İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönergesayfa1/46
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
28/10/2013 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümünde yapılan değişiklikler yönergeye işlenmiştir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ ve SAKLAMA SÜRELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bulunan arşiv malzemesi ile ileride arşiv malzemesi haline gelebilecek arşivlik malzemenin muhafaza şeklini, muhafaza edileceği arşiv ile saklama süresini göstermek, herhangi bir sebeple kayba uğramasını önlemek, gerekli şartlar altında korunmasını, milli menfaatlere uygun olarak Devletin ve kurumun hizmetinde değerlendirilmesini sağlamak, kurum arşivinde araştırma ve inceleme yapılması ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklanarak imha edilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile geçici olarak kurulan diğer hizmet birimlerini kapsar.
Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 14/02/1985 tarih ve 3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”un 23 ve 33 üncü maddeleri ve 10/07/2010 tarih ve 27637 sayılı “İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği”nin 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Aidiyet: İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde üretilen veya bu birimlerde bulunan malzemenin konusuna göre tespit edilen ve o konuyu temsil etmek üzere tahsis edilen beş rakamlı sayısal kod numarasını,

 2. Alt birim arşivi: Merkezde ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı hizmet birimlerinin; daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin arşivini; şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde büro şeflikleri, taşrada müdürlüklere bağlı şube müdürlüğü, şeflik ve memurlukların arşivlerini,

 3. Analitik envanter: Dosya veya klasör içinde bulunan arşivlik malzeme ile arşiv malzemesinin tek tek kayda alınması ile hazırlanan sayım ve döküm listesini,

ç) Araştırma ve inceleme: Belli bir bilgi ve belgeye ulaşma amacı olmaksızın, herhangi bir konuda mevcut bilgi ve belgenin genel olarak bilimsel gaye ile araştırma ve incelemesine ait olan, 4982 sayılı “Bilgi Edinme Kanunu” kapsamı dışındaki faaliyeti,

 1. Araştırmacı: Devlete, gerçek veya tüzel kişilere ait bir kamu hizmetinin görülmesine, bir hakkın korunmasına ya da ispatına yönelik olmayıp, her ne surette olursa olsun özel ve şahsi bir gaye ile arşivlerde bilimsel bir amaçla araştırma ve inceleme yapmak isteyen Bakanlık personeli dahil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişileri,

 2. Arşiv malzemesi: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde bulunan ve yapılan hizmet, faaliyet sonucu üretilen, kesin sonuca bağlanmış her türlü belge ile Devlet ve millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış merkez ve taşra teşkilatı tarafından süresiz veya süreli muhafazası gereken Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ile Devlet ve uluslararası nitelikteki hakları belgelemeye, korumaya, tarihî, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, kültürel, biyografik, jenealojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve belirlemeye yarayan, ait olduğu dönemin ahlâk, örf ve adetlerini ve diğer çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, mikrofilm ve ses görüntü bandı ve elektronik ortamda üretilmiş benzer belge ve malzemeyi,

 3. Arşivlik malzeme: (e) bendinde geçen her türlü belge ve malzemeler cinsinden olup da kesin sonuca bağlanmış ancak güncelliğini koruyan ve zaman açısından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlar ile, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Bakanlığın gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı Devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili veya çok taraflı milletlerarası antlaşmalar, nüfus kayıtları, il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır evrakları ve bürokratik gelişmeler sonucunda veya hizmetin yerine getirilmesi sırasında kendiliğinden oluşan her türlü belgeyi,

 4. Ayıklama: Arşivlik malzeme ve arşiv malzemesi ile cari işlem devresinde bir değere sahip olduğu halde, saklama süresini, hukuki kıymetini ve delil olma vasfını kaybeden, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin belirlenmesi ve ayrılması işlemini,

ğ) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

 1. Birim arşiv sorumlusu: Birim amirinin atadığı arşivden sorumlu olan personeli,

ı) Birim arşivi: Merkezde ana hizmet birimlerinin, danışma ve denetim birimlerinin, yardımcı hizmet birimlerinin ve geçici olarak kurulmuş hizmet birimlerinin görev ve faaliyetleri sonucunda meydana gelen ve Bakanlığın çeşitli birimlerinde henüz güncelliğini kaybetmeyerek güncel iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzemenin saklandığı arşivleri,

 1. Devlet arşivi: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü,

 2. Dosya: Karton veya benzeri dayanıklı başka bir maddeden yapılmış içerisine evrak konulup saklanan koruma vasıtasını,

 3. Dosya fişi: Kurum arşivinde muhafaza edilen dosyaya ulaşmayı temin eden, dosya içerisinde bulunan arşiv malzemesinde yer alan şahıs, olay, eser, kuruluşa ait rumuz, aidiyet ve dosya sıra numarası ile bunlara ait kısa açıklayıcı bilgileri içeren küçük karton formlar ile buna eşdeğer dijital ortamdaki kayıtları,

 4. Dosya sıra numarası: Konusuna göre belirlenen aidiyet numarası ile oluşturulan ve kurum arşivinde muhafaza edilen dosyanın, o aidiyetteki kaçıncı dosya olduğunu belirten müteselsil sayısal numarayı,

 5. İmha: İmhası kesinleşen arşivlik malzeme ile arşiv malzemesinin fiziki varlığının, varsa dijital ortamdaki kayıtlarının bu Yönerge hükümlerine uygun şekilde imha edilmesi veya silinmesi işlemini,

 6. Kurum arşiv sorumlusu: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki arşiv şube müdürünü,

 7. Kurum arşivi: Bakanlığın merkez teşkilatı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin birim arşivine göre daha uzun süreli saklandığı Bakanlık merkez arşivini,

ö) Nümerik envanter: Kurum arşivinde muhafaza edilen aidiyet ve dosya sıra numarasına sahip dosyanın, aidiyet ve dosya sıra numarasının kayda alınmasıyla yapılan, dosya içindeki malzemenin sadece miktar olarak gösterildiği sayım ve döküm listesini,

 1. Rumuz: Olay eser ve kuruluşun ilk üç harfi, şahıslar için şahısın adı ve soyadına göre ilk harf ile bu ilk harften sonra peş peşe gelen iki sessiz harfin, ikinci sessiz harfin bulunmaması halinde, ilk sessiz harfin mükerrer yazılmasıyla oluşturulan üçlü alfabetik harf grubunu,

 1. Saklama süresi: Bizzat üreten veya konusu itibariyle hizmet yürüten birim tarafından tespit edilen, arşivlik malzeme ile arşiv malzemesinin birim veya kurum arşivinde saklanacağı süreyi,

 2. Talep fişi: Kurum arşivinde muhafaza edilen dosyanın hangi birime, kime, ne zaman verildiğini belgelemeye ve tespite yarayan, dosyayı talep eden birimce yetkilendirilen personel tarafından tanzimle imzalanan, dosyaya karşılık arşiv görevlilerince alınıp muhafaza edilen ve bu konuda zimmet yerine geçen belgeyi,

ş) Tasnif: Arşivlik malzeme ile arşiv malzemesinin belirli bir sistem dahilinde ayrıma tabi tutulmasını,

 1. Taşra alt birim arşivi: Müdürlüklere bağlı şube müdürlüğü, şeflik veya memurlukların arşivlerini,

 2. Taşra birim arşiv sorumlusu: Vali ve kaymakamlar tarafından görevlendirilen personeli

ü) Taşra birim arşivi: Valilikler, kaymakamlıklar ve bunlara bağlı İçişleri Bakanlığının taşra kuruluşu niteliğindeki müdürlüklerin görev ve faaliyetleri sonucunda kendiliğinden meydana gelen, henüz güncelliğini kaybetmeyerek güncel iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşivleri,

 1. Yönetmelik: İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğini,

ifade eder.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconDayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal...

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconTAŞra teşKİlati çalişma yönetmeliĞİ

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconTAŞra teşKİlati çalişma yönetmeliĞİ

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconTaşra Teşkilatı Hukuk Biriminin Görevleri

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconTapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconT. C. İÇİŞleri bakanliği jandarma genel komutanliğI

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconİçişleri Bakanlığı teftiŞ raporu mülkiye Müfettişliği

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconKadavra Temini, Saklanması, Kullanımı, Nakli ve Defnine ilişkin Yönerge

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconBu talimatın amacı, KaramanoğluMehmetbey Üniversitesine bağlı akademik...

İÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve saklama süRElerine iLİŞKİn yönerge iconAvrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev