Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMAsayfa1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Özelliklerine Göre Cep Telefonu Tercihinin İlgi Duyulan Uygulama

İş ve Hayat Kategorisi Seçimi ile İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Odaklı Bir Çalışma
ÖZELLİKLERİNE GÖRE CEP TELEFONU TERCİHİNİN İLGİ DUYULAN UYGULAMA KATEGORİSİ SEÇİMİ İLE İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ODAKLI BİR ÇALIŞMA

ÖZET

Arş. Gör. Onur İZMİR

Gümüşhane Üniversitesi İ.İ.B.F.

İşletme Bölümü


Bu çalışmanın amacı, cep telefonu tercihinin ilgi duyulan uygulama kategorisi seçimi ile ilişkisini araştırmaktır. Yapılan literatür taraması sonucu cep telefonu tercihini etkileyebilecek özellikler ve uygulama kategorileri oluşturulmuştur. Li- teratürden toplanan cep telefonu tercihi ve ilgi duyulan uygulama kategorisi ile alakalı maddelere dayanan anket 415 katılımcıya uygulanmıştır. Daha sonra, el- deki bu veri, cep telefonu tercihi ve ilgi duyulan uygulama kategorisi için ayrı ayrı keşfedici faktör analizine tabi tutularak bu iki değişkenin ve oluşan boyutla- rının arasındaki ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta, bu iki değişkenin ve boyutlarının arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin cep telefonu tercihinin, aile geliri ve bireysel harcama düzeyine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cep telefonu tercihi; ilgi duyulan uygulama kategorisi seçi- mi; keşfedici faktör analizi.
THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBILE PHONE PREFERENCE AND APPLICATION CATEGORY OF INTEREST: A STUDY FOCUSED ON UNIVERSITY STUDENTS
ABSTRACT

The purpose of the study is to investigate the relationship between mobile phone preference and application category of interest. In accordance with the literatu- re review conducted, features that may impact on mobile phone preference, and application categories were formed. A survey basing on the items, regarding the mobile phone preference and application category of interest, collected through literature review applied to 415 respondents. Afterwards, the data at hand were put to the exploratory factor analysis, separately for both mobile phone preference and application category of interest, and the relationships among these two vari- ables and their dimensions come out were meant to be identified. Consequently, among two variables and the dimensions were found a statistically significant re- lationship. Moreover, it was also identified that mobile phone preferences of the university students do not differ depending on the family income and individual expenditure level of the students.

Key Words: Mobile phone preference; application category of interest; explora- tory factor analysis.

GİRİŞ


Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu yüzyılda, teknolojik gelişmeler çok hızlı bir şekilde yaşanmaktadır. Günümüzde yaşanan bu teknolojik gelişmelerden dolayı, birçok ürün kategorisinin yaşam döngüsünde de kı- salma meydana gelmektedir. Değişim çok hızlı bir ivme gösterdiğinden, işletmeler değişimlere ani tepki verebilmek adına rakipleriyle sürekli bir teknolojik mücadele içerisindedirler. Bu teknolojik mücadele sonunda ise çok hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm meydana gelmektedir (Bose, 2002; Reiner ve diğ., 2009).

Cep telefonu sektörü de son yıllarda kayda değer derecede bir yükseliş göstermiştir (CTIA, 2006). Cep telefonu pazarı dünya çapında hızlı büyümesini devam ettirmektedir (IDC, 2014). 2015 tahminlerine göre 1,4 milyon cep telefonunun dünya çapında satılacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda, Google’ın açıklamasına göre mobil telefon kullanıcıları her gün 500 bin Android sistemli telefon kaydettirmektedir (Reisinger, 2011) ve gelişmiş birçok ülkede pazara göre nüfus oranı % 100’e ulaşmıştır (Hoehle ve Venkatesh, 2015). CTIA (2006)’ya göre, Amerika’da 194 milyon mobil kullanıcı vardır. Bu sayı % 65’lik bir pazar nüfuzu anlamına gelir. Hatta bu oran, örneğin Finlandiya, bazı ülkelerde daha da yüksektir.

Mobil teknolojinin gelişimi ile birlikte cep telefonları daha çok özel- liklerle donatılıp daha küçük boyutlara geldikçe daha çok cebe girmeyi başarmıştır. Daha farklı özellikler boyutları gittikçe küçülen bu telefonlara eklendikçe kullanılabilirlik ve kullanım kolaylığı gibi kavramlar önemini yitirmeye başlamış ve telefonların işlevleri artmıştır.

Geleneksel fonksiyonu iletişim olan cep telefonları artık aynı zamanda bir imaj, kişisel aksesuar, bilgi sağlayıcı, iş yerinde yardımcı, prestij yani adeta bireyler için bir kimlik ve varlık sebebi formatını kazanmıştır. Ayrıca, fonksiyonel bir fayda unsuru olarak da tüketicilerin hayatında vazgeçilemez bir yer edinmiştir. Mobil telefon sektörü sürekli ilerleme gösterip ilave özelliklerle donatılarak daha da önemli bir ihtiyaç unsu-runa dönüşmekte ve birçok yeni tüketicinin hayatına girmeye devam etmektedir (Singh ve Goyal, 2009).

Sektördeki lider isimlerin, pazarın yapısındaki gelişmeler sonucunda değişkenlik göstermesine rağmen, Akhtar (2014)’e göre, sektör hızlı bir şekilde büyüme gösterme trendini devam ettirmektedir. Genç tüketiciler, teknolojik gelişmelere meraklarından, keşfetme arzularının yüksek olma- sından, satın alma konusunda isteklerinden ve fiyatlar noktasında göster- dikleri düşük hassasiyetten dolayı pazarda potansiyel alıcılar olarak gö- rülmekte ve bu durum büyük markaların da ilgisini çekmektedir (Li ve Li, 2010). Yeniliği ve teknolojiyi yoğun olarak takip eden gençler, yazılım teknolojisi ve elektronik alanındaki önemli gelişmeler sayesinde cep tele- fonu sektörünü yakından izler hale gelmişlerdir. Önceleri temelde iletişim aracı olarak piyasaya sürülen mobil telefonlar, bahsedilen bu teknolojik
gelişmeler vesilesiyle kısa bir süre içerisinde adeta çağ atlamış ve yepyeni bir kimliğe bürünerek birçok özelliği bünyesinde barındıran daha karmaşık bir yapı halini almıştır. Özellikle genç tüketicilerin teknolojinin son ürünü olan çok fonksiyonlu mobil telefonlara yakından ilgi göstermesi nedeniyle genç tüketiciler dünyanın birçok yerinde önemli bir hedef pazar olmuştur. Bu etkileşim ise teknolojinin sürekli bir devinim içinde gelişmesinde kayda değer bir katkı sağlayarak sektörün şu anki şeklini almasında temel dinamiklerden birisini oluşturmaktadır (Singh ve Goyal, 2009).

Bu kapsamda, genç tüketici profilinin cep telefonu ve telefonların fonk- siyonel olarak tam anlamıyla verimli kullanılmalarını sağlayan uygulama tercihlilerini etkileyen değişkenlerin tespiti bu açıdan sektörde ciddi bir önem arz etmektedir. Pazar yapısının tam anlamıyla anlaşılabilmesi için asıl gerekli olan şey, ürünün içsel ve dışsal özelliklerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıdır (Karjaluoto vd., 2005; Singh ve Goyal, 2009); fakat konuya, genç cep telefonu kullanıcılarının oranı, kullanım amaçları ve cep telefonu fiyatının tespiti gibi daha dar çerçeveden kısıtlı bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır (Gao, 2004; Li ve Li, 2010 ).

Bu çalışmada, içsel ve dışsal özelliklerine göre cep telefonu tercihi kri- terleri, kullanıcıların ilgi duydukları uygulama kategorileri ve bu iki değiş- ken arasında bir ilişkinin var olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, cep telefonu tercihinin ve cep telefonu değiştirme sebeplerinin gelire göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Konu ile ilgili Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla bu çalışmanın literatür taraması kapsamlı tutulmaya çalışılmıştır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA iconBilgisayar özelliklerine göre öncelikle kurulumları gerçekleştirmek gerekmektedir

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA iconKÖKÇÜ, Y. ve Demirel, Ş. (2017). 5, 6, 7 ve Sınıf Türkçe Dersi Okuma...

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA iconKullanıcı grubunun özelliklerine göre onların okuma alışkanlıklarının...

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA iconBьyьk?EH?R’?N ego cep’te projes?
Ц?retmenler Gьnь, sadece bir ц?retmenin de?il, her ц?retmenin an?ld??? цzel bir gьndьr

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA iconÖzet yeni Tanı Hipertansiyonda Tedavi ile Apelin Düzeyi Değişimi...

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA iconAlan kilavuzlarinin seçİMİ, EĞİTİMİ, Çalişma usul ve esaslari hakkinda

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA iconÖğrencinin diğer bir öğrenciyi acık bir şekilde tehdit etmesi durumunu...

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA iconÖğretmenlik Uygulaması dersi 2 saati teorik ve 6 saati uygulama olmak...

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA iconGebelikte konstipasyon göRÜlme durumu ve yaşam kalitesi İle iLİŞKİSİ

Özelliklerine göre cep telefonu terciHİNİN İLGİ duyulan uygulama kategoriSİ seçİMİ İle iLİŞKİSİ: ÜNİversite öĞrencileri odakli biR ÇalişMA icon3 Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda, 2547 Sayılı Yükseköğretim...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev