T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

img

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNLÜDÜR
Sayı : 59348463-604-99 [SP.2.10]/2837 05/12/2016

Konu : Doğrudan Temin Teklif Belgesi ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 08/12/2016 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü


S.No.

Miktarı

Malın/Hizmetin Cinsi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

KDV Oranı

1

1 Adet

Yazılım Geliştirme HizmetiMALZEMELERİN EN GEÇ 16/12/2016 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2016/15058 kod nolu proje için, teklifler 08/12/2016 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir.

(FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF Endüstri Mühendisliği Bölümünden Yrd.Doç.Dr.Feriştah ÖZÇELİK 0 222 239 37 50 /3630

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-55226-5532 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi http.www.ogu.edu.tr/~iha
1. GİRİŞ

1.1 AMAÇ VE KAPSAM

Yazılım, Arçelik A.Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesi’nin sahip olduğu plastik enjeksiyon kalıplarının,

buzdolabı plastik parçalarını üretmek üzere yan sanayi firmalara atanması problemini; firmaların

uzmanlıklarını, kapasite doluluk oranlarını, atama önceliklerini ve birlikte atanması gereken işlerin

varlığını dikkate alarak, dengeli bir dağıtım sağlayacak şekilde, en az kalıp değişikliği amacına uygun

olarak çözmeyi sağlayacaktır.

Mevcut düzende herhangi bir sistematik yaklaşımla yapılmayan kalıp atamalarının bu yazılım ile

yapılması, gereksiz kalıp değişikliklerinden meydana gelen her türlü kayıpların önüne geçilmesini

sağlayacak, yan sanayilerin kapasitelerinin dengelenmesi ile adil bir çalışma ortamı sağlayacak ve

maliyetleri düşürerek her yönden daha verimli bir çözüm sağlayacaktır.

Bilgi Sistemleri’nin temel bileşenleri Yerel Alan Ağ Alt Yapısı (kablo, switch, modem, router vb.

elemanlardan oluşan Network), Donanım (ana sunucu, istemci bilgisayarlar, yazıcılar vb), Yazılım

(İşletim Sistemleri, Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Yan Sanayilere Atanması Yazılımı gibi Uygulama

Yazılımları, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Firewall, Antivirüs vb. güvenlik yazılımları, Ağ yönetim

yazılımları, vb.) ve Kullanıcılardır.

Bu şartname Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Yan Sanayilere Atanması Yazılımının sorunsuz bir şekilde

kullanılmasına dair yapılması gereken işleri içerir.

1.2 TARAFLAR VE KISALTMALAR

Teknik Şartname metninde, Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Feriştah ÖZÇELİK, kısaca “Alıcı”, proje

ihalesini üstlenen firma kısaca “Yüklenici” ve yazılımın kullanılacağı firma olan Arçelik A.Ş. Eskişehir

Buzdolabı İşletmesi kısaca “Kullanıcı” olarak adlandırılmıştır.

ISO: Uluslararası Standartlar Kurumu

ODBC: Açık Veri Tabanı Bağlanırlığı

Sistem: Otomasyon Sistemi

SQL: Yapısal Sorgulama Dili

VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi

2. GENEL KOŞULLAR

2.1 GENEL KOŞULLAR

2.1.1. Proje sürecinde yer alan aşamalar ve her aşama için Yüklenici’nin önerdiği süreleri kapsayan

bir iş planı, teklifle birlikte verilmelidir.

 Her bir aşama için öngörülen süreler ile teknik eleman isimleri ve unvanları da teklifte yer

almalıdır.

2 / 12

 Bu projede çalışacak elemanların özgeçmişleri, kimlik bilgileri ve konuları ile ilgili deneyimleri ve

eğitimleri de teklifte yer almalıdır.

 Teklif veren firma, mevcut sistemde yer alan verileri önerdiği sisteme aktarmak için kullanacağı

yöntemi, veri giriş ve aktarma sürecini teklif ekinde detaylı olarak belirtmelidir.

2.1.2. Teklif verenler; tüm açıklama, belge, proje ve dokümanları, dikkatle tetkik etmelidir. Teklifin

verilmiş olması; teklif verenlerin her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış olduğunu, işin tümünü

veya bölümlerini yaparken karşılaşabileceği her türlü durumu göz önüne aldığını, yapılacak işin

kalitesi ve miktarı hakkında tam bilgi sahibi olduğunu ifade eder.

2.1.3. Teklif verenler, yapacakları ihale çalışmaları ve masraflarla ilgili olarak hiçbir tazminat ek

ödeme talebinde bulunamazlar.

2.1.4. Yüklenici mevcut donanımlar dâhil sistemin düzenli ve kesintisiz olarak 24 saat çalışmasını

temin etmelidir. Yüklenici, şartnamenin tamamına teklif verebilecek özelliklerde (alt yapı, donanım,

yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti vb.) sistem entegratör kapasitede ve anahtar teslim olarak

projeyi yürütecek tecrübede olmalıdır.

2.1.5. Yüklenici ve Alıcı en geç uygulama yazılımının sisteme yüklenmesiyle birlikte lisanslama

işlemlerini tamamlamış olmalı ve bu durum 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu’nda

belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenmelidir.

2.1.6. Yüklenici teklif ettiği uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu VTYS ve İşletim Sistemlerinin

ismini ve sürüm (versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunmalıdır. Yüklenici önermiş

olduğu VTYS’ye ait satış yetki belgelerini teklif dosyalarına eklemelidir.

Yüklenici; sistemin yoğunluğunun az olduğu saatlerde aylık ve yıllık olarak tüm verilerin yedeklerini

yeterli sayıda ve farklı fiziksel ortamlara manüel ve/veya otomatik olarak alınmasını sağlayacak

yöntemleri Alıcı tarafından belirlenecek bir teknik-idari personele eğitimini vermelidir.

2.1.7. Önceden mevcut olan ve sisteme dâhil edilebilecek istemci bilgisayarların, sisteme

entegrasyonunu ve bağlantısını Yüklenici yapmalıdır.

2.1.8. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge, Yönerge, talimatlar, yeni istekler ve

değişiklikler zamanında yerine getirilmelidir. Doküman ve raporların çıktısı mevzuat ve kullanıcı

istekleri doğrultusunda düzenlenmelidir.

2.1.9. Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve performansı açısından gerekli olabilecek donanım

parça ve yazılımlara gerek varsa, kurulum aşamasında belirlenip Alıcı’ya bildirilmelidir.

2.1.10. İş ve işlemlerin yürütülmesi sırasındaki her türlü ulaşım ve iletişim giderleri Alıcı’ya aittir.

2.1.11. Sözleşme süresince; gelişen teknoloji doğrultusunda Alıcı, donanım entegrasyonu ya da

program ilaveleri ve değişiklikleri istediği takdirde, (ekipman hariç) gerekli ilave ve entegrasyonlar

Yüklenici tarafından ek ücret mukabilinde yapılacaktır.

2.1.12. Yüklenici ek ücret talep etmeksizin sistem planlaması, gerekebilecek idari düzenlemeler ve

donanım seçimi gibi konularda danışmanlık hizmeti verebilmelidir.

3 / 12

2.1.13. Yüklenici ve Alıcı’nın adresi değişse bile karşılıklı tüm yükümlülükler aynen devam edecektir.

2.1.14. Taraflar yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı izni olmaksızın devredemezler.

2.1.15. Bilgi ve belgelerde herhangi bir yanlış veya yanıltıcı beyan kanaati oluşması durumunda

gerekli yasal işlemler yapılarak söz konusu teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2.1.16. Yazılım, Alıcı’nın kurmayı hedeflediği Bilgi Sistemi Ağı’nın gerektirdiği/gerektireceği altyapıya

sahip olmalıdır. Kurulacak olan operasyon merkezine veri aktarımı yapılacağı göz önünde

bulundurulmalıdır.

2.1.17. Yazılım, performans uygulamalarına esas verilerin otomatik olarak kaydedildiği ve izlendiği,

çıktılarının alındığı bir yapıya sahip olmalıdır.

2.1.18. Yüklenici, Alıcı’nın isteyebileceği yazılım düzenlemelerini kısa sürede yerine getirebilecek,

7/24 esasına göre hizmet sunan, yazılım ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalara 7/24 esasına

göre bakım ve teknik destek hizmeti sunacak organizasyon yapısına ve insan kaynağına sahip

olmalıdır.

2.1.19. Yüklenici mevcut sisteminde versiyon değişikliğine gittiğinde ya da yeni modüller yazdığında

ek ücret talep edebilecektir.

2.2 YAZILIMI SAĞLAYACAK OLAN YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

2.2.1. Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Yan Sanayilere Atanması Yazılımının kullanımı ile ilgili

doğabilecek sorumlulukları yerine getirilerek Alıcı’ya teslimi tamamen Yüklenici ’ye aittir.

2.2.2. Hizmet alımı görüşmeleri sonuçlanıp ilgili firmayla sözleşme imzalanmasından başlayarak

Yüklenici, Kullanıcı’nın mevcut sisteminin aksaksız çalışması için işlemleri gerçekleştirecektir.

2.2.3. Alıcı tarafından istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalarına adaptasyon,

Yüklenici ’nin yükümlülükleri arasındadır.

2.2.4. Kesin Kabul öncesinde ve diğer gerekli durumlarda Yüklenici’nin çalışmaları Alıcı tarafından

gerekli görüldükçe denetlenecektir. Bu denetlemelerde sözleşmeye uymayan durumlar tespit

edildiğinde, Yüklenici ‘ye yazılı olarak bildirilecektir.

2.2.5. Yeni istekler ya da düzeltme taleplerinin ve yanıtlarının Yüklenici ve Alıcı arasında elektronik

ortamda paylaşılması ve kayıt altına alınması için Yüklenici tarafından bir sistem oluşturulmalıdır.

Böyle bir sistem mevcut değil ise en geç 15 gün içerisinde Yüklenici uygulamaya koyacaktır.

2.2.6. Sistemin kurulumu aşamasında, Alıcı ve Yüklenici arasındaki ilişkileri düzenlemek, işlerin

yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek sorunları çözümlemek ve bunları uygulattırmak amacıyla Alıcı

tarafından görevlendirilen uygun sayıda personel görev yapacaktır. Yüklenici de bu isteklerin

karşılanabilmesi için uygun sayıda teknik ve idari personel yetkilendirmelidir.

2.2.7. Sistemde tutulan veriler Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı, İ) ancak Türkçe alan ve

tablo adlarına sahip ve anlaşılır tablolarda tutulmalıdır.

4 / 12

3. UYGULAMA YAZILIMLARI

3.1 YAZILIMIN ALTYAPISI

3.1.1. Yüklenici uygulama yazılımını modüler ya da bütünleşik olarak önerebilir ve/veya tanımlanan

işlevleri yerine getirmek kaydıyla öngörülen yazılımı farklı şekilde ele alabilir. Alıcı, işleyiş ve ihtiyaçları

göz önüne alarak yazılıma sınırlama ya da ilaveler isteyebilir.

3.1.2. Uygulama yazılımı, ortak veri tabanı üzerinden çalışan bütünleşik bir yapıya sahip olmalıdır.

3.1.3. Uygulama yazılımına yeni modüllerin / işlevlerin ilavesi, değiştirilmesi ya da silinmesi mümkün

olmalı, bu işlemler hizmetleri aksatmamalı ve bu durumdan sistemin bütünü etkilenmemelidir.

3.1.4. Tarih bilgisi her yerde 8 basamaklı ve 10 karakter uzunluğunda ‘GG/AA/YYYY’ formatında

tutulmalıdır.

3.1.5. Uygulama yazılımı istemci/sunucu mimariye sahip olmalı, dolayısıyla değişik donanım

platformlarından oluşan istemciler ve çoklu sunucu bilgisayar, VTYS gibi ortamları desteklemelidir.

3.1.6. Uygulama yazılımı Türkçe olmalı, tüm sıralamalar ve karşılaştırmalar Türkçe alfabeye göre

yapılabilmelidir.

3.1.7. Veritabanı, sunucu işletim sistemi (SOS) olarak Microsoft Windows 200X Server gibi endüstri

standardı sunucu işletim sistemleri mimarisine uygun olmalı ve bu SOS’ler üzerinde kusursuz

çalışmalıdır.

3.1.8. Uygulama yazılımı, istemci işletim sistemi (COS) olarak Microsoft Windows 2000,XP

Professional gibi endüstri standardı istemci işletim sistemleri mimarisine uygun olmalı ve bu COS'lar

üzerinde uyumlu çalışmalıdır.

3.2 KULLANICI ARAYÜZÜ

3.2.1. Kullanıcı ara yüzü grafiksel (GDI) ve Türkçe olmalıdır.

3.2.2. Grafik ara yüzüne uygun olarak kontroller hem fare hem de klavye yardımıyla yapılabilmelidir.

3.2.3. Kullanıcı ara yüzünde görsel iç bütünlük sağlanmalı, yazılımın ana modüllerinin kendi

içyapılarında benzer ekran dizaynları kullanılmalı, tanımlanmış fonksiyon tuşlarının aynı amaçla

kullanılması gibi teknikler kullanılarak kullanım kolaylığı sağlanmalıdır.

3.2.4. Kullanıcı ara yüzü güncelleme, raporlama ve yardım başlıklarında sayılan özellikleri

taşımalıdır.

3.2.5. Tüm yazılımlar grafik ara yüzlü, dördüncü kuşak ve nesne tabanlı (object - oriented)

özelliklere sahip uygulama yazılımı geliştirme araçlarıyla geliştirilmiş olmalıdır.

5 / 12

3.3 VERİLERİN ÖZELLİKLERİ ve VERİ GİRİŞİ

3.3.1. Yazılımda kullanılacak veriler Kullanıcı’nın ürün bilgileri, ürün ağacı bilgileri, üretim planı

bilgileri, tedarikçi bilgileri, kalıp bilgileri, tedarikçi yetkinlikleri (uzmanlıklar), tedarikçi kapasiteleri,

tedarikçi öncelikleri ve yasakları ve kullanıcı bilgileridir.

3.3.2. Programın boyutunun belirlenmesi açısından bazı verilerin büyüklükleri Adet olarak aşağıdaki

tabloda verilmiştir:

Kalıp Sayısı 700

Tedarikçi Sayısı 20

Makine Sayısı 500

Ürün Ağacı Kaydı Sayısı 400000

Aylık Oluşan Satır Sayısı 1600

Aylık Ana Ürün Üretimi Sayısı 23000

3.3.3. Yazılıma veri girişi sırasında hatalar için uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullanıcı

uyarılmalıdır.

3.3.4. Hatalı veri girişini en aza indirmek için ilgili alanlar üzerinde anında bilgi doğrulama, bilgi

önerme ve gerektiğinde kullanıcı yönlendirmede yapılacak işlem hakkında Bilgilendirme imkânı

olmalıdır.

3.3.5. Bilgi girişi esnasında, mümkün olan her alanda hazır listelerden faydalanma, gerekli yerlerde

istenilen veri alanlarına ilk değer atama, tarih, gün, saat, yaş, vb. değerlerinin ilgili alanlara otomatik

olarak girilmesi, sık kullanılan alanlarda otomatik doldurma işlevinin kullanılması, hazır listelerde liste

elemanına girilen harflerle kısa sürede ulaşma gibi veri girişi sırasında kullanıcı hatalarını en aza

indirgeyecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak kontrollere sahip olmalıdır.

3.3.6. Güncelleme ve sorgulamalarda, sistemde bulunan bilginin seçilmesi ve kullanılmasına olanak

sağlanmalıdır.

3.4 GÜNCELLEME

3.4.1 Güncelleme ve özellikle sorgulama ekranlarında manüel bilgi girişi yapılmaktan ziyade

sistemde mevcut bilgiler ve varsa kodlar seçilerek kullanılmalıdır.

3.4.2 Güncelleme sonrası da tutarlılık kontrolleri yapılabilmelidir.

3.5 DİL ÖZELLİĞİ

3.5.1. Tüm ekranlar ve raporlar Türkçe olmalıdır.

3.5.2. Tüm sıralamalar, karşılaştırmalar ve sorgulamalar Türkçe alfabeye göre yapılmalıdır.

3.5.3. Kullanılan menü, dosya, alan, değişken, tablo vb. isimlendirmeler Türkçe ve anlamlı olmalıdır.

3.5.4. Para, tartı, uzunluk vb. konularda Türkiye'de geçerli yerel birimler kullanılmalıdır.

6 / 12

3.5.5. Tüm yazılımda Türkçe karakterlerin aynı kodlarla (TSE tarafından haziran 1989 tarih ve TS

5881 sayı ile kabul edilen 15 Mayıs 1989 tarihli ISO/IEC 8859/9 standardı) tanımlanması, ve Türkçe

karakter, Türkçe (F) veya (Q) klavye ve program desteği sağlanması gerekmektedir.

3.6 RAPORLAMA

3.6.1. Üretilen raporlar amacına uygun ve kolay okunabilir olmalıdır.

3.6.2. Kullanıcı hazırlanan raporu ekranda görme, rapor hazırlama aşamalarında geri-ileri gitme ya

da iptal etme olanaklarına sahip olmalıdır.

3.6.3. Raporun büyüklüğü ile ilgili sayfa/satır uzunluğu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir.

3.6.4. Hazırlanan raporların ayrıca kayıt edilmesi mümkün olmalıdır.

3.6.5. Raporlar sadece veri tabanı verilerine dayanılarak hazırlanmalıdır. Kullanıcılar hazırlanmış ve

onaylanmış raporları değiştirememelidir.

3.6.6. Yeni rapor tanımlama süreci kolay ve parametrik olmalıdır.

3.6.7. Raporlamalar, olabildiğince esnek yapıya sahip olmalıdır.

3.6.8. Üretilen her türlü raporda kriterlere göre filtre seçenekleri bulunmalıdır.

3.6.9. Uygulama yazılımları, rapor ve veri çıktılarını, model ayırımı yapmadan her türlü yazıcıdan

çıkartabilmelidir.

3.6.10. Kullanıcı istediği çoklu parametrelerle sorgu yapılabilmeli ve rapor alabilmelidir.

3.6.11. Uygulama yazılımında yer alacak istatistik ve yönetim amaçlı raporlar değişik grafikler olarak

sunulabilmelidir.

4. VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ

4.1 TEMEL İLİŞKİSEL VERİ TABANI ÖZELLİKLERİ

4.1.1. Endüstri standardı ilişkisel veri modelini desteklemelidir.

4.1.2. Endüstri standardı işletim sistemlerinden en az birini (Microsoft Windows veya Unix)

desteklemelidir.

4.1.3. ANSI SQL standartlarına (SQL–92) uyumlu olmalıdır.

4.1.4. Verilerde ve nesne isimlerinde ISO 8859–9 ve/veya TS 5881 standartlarına uygun karakter seti

(Türkçe) kullanabilmelidir.

4.1.5. Sıralama ve karşılaştırma işlemlerinde Türkçe alfabe kurallarına uyumlu olmalıdır.

4.1.6. Oluşturulacak veri tabanı büyüklüğünde herhangi bir kısıtlama olmamalıdır.

4.1.7. İnternet/İntranet ortamlarına tam olarak uyumlu olmalıdır.

7 / 12

4.1.8. XML işlevlerini ve Xpath, XLS ve XLST gibi internet standartlarını desteklemelidir.

4.1.9. İlişkisel veritabanı programlaması olmaksızın XML ile veri erişimini desteklemelidir.

4.2 VERİ TABANI OBJELERİNİN ÖZELLİKLERİ

4.2.1. Kullanıcı tanımlı veri tiplerini (user-defined data types) desteklemelidir.

4.2.2. BLOB veri tipini desteklemelidir.

4.2.3. Özet tablo (summary table) desteği olmalıdır.

4.2.4. Görünümleri (view) ve aşağıdaki tiplerini desteklemelidir:

a. Birleşik (union views)

b. Güncellenebilir (updateable views)

4.2.5. Tetiklemeleri (triggers) ve aşağıdaki özelliklerini desteklemelidir:

a. Tablo üzerinde aynı tipte birden çok tetikleme tanımlayabilme

b. Tetiklemelerin test edilmesi

c. Tetiklemelerin koşula bağlı çalışması

4.2.6. Saklı yordamları (stored procedures) ve aşağıdaki özelliklerini desteklemelidir:

a. Saklı yordamların test edilmesi

b. Uygulamalardan erişilebilmesi (external call)

4.2.7. Kullanıcı tanımlı fonksiyonları (user-defined functions) desteklemelidir.

4.2.8. Durum mesajlarını ve aşağıdaki tiplerini desteklemelidir:

a. Veri tabanı durumu uyarıları

b. Zamanlanmış uyarılar

4.3 SORGULAMA ÖZELLİKLERİ

4.3.1. NULL değerlerin yönetimini veri tabanı seviyesinde ve veri işlemlerinde desteklemelidir.

4.3.2. Kilitlemede (locking); Hem veri ve hem indeksler için kayıt seviyesinde kilitleme (row-level

locking) özelliğini desteklemelidir. Sorgulamalarda kilitleme gereksinimi konusunda bilgi verilmelidir.

4.3.3. Dağıtık sorgulama ve işlem (distributed transaction) desteği olmalıdır.

4.3.4. Maliyet tabanlı sorgulama iyileyicisine (cost based optimizer) sahip olmalıdır.

4.3.5. Inner, outer ve full join’leri desteklemelidir.

8 / 12

4.3.6. Cursor desteklemelidir.

4.3.7. Açık sistem standartlarını (ODBC, JDBC, ADO/OLE-DB, HTTP, XML) desteklemelidir.

4.3.8. Heterojen sorgulamaları desteklemelidir.

4.3.9. Veri tabanı yönetim uygulamalarının API desteği olmalıdır.

4.4 VERİ TABANI YÖNETİM ÖZELLİKLERİ

4.4.1. Merkezi ve dağıtık yapı yönetimini desteklemelidir.

4.4.2. Entegre performans analizi aracı sağlamalıdır.

4.4.3. Entegre işlem monitör aracı sağlamalıdır.

4.4.4. Entegre grafik ara yüzlü yönetim aracı sağlamalıdır.

4.4.5. Entegre grafik ara yüzlü sorgulama tasarım ve yönetim aracı sağlamalıdır.

4.4.6. Veri Tabanının çalıştığı donanımlar hakkında (CPU, disk, memory bilgisi vb.) periyodik bilgi

toplayarak veri tabanı yöneticisine iletebilmelidir.

4.4.7. Script tabanlı dağıtım imkanı sağlamalıdır.

4.4.8. SNMP desteği sağlamalıdır.

4.4.9. Entegre zamanlama aracı sağlamalıdır.

4.4.10. Yedekleme ve kurtarma için aşağıdaki özellikler desteklenmelidir:

a. Off-line ve on-line backup ve restore,

b. Full backup, incremental (differential) backup, partial backup, paralel backup,

c. Partial restore, paralel restore,

d. Backup işleri zamanlanabilmeli ve otomasyon dâhilinde yürütülebilmeli,

e. Veri tabanını kontrol noktası olarak tanımlı bir işlem anına geri döndürmek mümkün

olmalı.

4.4.11. Tüm işlemler için (verisel ve yapısal) kayıt mekanizmasına sahip olmalıdır.

4.4.12. Yönetim ve bakım işlemlerini veritabanı servislerini durdurmadan veya ilgili ayarı aktif hale

getirmek için yeniden başlatılmaya gereksinim duyulmadan gerçekleştirmek mümkün olmalıdır.

4.4.13.Güncel sürümü için resmi güvenlik sınıflandırmalarında yer alıyor olması ve talebi halinde ilgili

sertifika(lar) belgelenmelidir.

4.4.14.Başarılı/başarısız tüm veri tabanı ve obje erişim işlemlerini monitör edebilmek mümkün

olmalıdır.

4.4.15. Sağladığı performans değerleri donanım kaynakları ile doğru orantılı olmalı ve

fiyat/performans değerleri düşük olmalıdır. Bu değerleri ispatlayan test sonuçları ( TPC-C gibi)

gösterilmelidir.

4.4.16.Veritabanı düzeyinde denetleme yapabilmeli (audit) ve denetleme bilgileri gerektiğinde

Regedit'e veya Veritabanı tablo’larına ya da Xml formatında harici bir dosyaya otomatik olarak

yazabilmelidir.

4.4.17.Bağlı kullanıcıların geçmiş aktivitelerini tutmalı ve gerektiğinde bu bilgilerin yedeği alınabilir

özellikte olmalıdır.

4.4.18.İki zaman aralığında alınan snapshotların mukayesesini yapabilmelidir.

4.4.19.Düşürülen(drop) tablolar yedeğe ihtiyaç duyulmadan hızlıca geri alınabilinmeli ve de bu

işlemler için recyle bin özelliği olmalıdır. Bu işlemler sistem kapatılmadan ve diğer kullanıcılar

etkilenmeden olmalıdır.

4.4.20.İhtiyaç durumunda tüm veritabanı düzeyinde(bütün nesneler ve veriler) geçmiş bir ana,

yedeğe ihtiyaç duyulmadan dönebilmelidir.

4.4.21.İki zaman dilimi içinde, bir verinin bütün evrelerini ve bütün değişikliklerini, herhangi bir

program ya da tetikleyici kullanmadan internal olarak yapabilmelidir. Ayrıca bir verideki

değişikliklerinin hangi transaction ile yapıldığını da gösterebilmelidir. Bu işlemler sistem kapatılmadan

ve diğer kullanıcılar etkilenmeden olmalıdır.

4.4.22.Herhangi bir program yada araç kullanılmadan, belli zaman dilimlerinde sistemin snapshot

'unu almalı ve iki zaman dilimi içinde sistem hakkında bilgi (performans, alert, log,wait event's) ve

advice'larda bulunabilmelidir. Bu işlemler sistem kapatılmadan ve diğer kullanıcılar etkilenmeden

olmalıdır.

4.4.23.İşletim sistemi ve platform bağımsız çalışabilmeli ayrıca 64 bit mimariyi destekleyebilmelidir.

4.4.24.Memory yapısını kendisi yönetebilmeli, sistem yoğunluğuna göre Kullanıcı başı düşen belleği

ve cache belleği ve diğer memory componentleri otomatik olarak dağıtabilmelidir.( Automatic

memory management)

4.4.25.Disk grupları yaratabilmeli, birden fazla disk tek grup olarak görebilmelidir ve de veritabanı

nesnelerini bu disk gruplarında saklamalı bu vesile ile bütün disklere aynı yük ve veri dağılımını

sağlamış olmalıdır. Ayrıca disklere erişimi işletim sisteminden bağımsız olmalıdır. Bu işlemler sistem

kapatılmadan ve diğer kullanıcılar etkilenmeden olmalıdır.

5. YÜKLENİCİ’NİN ÇALIŞANLARI

5.1. Yazılım için çalışacak personel Yüklenici tarafından istihdam edilmelidir. Alıcının yazılımda

çalışan kişilere karşı hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur.

10 / 12

6. EĞİTİM HİZMETLERİ

Kurulan tüm yazılım birimleri için Yüklenici, Kullanıcı’ya tüm sistemi verimli olarak işletebilmek için

topluca eğitim vermelidir. Eğitim planındaki değişikliklere iki taraf birlikte karar verebilir.

6.1.1. Eğitim Dili: Eğitim Türkçe verilmelidir.

6.1.2. Eğitim Materyalleri: Eğitim tipine göre düzenlenmesi gereken eğitim ortamını ve eğitim

programları için gerekli materyalleri Kullanıcı temin edecektir.

6.1.3. Eğitim Planı: Yüklenici, toplamda 1 gün (8 saat) sürecek olan eğitim planı oluşturmalıdır.

Eğitimin sunulan plana uygun olarak yürütüldüğü Alıcı tarafından denetlenmelidir.

6.1.4. Eğitmenler: Yüklenici, eğitimin sağlanmasında yetecek eğitmeni temin etmelidir.

6.1.5. Eğitim Maliyeti: Bu dokümanda verilen şartlar çerçevesinde verilecek eğitimin bedeli

Yüklenici’nin teklif bedelleri içerisinde yer almalıdır.

6.1.6. Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi: Eğitim programının bitiminden sonra katılımcılar

tarafından değerlendirme formları doldurulmalı ve bu formlar baz alınarak Alıcı tarafından Eğitim

onaylanmalıdır.

7. KONTROL VE MUAYENE METODLARI

7.1. Sistemden üretilebilecek tüm rapor ve çıktıların kusursuz olarak üretilip üretilmediği test

edilmeli, veri ve bilgi tutarlılığı konusunda çapraz kontroller yapılmalıdır.

7.2. Arıza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin karşılanma şekil ve süreleri konusunda

Yüklenici tarafından tasarlanan sistemin çalışması denetlenmelidir.

7.3. Kontrol, muayene ve testler Alıcı gözetiminde sistemin kurulduğu mahalde bilfiil icra

ettirilmelidir.

8. YAZILIM LİSANS VE KULLANIM HAKLARI

Bilgisayar Programları 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında ilim ve

edebiyat eseri olarak korunmaktadır.

Ülkemizde Lisans tescili konusunda yetkili Makam T.C. Kültür Bakanlığı’dır. Bu alanda çalışan ve ticari

amaç gütmeyen bir birlik olan diğer kuruluş ise BSA(Business Software Alliance)’dır. BSA’ya göre

Lisans tanımı “Telif hakları altında üretilen bir ürünün üretici firma açısından nasıl kullanacağının

tanımlandığı bir sözleşmedir. Bunun kapsamı lisans sözleşmesinde veya üretici firmanın ek uyarıları

ile belirtilir” şeklindedir.

Yeni bir düzenleme yapılana dek aşağıdaki maddeler dikkate alınmalıdır:

8.1.Lisans bedeli ödenmiş olan yazılım ve veri tabanı uygulamalarının kullanım hakkı sözleşme

sürecince Alıcı’nındır.

11 / 12

8.2.Veri Tabanında yer alan tüm veriler kayıtsız şartsız Alıcı’nındır. Alıcı bu verileri ne zaman isterse,

Yüklenici bu verileri Alıcı’ya vermek zorundadır.

8.3.Program; normal yararlanma ile çelişen, Yüklenici’nin meşru yararlarına müdahale eder şekilde

alınma amacı dışında, makul olmayan bir sebeple kullanılamaz.

9. YAZILIMIN UYGULAMA GEREKLERİ

Yazılımda bulunacak modüller ve alt başlıkları aşağıdaki gibi olmalıdır. Yan sanayiler tedarikçi ismiyle

bahsedilmiştir.

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

-Tedarikçi Listesi

-Yetkinlik (uzmanlık) Listesi

-Makine Listesi (kapasiteleri)

ÜRETİM YÖNETİMİ

-Ürün Listesi (kalıpları)

-Ürün Ağaçları

-Üretim Planları

-Kalıp Listesi (kalıp atamaları)

KALIP ATAMALARI YÖNETİMİ

-Atama Listesi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

-Kullanıcı Listesi

“TEDARİKÇİ YÖNETİMİ / Tedarikçi Listesi” menüsünde atama yapılabilecek firmaların bilgileri yer

almalıdır. Detay bilgiler olarak her bir tedarikçinin yetkinlikleri, makineleri ve mevcuttaki kalıpları

bilgilerine de bu menüde yer verilmelidir.

“TEDARİKÇİ YÖNETİMİ / Yetkinlik Listesi” menüsünde tedarikçilere tanımlanabilecek yetkinlikler

bulunmalıdır. Bu menüden yeni etkinlik tanımlama, var olan etkinliği düzenleyebilme ve yetkinlik

silebilme işlemleri yapılabilmelidir.

“TEDARİKÇİ YÖNETİMİ / Makine Listesi” menüsünde tedarikçilerin kapasitelerini belirlemek adına

makine bilgileri ve kapasiteleri yer almalıdır.

“ÜRETİM YÖNETİMİ / Ürün Listesi” menüsünde ürün bilgileri bulunmalıdır. Hangi ürünün hangi kalıpla

üretilebileceği bilgisi de bu menüde yer almalıdır.

“ÜRETİM YÖNETİMİ / Ürün Ağaçları” menüsünde ürünlerin hangi alt ürünlerden hangi miktarda

kullanılarak oluştuğu bilgileri bulunmalıdır.

“ÜRETİM YÖNETİMİ - Üretim Planları” menüsünde ürün ağacı bulunan mamullerin ne zaman hangi

miktarda üretileceği bilgileri bulunmalıdır.

12 / 12

“ÜRETİM YÖNETİMİ / Kalıp Listesi” menüsünde ataması yapılacak olan kalıpların bilgileri

bulunmalıdır. Mevcutta hangi kalıbın hangi tedarikçide bulunduğu bilgisi de bu menüde yer almalıdır.

“KALIP ATAMALARI YÖNETİMİ / Atama Listesi” menüsünde yazılımın arka planında çalışacak en

iyileme modelini çalıştırmak için bir buton bulunmalıdır. Mevcut atamalar ve önerilen atamalar

gösterilmelidir. Önerilen atamanın kabul edilmesi durumunda mevcut atamalar güncellenmelidir.

“İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ /Kullanıcı Listesi” menüsünde programa erişim sağlayacak kişilerin

bilgileri yer almalıdır. Buradan kullanıcı adı ve şifre güncelleme işlemleri yapılabilmelidir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev