GEÇİCİ teminat mektubuGEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU_ _/_ _/_ _ _ _

No: ................

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU (TRT)
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’ce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı]’nın ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ......’yi1 [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu …../…../….2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

[bankanın veya özel finans kurumunun adı]

[banka veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

NOT: 1- a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir.

2- Tekliflerin yabancı para cinsinden verilebileceği ihalelerde teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)nin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.


1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.

2 Bu tarih teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.

Standart Form  TRT029.0/M

Geçici Teminat Mektubu

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

GEÇİCİ teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconEk-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ)

GEÇİCİ teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri

GEÇİCİ teminat mektubu iconTeminat mektubu örneğİ

GEÇİCİ teminat mektubu iconEk 5 kesin teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconKesin teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconEk-xii – Teminat Mektubu Örneği

GEÇİCİ teminat mektubu iconKesin Teminat Mektubu Örneği


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev