GEÇİCİ teminat mektubuGEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

DENİZLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

…. / …. / ……...

No: ……………
İdarenizce ihaleye çıkarılan BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIM İŞİ işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ………. 1 [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı ] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …../…../…. 2 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

.
[bankanın adı]

[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası


-------------------------------------------------------------

1 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.

2 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlilik tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.


NOT: 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir.
1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi cinsinden düzenleyeceklerdir.
2- Teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi cinsinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk Lirası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.

Standart Form — KİK023.1/Y

Geçici Teminat Mektubu

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

GEÇİCİ teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconEk-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ)

GEÇİCİ teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri

GEÇİCİ teminat mektubu iconTeminat mektubu örneğİ

GEÇİCİ teminat mektubu iconEk 5 kesin teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconKesin teminat mektubu

GEÇİCİ teminat mektubu iconEk-xii – Teminat Mektubu Örneği

GEÇİCİ teminat mektubu iconKesin Teminat Mektubu Örneği


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev