Ön Test Ekibisayfa1/13
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Test
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

www.isgdosya.com

İSG ÖZETLERİ


ACİL DURUM PLANLARI

 • Büyük tehlikeli kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum işlemlerini kapsamalıdır.

 • İşyeri acil durum planı işletme yönetimi tarafından hazırlanmalı ve büyük kazaların olası sonuçlarına ilişkin tahminleri içermelidir

 • İşletme yönetimi bir kaza yada acil durum başlangıcında ilgili işçileri ve işyeri dışındaki personeli hemen haberdar etme olanaklarını sağlamalıdır

 • Gürültü düzeyi yüksek olan yerlerde işletme yönetimi işçileri uyarma için görsel alarm işaretleri sağlamalıdır

 • İşletme yönetimi acil durum planının düzenli olarak denenmesini (ACİL DURUM TATBİKATI) sağlamalıdır.

 • Acil Durum Ekipleri

 • Yangın ekibi,

 • İlk yardım ekibi,

 • Güvenlik ekibi,

 • Bakım ekibi,

 • Sızıntı kontrol ekibi,

 • Refakat etmekle görevli ekip

 • ACİL DURUM PLANLAMASININ AŞAMALARI

1. Aşama: Planlama için bir ekibin oluşturulması

2. Aşama: Mevcut ve olası risklerin analizi

3. Aşama: Planın hazırlanması

4. Aşama: Planın yürürlüğe konulması

 • Durum değerlendirme, kaynak değerlendirme ve dökümantasyon Olay Komuta Sisteminde PLANLAMA bölümünün görevidir.

 • Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan Acil Tahliye Ekibi Ön Test Ekibidir.
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER

 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, hangi işlerin ağır ve tehlikeliişlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

 • Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş Kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

 • İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri

 • Genç işçiler en fazla günde sekiz ve haftada kırk saat çalıştırılabilir.

 • Genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

 • Genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bu günlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

 • Genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır.

 • Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti

zorunludur Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı veya aile

hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir


 • Kadın ve genç işçinin çalışmasının hiçbir şekilde söz konusu olmadığı işler;

• Arama ve Sondaj İşleri

• Metalurji Sanayi ile İlgili İşler

• Yapı İşleri

• Enerji Üretimi, Nakli ve Dağıtımı İle İlgili İşler

• Ardiye ve Antrepoculuk

• Haberleşme


BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE İSG

 • 499‐İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta, makinede, tesisatta, alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli durumu, amirine veya bakım ve onarım işleriyle görevli olanlara hemen bildirecek ve işveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde giderecektir.

 • 500‐Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir l

 • Madde 501‐Bakım ve onarım işlerinde, uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacak, bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir

 • Madde 502‐Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere, yapılacak işlerin gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve işyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları verilecek, bakım ve onarım işlerinde kullanılan büyük aletlerin taşınması için, özel el arabaları bulundurulacaktır.

 • Madde 506‐Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı yerlere, uygun şekilde payandalar ve korkuluklar yapılacak ve buralara, geceleri ışıklı uyarma levhaları konulacaktır.

 • Madde 507‐Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde, bakım ve onarım sırasında boşa alınan kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır.

 • Madde 508‐Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır.

 • Madde 511‐Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı bulunduklarında, bağlantı borularının vanaları, güvenli bir şekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapanacaktır

 • Madde 513‐Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır

 • Madde 519‐Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek, zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir.

 • Madde 521‐Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.

 • Rutubetli ve iletken ortamlarda düşük gerilimli (24 volt) aydınlatma cihazları kullanılmalıdır.

 • İçinde parlayıcı patlayıcı maddelerin bulunduğu kapların kaynakla tamir ve bakımının yapılacağı durumlarda bu depolar tamamen temizlenmelidir.

Buharla temizlenip içine su doldurulduktan (azot veya karbondioksit gibi asal gazlar ile veya benzeri ile doldurulacaksa ) sonra yetkili teknik eleman nezaretinde en usta kişilere bu kaynak işleri yaptırılmalıdır.

Bu depolar buharla yıkanabilecek ve içine su doldurulacak durumda değilse; özel olarak temizlenecek, raspalanacak,24 saat su verilmek suretiyle karıştırılacak, en az iki saat havalandırılacak

 • Yatay bıçak merdaneli planya (kalınlık) tezgahlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla 3 mm olmalıdır

 • Şerit testere ve bıçkı makinaları testerelerin bağlantıları en az ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir
 • Aspirasyon tesisatının en az 3 ayda bir periyodik olarak genel kontrol ile temizliği yapılmalıdır

 • Asit ileten borular

I-duvarda ankastre olmamalı

II-tabanda gömülü olmalı

III-duvar üstüne döşenmeli

 • İçme suyu boru donanımı temel rengi yeşildir

 • Buhar boru donanımı temel rengi kırmızıdır.
BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İSG

 • Basınçlı kap : İç basıncı 0.5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara denir

 • Basınç düşürme cihazları

İzin verilen limit aşıldığında devreye girerek basıncı tamamen veya limit içinde kalacak şekilde düşüren cihazlardır. Emniyet valfleri, Patlama diski ,Bel verme çubukları, Kontrollü basınç düşürme sistemleri, gibi

 • Otomatik sistemler

Ayarlanan limit aşıldığında devreye girerek hata düzeltme imkanlarını faaliyete geçiren, tesisi kısmen veya tamamen kapatan ya da durduran sistemlerdir.

Basınç ve sıcaklık şalterleri, Akışkan seviye swiçleri, Emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazları.

 • Kazanları genel olarak

a)Sıcak su kazanları

b) Buhar kazanları

c) Kızgın yağ kazanları

 • Kazanların görünür yerine imalatçıları tarafından aşağıdakilerin yazılı olduğu birplaka konulacaktır.

 • İmalatçı Firma adı,

 • Kazanın seri numarası,

 • İmal Yılı,

 • En yüksek çalışma basıncı, İ.S.İ.G.Tz.Md:203

 • İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı birbölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalışmayacaktır.

 • Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazandairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.

 • Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracakyükseklikte olacak ve kazan daireleri sürekli havalandırılacaktır. Tabii havalandırmanınyeterli olmadığı hallerde uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.

 • Kazan dairesi tasarımında

 • Yangın ve patlamalara dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi,

 • Kapı ve pencerelerin dışarı açılacak şekilde yapılması,

 • Tavanın hafif malzemeden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması, gibi hususlar dikkate alınmalıdır

 • Kazanlarda kullanılacak yakıtlar (doğal gaz vb. hariç) uygun yer ve şartlardadepolanmalıdır. Sıvı yakıtların depolanmasında standartlara uygun yatay ya da dikey silindirikve 7kg/cm2’ lik iç basınca dayanacak tanklar tercih edilmelidir

 • Kazan dairelerinde, parlayıcı-patlayıcı gaz, toz, duman ve benzerlerinin her anoluşacağı dikkate alınarak elektrik tesisatının, toz almaz ve kıvılcım çıkarmaz özelliklerdeyapılması sağlanmalıdır. Ana dağıtım ve tevzi panoları mümkün olduğunca tehlike bölge dışına yerleştirilmelidir. Elektrik tesisatı, gaz yakan kazan dairelerinde tamamen eksproofolmalı ve gaz alarm tesisatı tesis edilmelidir

 • Kazanlar ehliyeti hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen kişiler

tarafından işletilecektir. ( İ.S.İ.G. Tz. Md:210)

 • Yakıtın otomatik beslendiği kazanlarda, otomatik sistemlerde bir arıza belirmesi halinde,kazancılar kazanı gerektiğinde el ile de güvenle çalıştıracak şekilde eğitilmeli
 • Buhar kazanı yıkama ve temizliğinden sonra kazan teste yetkili teknik elemanlargözetiminde hidrostatik test için hazırlanmalıdır. Bunun için:

 • Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerektiğinde flanşlarla körlenmeli,

 • Gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalı,

 • Kalibre edilmiş manometre kazanın uygun yerine monte edilmeli,

 • Kazan 20 0C su ile doldurulmalı,

 • Su cenderesi vb. test aletlerinden faydalanılarak kazan en yüksek işletme basıncının1,5 katı basınca hidrostatik olarak çıkarılmalı,

 • Kazanın su depolama kapasitesine bağlı olarak yeterli bir süre ( 2 – 12 saat)bekletilmeli,

 • Basınç düşmesi olup olmadığı gözlenmeli,Basınç düşmesi tespit edilmesi halinde buna sebep olabilecek, kaçak, sızıntı, terlemeve deformasyon olup olmadığı gözle ve ölçümleme ile dikkatlice kontrol ve tesbit edilmeli

 • Basınç düşmesi ve diğer uygunsuzlukların bulunmadığı durumda kazan boşaltılarakişletme için gerekli hazırlıklar tamamlamalıdır.

 • Test raporlarına geçirmek için gerekli değerler kayda alınarak hazırlanmalıdır

 • İşyerinde, kazanlar ile ilgili şu belge ve kayıtlar düzenlenerek hazır bulundurulmalıdır.

 • Kazan İşletme Defteri,

 • Kazan Teknik Periyodik Kontrol rapor ve kayıtları,

 • Kazan Sicil Kayıtları,

 • Kazan İşletme Talimatları,

 • Su, elektrik iletkenlik, ( Ph) değer tesbiti, buhar, kazan taşı, çamur vb. analizraporları,

 • Operatör Ehliyeti ve Meslek içi eğitim belgeleri,

 • İmalatçıdan alınan kazan karakteristik değerleri ve İmalat yeterlilik belgeleri

 • Kompresörler: Mekanik enerjiyi basınç enerjisine çeviren makinelerdir

 • Kullanılan gaz cinsine göre ;

 • Hava Kompresör

 • Amonyak kompresörleri,

 • Freon kompresörleri,

 • Hidrojen kompresörleri

 • Çalışma Tarzına göre;

 • Pistonlu Kompresör

a)Tek Kademeli,

b) Çok Kademeli

 • Turbo kompresörler;

 • Vidalı Kompresörler,

 • Paletli Kompresör,

 • Diyaframlı Kompresör

 • Tüplerin depolanması

 • 1 ve 4, 2 ve 3 birlikte depolanabilir.

 • 1 ve 2, 3 ve 4, 2 ve 4 birlikte depolanamaz,

 • 5 ve 6 hiçbir grupla depolanamaz

 • Birden fazla türde basınçlı gaz tüpü depolanıyorsa türlerine göre gruplanacak, yanıcı ve yakıcı gazlar özellikle ayrı (min 6 m) tutulacaktır.

 • Depo alanı diğer yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı ya da depolandığı alanlara uzak olacak(20 m)

 • Tüm tüplerin üst tarafında

 • üretici ismi,

 • seri numarası,

 • boş/dolu ağırlığa ek olarak,

 • Maksimum basınç

 • Gazın ismi

 • Tüp üzerinde yapılmış test tarihi yer alacaktır.
 • Tüplerin renk kodları;

 • Oksijen : mavi

 • Asetilen : sarı/turuncu

 • Hidrojen : kırmızı

 • Helyum : kahverengi

 • Azot : yeşil

 • Karbondioksit : siyah

 • Argon : açık mavi

 • Argon+ helyum : kahverengi

 • LPG : gri /mavi

 • Boru ve hortumlar

 • Yüksek basınçlı sistemlerde plastik boru kullanılmaz.

 • Asetilen ile bakır boru sistemleri kullanılmaz.

 • Tüpler 172 KPa altında boşaltılmalıdır.

 • Oksijen tüpleri diğer yanıcı gazlarla birlikte taşınmayacak

 • Kırmızı renkteki hortum asetilen ve diğer yanıcı gazlar için kullanılacaktır.

 • Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmayabaşlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra,yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce,kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlartarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

 • Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının ençok 1, 5 katı ile yapılacak,

 • Zorlayıcı testler (deformatif) : Basınçlı kap üzerinde bulunan her noktanın belirli bir kuvvetle zorlanmasıdır.

 • Hidrolik test

 • Pnömatik test

 • Zorlayıcı olmayan testler (nondeformatif): Basınçlı kabın hassas yerlerinin özelyöntemlerle incelenmesidir.

 • Gözle muayene testi

 • Sıvı sızdırma testi (Penetrasyon testi)

 • Manyetik partiküler testi

 • Islak floor ışığı testi

 • Radyografi testi (gamma ve x-ray)

 • Ultrasonik test

 • Bütün makinalar, açıkça ve en az aşağıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde işaretlenmelidir;

 • Üreticinin adı ve adresi,

 • CE işareti ve imal yılı

 • Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi,

 • Gerekirse, seri numarası,

 • Yapım yılı.

 • Ayrıca, üreticisinin makinayı potansiyel patlayıcı ortamda kullanılmasının amaçlandığı durumlarda, bu durum, makina üzerinde mutlaka belirtilmelidir.

 • Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır:

 • İmalatçı firmanın adı,

 • Kazanın numarası,

 • İmal edildiği sene,

 • En yüksek çalışma basıncı.

 • Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

 • Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak

 • Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.

 • Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır. Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır.

 • Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer adet vana veya musluk konacak. Bağlantı borusu üzerinde, başka bir delik açılmış olmayacak bunlar doğrudan doğruya kazana bağlanacak

 • Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır.

 • Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kg/cm2 geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.

 • Kazanların giriş ve çıkış boruları üzerine, birer adet ana stop valfı konulacak, bunlar çabuk ve kolay kapanacak şekilde olacak ve buhar yoğunlaşması halindekullanılmak üzere, kazanlarda blöf tertibatı yapılacaktır. Birlikte çalışan kazanların her birindeayrı ayrı stop valfı bulunacaktır.

 • Kazanlarda yakıt olarak havagazı ve benzerleri kullanıldığı hallerde, gazbesleme boruları üzerinde ayarlanabilir bir musluk ve sulu emniyet kapları bulunacaktır

 • Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda; akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığıhallerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla sayıda patlamakapakları bulunacaktır. Yerden 2 m yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne,yeteri sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır.

 • 25 metrekare veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemdeçalışan en az iki tertibatla beslenecek ve bunlardan biri, enjektör tipi veya buhar türbinlipompa olacaktır. Isıtma yüzeyi 25 metrekareden az olan kazanlar, tekniğe uygun şekildebeslenecektir.

 • Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0, 5 atü ve sıcaklık ise 110 0Cgeçmeyecektir.

 • Alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanlarına otomatik yakıt verildiği hallerde,kazan basıncının 1 kg/cm2 (bir atmosferin) üzerine çıkmasını önleyecekve yakıtı kesecek bir tertibat bulunacaktır.

 • Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 0C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

 • Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre vetermometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır. Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış,boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır. Emniyet supapları basınçlı kaplarınen çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncın onda biri oranında bir basınçartışında açılacak özellikte olacaktır.

 • Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi veboru çapı 15 santimetreyi geçtiği hallerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayarvanası bulunacak, bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır.

 • Soğutma tanklarınınkapasitesi 140 litreden az olduğu hallerde, soğutma tanklarında bir basınç ayar vanası veyakırılabilen cinsten güvenlik tertibatı bulunacaktır

 • Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, okademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1, 5 katı ile yapılacaktır

 • Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, imalatçı firmatarafından konacaktır.

 • İmalatçı firmanın adı,

 • Yapıldığı yıl,

 • En yüksek çalışma basıncı,

 • Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı,

 • Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmedeolacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı birbölme içinde bulunacaktır.

 • Alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık 1000 C

 • Çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık 3000 C
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ön Test Ekibi iconOkul geliŞİm yönetim ekiBİ (ogye)

Ön Test Ekibi iconDok. Kodu YÖN. Tl. 69 BİLGİ GÜvenliĞİ ekiBİ ÇalişMA

Ön Test Ekibi iconTest Balonu: Ventilatörün çalışır durumda olduğunu test etmek için...

Ön Test Ekibi iconProje Sorumlusu: Haşan asilsoy proje Ekibi

Ön Test Ekibi iconTest Nipeli: 29

Ön Test Ekibi iconSu Test Standartları

Ön Test Ekibi iconTest Ortam

Ön Test Ekibi iconTest rehberi

Ön Test Ekibi iconTest Ortam

Ön Test Ekibi iconTest Girişleri


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev