Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesisayfa1/5
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5
TURGUTLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM

MÜDÜRLÜĞÜ

c:\users\h.a\desktop\indir.png

Manisa Valiliği Çalışma Usul ve Esasları

Genelgesi Çerçevesinde Yürütülen

Çalışmalar

Manisa Valiliği Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi Çerçevesinde Yürütülen Çalışmalar

Manisa

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi

Öncesi

Manisa Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi Sonrası

GENEL ESASLAR-"İdare", Devletin "Yürütme" erkinin vatandaşla birinci derecede muhatap icra organıdır.

İcra faaliyetinin "kapsam", "maksat", "yöntem" ve "şekli"ni yasalar ve tamamlayıcı mevzuat (Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergeler) belirler. İdari eylem ve işlemler yukarıda sayılı unsurları ile Yasaya (mevzuata) uygun olmak zorundadırlar. "Hukukun üstünlüğü" prensibinin realitede anlam kazanmasının temel şartı budur.

Türkiye Cumhuriyeti, T.C. Anayasa'sının 2. maddesinde; "toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlanmıştır. Kamu görevlileri kişisel yorum ve inisiyatifleri ile bu çerçeve dışına çıkamazlar. "Hukuk Devleti" hukuku olan ve vatandaşlarının hukuka uymasını takip ve temin eden devletin değil, hukuka uyan devletin vasfıdır. Bu sebeple; tüm idari eylem ve işlemlerde öncelikle hukuka uygunluk gözetilecektir

Tüm idari eylem ve işlemlerde öncelikle hukuka uygunluk gözetilmektedir.

Tüm idari eylem ve işlemlerde öncelikle hukuka uygunluk gözetilmektedir. Bundan sonrada gözetilmeye devam edilecektir.

2-Mevzuata uygun olmayan emir yazılı olarak verilmedikçe yerine getirilmez.

Konusu "suç" teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kişi emri verenle birlikte sorumludur.

Mevzuata uygun olarak iş ve işlemler yürütülmektedir.

Mevzuata uygun olarak iş ve işlemler yürütülmektedir.

3-"İdare" bizatihi "Devlet" değil, yalnızca Devletin Yürütme erkinin icra organıdır.

İdare vatandaşın üzerinde bir üst makam, kamu görevliliği de bir imtiyaz değildir. İdare, mevzuatla kendisine verilmiş görevlerin if ası ve vatandaşa hizmet için görev, sorumluluk ve yetkilerle teşekkül ettirilmiş kurumsal bir yapıdır.

Tüm idari işlem ve eylemlerin genel "maksat"ı "kamu yararı"dır. Bu maksat gözetilmeden yürütülen her işlem ve eylem "maksat unsuru" açısından sakattır. İdarenin "birel işlem ve eylemleri" de olmakla birlikte yürütülecek işlem ve eylemlerde (genel-birel) öncelikle "kamu yararı" değerlendirilecektir. Kamu yararı ile çelişen özel durum ve talepler dikkate alınmayacak, ancak "kamu yararı" kavramının hukuka aykırı olarak çok geniş yorumlanması yoluyla insan ve vatandaşlık haklarının, adalet, tarafsızlık, kanun önünde eşitlik ilkelerinin ihlaline de meydan verilmeyecektir. Kamu yararı kamu idaresinin yararı veya kamu iradesine uygun olan durumun adı değildir.Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Bütün kamu birimleri tüm genel, birel, müsbet, menfi işlem ve eylemlerinde "kanun önünde eşitlik" ilkesine riayette azami hassasiyet göstereceklerdir.

Tüm idari işlem ve eylemlerde kamu yararı gözetilmektedir.

"kanun önünde eşitlik" ilkesine riayette azami hassasiyet gösterilmektedir.

Tüm idari işlem ve eylemlerde kamu yararı gözetilmektedir.

"kanun önünde eşitlik" ilkesine riayette azami hassasiyet gösterilecektir.

4-Hizmetlerin ifası, işlem ve eylemlerin icrasında:

-Hukuka uygunluk,

-Tarafsızlık,

-Kanun önünde eşitlik,

-Çözüm odaklılık kolaylaştıncılık,

-Şeffaflık,

-Plan ve programlara uygunluk,

-Kararlılık,

-Süratlilik, verimlilik ve etkililik,

-İşbirliği, eşgüdüm, katılımcılık ve paylaşımcılık,

- Takip ve denetim,

-Tasarruf

ilkelerine uyulacaktır.

Belirtilen ilkelere riayet edilmektedir.

Belirtilen ilkelere riayet edilmektedir.

5-İdari faaliyetlerin yukarıda sayılı ilkelere uygunluklarının sağlanması; mevzuatla belirlenmiş esas ve usullere istisnai uygulamalara meydan vermeden riayeti, hiyerarşik kademelendirmenin gereklerine uygun davranmayı ve mutlak disiplini zorunlu kılmaktadır.

Görev yürütümü için zaruri olan emirler genellikle üstler tarafından birimler ve astlarla müşavere ve genel durum değerlendirmesi sonrası oluşturulur. Bununla birlikte verilen emir hususunda ayrık görüşü olanlar bunu duruma göre sözlü veya yazılı olarak üstlerine bildirebilirler. Ancak konusu suç teşkil etmemek koşuluyla emir tekrarlanırsa derhal ve yorumlanmadan yerine getirilecektir.

Hiyerarşinin muhafazası, üste itaat ve emirlere riayet esastır. Aksi disiplinsizliği ve hizmetin aksaması sonucunu doğurur.

Disiplin kural ve gereklerine uymayanlar cezalandırılacaktır.

Görev yürütümü sırasında hiyerarşik kademelendirmenin gereklerine riayet edilmektedir.

Görev yürütümü sırasında hiyerarşik kademelendirmenin gereklerine riayet edilmektedir.

6-İcra organı olarak "idare", hizmetlerini yürütürken; hizmet gereklerini değerlendirmek, mevzuatı yorumlamak ve takdir yetkisini kullanarak karar almak durumundadır. "İdare" gerektiğinde takdir yetkisini ve inisiyatifini kullanmaktan kaçınmayacaktır. İl' de nihai karar mercii veya kanunlar çerçevesinde yetkili kurullarca alınan kararların nihai onay merci Vali'dir.

Kararı, karar onayını ve bu karar onaylarının uygulanmasını gerektiren olaylarda mutlaka Vali kararı veya onayı alınacaktır.

Birim amirleri karar ve inisiyatif kullanmayı gerektiren hususlarda konuyu mutlaka ilgili mevzuat dayanakları, alternatifli çözüm önerileri ile birlikte aşağıdaki bölümlerde yeniden ayrıntılandırılacak usulle hazır olarak tarafıma arz edeceklerdir.

"İdare" gerektiğinde takdir yetkisini ve inisiyatifini kullanmaktan kaçınmamaktadır. Valinin/Kaymakamın onayı gereken uygulamalarda mutlaka onay alınmaktadır.

"İdare" gerektiğinde takdir yetkisini ve inisiyatifini kullanmaktan kaçınmamaktadır. Valinin/Kaymakamın onayı gereken uygulamalarda mutlaka onay alınmaktadır.

7-Özellikle çalışma saatleri içinde, idarenin hiyerarşik yapısının, Devlet geleneğimizin ve toplumsal örfümüzün gerektirdiği saygı kurallarına uyulacak, ast ve üstler arasında olması gereken mesafe mutlaka muhafaza edilecektir.

Mesai saatlerinde ast ve üstler arasında olması gereken mesafe muhafaza edilmektedir.

Mesai saatlerinde ast ve üstler arasında olması gereken mesafe muhafaza edilmektedir.

8- Tüm kamu personeli, ama özellikle birim amirleri mesai saatleri içinde ve dışında vatandaşla münasebetlerinde idarenin tarafsızlık, saygınlık ve ciddiyetini zedeleyecek davranışlardan kaçınacak, münasebetlerinde ölçülü ve mesafeli olacaklardır.

Dairemiz personeli mesai saatleri içinde ve dışında vatandaşlarla münasebetlerinde tarafsızlık ve saygınlık içerisinde ölçülü ve mesafeli davranmaktadır.

Dairemiz personeli mesai saatleri içinde ve dışında vatandaşlarla münasebetlerinde tarafsızlık ve saygınlık içerisinde ölçülü ve mesafeli davranmaktadır.

9-Esas olan, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek hizmetin doğru ve zamanında yapılması, vatandaşların müracaatlarına idareden olumlu ya da olumsuz ama mutlaka gerekçeli ve tatminkar bir cevap almasıdır.

Bu çerçevede; müracaatlar bekletilmeyecek, vatandaşlara nezaket kuralları çerçevesinde davranılacak, sorunun çözümü için izlenmesi gereken yol izah edilecek, yardımcı olunacak, gereksiz teferruat ve yazışmayla iş geciktirilmeyecek, yazılı müracaatlara mutlaka yazılı cevap verilecektir.

Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine kamu hizmet standartları yönergesinde belirtilen sürelerde cevap verilmektedir.

Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine kamu hizmet standartları yönergesinde belirtilen sürelerde cevap verilmektedir.

10-Devlet memurluğu bir imtiyaz değil ancak bir "kimlik" ve "statüdür." Hakları, görev ve yetkileri Kanunla belirlenmiştir. Devlet memuruna görevi başında müdahale, mukavemet, hakaret, yanıltıcı bilgi verme vb. gibi fiiller Türk Ceza Kanunu'nda müeyyidelendirilmiştir.

Vatandaşın tutumu ne olursa olsun asla vatandaşla münakaşa edilmeyecek, kesinlikle kişisel tepki gösterilmeyecektir.

Vatandaşın kötü muameleye ilişkin şikayetlerinde iddianın doğruluğunun tespiti halinde bu kötü tutumunun sebebi ne olursa olsun kamu görevlilerinin disiplin hukuku hükümleri çerçevesinde sorumlu tutulacakları ve tecziye edilecekleri bilinmelidir.

Hizmet sunumu sırasında vatandaşlarla münakaşa edilmemekte vatandaşa kötü muamele yapılmamaktadır.

Hizmet sunumu sırasında vatandaşlarla münakaşa edilmemekte vatandaşa kötü muamele yapılmamaktadır.

ll-Süratle değişen ve gelişen buna bağlı olarak da hizmet ihtiyaçları farklılaşan ülkemizde ve İl'imizde bu değişime paralel olarak kamu hizmet birimlerinin de aynı hızla kendilerini yenilemeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Bu zorunluluğa mukabil birimlerin tertip, düzen işleyiş ve hizmet yürütmelerine ilişkin mevcut durumdan mutlak tatmin, atalet ve hedefsizlik sonucunu, sağlıklı bir veri tabanına, kaynak analizine, stratejik planlamaya ve uygulama programlarına dayanmayan, somut hedeflere yönelmeyen çalışmalar da gereksiz bir yoğunluk görüntüsü ve sonuçsuz bir yorgunluğu doğuracaktır.

Bu sebeple, tüm birim amirleri mevcut teşkilatlanma ve işleyişlerini özenle yeniden gözden geçirerek iyileştirme tedbirlerini alacaklar, iş yürütümlerini önceden hazırlayacakları hedef planları ve çalışma programları çerçevesinde gerçekleştirmek üzere gereken tüm tedbirleri geliştireceklerdir.

Birimlerimiz mevcut teşkilat kanununa uygun olarak yapılandırılmış ve memurlarımız görevlendirilmiştir. Memurlarımız belirlenen hedefler doğrultusunda veri tabanı oluşturmakta ve kurumumuzun stratejik planı doğrultusunda çalışmasını yürütmektedir.

Birimlerimiz mevcut teşkilat kanununa uygun olarak yapılandırılmış ve memurlarımız görevlendirilmiştir. Memurlarımız belirlenen hedefler doğrultusunda veri tabanı oluşturmakta ve kurumumuzun stratejik planı doğrultusunda çalışmasını yürütmektedir.

DİSİPLİN12-Her birim amiri dairesindeki disiplinin temininden birinci derecede sorumludur.

Ast'ın disiplinsizliğe müsamaha gösterilmesini beklemeye, üst'ün de müsamaha göstermeye hakkı yoktur.

657 Devlet Memuru Kanununun ilgili maddelerine göre uygulama yapılmaktadır.

657 Devlet Memuru Kanununun ilgili maddelerine göre uygulama yapılmaktadır.

MESAİ SAATLERİ13- Esas olan hizmetin zamanında ve gereğince yerine getirilmesi olmakla birlikte mesai saatlerine mutlaka uyulacaktır.

Mesai Saatlerine riayet edilmektedir.

Mesai Saatlerine riayet edilmektedir.

14-Tüm birimlerde birim amirlerince "Mesai Takip Cetvelleri" aracılığı ile personelin mesai saatlerine uygunluğu takip edilecek, sabah ve öğle mesai saatlerinin başlangıcından sonraki en geç onuncu dakikada bu cetveller birim amirlerinin kontrolüne sunulacak, cetveller günlük olarak birim amirlerinin ellerinin altında bulunacaktır.


Tüm birimlerde birim amirlerince "Mesai Takip Cetvelleri" aracılığı ile personelin mesai saatlerine uygunluğu takip edilmektedir.

Personeller ile ilgili takip cetvelleri titizlikle kontrol edilmeye devam edilmektedir.

15-Mesai saatleri içinde memurlar zorunlu haller dışında birimleri terk etmeyecekler, zorunlu hallerde mutlaka birim amirinden veya yetki vereceği kişiden izin alacaklardır.


İzin alınmaktadır.

İzin alınmaktadır.

16-İI Müdürleri, İlçelere gideceklerinde Valilik Özel Kalem Müdürlüğü'ne telefonla bilgi verecekler, gidecekleri İlçelerde mutlaka İlçe Kaymakamları ile irtibatlanacaklardır.


İlçe müdürü olarak Kaymakamlıktan izin alınmaktadır.

İlçe müdürü olarak Kaymakamlıktan izin alınmaktadır.

17-Mesai saatleri içinde hizmet birimlerinde, kahvaltı yapılmayacak, gazete okunmayacak, TV izlenmeyecek, bilgisayarlar iş gerekleri dışında kullanılmayacak, özel işler yapılmayacak, odalarda sohbet için toplanılmayacaktır.


Hassasiyet gösterilmemekteydi.

Gerekli uyarılar yapıldı, genelgeden sonra daha dikkatli davranılmaktadır.

MESAİ DÜZENİ/ÇALIŞMA YÖNERGELERİ YETKİ- GÖREV YÖNERGELERİ18-Birim amirleri birimlerinin çalışma esaslarını düzenleyen iç yönergelerini çıkararak tebliğ edecekler ve işleyişin bu yönergeye uygunluğunu takip edeceklerdir.

Yönetmeliğimize uygun olarak hazırlanan görevler çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğimize uygun olarak hazırlanan görevler çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilmiştir.

19- Yine birim amirleri, tüm personeli için mutlaka yazılı bir görev/yetki paylaşımı yaparak personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyeceklerdir.

Yapılmıştır.

Yapılmıştır.

BİNA-BİRİM-ODA DÜZENİ, GÜVENLİK VE TEMİZLİK20-Gerek müstakil hizmet binalarında gerekse paylaşılan binalarda hizmet yürütülen birimlerde, binanın-birimin tertip, düzen, temizlik ve güvenliğinden birinci derecede sorumluluk birim amirinde olmakla birlikte birim amirleri birimlerinde bu konuyu kendilerine karşı sorumlu olarak takip etmek üzere mutlaka bir ast yöneticiyi yazılı olarak görevlendireceklerdir.

Gerekli görevlendirme yapılmıştır.

Gerekli görevlendirme yapılmıştır.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi iconYurt dişinda gerçekleşTİRİlen fuar katilimlarinin desteklenmesine...

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi iconYurt dişinda gerçekleşTİRİlen fuar katilimlarinin desteklenmesine...

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi iconKosgeb organlarinin çalişma usul ve esaslari hakkinda yönetmeliK

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi iconGlobal standartlar merkezi (GS1 TÜRKİYE) Çalişma usul ve esaslari

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi iconAlan kilavuzlarinin seçİMİ, EĞİTİMİ, Çalişma usul ve esaslari hakkinda

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi iconSağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma...

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi iconYönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk...

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi iconKuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev Ve Çalışma Esasları

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi icon11. Maddesine dayanarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından...

Valiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi iconÖn Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev