BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ


KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ktulogotr_01.jpg


MÜHENDİSLİK TASARIMI ve BİTİRME PROJESİ

YAZIM KILAVUZU

Trabzon - 2018


1. GİRİŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne teslim edilecek Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projelerinde, bir standart sağlamak amacıyla genel kurallar bu kılavuzda kısa ve kolay anlaşılabilecek şekilde belirtilmiştir.

KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri projelerini hazırlayıp teslim ederken bu kılavuzda belirtilen tüm kurallara uymak zorundadır.

2. GENEL YAZIM PLANI
KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne teslim edilecek Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projelerine ait yazım kuralları ve diğer biçimsel özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Görüntülediğiniz word dokumanı aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir.
2.1. Yazım Yöntemi
Yazı tipi "Times New Roman" ve "12 punto" olmalıdır. Projede özellikle belirtilmesi gereken kısımlarda istenirse italik yazı şekli kullanılabilir. Geliştirilen yazılımdan kod alıntıları tek hücreli tablo içinde ve "10 punto" Consolas font ile yapılır:Eye = XMVectorSet(0.0f, 4.0, -30.0, 0.0);

At = XMVectorSet(0.0f, 0.0, 1.0, 0.0);

Up = XMVectorSet(0.0f, 1.0, 0.0, 0.0);

g_View = XMMatrixLookAtLH(Eye, At, Up);2.2. Sayfa Düzeni
Kâğıdın üst, sol, alt ve sağ kenarında 2,5 cm boşluk (Normal) bırakılmalıdır.

Önsöz, İçindekiler, Özet, Genel Bilgiler gibi ana bölüm başlıkları, yeni bir sayfadan başlar ve 1 satır boşluk bırakılarak metne geçilir. Metin iki yana yaslı (Justify) olarak yazılır. Anlatımda üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilmelidir.
2.3. Satır Aralıkları
Bütün metin 1 satır aralıkla yazılır. Nokta ve virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra bir harf boşluk bırakılır. Paragraflar sekme (tab) bırakılarak başlanır.
2.4. Bölüm Başlıkları
Sekme (tab) ile paragraf başlayarak büyük harflerle ve koyu (bold) karakterle ana başlık yazıldıktan sonra 1 satır boşluk bırakılarak metne geçilir ya da alt başlık yazılır. İki alt başlık arasında da 1 satır boşluk bırakılır. Ana bölümler (1.GENEL BİLGİLER, 2.YAPILAN ÇALIŞMALAR, ...) daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır.

Tüm alt başlıklar ve sınıflandırma numaraları koyu (bold) karakterde yazılmalıdır. Başlıklarda gereksiz kelimelere yer verilmemeli, çok uzun başlıklardan kaçınılmalıdır. Tüm ana ve alt başlıklara (Genel Bilgilerden itibaren) bir sınıflandırma numarası verilmelidir. Başlık numaralandırma paragraftan başlar, numara yazılır ve bir nokta konulup bir harf boşluğu ara verildikten sonra başlık yazılır.

2.5. Sayfaların Numaralandırılması
Dış kapak hariç tezin bütün sayfaları numaralandırılır. Tezin Ön sayfaları (7. sayfaya bakınız) Romen rakamları ile (I, II, III, IV...) sayfanın alt orta kısmında numaralanır. İç kapağa numara konmaz. Numaralama "IEEE Etik Kuralları" sayfasının altına yazılan (II) sayısı ile başlar. Tezin, 1. GENEL BİLGİLER ile başlayan metin kısmı, sayfanın üst orta kısmında yer alacak şekilde Arap rakamları (1, 2, 3,...) ile numaralanır. Sayfa numaraları parantez veya iki çizgi gibi işaretler arasında yazılmamalıdır. Sayfa numaralandırılmasında güçlükler yaşanabileceğinden tez yazımında dersin sayfasından ilan edilen şablon belgenin (Template.docx) kullanılması tavsiye edilir.3. TEZİN DIŞ YAPISI
3.1. Dış/İç Kapaklar ve IEEE Etik Kuralları
Proje son tesliminde dış kapak beyaz karton olmalıdır. Sırasıyla Dış ve İç kapak örnekleri 4. ve 5. sayfalardadır. Kapaklardaki tüm metin "Times New Roman" fontunda, "14 punto" ve kalın yazılır.

Bu kılavuz hem Mühendislik Tasarımı hem de Bitirme Projesinde kullanılacağından hangisi yazılıyorsa “MÜHENDİSLİK TASARIMI / BİTİRME PROJESİ” kısmında diğeri silinir. Benzeri şekilde projenin yapıldığı döneme göre “GÜZ/BAHAR DÖNEMİ” kısmı güncellenir. “PROJENİN KONUSU” kısmına (bu başlık silinerek) büyük harflerle çalışmanın konusu yazılır. Benzeri şekilde “Adı SOYADI” kısmına (bu başlık silinerek) öğrencinin adı ve soyadı yazılır. Adın ilk harfi ve soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

Dış ve iç kapaklardan sonra 6. sayfada verilen “IEEE Etik Kuralları” bölümü (şablon belgedeki gibi) hiçbir değişiklik yapılmaksızın eklenmelidir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜPROJENİN KONUSU


MÜHENDİSLİK TASARIMI / BİTİRME PROJESİ

Adı SOYADI

201?-201? GÜZ/BAHAR DÖNEMİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJENİN KONUSU


MÜHENDİSLİK TASARIMI / BİTİRME PROJESİ

Adı SOYADI

201?-201? GÜZ/BAHAR DÖNEMİ


ieee.jpg


IEEE Etik Kuralları

IEEE Code of Ethics

ieee.jpgMesleğime karşı şahsi sorumluluğumu kabul ederek, hizmet ettiğim toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta bulunmaya söz verdiğimi ve aşağıdaki etik kurallarını kabul ettiğimi ifade ederim:


 1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak;

 2. Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen taraflara durumu bildirmek;

 3. Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst olmak;

 4. Her türlü rüşveti reddetmek;

 5. Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını geliştirmek;

 6. Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için teknolojik sorumlulukları üstlenmek;

 7. Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriyi kabul etmek ve eleştiriyi yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların emeklerini ifade etmek;

 8. Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, cinsiyet kimliği, veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayırımcılık yapma durumuna girişmemek;

 9. Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından kaçınmak;

 10. Meslektaşlara ve yardımcı personele mesleki gelişimlerinde yardımcı olmak ve onları desteklemek.IEEE Yönetim Kurulu tarafından Ağustos 1990’da onaylanmıştır.
4. TEZİN İÇ DÜZENİ
4.1. Ön Sayfalar
Ön sayfalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:
- Dış kapak

- İç kapak

- IEEE Etik Kuralları

- ÖNSÖZ

- İÇİNDEKİLER

- ÖZET
4.1.1. Önsöz
İlk sayfa niteliğinde yazılır ve bir sayfayı geçmez. Projeyi hazırlayan(lar)ın belirtmek istediği özel mesaj durumunda olup konu hakkındaki kişisel görüş, amaç ve dilekleri kapsar. Projeyi destekleyen kuruluşlar varsa, bunlardan söz edilebilir ve istenirse, ilgililere teşekkür edilir. Ayrıca teşekkür sayfası bulunmaz. Sayfanın üst kısmına, ortaya gelecek şekilde büyük harflerle ÖNSÖZ yazılır. Önsözün sağ alt kısmında hazırlayan(lar)ın ismi yazılır. Yazar ad(lar)ının hemen altına projenin yapıldığı il ve yıl yazılır.
ÖRNEK :

ÖNSÖZ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adı SOYADI

(Adı SOYADI)

(Adı SOYADI)

Trabzon 2018

4.1.2. İçindekiler
Tezde yer alan bütün başlıklar, metin içerisindeki şekliyle kısaltma yapılmadan, sayfa sırasına göre verilmelidir. Sayfanın üst kısmına ortaya gelecek şekilde büyük harflerle İÇİNDEKİLER diye başlık yazılır. 2 satır boşluktan sonra projenin içerisinde yer alan tüm başlıklar yazılarak, karşılarında başlangıç sayfa numaraları gösterilir.

Tezin çıktısı alınmadan önce İçindekiler tablosunun kenarlıkları kaldırılmalıdır.
İÇİNDEKİLER


Sayfa No

IEEE ETİK KURALLARI......................................................................................

II

ÖNSÖZ....................................................................................................................

III

İÇİNDEKİLER........................................................................................................

IV

ÖZET.......................................................................................................................

V

1. GENEL BİLGİLER.............................................................................................

1

  1. Giriş..................................................................................................................

2

  1. ..........................................................................................................................

3

  1. ..........................................................................................................................

4

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR.................................................................................

5

2.1. ..........................................................................................................................

6

2.2. ..........................................................................................................................

7

2.3. ..........................................................................................................................

8

3. SONUÇLAR........................................................................................................

9

4. ÖNERİLER.........................................................................................................

10

5. KAYNAKLAR....................................................................................................

11

6. EKLER (varsa)....................................................................................................

12

STANDARTLAR ve KISITLAR FORMU.............................................................

134.1.3. Özet
Özet'te projenin amacı, kullanılan yöntem ve önemli sonuçların tanıtımı yapılır. Özetlerde kaynak gösterilmez.
4.2. Metin içinde Kaynak, Formül, Denklem, Şekil ve Tablo Gösterimi
Projenin içinde kaynakların gösteriminde rakam sistemi uygulanmalıdır. Metin içerisinde atıf yapılan kaynaklara, ilk verilenden başlayarak birbirini izleyen numaralar verilir. Kaynak numaraları metin içinde atıf yapılan yerde köşeli parantez içine alınarak [1], [2], [3], [1, 5, 7] şeklinde gösterilmelidir.
ÖRNEKLER :


 1. Özgül ağırlıklarına göre yonga levhalar üç'e ayrılmaktadır [1].
 1. Maloney [1] yonga levhaları özgül ağırlıklarına göre üç'e ayırmaktadır.

4.3. Metin Kısmında Ana Başlıklar
Tezin metin kısmının düzenlenmesinde aşağıdaki belirtilmiş olan ana bölüm sıralamasına uyulmalıdır.


 1. GENEL BİLGİLER
 1. YAPILAN ÇALIŞMALAR
 1. SONUÇLAR
 1. ÖNERİLER
 1. KAYNAKLAR
 1. EKLER (varsa)4.3.1. Genel Bilgiler
1.1., 1.2., 1.3., ... şeklinde alt başlıklar içerebilir. Girişte okuyucuya konu hakkında ön bilgiler verildikten sonra araştırmanın amaç ve kapsamı açıkça belirtilmelidir.
4.3.2. Yapılan Çalışmalar (Teorik ve/veya Deneysel Çalışmalar)
2.1., 2.2., 2.3., ... şeklinde alt başlıklar içerebilir. Bu kısımda kullanılan yöntem ve materyaller anlatılır.
4.3.5. Sonuçlar
Bu bölümde, projeden elde edilen genel sonuçlar olabildiğince öz olarak gerekirse maddeler halinde yazılmalıdır.
4.3.6. Öneriler
Tezi hazırlayanın konu ile ilgili çalışma yapmak isteyecek araştırmacı ve uygulayıcılara iletmek istediği öneriler belirtilmelidir.
4.3.7. Kaynaklar
Kaynaklar bir satır aralıkla yazılmalıdır. Her kaynak kendi orijinal dilinde verilmelidir.
a) Kaynakların Rakam Sistemine Göre Yazılması: a) Yazar(lar) ın soyadı, ad(lar) ının ilk harfi, b) Makalenin adı, c) Derginin adı veya varsa uluslararası yayınlarda kullanılan kısaltılmış şekli, altı çizili olarak d) cilt no (varsa sayı no) e) yayınlandığı yıl, f) Makalenin başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.
ÖRNEKLER :


 1. Ertepınar, A. ve Evirgen, H., Stabilite and Vibrations of Layered Spherical Shell Made of Hyperelastic Materials, International Journal of Engineering Science, 27,6 (1989) 623-632.
 1. Kehr, E., Riehl, G., Roffael, E. ve Dix, B., Moisture and Hydrolysis Resistance of Particleboards, bonded with unmodified Low Formaldehhde UF-Resins Using Different Catalyst Systems. Part 2: Preparation and Properties of Particleboardds Bonded with Unmodified Low Formaldehyde Resins, Holz als-Roh und Wekstoff, 51 (1993) 365-372.


b) İnternet Kaynakları:
Internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; ilgili sitenin internet adresi, sitenin yahut alınan kaynağın adı ve bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır. Uzun adresler bitly.com gibi siteler aracılığıyla kısaltılabilir.
ÖRNEKLER :


 1. http://bit.ly/1oAJx0p DirectX 12. 20 Mart 2014.
 1. https://developer.nvidia.com/physx-flex PhysX FleX. 11 Mayıs 2015.


4.3.8. Ekler
Metin içinde yer almaları durumunda tez görünümüne ve bütünlüğü bozan veya dikkati dağıtan malzeme ve bilgiler EKLER bölümünde verilmelidir. Bunlar; geniş ve ayrıntılı tablolar, anket formları, belgeler, geniş haritalar ve benzerleridir. Bu bölümde yer alacak her bir belge ya da açıklama için bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Ek 1., Ek 2., gibi her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde numaralandırılarak sunulmalıdır.
4.3.9. Standartlar ve Kısıtlar Formu
Ekler bölümünden sonra 12. ve 13. sayfalarda verilen “Standartlar ve Kısıtlar” formu uygun şekilde doldurularak eklenmelidir.
5. ŞEKİLLER ve TABLOLAR
5.1. Şekiller
Şekilleri, grafik, diyagram, harita, fotoğraf, resim vb. kapsar. Şekiller sayfaya ortalanarak yerleştirilmelidir. Şekil 1., Şekil 2., ..., veya bulundukları bölüm numaralarına göre Şekil 1.1., Şekil 1.2., şeklinde numaralanmalıdır. Şeklin no’su ve adı şeklin altına şeklin sol kenarı ile hizalanacak şekilde yazılır. Şekil numarasından sonra 1 boşluk bırakılıp yalnız ilk harfi büyük olarak şekil başlığı yazılır. Şekil başlığı ile şekil arasında 1 satır boşluk bırakılır. Şekil ile metin arasında üstten ve alttan 2’şer satır boşluk bulunmalıdır:


Şekil 1.1. YA ekseni etrafında β kadarlık dönme.

5.2. Tablolar (Çizelgeler)
Tablolar da sayfaya ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablo 1., Tablo 2., ..., veya bulundukları bölüm numaralarına göre Tablo 1.1., Tablo 1.2., şeklinde numaralanmalıdır. Tablonun no’su ve adı tablonun üstüne tablo sol kenarı ile hizalanacak şekilde yazılır. Tablo numarasından sonra 1 boşluk bırakılıp yalnız ilk harfi büyük olarak tablo başlığı yazılır. Tablo başlığı ile tablo arasında 1 satır boşluk bırakılır. Tablo ile metin arasında üstten ve alttan 2’şer satır boşluk bulunmalıdır:

Tablo 1.1. Derse yazılan öğrenci sayısının 30 ve daha fazla olduğu durumlarda T-Standart notunun harfli nota dönüşümü.


Sınıf Düzeyi

Sınıf Ort.

FF

FD

DD

DC

CC

CB

BB

BA

AA

Üstün Başarı

80

<22

22-26.99

27-31.99

32-36.99

37-41.99

42-46.99

47-51.99

52-56.99

≥57

Mükemmel

70.0

<24

24-28.99

29-33.99

34-38.99

39-43.99

44-48.99

49-53.99

54-58.99

≥59

Çok İyi

62.5

<26

26-30.99

31-35.99

36-40.99

41-45.99

46-50.99

51-55.99

56-60.99

≥61

İyi

57.5

<28

28-32.99

33-37.99

38-42.99

43-47.99

48-52.99

53-57.99

58-62.99

≥63

Ortanın Üstü

52.5

<30

30-34.99

35-39.99

40-44.99

45-49.99

50-54.99

55-59.99

60-64.99

≥65

Orta

47.5

<32

32-36.99

37-41.99

42-46.99

47-51.99

52-56.99

57-61.99

62-66.99

≥67

Zayıf

42.5

<34

34-38.99

39-43.99

44-48.99

49-53.99

54-58.99

59-63.99

64-68.99

≥69

Kötü

x≤42.5

<36

36-40.99

41-45.99

46-50.99

51-55.99

56-60.99

61-65.99

66-70.99

≥715.3. Formüller
Metin içerisindeki bütün formüller veya denklemler baştan itibaren (1), (2), (3), .... veya bulundukları bölüm numaralarına göre (1.1), (1.2), (1.3), .... şeklinde numaralanır. Formül ile metinler arasında üstten ve alttan 1’er satır boşluk bırakılır. Formüle paragraftan başlanır. Formül numarası sağ kenara yerleştirilir.

STANDARTLAR ve KISITLAR FORMU

Projenin hazırlanmasında uyulan standart ve kısıtlarla ilgili olarak, aşağıdaki soruları cevaplayınız.


 1. Projenizin tasarım boyutu nedir? (Yeni bir proje midir? Var olan bir projenin tekrarı mıdır? Bir projenin parçası mıdır? Sizin tasarımınız proje toplamının yüzde olarak ne kadarını oluşturmaktadır?)
 1. Projenizde bir mühendislik problemini kendiniz formüle edip, çözdünüz mü? Açıklayınız.
 1. Önceki derslerde edindiğiniz hangi bilgi ve becerileri kullandınız?
 1. Kullandığınız veya dikkate aldığınız mühendislik standartları nelerdir? (Proje konunuzla ilgili olarak kullandığınız ve kullanılması gereken standartları burada kod ve isimleri ile sıralayınız). 1. Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısıtlar nelerdir? Lütfen boşlukları uygun yanıtlarla doldurunuz.


a) Ekonomi
b) Çevre sorunları:c) Sürdürülebilirlik:
d) Üretilebilirlik:
e) Etik:

f) Sağlık:
g) Güvenlik:
h) Sosyal ve politik sorunlar:sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ icon2 1 Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul...

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ iconMÜhendiSLİk mimarlik fakültesi BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ iconJeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ iconHİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ iconElektrik-elektronik mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ iconEnerji Sİstemleri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ iconOkan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği A. B. D. İstanbul

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ iconMalzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkanı

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ iconTarim makinalari ve teknolojileri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ icon1. BİLkent üNİversitesi endüstri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev