GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesisayfa1/8
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8

T.C.

GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

GÖLCÜK FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ

100_1701

2015-2019 STRATEJİK PLANI

images

   Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK

istiklal_marsi

SUNUŞ

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, programlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde;" Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar" denilmektedir.

5018 Sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan" Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in Resmi Gazetede Yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız 2006/55 sayılı genelge ile Stratejik Planlama sürecini başlatmıştır.

Bakanlığımız, Türk Eğitim Sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye'nin AB vizyonuna uygun 2015-2019 Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak Merkez Teşkilatı Birimleri ile İl Mili Eğitim Müdürlükleri ( 2015-2019) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okul/kurum müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları uygun görülmüştür. Stratejik yönetim anlayışının İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul/Kurum Müdürlükleri ve okul/kurumlarımıza yayılması ve bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluşturulması amaçlanmaktadır.

Nurettin AKSU

Okul Müdürü

GİRİŞ

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün emri ile Stratejik Planlama sürecinin başlamasından sonra Okul Müdürümüz Nurettin aksu Başkanlığında toplanan Öğretmenler Kulumuzda Stratejik planlama sürecinde görev dağılımı yapılarak yol haritası belirlendi. Bütün okul çalışanlarının bu süreçten haberdar olması ve sürece katılımı kararlaştırıldı.

Stratejik Planlamanın ilk aşaması olan "DURUM ANALIZI" yapıldı. Okul tarihçesi ve çevre incelemesi ile okul teşkilat şeması okulumuz öğretmenlerinin çalışmaları ile tamamlandı. Paydaşlarımız belirlendikten sonra onların okulumuzun genel durumları ile ilgili görüşlerini irdelemek amaçlı anket uygulandı. Durum analizinin bir diğer aşaması olan okul içi analiz yapılırken her öğretmene bir konu başlığı verilerek raporlanması istendi. Durum analizinin tamamlanmasından sonra okulumuz öğretmenler kurulunda 15.06.2015 tarihinde toplanarak GZTF analizini yaptı. GZTF analizi yapılırken durum analizinden de yararlanıldı. Ayrıca beyin fırtınası yoluyla yeni fikirlerde ortaya atıldı. Bu toplantıda okulumuzun vizyonu, misyonu, ilke ve değerleri belirlendi. Stratejik amaçlarımız belirlendikten sonra performans değerlendirme, zaman ve görevliler ile maliyet cetveli hazırlandı.

Stratejik Plan Ekibi


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

SUNUŞ

4

GİRİŞ

5

İÇİNDEKİLER

6

TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ

7

 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

9

  1. Amaç

10

  1. Kapsam

10

  1. Yasal Dayanak

10

  1. Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi

11

  1. Çalışma Takvimi

12

 1. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
  1. Tarihsel Gelişim

14

  1. Mevzuat Analizi

15

  1. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

16

  1. Paydaş Analizi

18

  1. Kurum İçi Analiz

20

   1. Örgütsel Yapı

20

   1. İnsan Kaynakları

21

   1. Teknolojik Düzey

27

   1. Mali Kaynaklar

30

   1. İstatistikî Veriler

32

  1. Çevre Analizi

36

   1. PEST-E Analizi

36

   1. Üst Politika Belgeleri

37

  1. GZFT Analizi

38

  1. Sorun Alanları

40

 1. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

41

  1. Misyon

42

  1. Vizyon

42

  1. Temel Değerler ve İlkeler

42

  1. Temalar

43

  1. Amaçlar

43

  1. Hedefler

43

  1. Performans Göstergeleri

43

  1. Eylem Planı

47

  1. Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme

48

 1. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME

50

Raporlama

51

   1. İzleme Raporları

53

TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLONUN VE ŞEMANIN ADI

SAYFA NO

KURUM KİMLİK BİLGİSİ TABLOSU

8

STRATEJİK PLANIN AMACI-KAPSAMI-YASAL DAYANAKLARI TABLOLARI

9

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ

9

ÇALIŞMA TAKVİMİ

12

MEVZUAT ANALİZİ

15

FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER

16

PAYDAŞ ANALİZİ

18

ÖRGÜTSEL YAPI

20

BEŞERİ KAYNAKLAR

21

TEKNOLOJİK DÜZEY

28

MALİ KAYNAKLAR

30

İSTATİSTİKİ VERİLER

32

ÇEVRE ANALİZİ

36

ÜST POLİTİKA BELGELERİ

38

GZTF ANALİZİ

39

TEMALAR

45

EYLEM PLANI

49

MALİYET TABLOSU

50

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

53

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU İMZA SİRKÜSÜ

55KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

GÖLCÜK FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ

Kurum Statüsü

 Kamu  Özel

Kurumda Çalışan Personel Sayısı


Yönetici : 3

Öğretmen : 36

Memur : 1

Hizmetli : 3

Öğrenci Sayısı

518

Öğretim Şekli

Normal  İkili

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Fax

Tel. : 262 435 50 23

Faks : 262 435 77 44

Kurum Web Adresi

http://golcukfsmal.meb.k.12.tr/

Mail Adresi

349603@meb.k.12.tr

Kurum Adresi


Mahalle : Çiftlik Mahallesi

Posta Kodu : 41650

İlçe : Gölcük

İli : Kocaeli

Kurum Müdürü

Nurettin AKSU GSM Tel: 532 383 33 60

Kurum Müdür Yardımcıları

Müdür Yard. 1 : İlker SARAÇOĞLU GSM Tel: 541 852 34 57

Müdür Yard. 2 : Hüseyin ÖZDEMİR GSM Tel: 536 504 20 32 1. BÖLÜM

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ  1. STRATEJİK PLANIN AMACI

Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışı oluşturmak.  1. STRATEJİK PLANIN KAPSAMI

Bu stratejik plan dokümanı Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinin, mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, 2015–2019 yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır.
  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconFatih mesleki ve teknik anadolu lisesi MÜDÜRLÜĞÜne yozgat velisi...

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconŞEHİt mehmet öter mesleki ve teknik anadolu lisesi Yİyecek iÇecek...

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconAltindağ gazi anadolu lisesi

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconMesleki ve teknik anadolu lisesi

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconAybasti anadolu imam hatip lisesi

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconAtatürk mesleki ve teknik anadolu lisesi

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconHekimhan anadolu imam hatip lisesi

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconHalkali mesleki ve teknik anadolu lisesi

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconNevvar saliH İŞGÖren anadolu lisesi

GÖLCÜk fatih sultan mehmet anadolu lisesi iconİrfan ataseven anadolu lisesi MÜDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev