klasik planlama anlayışı, sorunları çözümlemede yetersiz kalmaktadır. Kuşkusuz içinde bulunduğumuz çağın en temel özelliği, toplumsal dinamiklerin sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmasıdır. Bu bakımdan kurumlar sadece mevcudu değil, geleceği de yönetmek durumundadır.
Bu değişim ve gelişim kamu kurumlarının stratejik planlarını hazırlamalarını, belirledikleri misyon ve vizyon doğrultusunda; amaç, hedef ve faaliyetlerini somut olarak ortaya koymalarını ve stratejik planlarında öngördükleri amaç ve hedeflere ilişkin geliştirdikleri faaliyet ve projeleri bütçeleştirmelerini ve planın uygulama safhasında etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmenin yapılmasını gerektirmektedir. Stratejik plânlama, bu amaca hizmet edecek en önemli yönetim araçlarından birisidir.

Stratejik plânlama; mali disiplini sağlamak, kuruluşların stratejik önceliklerine göre hareket etmek, kaynakların etkin kullanımını ve hesap verme sorumluluğunu geliştirme bakımından önem taşımaktadır. Bu açıdan Stratejik plân geleceğe yönelik bakış açısıdır ve sonuçların plânlamasıdır. Kaliteli, disiplinli ve sistemli çalışmayı sağlayıp uygulamaları değerlendirme ve denetlemelerde temel oluşturur.
2015 - 2019 dönemini kapsayan Burdur İl Özel İdaresi Stratejik Planı, bir önceki plan döneminde olduğu gibi, kurumsal düzeyi de kapsayacak şekilde İl düzeyinde hazırlanmıştır. Plan bu özelliği ile kurumlar arasındaki koordinasyon, işbirliği ve dayanışmayı da güçlendiren bir belge olma niteliği taşımaktadır.

Stratejik Planın hazırlanmasında üstün özveri ve gayret gösteren Stratejik Planlama ekibimize teşekkür eder, hazırlanan Stratejik Planın Burdur'umuza, Halkımıza ve Kurumumuza faydalı olmasını en içten duygularımla temenni ederim.

Osman KARAKAYA

İl Genel Meclisi Başkanı


GENEL SEKRETER SUNUŞU
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllardaki genel eğilim başta yerel yönetimler olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetim anlayışı yönündedir.ibrahimsimsek(3).jpg
Burdur'un mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanılarak, çağdaş ve nitelikli hizmet anlayışıyla, çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik ve idari yapısına katkı sağlamayı, toplumla bütünleşerek onun bir parçası olmayı misyon haline getiren Burdur İl Özel İdaresi, bu amaçla bütün kurum ve kuruluşlarıyla, fiziki ve teknik altyapısını hızla geliştirmeyi ve insan kaynaklarını, beşeri sermayesini sürekli güçlendirmeyi hedeflemiştir.
İl Özel İdaresi; T.C. Anayasasının 127. maddesi kapsamında, 04.03.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine göre görev yapmaktadır. Yasada İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali açıdan özerk, kamu tüzel kişiliği olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, stratejik planımız mevcut durumu analiz eden, bu analizlerden yola çıkarak gelecekte ulaşılmak istenen durumu ortaya koyan, geleceğe yönelik yapılması gerek yatırımları ve hizmetleri katılımcılık anlayışına göre belirleyen, bu yatırım ve hizmet ihtiyacını kaynaklarına ve İl'in önceliklerini belirleyen bir anlayışla düzenlenmiştir.
Kamusal ve yerel kaynakların verimli ve etkin şekilde İl'in önceliklerine göre kullanılmasını sağlayan, hazırlık, uygulama ve denetim sürecinde vatandaşa katılım ve söz hakkı veren stratejik yatırım planları gelecekte İlimizin kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli yönetsel araç olacaktır.
Bu doğrultuda; Burdur İl Özel İdaresi Stratejik Planının hazırlanması ve geliştirilmesinde rol alan her kademedeki personelimize ve kurumlara teşekkür eder, 2015 - 2019 yılı Stratejik Planının hem ilimize hem de Ülkemize refah ve huzur getirmesini diliyorum.
Saygılarımla.

İbrahim ŞİMŞEK

Genel Sekreter
" PLAN YAPMAYA KARAR VERMEK EN STRATEJİK KARARDIR. "
" ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ KONTROL EDEMEZSİNİZ, KONTROL EDEMEDİĞİNİZ ŞEYİ İSE YÖNETEMEZSİNİZ. "

logo.png

Burdur İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü:
Memduh TETİK : Mali Hizmetler Müdürü

Metehan TAŞDEMİR : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

BURDUR HAKKINDA

burdur haritası.png
İlin Tarihçesi :

9 bin yıllık tarihi ile tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Burdur, Neolitik Çağ ile Grek ve Roma medeniyeti kalıntılarının bulunduğu Psidia ( Psidya ) adı verilen bir bölgededir.

Kent tarihsel önemini, tarih öncesinden günümüze kadar olan süreçte içerisinde barındırdığı arkeolojik değerlerinden ve nitelikli tarihi dokusundan almaktadır. Kentin tarihsel sürecinin başlangıcı Kent merkezine 20 km mesafede bulunan Hacılar köyünde yapılan kazılarda M.Ö. 7.000 - 7.500 yıllarına ait kalıntıların bulunmasıyla netleşmiştir.

İnsanların, hayvanları evcilleştirmeye başladıkları, toprağı kullanarak; çanak çömlek yaptıkları ve tarım ürünleri yetiştirmeye başladıkları Neolitik Dönemde, bu yörede de benzer gelişmeler meydana gelmiştir. Anadolu'nun ilk heykelcikleri olarak bilinen Ana İlahe'yi temsil eden pişmiş toprak figürinler ve süs eşyaları Hacılardaki kazılardan elde edilen Kültür Varlıkları arasındadır.

Kentin Kalkolitik döneme ait tarihinde ise en önemli buluntular Höyüklerdir. Bu Höyüklerin içinde Hacılar, Kuruçay, Gebrem ve Burdur Höyükleri en önemli olanlarıdır. Kuruçay Höyük'te bulunan madeni keskiler, ok uçları gibi aletler çağın özelliklerini yansıtırlar.

Hacılar Höyüğü, dönemin tekniklerinden farklı ve daha ileri bir düzeyde teknikle üretilmiş çanak çömlekleriyle, Dünya Arkeoloji Literatürü'nde önemli bir üne sahiptir. Tüm bu dönemlerde, günümüzde de göller ve güller diyarı olarak adlandırılan, Burdur ve Isparta illeri ve çevrelerini kapsaya bölgeye Pisidia ismi verilmiştir.

Yapılan kazılarda M.Ö. 5.400. - 5.500 yıllarında ortadan kalkmış olan Geç Neolitik Döneme ait farklı tabakalar bulunmuştur. Daha sonraki tarihsel süreç içerisinde de Kalkolitik ve Tunç Çağlarına ait bir çok höyüğün varlığı saptanmıştır.

Bölge, M.Ö. 1.500 yıllarında Hititlere bağlı bir prensliktir. Bu dönemde Arzawa ismini almıştır. Konfederasyonun siyasi merkezi olma görevini üstlenmiştir. Bu durum M.Ö. 1.000'li yıllara kadar çeşitli toplumların bölgeye yerleşmesiyle devam etmiştir. M.Ö. 8. yüzyılda Pisidia'nın batı bölgesi Friglerin hakimiyetine girmiştir.

M.Ö. 696-676 arasında Frig devletini yıkan Lidyalıların bölgeye hakim olduğu bilinmektedir. M.Ö. 546 yılında Lidyalıları yenen Persler, bölgeyi de ele geçirmişlerdir. M.Ö. 334'te Büyük İskender, Biga Çayı kenarında Persleri mağlup etmiş ve Anadolu'ya yönelmiştir.

Büyük İskender'den sonra M.Ö. 323 yılında ülke paylaşılmıştır. M.Ö. 321 yılında, bölgeye Komutan Antigonos hakim olmuş, M.Ö. 301 yılında Selefkoslular bölgeyi ele geçirmiştir. Selefkoslardan sonra bölge, Bergama Krallığı'na daha sonra da Roma'ya bağlanmıştır. Bu durum M.S. 395 yılına kadar devam etmiş, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle; bölge Doğu Roma ( Bizans ) idaresine girmiştir. M.S. XI. yüzyıl sonlarına kadar süren hakimiyetten sonra, bölgede Türk hakimiyeti başlamıştır.
M.S. 1071 - 1100 yılları arasında bölgeye Kınalı aşireti yerleşmiş ve Burdur'u merkez kasaba haline getirmiştir. Daha sonra bölgeye sırasıyla Selçuklular, Hamitoğulları, Osmanlı İmparatorluğu hakim olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu 1914'te 1. Dünya Savaşına katılınca bütün yurtta seferberlik ilan edilmiş ve aynı yıl Burdur'da şiddetli bir deprem olmuştur. Yaklaşık 1.500 kişi ölmüş ve şehrin önemli dini yapıları bu depremde yıkılmıştır.

1920 yılında Burdur ili, Hükümet merkezi olan İstanbul'a bağlanmıştır. 1. Dünya Savaşının yenilgi ile neticelenmesinden sonra, İtalyanlar; Antalya'ya asker çıkardıklarında Burdur'a gelerek Merkez Komutanlığı kurmuşlardır. Burdur, düşmanın yurttan atılmasıyla, 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile birlikte İl olmuştur.

Burdur isminin Etimolojik Kökeni :

Burdur yöresinin eski çağlardaki adı Limobrama idi. Bu ad gölkenti anlamına gelen Limonobria sözcüğünden türemişti. Bizans döneminde bölgeye Pilidorion denirdi. Bu sözcük sonraları Poliydor olarak söylenir olmuş, daha sonra Burdur'a dönüşmüştür. Selçuklu döneminde bölgeye önce Tirkemiş diye anılmış sonra Burdur denilmiştir.

Bu adlarla ilgili çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birine göre Burdur yöresine, 1071-1100 yılları arasında ilk yerleşen Kınalı Aşireti olmuştur. Daha sonra çevreye yerleşen bir başka aşiretin beyi, bir gün Kınalı Aşiretine misafir gelmiş çadırların düzenli sıralanmasını görerek "Ne güzel tirkemiş ne güzel tirkemiş" diyerek beğendiğini göstermiş, tirkemiş sözcüğü de yeni yurdun adı olmuş.

Ahmet Vefik Paşa, Lehce-i Osmani'de " Tirkemiş, Ağlasun ve İncirli Cesim kazadır. Merkezi Burdur şehridir." demektedir.

Bir başka rivayete göre ise; Tirkemiş kasabası çay kenarında düz bir alana kurulu olduğundan, seller halkın can ve mal kaybına neden oluyordu. Çevredeki bataklık yüzünden de çeşitli zorluklarla karşılaşılıyordu. Bu nedenle yerleşim yerlerini değiştirmek zorunda kaldılar.Aşiret beyi tüm aile reislerini yanına alarak yeni yurt kurulacak yere geldi. Sen burada dur, sen burada dur diyerek herkesin yerini gösterdi. Tüm aşiret halkını yerleştirdi. Burada dur sözü uzun zaman dilden düşmedi ve zamanla Burdur'a dönüşerek bölgenin adı oldu.

Burdur'un Tarih ve Doğa Zenginliği :

Burdur, geçmişte olduğu gibi bugün de Afyon ve Denizli'yi, Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinin bağlantı kavşağında olması turizm açısından önemli bir fırsattır. Kültür, Sanat, Mimari açıdan önemli bir yerleşim merkezi olan Burdur'da çok sayıda antik kent bulunmaktadır. Bunlar;


1 - Sagalassos Antik Kenti :

sagalassosjpg.png
Ağlasun ilçesinin 7 km kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 1.700 metre yüksekliktedir. Pisidia bölgesinin Roma İmparatorluk döneminde bulunan en önemli şehridir. Kentin en önemli özellikleri arasında Roma'nın 5 önemli seramik üretim merkezlerinden biri olması yer alır.

Kütüphane, konutlar, tapınak, hamam, Helenistik çeşme, Heroon, Antoninler kentte bulunan önemli yapılardandır. Çeşmelerinin görkemiyle anılan Sagalassos, dünyanın en yüksek rakımlı, 9.000 kişilik tiyatrosu ve kendine has kaya mezarlarıyla bilinir. Sagalassos'ta bulunan ve Traian dönemine tarihlenen Ares, Herakles, Hermes, Zeus, Athena ve Poseidon büstleri Antik Dönem heykeltıraşçılığının önemli örneklerinden sayılmaktadır. Ayrıca, içinde pek çok havuz bulunan Roma hamanının da iki katı korunmuş şekilde günümüze kadar ulaşmıştır.

2 - Kibyra Antik Kenti : alternatifburdur18.jpg

Burdur iline 107 km uzaklıktaki Gölhisar ilçesinin batısındaki Akdağ kütlesinin eteklerinde, Gölhisar ovasına hakim tepeler üzerinde bulunan Likya antik kentidir.

Kibyra; Kabalis ve daha sonraki adlandırılmasıyla Kibyratis bölgesinin merkezidir. Kuzeyde Frigya, batıda Karya ve Likya, doğuda Pisidya ile çevrelenen bu bölge, antik dönemden günümüze güneydeki limanları iç bölgelere bağlayan bir kavşak konumundadır.

M.Ö. 82 yılında Roma hakimiyetine giren kent, M.S. 2. yüzyılda en parlak devrini yaşamıştır. Bugün büyük bölümü ayakta duran, Stadion, Tiyatro ve Meclis Binası, Agora kentin önemli yapılarıdır.

3 - Kremna Antik Kenti : Burdur ilçesi Çamlık köyü sınırları içerisinde bulunan önemli bir Pisidya antik kentidir. Kentte ayakta kalan yapılar Roma dönemine aittir. Şehrin etrafı surlarla çevrilidir.

Kent ızgara planlı olarak kurulmuş örnek kentlerdendir. Akropol, stratejik bir konuma sahiptir. Resmi yapıların çoğu iki küçük vadi içinde toplanmıştır. İki vadinin tabanında Forum, Bazilika ( Mahkeme Salonu ), Exsedra ( Kemerli Yapı ) ve Kütüphane yapısı vardır. Kentin doğusunda, tepe yamacına tiyatro, tiyatronun alt tarafında stoa ( Dükkanlar ) bulunmaktadır. Batısında sutünlü cadde, Propilion ( Anıtsal Giriş Kapısı ) ve Nympheum ( Anıtsal çeşme ) gibi yapılar vardır.

Kentin bilinen en eski halkı Solymoslulardır. M.Ö. 6 yüzyılda Lidyalıların, M.Ö. 546'da Perslerin, M.Ö. 330'da Büyük İskender'in burayı alması ile de Makedonyalıların

hakimiyeti altına girmiştir. Büyük İskender'in ölümünden sonra generallerinden, Antigonosun yönetimine ( M.Ö. 307 ), Antigonosun yenilmesiyle, şehir Selefkoslulaların eline geçmiştir. M.Ö. 118 yılında ise şehir Bergama Krallığına, M.Ö. 25 yılında da Roma yönetimine geçmiştir. Bu tarihten M.S. 395 tarihine kadar Roma koloni şehri olarak kalmış ve İmparatorluğun ikiye bölünmesiyle de Doğu Roma ( Bizans ) yönetimine geçerek, 11. yüzyıla kadar Türklerin yönetimine geçene kadar hakimiyetini devam ettirmiştir.

4 - Sia Antik Kenti : Bucak ilçesinin, Kızılkaya bucağına bağlı, Karaot köyü sınırları içerisinde bulunan bir Pisidya şehridir. Taştandam tepesi ile güney ve batı etekleri üzerine kurulu kentin, kuzey, doğu ve güney kayalıkları iki üç katlı ve güçlendirilmiş surlarla çevrilidir. Eteklerinde kısmen düz ve çamlık yerler, şehrin kutsal ve nekropol alanıdır.

Şehrin en çarpıcı yapıtları mezar anıtlarıdır. Roma öncesi döneme ait tek yapı Bouleuterion, yani meclis binasıdır. Sia'nın en belirgin özelliği tarihinin Helenistik döneme kadar uzanması, sahip olduğu mimarisi ve arkeolojik açıdan Psidia'nın en korunmuş şehirlerinden olmasıdır.

5 - Milias Antik Kenti : Bucak ilçesi, Kocaaliler kasabası sınırları içerisindedir. Helenistik ve Roma dönemlerinde yerleşim gören kentin doğusu, batısı ve güneyi sarp, çıkılması zor kayalıklarla çevrilmiştir. Kentin nekropoli de sur dışında ve kuzeydedir. Evlerin çoğu ana kayalar kesilerek yapılmıştır. Küçük ve ana kayaya oturtulmuş tiyatrosu vardır.

6 - Balboura Antik Kenti : Altınyayla ilçesinin 6 km güneybatısında, Karkeli dağının doğu yamacı eteğindedir. Roma egemenliği döneminde de Kabalia diye tanımlanan Kibyra ile beraber dört kent birliğine de ( Tetrapolis - 4 kent ) katılmış ama tarihte Likya kenti olarak adlandırılmıştır. Kentin en belirgin özelliği, en yüksek yerlerde kurulmuş Likya kentlerinden birisi olmasıdır.

7 - Boubon Antik Kenti : Gölhisara bağlı İbecik köyünün 2.5 km güneyinde yükselen Dikmen Tepe üzerinde yer alır. Tiyatrosu, tapınakları, agorası, şehir surları, gimnazyumu ve diğer yapıları ile ilk çağın önemli antik kentlerinden birisidir.

Burdur'da bulunan diğer antik kentlerin başlıcaları : Olbasa, Keraitate, Kodrula ( Kaynarkale ) İl sınırları içerisinde 25'ten fazla antik kent bulunmaktadır.

Kaynaklar

 1. Burdur İl Kültür Turizm Müdürlüğü Burdur İl Rehberi kitabı

 2. Burdur İl Kültür Turizm Müdürlüğü Burdur'un Tarihi Kent Dokusu kitabı

 3. Burdur İl Kültür Turizm Müdürlüğü Burdur Vilayeti 1928 kitabı


Tablo - 1 Göller ve Barajlar

Sıra No

Göller

Barajlar

Göletler

1

Burdur Gölü

Karacaören 1 Baraj

Dereköy Göleti

2

Salda Gölü

Karacaören 2 Baraj

Belenli Göleti

3

Gölhisar Gölü ( Yamadı )

Karamanlı Barajı

Tefenni Göleti

4

Yazır Gölü

Kozağacı Barajı

Ağlasun Gölyeri Göleti

5

Karataş Gölü

Yapraklı Barajı

Çavdır Söğüt Göleti

6

Bayındır ( Çorak ) Gölü

Bademli Barajı

Yeşilova Değirmendere Göleti

7

Yarışlı Gölü

Çavdır Barajı

Mamak Göleti

8

Kocayayla Gölü

Onaç 2 Barajı
9
Karaçal Barajı
10
Belkaya Barajı

Bölgenin en büyük gölleri Burdur gölü ve Salda gölüdür. Kocayayla Gölü kapsadığı alan olarak küçük göllerdir. Ayrıca Karacaören 1. ve Karacaören 2. barajlarında Hidroelektrik santralleri bulunmaktadır. Burdur İlinin tarih zenginliklerinden birisi de Höyüklerdir. Hacıları Höyüğü, Kuruçay Höyüğü, Höyücek Höyüğü şehrin önemli tarihi eserlerindendir.

Burdur, tarihi İpek yolu üzerinde muhteşem Selçuklu eserlerinden sırasıyla kervansaraylardan birincisi Evdir Han, ikincisi Kırk Göz Han, üçüncüsü Susuz Han, dördüncüsü de İncirhan konaklama yeridir.

Şehrin önemli sivil mimari örnekleri ise Bakibey Konağı ( Koca Oda ), Taşoda Etnografya Müzesi, Mısırlılar Evi, Çelikbaşlar Evi ve Piribaşlar evidir. Şehrin önemli dinsel ve kültürel yapıları ise Dengere Cami, Ulu Cami, Saat Kulesi, Dörtayak Türbesi, Tabak Hamamı, Pirkulzade Medresesi ve Kütüphanesi'dir.

Burdur - Antalya karayolu üzerinde, şehre 13 km uzaklıkta bulunan İnsuyu Mağarası ise şehrin önemli turizm merkezlerindendir.
Burdur'un Fiziki, İdari ve Sosyal Yapısı :

Burdur ili; Güney-Batı Anadolu’da, Göller Bölgesi olarak da adlandırılan Batı Akdeniz Bölgesinde yer alır. Yüzölçümü 6.840 km2 olup, ülke topraklarının yüzde 0.88’ini kaplamaktadır.
Şehir; 36 - 53 ve 37 - 50 kuzey enlemleriyle, 29 - 24 ve 30 - 53 doğu boylamları arasında yer alır. İlin doğal yapısı oldukça engebelidir. İl arazisinin;

 • % 60,6'sı dağlık,

 • % 2,7'si yayla,

 • % 19'u ova ve

 • % 17,6'sı engebelidir.

Burdur İli, tümü ile 950 metre yüksekliğindedir ve genel yüksekliği ( Ortalama ) 1.000 metredir. Burdur;

 • Güneyden Batı Toros'un uzantıları üzerindeki Boncuk Dağları, Elmalı Dağı ve Katrancık Dağı,

 • Doğudan yine Torosların uzantısı olan Kuyucak ve Dedegöl Dağı,

 • Kuzeyden Burdur Gölü ve Karakus Dağı sırası,

 • Batıdan ise Acıgöl ve Eseler Dağı gibi doğal sınırlarla çevrilmiştir. En yüksek yeri ise 2.598 metrelik Koçaş Dağıdır.

İlin doğusunda ve güneyinde Antalya, güney batısında Muğla, batısında Denizli, kuzeyinde Afyon ve Isparta illeri bulunmaktadır.

Kütahya, Afyon ve Isparta illerini Antalya Limanına bağlayan yollar üzerindeki konumuyla Burdur, Batı ve Orta Anadolu’nun Güneybatı Anadolu ile ilişkisini sağlamaktadır.

Burdur ilinin nüfusu; 2013 yılı Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 257.267'dir. 74.680 kişi merkezde, 24.063 kişi kırsalda, diğer 158.524 kişi İlçe merkezi ve İlçelere bağlı belde ve köylerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin kişi başına düşen Milli Geliri 10.782 USD'dır. ( 2013 TÜİK ) Burdur İlinin kişi başına düşen Milli Geliri ise 12.933 USD'dır ( 2011 TÜİK ).

İlde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 116 İlköğretim Okulu, 113 Anaokulu, 15 Bağımsız Anaokulu, 79 Ortaokul, Ortaöğretimde 6 Genel Lise, 26 Meslek Lisesi, 6 Anadolu Lisesi, 3 Anadolu Öğretmen Lisesi, 6 İmam Hatip Lisesi, 1 Sosyal Bilimler Lisesi ve 2 Fen Lisesi, 1 Güzel Sanatlar Lisesi, 1 Spor Lisesi olmak üzere toplam 52 Lise bulunmaktadır.

İlde toplam 283 okulda, 44.159 öğrenci, 3.043 öğretmen, 2.508 derslik bulunmaktadır.

İlde okullaşma oranı : Okul öncesi % 49,33, ilköğretim % 99,20, ortaöğretim % 91,89, okur yazarlık oranı % 98'dir.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı : ilköğretim 17, orta öğretim 20, Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında 19 öğrencidir. ( Kaynak : Burdur İl Milli Eğitim Müd. internet sitesi )

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, ve Sağlık Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokul, Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin

Gülmez Teknik Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimler Enstitüsü bulunmaktadır. Bu Fakülte ve Yüksekokullarda 642 akademik personel, 322 idari personeli, 20.060 öğrenci bulunmaktadır. ( Kaynak : Makü 2014 yılı Performans Programı )

Tablo - 2 İlçelere göre İl/İlçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2013 TUİK :

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI

BURDUR

İl / İlçe Merkezi

Belde / Köy

Toplam

Merkez

74.680

24.063

98.743

Ağlasun

4.113

4.776

8.889

Altınyayla

3.271

2.582

5.853

Bucak

42.108

22.080

64.188

Çavdır

4.894

8.158

13.052

Çeltikçi

2.169

3.405

5.574

Gölhisar

16.515

5.466

21.981

Karamanlı

5.578

2.506

8.084

Kemer

1.867

1.919

3.786

Tefenni

5.049

5.095

10.144

Yeşilova

5.726

11.247

16.973

TOPLAM :

165.970

91.297

257.267

İl ve İlçe Sınırları:

İl ve ilçe sınırlarını gösteren harita Ek'de verilmiştir. İlde, merkez ilçe ile birlikte, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova olmak üzere 11 ilçe vardır. Merkez ilçeden sonra gelen en büyük ilçe merkezi Bucak’tır. İlçelerin İl Merkezine uzaklıkları Tablo’da verilmiştir.

Tablo - 3 Burdur İlçelerinin Merkeze Olan Uzaklıkları :

İlçe Adı

Merkeze Uzaklığı ( Km )

İlçe Adı

Merkeze Uzaklığı ( Km )

Ağlasun

32

Gölhisar

107

Altınyayla

118

Karamanlı

60

Bucak

45

Kemer

57

Çavdır

90

Tefenni

70

Çeltikçi

32

Yeşilova

60


Burdur ilinde tarıma elverişli topraklar sınırlıdır ( % 26 dolayında ) ve tarım ürünleri de tür açısından çeşitlilik göstermez. Ürünler arasında en geniş yeri tahıl ( Buğday, Arpa ) tutar. Şekerpancarı, tütün, anason, yerfıstığı, üzüm ve gülyağı üretimi için yetiştirilen gül öteki önemli ürünler arasındadır. Şehrin özellikle güney yarısında kırsal nüfusun başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve hayvan ürünleridir. Daha çok küçükbaş hayvan ( En çok keçi, az sayıda koyun ) beslenir.

İklim :

Burdur ilinde, karasal etkilerle ve yükselti nedeniyle az çok değişikliğe uğramış bir Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak, kışlar oldukça soğuktur. ( Temmuz ortalaması 24 derece, Ocak ortalaması 1,6 derece ) Yağışlar çoğunlukla kışın düşer, ancak özellikle dağlar arasındaki çukur alanlar, 500 mm'nin altında yağış alırlar ve bozkırımsı görünümleri vardır. Aynı nedenlerle az yer tutan ormanlar da ( Yaklaşık olarak % 14 ), daha çok dağlar üzerinde görülür. Başlıca orman ağaçları ilin kuzey ve batı kesimlerinde karaçam, güney ve güneydoğu kesimlerinde kızılçam, meşe ve daha az yaygın olarak da en güneyde sedirdir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın icon2015 Yılı Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerin Korunması Ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın iconHipertansiyon, arteryel kan basıncının normal kabul edilen değerlerin...

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın iconYeni bir yıl… Yeni bir yaş… Oleeeyyyy

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın icon153/1 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Üniversitemiz...

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın iconKurumsal raporlamada yeni Bİr yaklaşim olarak entegre raporlama ve bir vaka çalişmasi

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın icon"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal...

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın iconSosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar -I

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın iconİşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır....

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın iconEğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüce bir sosyal toplum halinde

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, yeni bin yılda yaşamın iconKartepe,Kocaeli ilinin bir öneceki planlama döneminde kurulmuş yeni...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev