T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜsayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3


imgT.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSayı : 59348463/604.99 [SP.2.10]/1806 12 / 07 /2016

Konu :Yaklaşık Maliyet ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3(f) bendi ile 01.12.2003 tarihli 2003/6554 kararname eki esaslarının 20. Maddesinin pazarlık usulü (e) uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için pazarlık usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemelerin yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 20 / 07 / 2016 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü


S.No.

Malın/Hizmetin Cinsi

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

Kdv oranı

1

GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ

1 ADET%


NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5528’den temin edilebilir)NOTLAR: 2016/11E01 kod nolu proje için, teklifler 20 / 07 / 2016 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir. (FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL veya döviz olarak verilebilir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

_ Teknik Bilgi için: Eğ. Uyg. Araş. Hast. Kardiyoloji A.B.D. Böl. Doç. Dr. Hüseyin Uğur YAZICI / 0 222 239 29 79/ 3700

................................................................................................................................................................................................... ............................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5526-5528 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi http.www.ogu.edu.tr/~ihale

GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL

DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Konu: Bu teknik şartname, kurumumuz ihtiyacı için satın alınacak Genel Amaçlı Mono Plan Flat Panel Detektörlü Dijital Rotasyonel Anjiografi sisteminin teknik özelliklerini, aksesuarlarını, yardımcı ekipmanlar ve ilgili diğer hususları kapsar.
A. GENEL ŞARTLAR

 1. İstekliler, kendilerine veya yetki aldıkları firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi˝ ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ˝Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi˝ni ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

 2. İstekliler, teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise, ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) tarafından onaylandığını belirtir belgeyi ve firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

 3. İstekliler, kumanda konsolu ve iş istasyonlarındaki işletim programı ve sistemle verilmiş olan tüm mevcut yazılımları, Anjiyografi Sisteminin teslim tarihinden itibaren 24 ay süreyle herhangi bir ücret talep etmeden güncellemeli ve bu konu ile ilgili yazılı taahhüdü ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

 4. İstekliler benzeri işlerde iş deneyimi olduğunu ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.


B. ANJİO SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 1. Sistem serebral, torasik, neuro, periferik, kardiyolojik ve non-vasküler aplikasyonlar için uygun, firmanın geliştirmiş olduğu, halen üretimi devam eden spesifik amaçlı anjiyografi cihazı olacaktır. Hasta hareket etmeksizin lateral, oblik, kranio-kaudal, kaudo-kranial vb. gibi bütün projeksiyon açılarında dijital radyoskopi ve radyografi; kolay, en hızlı ve en etkin şekilde yapılacaktır. Sistem gerekli olabilecek her türlü projeksiyon açısında çalışabilmeli ve her projeksiyon durumunda hastaya anında birden fazla yönden müdahale imkanı sağlayabilmelidir. Sistemde yüksek rezolüsyonlu, en az 2480×1920 matriks dijital görüntüleme sistemi mevcut olacak ve morfolojik, kantitatif ve fonksiyonel incelemeler yapma imkanı bulunacaktır.

 1. Sistem PACS, RIS ve HIS’e bağlanabilmeli bu nedenle DICOM-3.0 iletişim protokolünü tüm komponentleri DICOM (send/receive, query/ retrieve, StC (Storage Commitment), print, worklist (HIS/RIS) standardına uymalıdır) içermelidir ve bunlar sisteme dahil edilmelidir. PACS sisteminden hasta verilerini alabilecek ve PACS’a görüntü atmak için hasta bilgisinin manuel girişini ortadan kaldıracak ‘worklist’ fonksiyonu olmalıdır.

 2. Anjio cihazına uzaktan erişimi sağlayabilen remote kontrol servis hizmetinin online ve aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü yazılım donanım ve servis hizmeti sağlayacak alt yapı, yüklenici tarafından oluşturulmalıdır. Kurumun vermiş olduğu telefon hattının, garanti süresince ADSL bağlantı ücretini yüklenici karşılayacaktır.

 3. Sistem 220/380V, 50Hz şebeke geriliminde çalışmalı ve ± %10 gerilim değişikliklerinden etkilenmemelidir. Bu hususu gerçekleştirmek için yüklenici her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

 4. Yüklenici konsolda ve iş istasyonlarında en son geliştirdikleri yazılım programları vermelidir. Garanti süresi içerisinde yazılım güncellemelerini ücretsiz olarak yapmalıdır.

 5. Kontrol odasıyla kateter odası arasında haberleşme için bir intercom ünitesi olmalıdır.

 6. Sistemle birlikte verilecek tüm teknik ekipman birbiriyle uyumlu olmalıdır. Sistemde en az aşağıda belirtilen üniteler bulunacaktır:

 • Flat Panel Rotasyonel Anjiografi Cihazı Statif Ünitesi

 • Anjiografi Hasta Masası ve Aksesuarları

 • Flat Panel Detektör ve TV sistemi

 • Röntgen jeneratörü

 • Röntgen Tüpü

 • Dijital Görüntüleme ve Arşivleme Ünitesi

 • 3D İş İstasyonu

 • Hemodinami Sistemi

 • Otomatik Enjektör

 • Kesintisiz Güç Kaynağı

 • Kayıt ve Arşivleme Ünitesi

 • Soğuk Işık Kaynağı

 • Radyasyondan Koruyucu Aksesuarlar ve Diğer Hususlar


B.1. FLAT PANEL ROTASYONEL ANJİOGRAFİ CİHAZI STATİF ÜNİTESİ

 1. Sistemdeki C-kol tavana monte olmalıdır. C-kol statifi tavanda uzunlamasına (longitudinal) en az 270 cm hareket edebilmelidir.

 2. Tavana monte statifi tutturulduğu eksen etrafında dönüşü motorize olarak en az +/- 90° arasında hareket edebilmelidir.

 3. Statif hasta başı pozisyonunda iken C-kol en az +/- 45° caudal/cranio projeksiyonları ve en az +/-120° sağ-sol anterior oblik (RAO/LAO) açılanmalarını yapabilmelidir. Yukarıdaki belirtilen açılanma hareketinde hasta masası ve hasta tam hareketsiz olacaktır.

 4. C-kol RAO/LAO projeksiyon açılanmasını sistemin tüm çalışma modlarında en az 25 derece/saniye ve caudal/cranio projeksiyon açılanmasını en az 18 derece/saniye hızla yapabilmelidir.

 5. C-kolun tüm açı değerleri (RAO/LAO, CRAN/CAUD) ve masa yüksekliği hasta masasına monte kumanda konsolundan motorize olarak kumanda edilebilmeli ve bütün projeksiyon açı değerleri anjio monitörden anlık ve dijital olarak gözlenebilmeli, tüm bu değerler sistemde hafızaya alınabilmeli ve basılacak filmlerde ve arşiv görüntülerde izlenebilmelidir.

 6. X-ray tüp ile flat panel dedektör arasındaki SID (Source Image Distanse) mesafesi motorize olarak kumanda konsolundan veya flat detektörün üzerisinden, en az 90-119 cm arasında ayarlanabilmelidir.

 7. Operasyon sırasında hastanın güvenliği sebebiyle cihazda detektörün, x-ışın tüpünün hastaya ve masaya çarpmaması için, hasta güvenliği açısından blokaj tertibatı bulunacaktır.

 8. Sistemle sağ-sol koldan (sones tekniği) ve sağ sol kasıktan (judkins tekniği) ile hiçbir engele maruz kalmadan çalışılabilmelidir.

 9. Tetkik öncesinde projeksiyon açıları programlanabilmeli ve hafızaya alınabilmelidir.


B.2. ANJİOGRAFİ HASTA MASASI VE AKSESUARLARI

 1. Masa yüzer masa (floating table top) özellikte, boylamasına (longitudinal float) en az 120 cm ve enlemesine (transversal float) en az 35 cm hareket edebilmelidir.

 2. Masa tablasının uzunluğu en az 280 cm, genişliği ise en az 45 cm olmalıdır

 3. Masanın yerden minimum yüksekliği en fazla 79 cm ile maksimum yüksekliği en az 100 cm arasında motor kontrollü yapılabilmelidir.

 4. Masa tablası karbon fiber yapıda olmalıdır.

 5. Masa tablası en az 200 kg ağırlığındaki bir hastada kalp masajı yapabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Kalp masajı (CRP) için ilave 500N veya 50 kg taşıma kapasitesi olmalıdır.

 6. Kateterize edilen hastaya acil müdahale gerektiğinde, hasta kımıldatılmaksızın, hasta masası +/- 90° (pivot hareketi) döndürülebilmelidir. Statif park pozisyonuna getirilerek masa etrafı boşaltılmalı ve hastaya müdahale edilebilecek alan açılabilmelidir.

 7. Masa kenarlarına ve ayak ucundaki raylara tutunup ve bu raylar üzerinde hareket edebilen, taşınabilir özellikte, masanın her iki tarafından kullanılabilecek, masanın ve tüpün tüm hareketlerini kontrol edebilen, işlem yapılan hastanın iş istasyonundaki veya ana konsoldaki görüntülerini kontrol odasına gitmeye gerek kalmadan oluşturup yönetebilen, full-fonksiyonel, post-processing özellikli en az bir adet masaya monte kumanda konsolu verilmelidir.

 8. Masayla birlikte tutucu raylar ve gerekli desteği sağlayacak medikal ve teknik özellikte, hasta konforunu sağlayacak kalınlıkta, hasta vücudunun şeklini alabilen, üzerindeki basıncı eşit olarak dağıtan hasta yatağı, masaya monte edilebilir hareketli serum askısı tutacağı, en az 3 adet hastayı masaya sabitleyecek değişik büyüklüklerde sağlam-esnek bant, kolay kullanılabilir özellikte en az 2 el tutamağı, en az 1 adet kol tahtası, en az 2 adet kol desteği, en az 1 adet baş sabitleyici yastık, 1 adet tavandan asmalı x-ray koruma paneli,1 adet masa monte x-ray koruma paneli, 2 adet hasta masası üzerinde kullanılacak yatak verilmelidir.


B.3. FLAT PANEL DETEKTÖR VE TV SİSTEMİ

 1. Detektör flat panel özellikli olmalıdır. Flat panel detektör CsI (CesiumIodide)-Asi (Amorphous Silicon) materyalinden üretilmiş olmalıdır.

 2. Flat panel detektör boyutu en az 28 cm x 38 cm boyutlarında olmalıdır. Dijital zoom dahil en az 5 fokus alanı seçilebilmelidir.

 3. Flat panel görüntüleme en az 2480 x 1920 matriks ve en az 16 bit derinlikte olmalıdır.

 4. Detektör piksel boyutu en fazla 160 mikrometre olmalıdır.

 5. Sistemin DQE ( Detective Quantum Effeciency ) değeri 0 Lp/mm’de yüzdesi en az %77 olmalıdır.

 6. Flat dedektör kafası dikdörtgen panellerde 90 derece dönebilmeli böylece landscape ve portrait pozisyonlarına olanak sağlamalıdır.

 7. Tavan monte monitör statifi, hekime masanın her tarafından çalışmaya imkan verebilecek yapıda olmalı ve dikey eksende ayarlanabilmelidir. Hekim masanın hem sağ hem de sol taraftan sistemi kullanabilmesi için monitörler tavanda açılanma hareketi yapabilmelidir.

 8. Konfigüre edilebilen son floroskopi resmleri TV monitörlerinde dondurulabilmelidir. (Last Image Hold (LIH)

 9. Sistemde işlem odasında tavan rayları üzerinde hareketli, en az biri anjiyografiye ait referans görüntüsü, biri canlı floroskopi görüntüsü, biri roadmap görüntüsü için en az 3 adet monokrom medikal, biri hemodinami sisteminden gelen görüntüler, biri 3D iş istasyonu görüntüleri, biri de PACS sisteminden gelen görüntüleri göstermek için en az 3 adet renkli monitörle birlikte toplam en az 6 adet en az 18 inç monitör verilecektir.

 10. Sistemde kontrol odasında, canlı ve referans görüntüleri izlemek için en az 2 (iki) adet en az 18 inç büyüklüğünde medikal monitör verilecektir, ayrıca 1 (bir) adet 3D iş istasyonu için ve 1 adet de hemodinami sistemi için en az 19 inch renkli medikal monitör olmak üzere toplam en az 4 (dört) adet monitör verilecektir.


B.4. RÖNTGEN JENERATÖRÜ

 1. Anjiyografi jeneratörü yüksek frekanslı ve en az 100 kW gücünde, mikroişlemci kontrollü, 100 kV’da 1000 mA verebilen ve en az 40-125kV yüksek gerilim aralığında çalışabilmelidir.

 2. Jeneratörün kV, mAs değerleri sistem tarafından, yapılan inceleme ve hasta kalınlığını dikkate alınarak, otomatik olarak ayarlanmalıdır. Jeneratörün ayrı bir kumanda konsolu bulunmayıp, sistemin tüm kontrolleri tek bir kumanda panelinden yapılmalıdır.

 1. Zaman ve dozdan tasarruf sağlamaya yönelik olarak masa kenarındaki masa kumandası ile floro modunun ve dozunun seçimi mümkün olmalıdır.

 2. Sistemde en az 3.75 -30 frame/saniye aralığında pulslu floroskopi yapabilmelidir.

 3. Cihazdaki doz değerleri, tüpün ısı kapasitesi, oluşan arızalar kateter odasındaki monitörlerden dijital olarak izlenebilmelidir.


B.5. RÖNTGEN TÜPÜ

 1. Röntgen tüp döner anotlu, liquid bearing teknolojisinde ve en az iki fokuslu olmalıdır. Tüpün büyük fokusu [0.7-1] mm arasında, küçük fokusu ise [0.3-0.6] mm arasında olmalıdır.

 2. Tüpün büyük ve küçük fokus güçleri sırasıyla en az 65 ve 15 kW olmalıdır.

 3. Tüpün anot ısı kapasitesi en az 2.4 MHU olmalıdır.

 4. Tüpün anod soğutma kapasitesi (cooling rate) en az 900 kHU/dakika olmalıdır.

 1. Kullanıcı ve hastaların aldığı radyasyon dozunu azaltılması için tüpte bakır veya eşdeğer en az 3 filtre bulunmalıdır.(sepctra beam, carefilters, vb)

 2. İşlem sırasında hastaya verilen doz gerçek zamanlı (real time) işlem odasındaki monitörden okunabilmeli, arşiv flimlerinde izlenebilmelidir.

 3. Firmalar hastaya ve kullanıcıya verilen dozun en aza indirilmesini sağlayan tüm yazılımlarını sistemlerinde opsiyonel olarak bulundursalar da standart olarak vereceklerdir (Care, Clarity, Dosewise vb.). Ayrıca sistemde mevcut filtre düzeneklerine ek olarak, x-ışın tüpün içinde, pulse floroskopi sırasında X-Işın tüpü çıkışında oluşan yumuşak radyasyon bileşenlerinin (dedektöre ulaşamayıp, ortam veya hasta vücudu üzerinde kalan radyasyon bileşenleri) oluşumunu engelleyen, böylelikle hasta ve kullanıcının aldığı doz miktarını, görüntü kalitesini bozmadan en üst seviyede azaltan, firmalar tarafından GridSwitch, Grid Pulse vb. isimlerle adlandırılan mekanizma bulunmalıdır.

 4. Soğutma sistemi fanlı olmamalıdır. Steril ortamı olumsuz etkilememesi için ve sessiz çalışma ortamı gerekliliği için, tüpün soğutma sistemi kateter odası dışında ayrı bir bölümde bulunmalıdır. ( Bu ayrı bölüm teknik oda vb. olabilir ) Bu oda yeterli güçteki klima sistemiyle soğutulmalıdır ve oda sıcaklığı ideal bir seviyede tutulmalıdır.

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev