Sunuşsayfa1/13
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ADAPAZARI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


2015-2019 STRATEJİK PLANI

c:\users\bilgi_islem_cag\desktop\adapazari_kaymakamligi.jpg-04-05-2013.jpg

T.C.

ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 – 2019

STRATEJİK PLANI
ADAPAZARI 2015


Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

açıklama: ataturk_imza
açıklama: turk_bayragi

açıklama: mrş

GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

Mustafa Kemal Atatürk

20 Ekim 1927

açıklama: ata_imza


açıklama: dr


SUNUŞ


Stratejik plan; orta ve uzun vadeli somut hedeflere dayalı yönetim anlayışı, şeffaflık, hesap verebilme, katılımcılık, performansa ve sonuçlara odaklanmaktır. Stratejik planlama, hedeflenen geleceğin etkili, verimli olarak biçimlendirilmesi ve yönetilmesidir.

Eğitim planlamasının amacı eğitim sektöründeki darboğazları ortadan kaldırmak için düşünülen çözüm yollarının sonuçlarını kestirmek, uzun dönemli bir planın genel çerçevesini hazırlamak, söz konusu genel çerçeveye dayalı amaçları saptamak ve bu amaçları gerçekleştirmek için ayrıntılı bir plan hazırlamak ve işlevsel hale getirmektir. 

Bu anlamda kamu kesiminde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 76 yıl sonra, 2003 yılında, yerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na bırakmıştır. Bu kanun gereği 2011-2014 yıllarını kapsayan birinci dönem stratejik planı yapılmış ve uygulanmıştır. Bakanlığımızın ikinci dönem stratejik planlama hedeflerine uygun olarak ikinci dönem stratejik planımız hazırlanmıştır. Bu plan Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2015-2019 yılları için çalışmalarımızda yol haritamız olacaktır. 

Planın hazırlanması sürecinde, katkıları ile önemli görevler üstlenen müdürlüğümüz Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonu Üyeleri ile idari ve eğitim-öğretim personeline teşekkür ederim. Milli Eğitim çalışanlarının, stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan inancım tamdır. Bu anlamda, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye’nin aydınlık yarınlarını şekillendirme mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir.

Dr. İsmail GÜNDÜZ

Adapazarı Kaymakamı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sunuş iconSunuş

Sunuş iconSunuş

Sunuş iconSunuş

Sunuş iconSunuş

Sunuş iconSunuş

Sunuş iconSunuş

Sunuş iconSunuş

Sunuş iconSunuş

Sunuş iconSunuş

Sunuş iconSunuş


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev