T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜsayfa2/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3

B.6. DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ

 1. Dijital görüntüleme ve arşivleme ünitesi; monoplan anjiyografi tetkiklerinde alınan görüntülerin, sistem bilgisayarlarına kaydedilmesini ve aynı anda gerçek zamanlı monitörize edilmesinde (real time), birden fazla hastanın depolanması ve çalışmasını sağlamalıdır.

 2. Dijital görüntüleme ünitesi ile dijital sinegrafi çalışması yapılabilmelidir. Sistem ile DICOM 3 standartlarına uygun olarak en az 1024x1024 matrikste akuzisyon ve depolama yapılabilmelidir.

 3. Sistemin görüntü depolama/hafıza kapasitesi sıkıştırmadan en az 1024x1024 matriks’de ve en az 10 bitte, en az 50000 (ellibin) imaj olmalıdır.

 4. Sistemde DSA (dijital subtraksiyon anjiografi) özelliği bulunmalıdır. DSA akuzisyon hızı en az 1024x1024 matrikste en az 6 frame/saniye hızlarına ulaşılabilmelidir.

 5. Sistemde tek bir kontrast enjeksiyonuyla pelvisten ayağa kadar olan bölge otomatik olarak, masanın veya C kolun stepping hareketi ile görüntülenerek periferik anjiyografi yapılabilmelidir. Çıkartma işlemi yapılmış görüntüler ayrıca ek işleme gerek göstermeden en hızlı ve uygun şekilde izlenebilmelidir.

 6. Kontrol odasında yapılabilen tüm dijital ünite kumandaları kateter odasından’da
  yapılabilmelidir ve kateter odasında operasyon esnasında elde edilen görüntüler kontrol odasında da görüntülenebilip kontrol edilebilmelidir.

 7. Kateter odasında uzaktan kablosuz el kumandası veya masa kumanda paneli ile hastaya ait tüm projeksiyonlardaki görüntülerin tamamı ileri-geri oynatılabilmelidir.

 8. Anjio cihazı ana konsolunda aşağıdaki tüm işlemleri yapabilmelidir;

Pencereleme, pixel-shift, siyah/beyaz dönüşüm, zoom, road-map, yeni maske seçme, görüntü üzerine anatomik arka plan görüntüsü ilave etme, gerçek zamanlı imaj filtreleme, run gösterim hızını değiştirme, tek görüntünün/tüm görüntünün gerçek zamanlı substrakte (fark alımı) edilmesi, maskeyi oynatma, kontrast/parlaklık ayarı, kenar keskinlik arttırılması, çekilen görüntü üzerisine yazı/işaret konulma, arşivlenme/film basımı için görüntü seçimi, R/L işaretleri , kronometre, otomatik kateter kalibrasyon programı, otomatik damar çapı, stenoz, otomatik mesafe ölçümü yazılım programları bulunmalıdır.

 1. Sistem tek enjeksiyonda en az 55 derece/saniye hızla en az 200 derece dönerek izocentrik özellikte rotasyonel anjiografi (RA) yapabilmeli ve buna uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. Yüklenici, 3D rekonstrüksiyonda ve rotasyonel anjiografide en gelişmiş yazılımlarını sistemde bulunmalıdır.

 2. Floroskopide, en az son 15 saniyede en az 15 pulse/sn hız ile kayıt yapabilen Fluoro store-loop modu sistem bulunmalıdır. Bu görüntüler daha sonra saklanabilir, işlenebilir ve arşivlenebilir olmalıdır.

 3. Sistemde Dual Fluoroscopy, Roadmap Plus veya muadili bir program vasıtasıyla substracted ve native floroskopi görüntüleri eş zamanlı olarak gösterilebilmelidir.

 4. Hasta tekrar kateter tetkiki için geldiğinde kendisine ait önceki görüntüler CD’den dijital anjiografi sistemine geri yüklenebilmelidir.

 5. Sistemde, kateter veya benzeri girişimsel aygıtı az doz ve kontrast maddeyle doğru bir şekilde pozisyonlamak için, yüksek kalitede referans görüntü oluşturan (trace-subtract Fluoroscopy, roadmap, overlay fade veya benzeri ) fonksiyonu olmalıdır.

 6. Hasta görüntülerini canlı olarak gösteren monitör üzerinde herhangi bir görüntüyü referans görüntü olarak kullanarak roadmap yapabilme özelliği olmalıdır. ( SmartMask veya muadili bir program ile )

 7. Sistemde roadmap ve DSA çalışmalarında hareket artefaktlarına karşı real-time pixel shifting özelliği olmalıdır.

 8. Dijital görüntüleme ünitesi ile dijital sine çalışması yapılabilecektir. Dijital sine çalışmasında en az 1024x1024 matrikste akuzisyon, depolama ve görüntüleme yapılabilmelidir. En az 1024x1024 matrikste en az 25 frame rate / sn hızda çalışabilmelidir.

 9. Diyastolik/sistolik hacim hesabı yapılabilmelidir. Stroke hacmi hesabı yapılabilmelidir. Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) hesaplanabilmelidir. Otomatik sol ventrikül analiz programı bulunmalıdır.

 10. Geometrik (alan ve çap) ve densitometrik stenoz hesabı yapılabilmelidir.

 11. Otomatik damar çapı tespiti ve stenotik indeks hesabı (Çapı en az 1.5 mm olan damarların ölçümü yapılabilmelidir) yapılabilmelidir. Otomatikkoroner analiz programı bulunmalıdır.

 12. Sistemde damarlardaki stent görünürlüğünü artıran özel yazılım (ClearStent, StentBoost vb) mutlaka bulunmalıdır.


B.6. 3 BOYUTLU İŞ İSTASYONU

 1. Sistemle birlikte 1(bir) adet 3 boyutlu rekonstrüksüyon yapabilen iş istasyonu
  (workstation) kurulacaktır. İş istasyonunda, en az 1 adet ve en az 19 inçlik monitör bulunacaktır. Yüklenici iş istasyonunda kullanılan, anjiyografi ile ilgili vasküler yapının 3D görüntülenmesini sağlayan yazılımlarını sistemle birlikte vereceklerdir. ( Syngo Dyna3D, Allura 3D RA vb.) 3D iş istasyonu hasta masasından da kontrol-acquisition işlemlerinin yapabilmelidir.

 2. İş istasyonunda, 3D görüntü C-kol hareketini gerçek zamanlı takip etmelidir, böylece 2D ve 3D görüntüler arasında uyum sağlanmış olmalıdır.3-D rotasyonel anjiyografi görüntü rekonstrüksiyon 512 matrikste yapılabilmelidir.

 3. Sistem ile 3 boyutlu rekonstrüksiyon üzerinden stenoz ölçümü yapılabilmelidir.

 4. Sistem ile 3 boyutlu rekontrüksiyon üzerinden anevrizmanın hacmi ve uzunlukları hesaplabilmeli, anevrizma analizi yapılabilmelidir.

 5. Sistemde, hastayı CT odasına göndermeden CT görüntü oluşturan ExperCT, DynaCT vb özelliği bulunmalıdır. Bu özelliğin eksiksiz olarak çalışabilmesi için gerek anjiyografi sisteminde, gerekse work-station’da bulunan opsiyonel ve standart tüm teknik özellikler eksiksiz olarak verilecektir. Elde edilen CT görüntüleri ile MPR, MIP, MinIP, VRT veya benzeri surface rendering gibi rekonstruksiyonlar yapılabilmelidir.

 6. Anjiyo ile elde edilen CT görüntülerindeki metal artefactlarının giderimini sağlayan özel yazılım sistemde mutlaka bulunmalıdır. (syngo DynaCT Smart, XperCT Metal Artifact Reduction vb.)

 7. Intravenöz enjeksiyonla iskemik inme vakalarında yüksek rezolüsyonlu BT benzeri görüntü elde etmeye olanak sağlayan yazılım sistemde bulunmalıdır.

 8. Kullanıcı, 3D görüntünün üstünden optimum çalışma pozisyonunu seçtikten sonra C-kolun otomatik olarak o pozisyona geçmesini sağlayan 3D Automatic Position Control (3D-APC vb) özelliği bulunmalıdır. Bu sayede 3-D iş istasyonunda saptanan çalışma projeksiyonlarına ait açılanmadaki tüpün kolimatör değerleri o açılarda tüp üzerinde otomatik olarak ayarlanabilmelidir.

 9. 2D görüntüyü 3D görüntünün üstüne bindirerek kateterin damar içinde ilerlemesini 3D görüntü üstünde gösteren 3D roadmapping özelliği bulunmalıdır. 3D roadmapping esnasında C-kol ve masa hareketlerinde 3 boyutlu görüntülerle 2 boyutlu canlı görüntüler birbirini takip edecektir.

 10. Sistemde üç boyutlu iş istasyonu ile MR, BT ve canlı anjiyografi görüntüsü görülebilmeli, sistemde Multi-Modality Fusion özelliği ile işlem odasındaki monitörde MR, BT, Anjio görüntüleri fusion (birleştirme) işlemi görüntüleri gösterebilmelidir. Hastanın CD ile getirdiği MR, BT görüntüleri anjio sistemine yüklenebilmeli, işlem odasındaki monitörlerden birisinden izlenebilmelidir. İstenirse arşiv sistemine CD deki görüntüler yüklenebilmelidir.

 11. Sistemde floroskopik görüntüler ile 3 boyutlu MR/CT rekonstrüksiyonlar arasında aynı görüntüde füzyon oluşturabilmelidir. (3D Image Fusion veya muadili bir program ile )

 12. Sistemde aynı anda hem mask run hem de fill run gösterilebilmeli, böylece kontrast ile dolan damarlar ve kalsifikasyonlar aynı görüntüde optimal olarak görüntülenebilmelidir.

 13. Sistemde özellikle Flow divertor ve stent gibi küçük yapıların yüksek çözünürlükte gösterimini sağlayan özel BT benzeri kesitsel görüntüleme yöntemi bulunmalıdır (syngo DynaCT Micro, Vaso CT vb.).

 14. Sistemde dinamik kan akımını kantitatif ve renk kodlarıyla verebilen, pre-op ve post-op karşılaştırması yapabilen yazılım bulunmalıdır (syngo i-flow, 2D Perfusion vb.)

 15. Sistemde rotasyonel anjiyografi ile oluşturulmuş veya dışardan import edilmiş tüm kalbin kardiyak BT’sini kullanarak özellikle TAVI prosedürlerinde, kalp kapakçığı görüntüleme ve tedavisinde yardımcı olacak özel yazılım mevcut olmalıdır. (Heart Navigator, Syngo Aortic Valve Guide vb.)


B.7. HEMODİNAMİ SİSTEMİ


    1. Sistem kateterizasyon laboratuarında kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hemodinamik sinyallerin ölçümünü ve kaydedilmesini sağlamalıdır.

    2. Hemodinami sistemi anjiyografi sistemine tam entegre olmalı, işlem odasına anjiyografi masasındaki kumanda ünitesinden kumanda edilebilmelidir.

    3. Kontrol odasında ve işlem odasında canlı dalga formları gösterilebilmelidir.

    4. Gradyent, shunt ve tüm kapak alanları hesaplanabilmelidir.

    5. En az 12 kanal EKG bulunmalıdır.

    6. En az 4 invaziv kan basınç kanalı olmalıdır.

    7. SpO2 ölçebilmelidir.

    8. Kardiak Output ölçebilmelidir.

    9. Non-Invazive kan basıncı ölçebilmelidir.

    10. Sistemin database’i olmalıdır.

    11. Sistemde network destekli laser printer olmalıdır.

    12. Sistem Windows veya Unix tabanlı bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

    13. Sistemle birlikte 2 (iki) adet EKG kablo seti, 2 (iki) adet basınç transduceri ve bağlantı kablo seti, 2(iki) adet saturasyon prob seti, 3(üç) adet non-invaziv kan basıncı ölçüm seti ve 1(bir) adet kardiyak output ölçüm seti verilmelidir.B.8. OTOMATİK ENJEKTÖR (şartname hazırlanacak)

 1. Enjektör anjiyo cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.

 2. Enjektör kaideli yapıda olmalı ve her biri kilitlenebilir tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilmelidir.

 3. Enjektör 240 VAC, 50/60 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

 4. Enjektör doğru akış ve hacimi sağlamak için basınç prensibiyle çalışmalıdır.

 5. Enjektör kafası üzerinden şırınga için enjeksiyon akış hızı, hacimi, basınç limiti ve kalan hacim izlenebilir olmalıdır.

 6. Enjektör kafası üzerinden düğmeler ile şırınga dolumu ve otomatik dolum yapılabilmelidir.

 7. Enjektör kafası üzerinde güvenli kullanımı sağlamak adına bir aktivasyon tuşu olmalı ve bu tuşa basılmadan şırıngaların dolum/boşaltım işlemi yapılamamalıdır.

 8. Enjektör otomatik şekilde şırınganın prime (hava alma/yıkama) işlemini yapabilmelidir.

 9. Enjektör kafasında bulunan manuel düğme çevrilerekte prime (hava alma/yıkama) işlemi en fazla 2ml’lik hacimlerde hassas şekilde yapılabilmelidir.

 10. Enjektör üzerindeki sensör sayesinde enjektör kafasının hangi konumda olduğu cihaz tarafından otomatik şekilde belirlenmeli ve hastaya hava göndermenin önüne geçmek için kafa düşey konuma getirilmeden enjeksiyonun yapılması otomatik şekilde engellenmelidir.

 11. Enjektörün kontrolünü sağlayan en az bir adet renkli, dokunmatik ekran olmalıdır.

 12. Ekran üzerinden en az görsel grafikle beraber şırıngada kalan hacim, akış hızı, basınç limiti ve gönderilen hacim izlenebilmelidir.

 13. Enjektör ekranı üzerinden programlanan enjeksiyon protokolü ardışık şekilde defalarca uygulanabilir olmalıdır.

 14. Ekran üzerinden en az 4 farklı faz içeren enjeksiyon protokolü oluşturulabilmeli ve her faz için ayrı akış ve hacim değeri ayarlanabilmelidir.

 15. Enjektör sistemdeki basınç değerlerini sürekli ölçmeli önceden belirlenen basınç limiti aşıldığında enjeksiyonu otomatik olarak sonlandırmalıdır.

 16. Ekran üzerinden en az 40 adet protokol farklı isimlerle hafızaya kayıt edilebilmelidir.

 17. Ekran üzerinden geçmiş en az 50 adet enjeksiyona ait bilgiler izlenebilmelidir.

 18. Cihaz dokunmatik ekranı kolay kullanılabilir ve ekran dili tamamen Türkçe olmalıdır.

 19. Güvenli kullanım için enjeksiyon basınç limiti en az 100 ile 1200 psi aralığında en fazla 1 psi artışlarla ayarlanabilmelidir.

 20. Enjektör ile kullanılacak şırınga en az 150 ml hacminde olmalıdır.

 21. Şırınga için akış hızları saniye ve dakika olarak ayarlanabilmelidir. Akış hızı 0.1 ile 45 ml/s aralığında 0.1 ml artışlar ve 0.1 – 59.9 ml/dak aralığında 0.1 ml’lik artışlar şeklinde ayarlanabilmelidir.

 22. Enjektörde kontrast madde’yi uygun ısıda tutmak için şırıngaya takılabilen bir adet dahili ısı koruyucu bulunmalıdır.

 23. Şırınga dolum hızı 1 ile 20 ml/s aralığında ayarlanabilmelidir.

 24. Enjektör kafasının önünde herhangi bir kapak v.b. olmamalı böylece şırınga enjektör başlığına ön tarafından kolayca yerleştirilebilmelidir.

 25. Şırınga tanımlanan hacimlere göre tek tuş ile otomatik şekilde enjektör tarafından doldurulabilmeli, kullanıcıya ek iş yükü oluşturmamalıdır.

 26. Şırıngaların çıkarılması sırasında piston otomatik olarak enjektör tarafından geriye çekilebilmeli böylece yeni şırınga yerleşimi ve şırınganın çıkarılması kolayca yapılabilmelidir.


B.9. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI

 1. Soğuk ışık kaynağı tavana monte edilecektir ve zeminde hiçbir parçası bulunmayacaktır.

 2. Soğuk ışık kaynağı en az 30.000 Lux ışık akısına sahip olmalıdır.

 3. Soğuk ışık kaynağı, el tutucuları ve uç tarafı steril edilebilecektir.


B.10. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI


    1. Elektrik kesintilerinde sistemin tamamını tüm fonksiyonlarıyla (floroskopi ve akuzisyon) 15 dakika çalıştıracak özellikte güç kaynağı (UPS) sistemle birlkte verilmelidir.

    2. Statik By-Pass anahtarı %125 yükte 10 dakika, %150 yükte 1 dakika süre ile

çalışabilmelidir.

    1. Aküler, yeni imal edilmiş olup, kuru tipte olmalıdır. Akümülatörün teslim tarihi ile

imalat tarihi arasında en fazla 120 gün fark olmalıdır. Tamamen boşalmış aküleri şarj ederken, yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon şarjında tutabilen, anjio sistemi ile uyumlu, en son teknolojili, mikroişlemci kontrollü kesintisiz güç kaynağı verilmelidir.

    1. Şebeke girişi 3 faz + nötr, AC 250V 460V gerilim ve 50 Hz ± % 10 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe cihaz kesintisiz on-line çalışmasına devam edebilmelidir. Çıkış gerilimi 220/380 V, 3 faz + N statik toleransı ± %1, dinamik toleransı ± %6 ve frekansı 50/60 Hz (±%0,1) aküden çalışmada, %0,75 şebekeye senkron çalışırken sınırlarını aşmamalıdır.

    2. UPS sistemi dengesiz giriş gerilimi durumu da dahil olmak üzere çektiği hat akımının toplam harmonik bozulumu (% ITHD) en fazla 3 ve Giriş Güç Faktörü en az 0.99 olmalıdır.

    3. Doğrultucudan veya akü grubundan aldığı DC gücü regüleli ve her türlü gürültüden arındırılmış 3 faz AC güce çevirerek statik transfer devresine aktarmalıdır. Çıkış gücü 120 kVA ve çıkış güç faktörü 1 olmalıdır.

    4. Akü grubu, EUROBAT üyesi, 10 yıl ömür beklentili, tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte olmalıdır.

    5. %30 yükten sonra verimin %94’ten büyük olmalı ve bu değer bağımsız kuruluşlarca yapılan testler ile belgelendirilmelidir.

    6. 1 (bir) Metre mesafeden sistemin yaydığı gürültü en fazla 68 dB (A) olmalıdır.


B.11. RADYASYONDAN KORUYUCU AKSESUARLAR


       1. Sistem ile birlikte aşağıdaki ürünler verilmelidir:

 • Bir adet, masaya bağlı kurşun etek ve bunun üzerine monte edilmiş hasta yatağı seviyesine uzanan aksesuar radyasyon koruyucular

 • 1 adet, tavana monte ve hareket edebilen kurşun cam kalkan

 • 1 çift, yanlara yerleştirilecek kol desteği

 • 1 adet, neuro çalışmalarda hastanın başını sabitleyici destek verilmelidir.

 • 5 adet aşağıdaki özelliklerde radyasyon koruyucu önlük, 2 parça şeklinde verilmelidir:

 • Teklif edilen etek ve yelek radyasyon koruyucu, radyasyon koruma kıyafeti olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.

 • Teklif edilen etek ve yelek radyasyon korunma kıyafeti materyal olarak Bizmut(Bi) ve Antimon(Sb) alaşımından oluşmalıdır. TAEK materyal analiz raporu satıcı firma tarafından belgelendirilmelidir.

 • Teklif edilen etek ve yelek radyasyon koruyucu materyali kurşun ihtiva etmemelidir.

 • Teklif edilen etek ve yelek ön ve arkada tam koruma sağlamalıdır.

 • Teklif edilen etek ve yelek, IEC61331/1, DIN6857-1 ve ASTM F-2547-06 standardına uygun belgelenmiş olmalı ve doğrudan ışımayla, ön koruma ile

  • 80 kVp ’de aktif radyasyondan en az %98 korumalıdır.

  • 100 kVp ’de aktif radyasyondan en az %96 korumalıdır.

TAEK IEC61331-1 2015 standarına uygun olarak 80 kVp ve 100 kVp radyasyon kalitelerinde belirtilen ışınlama koşullarında standart dozimetre ve standart kurşun filtreler kullanılarak test edilmiş olmalıdır.

 • Teklif edilen etek – yelek tipi radyasyon koruyucu kıyafetin gün boyu giyileceği düşünülerek ağırlığı en az 0.5 mm kurşun eşleniğinde, aksesuarlar dahil olmaksizin, %10 tolerans ile, en büyük beden (XL) etek-yelek için toplam 6.7 kg’ı, geniş (L) beden için 6 kg’ı, orta (M) beden için 5,5 kg’ı ve küçük (S) beden için 5 kg’ı geçmemelidir. İstenen beden ölçüsüne ve cinsiyete göre farklı bedenler (S/M/L/XL şeklinde) mevcut olmalıdır.

 • Kolay kullanım ve uygun bel ayarlaması için gerekli olan yüksek kalite orijinal velkro (cırt cırt) eteğin ve yeleğin ön tarafında mevcut olmalıdır.

 • Etek ve Yelek ön tarafta en az 0,5mm Pb, arka tarafta da en az 0,25mm Pb’ye eşlenik ile üretilmiş olmalıdır. Bu değer üretici tarafından ürün üzerine etiketlenmelidir.

 • Etek ve Yelek en az 27 standart renk kodunda ve 200’den fazla özel renk ve desen seçeneklerinde olmalıdır.

 • Etek’te ön yanlarda 2 adet, yelekte önde 1 adet cep olmalıdır.

 • Radyasyon koruyucu etek ve yelek tipi kıyafet materyali kurşun içermemeli bizmut ve antimon materyali esnek ve dayanıklı, sertleşmeye, çatlamaya ve ufalarak dağılmaya karşı 2 yıl garantili radyasyon koruyucu polymer karışımdan üretilmiş olmalıdır.

 • Omuz altlarında kullanım konforu için destek pedleri olmalıdır.

 • Yelek üzerinde tiroid koruyucunun bağlanabileceği kemer ve toka olmalıdır.

 • İsteğe bağlı olarak yelek üzerine istenen Doktor ve Bölüm isimleri işlenebilmelidir.

 • Kıyafet ile aynı kumaş dokusu ve renkte, toka ile yeleğe bağlanan visor stil tiroit koruyucu her kıyafet ile beraber verilmelidir.

 • Teklif edilen ürünlerin FDA ve CE, İthal ürünlerde Tip İnceleme Sertifikası (madde 10) ve 11B sertifikası ile TAEK Geçirgenlik test raporu, IEC61331/1, DIN6857-1 ve ASTM F-2547-06 standartlarına uygun testler yapıldığına dair belgeler satıcı firma tarafından verilmelidir.

 • İsteğe bağlı olarak stresli ve sıcak ortamlarda vücudu serin tutabilmek için özel olarak üretilmiş mikrofiberler yardımıyla terin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olan donanımına sahip olmalıdır.

 • İsteğe bağlı olarak farklı kullanıcıların anatomisinden kaynalanabilecek kol çevresindeki açıklıklarda gögüs ve kolaltı lenftlerinin daha iyi korunması için hareket kabiliyetini azaltmayan kanatlar olmalıdır.

 • Önlüğün koruyucu materyali garanti süresi ve garanti belgesi ile satıcı firma tarafından onaylanmalı, bu durum belgesi ihale dosyasında belgelendirilmelidir.

 • Radyasyon koruyucu önlük üst kaplaması oluşabilecek lekelere karşı silinebilir yapıda olmalıdır. Bunun için ılık su ve sabun kullanılabilmelidir.

 • Konusu ile ilgili olarak iş yapan bölümlerin belirtildiği referans listesi bulunmalıdır.


1   2   3

Benzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev